Veerboot voor Museumhaven Gewond bij ongeluk Bestuur Comeliastichting neemt taken Duinoord over WIK lij dt grootste nederlaag seizoen r Vernielingen soos 't Kot in Kerkwerve Overlast drankrijders ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Beroving van fietser Vrouw licht gewond bij ongeluk "WE ZULLEN ER NETJES OP PASSEN" ZIERIKZEESCHE MAANDAG 16 FEBRUARI 1 998 1 53e JAARGANG NR 26333 WAARIN OPGENOMEN DE ZIERIKZEESCHE COURANT 1 797-1889 taippen. wassen, peffnanenten. Meuren, föhnen, modelleren ef.o De Zuidvliet is nieuwste aanwinst voor stichting ZIERIKZEE - Het voormalige veer Zuidvliet is de nieuwste aanwinst van de Stichting Museumhaven. De boot deed tot voor kort dienst bij Noordhoek Di ving in Zierikzee, maar is nu voor vijf jaar in bruik leen gegeven aan de stichting met een optie voor nog eens vijf jaar. Daarna zien beide partijen weer ver der. Voorzitter P. Huijbrecht van de Stichting Museumhaven in Zierikzee spreekt van een bij zonder schip. „Het gaat hier om de eerste motorveerboot van de provincie Zeeland. Ze is bovendien de enig overge blevene. De rest is verkocht of gesloopt." De Zuidvliet is 22 meter lang en vijf meter breed. Ze werd in 1913 gebouwd in Zuid-Hol land en is oorspronkelijk ge maakt voor het vervoer van één auto en een onbekend aantal voetgangers en fiet sers. De eerste maanden na de te waterlating deed het schip volgens Huijbrecht dienst als veerboot tussen Katseveer en Kortgene, maar vanaf 1914 was ze al in de vaart tussen Veere en Kamperland. Van wege een noodsituatie vaarde de boot in 1940 enkele maan den tussen Zierikzee en Kats eveer, maar nog hetzelfde jaar keerde de Zuidvliet weer terug op de oude route tussen Kamperland en Veere, waar ze nog ruim twintig jaar dienst deed. In 1961 werd de Zuidvliet aan gekocht door Noordhoek Di ving. Op dat moment werd het bovendek grondig aange past. De kleine, eenmans- stuurhut werd vervangen door een veel grotere. Er kwam toen ook een toilet en een douche aan boord. Het schip werd ingezet tijdens ve le werkzaamheden in en rondom de Zeeuwse wateren zoals de aanleg van de Ooster- scheldekering en de bouw van de Zeelandbrug. In plaats van passagiers vervoerde de Zuidvliet vanaf dat moment werknemers, tanks met vloei stof en compressoren. Met een nieuw ingebouwde dieselmo tor kreeg de Zuidvliet een kruissnelheid van acht a ne gen knopen. Uit de vaart De geklonken romp bleef wel intact en stamt dus nog uit 1913. „We hebben de boot uit de vaart genomen omdat aan passing aan de Arbo-wetge- ving te veel geld zou kosten," aldus een woordvoerder van Noordhoek Diving. De Zuid vliet wordt vervangen door twee andere schepen. Voor di- rectetir Leen Noordhoek ver dween daarmee een stuk be drijf s- en levenshistorie. Bij het ontruimen van de Zuid vliet, vond hij nog een paple pel uit zijn jeugd. Momenteel ligt de Zuidvliet in Bruinisse. De romp heeft daar een opknapbeurt gehad en is onder andere ontioest. Het wachten is nu nog op een ■WiSivM, -;c. x De Zuidvliet heeft voor Noordhoek Diving een grote bedrijfshistorische waarde. Hier wordt het schip ingezet bij de bouw van de Oosterscheldekering. (Foto: Noordhoek Diving) verfjè van het gedeelte dat boven het water uitkomt. Wanneer het goed weer is, zal ze dan naar Zierikzee worden gevaren. Daar wordt ze een van de zes schepen die in be heer is bij de Stichting Muse umhaven. Oud Noordhoek- Schipper Jan Schot zal bovendien een oogje in het zeil houden'. Toen hij hoorde van de overgang van de boot naar de museumhaven heeft hij zich direct aangemeld als vrijwilliger. Bij de over dracht, die door de museum haven met gesloten beurs kon worden aanvaard, stelde Noordhoek zich tevens garant voor de onderhoudskosten van de boot. Voorzitter Huijbrecht van de Zierikzeese stichting had de Zuidvliet al een tijd op het oog. „Er zou toch een keer een eind komen aan haar werk zaamheden. Op het moment dat dat gebeurde stonden we bij Noordhoek op de stoep." Dat moment was vorig jaar voorjaar en de directie van Noordhoek reageerde posi tief op het verzoek of de stich ting het schip in beheer mocht nemen. „We zullen er netjes op passen," aldus Huijbrecht. Onderzoek beëindigd door dood verdachte KERKWERVE - Jeugdsoos 't Kot in Kerkwerve kreeg eind vorige week te kampen met vernielin gen en brandstichting. Een 40-jarige Kerkwerve- naar die hiervan werd verdacht is zondag overle den. In de nacht van donderdag op vrijdag werden met bak stenen enkele ruiten bij de soos in het voormalig schoolgebouw ingegooid en werden er enkele pogingen tot brandstichting onderno men. Tevens werden bij wethouder P. Berrevoets- Ringelberg en bij enkele be stuursleden van 't Kot ano nieme brieven in de bus gestopt. In die brieven wordt de beschuldiging ge uit, dat er sinds de sluiting van jongerencentrum De Pit in Zierikzee, in 't Kot op uit gebreide schaal drugs wor den verhandeld. Ook worden beschuldigin gen geuit aan het adres van burgemeester J. Asselbergs en wethouder Berrevoets, dat zij niks in de gaten zou den hebben, terwijl handel en gebruik van drugs als het ware op hun stoep plaats vinden. Het bestuur van. 't Kot heeft aangifte gedaan van de vernielingen. Met de vondst zondagmid dag bij de Schelphoek van het stoffelijk overschot van de verdachte, een 40-jarige inwoner van Kerkwerve, beschouwt de politie het strafrechterlijk deel van het onderzoek als gesloten. Volgens een bestuurslid van de Kerkwerfse jeugdsoos zijn de beschuldigingen on terecht. De bestuursleden houden regelmatig toezicht en zij hebben tot nu toe geen signalen ontvangen, dat er drugs verhandeld zouden worden in of rond de jeugd soos. GOES - In Goes hield de politie een fietser aan, die te gen een geparkeerd staande auto viel. Ook had de po litie veel werk met een dronken man uit Roosendaal. De fietser was een 41-jarige man uit Goes, die zoveel drank op had dat in zijn li chaam 800 ugl alcohol werd aangetroffen. Hij kreeg een boete van 190 gulden en moet de schade betalen aan de auto waartegen hij aanviel. Een automobilist uit Roosendaal, werd in Goes aangehouden met 390 ugl alcohol in zijn li chaam. Hij kreeg <390 gulden boete en een rijverbod. Nadat de man op het politiebureau had gewacht tot deze periode voorbij zou zijn, stapte hij drie kwartier te vroeg, in de auto. Hij werd opnieuw aan de kant gezet, kreeg een tweede boete en moest mee terug naar het politiebureau. KLOETINGE - Een vijftien jarige jongen uit Kloetinge werd in zijn woonplaats be roofd, terwijl hij ter hoogte van de watertoren fietste. De jongen werd gevolgd door een ongeveer achttien-jarige fietser, die hem in eerste in stantie om vijf gulden vroeg. Toen de jongen dat niet wilde geven, haalde de achtervolger de portemonnee uit de broek zak van de vijftienjarige en ging er vervolgens vandoor op een roze ATB damesfiets. De politie vermoedt dat meer mensen op deze manier geld afhandig is gemaakt en vraagt getuigen of mogelijke slachtoffers zich te melden. SCH ARENDIJKE - Een 35-ja- rige inwoonster van Schie dam is zondagavond licht ge wond geraakt bij een ongeluk op de Brouwersdam. De Schiedamse zat in de auto bij een 41-jarige man uit Nieuwdorp. Deze reed met zijn auto over de hoofdrij baan van de N57 op de Brou wersdam. Een achter hem rijdende 44-jarige Rotterdam mer wilde de man uit Nieuw dorp inhalen, zag te laat dat dat door een naderende tegen ligger niet kon en sneed de au to van de Nieuwdorper, waar bij hij de linkerzijkant van diens auto raakte. De man uit Nieuwdorp raakte daardoor de macht over het stuur kwijt, raakte van 'de weg en sloeg tweemaal over de kop. De auto kwam uiteindelijk enkele meters lager op zijn banden op de parallelweg te recht. De auto werd totaal vernield. De bestuurder kwam met de schrik vrij. Advertentie Doctors [Parite bo Levi Strauss Co. in Zierikzee! ZIERIKZEE - De Raad van toezicht van de Zierikzee se Comeliastichting is bereid op zo kort mogelijke termijn de taken van het bestuur van verzorgings centrum Duinoord in Haamstede over te nemen. Dit is het resultaat van een gesprek dat vrijdag heeft plaatsgevonden tussen het bestuur van Duinoord ener zijds en de Raad van toezicht en de algemeen directeur van de Comeliastichting ander zijds. Ter voorbereiding op de management-wisseling zal het bestuur van Duinoord in zicht geven in de financiële, personele en materiële situ atie van het verzorgingshuis. De Raad van toezicht zal na kennisneming van deze gege vens een plan van aanpak op stellen. Dit zal dan op korte termijn worden besproken met de provincie Zeeland, de ziektenkostenver2ekeraar, de inspectie, de vakbonden en met de gezamenlijke onderne- mings- en cliëntenraden en de medewerkers van Duinoord. Het plan van aanpak zal vol gens een door Duinoord en de Comeliastichting uitgegeven persbericht garanties bevat ten voor de continuïteit en de kwaliteit van zorg aan de be woners en de werkgelegen heid voor de medewerkers. „Op basis van de te verwach te positieve medewerking van alle betrokkenen, kan de bestuurlijke overgang binnen enkele weken gerealiseerd zijn," aldus het persbericht. De beide partijen zeggen dat de samenwerking tussen de Comeliastichting en Duin oord niet ten koste zal gaan van het lopende proces tot sa menwerking tussen alle zorg instellingen op Schouwen- Duiveland. Vorige maand werd duidelijk dat de vehou- dingen tussen de onderne- mersraad en de cliëntenraad van Duinoord enerzijds en het algemeen en dagelijks be stuur anderzijds ernstig wa ren 'verstoord. Aanleiding daartoe was het gebrek aan communicatie tussen beide partijen en de slechte finan ciële situatie van Duinoord. IwJfs&k-iyn&mw&\ t JM Een 24-jarige inwoner van Zierikzee is zater dagmorgen gewond geraakt bij een ongeluk op de N59 ter hoogte van Nieuwerkerk. De Zierikzeeënaar kwam door onbekende oor zaak in de'berm terecht met zijn auto. Hij pro beerde de koers te corrigeren, maar verloor daarbij de controle over de auto, raakte een lichtmast en een verkeersbord en kwam uit eindelijk in de sloot langs de parallelweg tot stilstand. De bestuurder werd met nekletsel overgebracht naar het Rode Kruis-ziekenhuis in Zierikzee. De auto moest worden wegge sleept. Een 65-jarige inwoner van Moordrecht zorgde voor nog meer schade. Hij wilde ken nelijk de takel werkzaamheden op de voet vol gen en ging op de rem staan. De auto gleed vervolgens door de afrastering langs de weg en kwam tot stilstand tegen een auto van Del ta-nutsbedrijven, waarvan de inzittenden be zig waren de lichtmast te repareren. Beide voertuigen raakten beschadigd. (foto: Marijke Folkertsma) f Onderzoek niet al uw verwikkelingen van het verleden, maar wees ten volle bewust van uw daden in het heden. Krishnamurtï Wolkenvelden HET WEER Wolkenvelden en droog. Min. temp. van 6 graden vlak aan zee tot dichtbij het vriepsunt in het noordoosten van het land. Middagtemp. ongeveer 8 graden. Noordelijke wind, matig rond kracht 3, aan de kust eerst nog af en toe krachtig. Overdag draaiend naar wesf tot zuidwest. 3 BURGHJE BOVEN Eerste Burghje Boven-oorkonde voor bakkersechtpaar. 5 STRAÓ Stralend lenteweer bij eerste in de reeks van straöfeesten. 6 VISSERS Zierikzeese vissers op de bres voor behoud afmeergelegenheid. 9 BADMINTON Tien prijzen voor BC Noordgouwe op goed bezet badmintonevenement. Dit nummer bestaat uit 10 pagina's Duel Delta Sport uitgesteld ZIERIKZEE - WIK beleefde afgelopen zaterdag de grootste nachtmerrie die een voetbalploeg kan over komen: met dubbele cijfers verliezen. Kampioen skandidaat Rillandia versloeg WIK met 11-1. Peter van Poortvliet, coach van het elftal uit Kerkwerve, dacht na het 8-0 verlies in en tegen Klundert voor de win terstop de grootste nederlaag uit zijn loopbaan te hebben meegemaakt, maar dat pakte wel heel anders uit. Een eigen doelpunt van Erik-Jan Kort leidde de misère in Rilland- Bath in. Brouwershaven won in de klasse van WIK met 1-3 Van Klundert en heeft in theorie kansen op lijfsbehoud. Maar vier keer op rij zegevieren lijkt op voorhand een kanslo ze missie. De zege op Klun dert was de tweede van het seizoen 1997/1998. Bruse Boys dacht in Middel burg met drie punten naar huis te gaan. Dauwendaele stak daar in de laatste minuut een stokje voor door een pe nalty te benutten waardoor het 3-3 werd. SKNWK deelde op sportpark Het Springer de punten met Middelburg, 1-1 Uit de vierde klasse A is er weinig goeds te melden. Een zeer gehavend DFS verloor met 2-1 in en van Krabbendij- ke, 'Duiveland trok bij SC Stavenisse (3-1) aan het kort ste eind en ZSC sleepte een punt uit de wedstrijd met Zaamslag na met 0-2 te heb ben achter gestaan. MEVO ging op sportpark Den Hogen Blok de fout in tegen Terhe- ijden, 1-2. Renesse won zondag met de zelfde cijfers van Corn Boys en deed dat meer dan een helft lang omdat Peter Bou- terse met rood van het veld moest. Ouwerkerk ging bij Vivoo met de zege aan de haal, 3-5. Zierikzee pakte drie kostbare punten inKoe wacht, 0-1. Dreischór volgde het slechte voorbeeld van WIK, maar hield de schade iets beperkter, 2-10 tegen koploper Lepelstraatse Boys. De handballers yan Nuts- spaarbank/Delta Sport speel den niet tegen HEC omdat de scheidsrechters zonder reden verstek lieten gaan. Wanneer de wedstrijd wel plaatsheeft, is niet bekend. Doordeweeks of na de competitie zijn de meeste voor de hand liggende mogelijkheden. Sport op pagina 7, 8 en 9. (Voorzitter Museumhaven over nieuwe aanwinst) Blijf op de hoogte van al het nieuws op Schouwen-Duiveland, met deZierikzeesche Nieuwsbode en neem een abonnement. JA, ik wil een: MAAND abonnement met automatische afschrijving a 19,50 KWARTAALabonnement met automatische afschrijving a 52,50 KWARTAALabonnement zonder automatische afschrijving a 55,00 HALFJAAR abonnement met automatische afschrijving 99,00 HALFJAAR abonnement zonder automatische afschrijving a ƒ104,00 JAAR abonnement met automatische afschrijving a ƒ188,00 JAAR abonnement zonder automatische afschrijving a ƒ198,00 Ik ontvang de Zierikzeesche Nieuwsbode de eerste 2 weken gratis!! PROEF-abonnement 4 weken met automatische afschrijving 10,00 Naam Dhr./mevr Postcode Plaats Telefoon Geb.datum: Handtek. Bij automatische afschrijving uw j bank-/gironummer vermelden: Zend de bon in open envelop zonder postzegel naar Zierikzeesche Nieuwsbode abonnementenadministratie, Antwoordnummer 12,4300 VB Zierikzee. dé krant mn scbouwen-duweland!

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 1