KfZ Branche supermarkt staat voor grote veranderingen Schouwen-Duiveland in oude ansichten - MARKTBERICHTEN KERKDIENSTEN VOOR ZONDAG OVERDENKING KERKBERICHTEN Stuwadoors SNELHEfDSCC Berichten uit het verleden ONZE PUZZELRUBRIEK VRIJDAG 13 FEBRUARI 1998 NR 26332 7 Steeds vaker elektronisch boodschappen doen DEN HAAG (ANP) - De supermarkten in ons land staan voor grote veranderingen. Doordat consumen ten onder groeiende tijdsdruk staan, zijn zij steeds meer uit op gemak. Het Hoofdbedrijfschap De tailhandel verwacht dat 15 procent van de boodschappen in 2010 langs elektronische weg wordt gedaan. De klant doet zijn bestellingen per computer en de supermarkt bezorgt ze thuis. Ook bij het afrekenen zal veel veranderen. De kassa ver dwijnt. Over vijftien jaar zijn alle producten voorzien van een radiografische chip. De klant rijdt met zijn wagen door een elektronische poort en rekent af met zijn chip kaart, die ook automatisch de spaarpunten registreert. De cassière gaat meer de rol van gastvrouw vervullen en gaat voorlichting geven aan de klanten. Nog meer dan nu zal de super markt van de toekomst kant en-klare (warme) maaltijden verkopen, die de klant veelal ter plaatse kan nuttigen. De concurrentie met de horeca verhevigt. Ook wordt de su permarkt meer een service centrum, waar je naast de boodschappen bij voorbeeld een stomerij vindt en schoe nen kan laten repareren. De supermarkten zullen zich meer en meer op non-food producten gaan richten. Dat is nodig omdat bij een stagne rende bevolkingsgroei de be stedingen aan levensmidde len niet meer toenemen. Door de vergrijzing van de bevol king komt er meer vraag naar gezondheids- en drogisterij- producten en zullen er apo theken en reformhoeken in de supermarkten verschijnen. Het Hoofdbedrijfschap dat het onderzoek in samenwer-. king met de branchorganisa- ties uitbracht, voorziet dat er ook weer meer buurtsupers zullen zijn, waar de klant dicht bij huis gemaksvoedsel kan kopen. Ook zullen super markten ertoe overgaan maaltijden aan huis te bezor gen. De openingstijden van de su permarkten zullen in 2010 verder zijn uitgebreid zodat de consument op elke dag en tijdstip dat het hem uitkomt inkopen kan doen. Het be drijfschap voorziet dat in de grootschalige winkelcentra, zoals meubelboulevards, in 2010 ook grootschalige super markten te vinden zijn. SHELL DEN HAAG (ANP) - De Ko ninklijke/Shell Groep heeft slecht gedraaid. In het afgelo pen jaar werd het resultaat in het laatste kwartaal onderuit gehaald door de Aziatische crisis en de forse daling van de olieprijs. Het kwartaalre sultaat daalde met 32 procent tot 982 miljoen pond, terwijl de winst in guldens omlaag ging tot f 3,2 miljard, ofwel een achteruitgang van 20 pro cent. Het jaarresultaat ging 17 procent achteruit tot 4,7 miljard pond. Beursbericht Markt Goes dinsdag 10 februari 1998 Aardappelen 20,00-/21,00 per 100 kg. (0 mm opwaarts) Zaaiuien Klasse II75-82 cent. Hooi en stro oogst 1997 Prijzen per 1000 kg en uit de schuur: weidehooi 165,00 tot 200,00, dijkhooi 120,00 tot 145,00, Veldbeemd 115,00 tot 145,00, Roodzwenk 100,00 tot 115,00, Raaigras- sen 90,00 tot 120,00, Ger stestro 100,00 tot 130,00, Tarwestro, kleine pakken ƒ100,00 tot ƒ112,50 (uit schuur), grote pakken 85,00 tot 102,50 (uit schuur). Tarwe, bij hectolitergewicht van 72 24,50, tarwe, bij hec tolitergewicht van 72 of meer tot 26,00, brouwgerst, voor- schotprijs bij 100% brouw 28,30, voergerst, voorschot- prijs 23,75, Blauwmaanzaad 32,00 tot 350,00, Karwij 115,00, bruine bonen oogst 1997 (vrij van grond en halve) 107,50 tot 115,00. Barnveldse Eiermarkt BARNEVELD, 12-2 - Aanvoer '1.700.000. Prijzen per 100 stuks: 48 gram 8,40, per kilo 1,75. 54 gram 9,30, per kilo 1,72, 57 gram 9,70, per kilo 1,70, 59 gram 10,00, per kilo 1,69, 61 gram 10,25, per kilo 1,68, 64 gram 10,60, per kilo 1,66, 67 gram 10,75, per kilo 1,60. Scharreleieren 1,50 tot 2,25 per 100 stuks hoger. De handel kalm Paardenmarkt Den Bosch DEN BOSCH, 12-2 - Paarden inclusief BTW per stuk: Luxe paarden 1200-2200, veulens 300-650, pony's 250-800, Shetlander pony's 250-600, Slachtpaarden oud per kg 3,50-4,40, jong 3,50-4,50. De handel was rustig en de prij zen gelijk. De aanvoer be droeg 67 paarden en pony's. Veemarkt Utrecht UTRECHT, 12-2 - Prijzen slachtrunderen per kg ge slacht gewicht zonder nier en slotvet, inclusief BTW (Vol gens PW): Aanvoer slacht runderen 555, waarvan man nelijk 32. Mannelijk Super 7,50-8,30, mann. extra kwal. 7,10-7,50, mann. Ie kwal. 6,75- 7,10. Handel redelijk en prij zen gelijk. Mann. 2e kwal. 6,10-6,75, mann. 3e kwal. 5,65- 6,10. Handel redelijk en prij zen gelijk. Vrouwelijk Super 7,25-8,40, vrouwelijk extra kwal. 6,20-7,25, vrouwelijk le kwal. 4,95-6,20. Handel rustig en prijzen gelijk. Vrouwelijk 2e kwal. 4,25-4,95, vrouwelijk 3e kwal. 3,75-4,25 en worst kwaliteit 3,15-3,75. Handel rustig en prijzen iets lager. Gebruiksründeren per stuk inclusief BTW: Aanvoer ge bruiksründeren 166, waarvan graskalveren 25. Melk- en kalfkoeien le soort 1575-2075, 2e soort 1275-1575. Handel re delijk en prijzen gelijk. Melk- vaarzen le so.ort 1475-1875 en 2e soort 1175-1475. Handel re delijk en prijzen gelijk. Kalf- vaarzen le soort 1675-2025, 2e soort 1275-1675. Handel rede lijk en prijzen gelijk. Guste koeien le soort 1100-1400 en 2e soort 750-1100. Handel re delijk en prijzen iets hoger.Enterstieren 1050-1725. Handel redelijk en prijzen iets hoger. Pinken 600-1025. Handel redelijk en prijzen iets hoger. Graskalveren 525- 775. Handel redelijk en prij zen iets hoger. Nuchtere kalveren voor de mesterij, inclusief BTW: Aan voer roodbont 92. Prijzen: ^tierkalveren extra kwal. 525-575, le kwal. 450-500, 2e kwal. 100-200. Handel rustig en prijzen lager. Vaarskalve ren extra kwal. 375-425, le kwal. 300-350, 2e kwal. 50- 100. Handel rustig en prijzen lager. Aanvoer zwartbont 585. Prijzen: Stierkalveren extra kwal. 400-415, le kwal. 375-390, 2e kwal. 50-125. Han del rustig en prijzen lager. Vaarskalveren extra kwal. 250-300, le kwal. 200-225, 2e kwal. 25-50. Handel rustig en prijzen lager.Aanvoer vlees rassen 25. Prijzen: Stierkal- vern extra kwal. 650-750, le kwal. 400-450, 2e kwal. 50- 200. Handel goed en prijzen prijsh. Vaarskalveren extra kwal. 400-450, le kwal. 300- 350, 2e kwal. 50-100. Handel goed en prijzen prijsh. Slachtschapen en lammeren per kg geslacht gewicht, in clusief BTW: Aanvoer 3178, waarvan lammeren 6. Slacht schapen 3,00-6,00. Handel rus tig en prijzen gelijk. Ooien tot 20 kg 7,00-9,00. Handel rustig en prijzen iets lager. Ooien boven 20 kg 7,00-8,00. Handel rustig en prijzen lager. Ram men tot 22 kg 7,50-9,75, 22-25 kg 6,75-8,75. Handel rustig en 'prijzen iets lager. Rammen boven 25 kg 6,75-8,75. Handel rustig en prijzen iets lager. Slachtschapen en lammeren per stuk inclusief BTW: Slachtschapen 75-235. Handel rustig en prijzen gelijk. Ooien tot 20 kg 145-180. Handel rus tig en prijzen iets lager. Ooien boven 20 kg 140-165. Handel rustig en prijzen iets lager. Rammen tot 22 kg 170-215, 22- 25 kg 170-220. Handel rustig en prijzen iets lager. Rammen boven 25 kg 175-225180-230. Handel rustig en prijzen iets lager. Gebruiksschapen en lamme ren per stuk inclusief BTW: Aanvoer 188. Weidelamme- ren 90-170. Handel rustig en prijzen gelijk. Geiten en bokken: Aanvoer 10. Prijzen 20-55. Handel rus tig en prijzen gelijk. Totale aanvoer 4799 stuks. 98/6. Helemaal alleen en misschien zelfs een beetje eenzaam stond vroeger dit huisje in het "echte" Duinwegje te Burgh enhet staat er nog steeds, maar het Duinwegje is in de loop der jaren aan die zijde vrijwel geheel vol gebouwd. Maar wie ter plaatse goed bekend is, zal er dan ook heden ten dage naar moeten zoeken want het huisje is helemaal inge bouwd. Vroeger hebben hier onder andere in gewoond Kees Bekker, die bloembollenteler was en ook Liza van de Zande. Op het veld ziet men "gekopte" (is van bloemen ontdane) nar cissen. Deze kaart werd destijds uitgegeven door P. Romeijn te Burgh en werd in 1926 door C. Bak verzonden naar G. Koedijk in Broek op Langedijk en gefrankeerd met een paarse postzegel van anderhalve cent. Correspondentie over deze rubriek: Cor Pols, Postbus 30, 4300 AA Zierikzee. Nederlandse Hervormde Kerk Zierikzee: Gewone wijkge- meente: Gasthuiskerk: 09.30 en 18. 30 uur G. van de Pol. Vrijzinnige Gemeente: Gast huiskerk: 11.00 uur ds. K. Hendrikse, gezinsdienst. Kerkwerve: 10.00 uur ds. H. Schipper. Serooskerke: 10.00 uur kand. P. C. Zorge. 19.00 uur ds. J. C. Mesu, Nieuw en Sint Joos- land. Burgh: 10.00 uur ds. A. R. van der Deijl. Haamstede: 10.00 uur ds. L. H. Kansen-Brasz, 19.00 uur ds'. G. J. van Beek, Zevenhui zen. Noordwelle: Zondagsschool in dorpshuis. Renesse: 9.30 uur ds. L. de Wit, Zwijndrecht. Zondags school in dorpshuis. Brouwershaven: Geen dienst. Zie Noordgouwe. Zonnemaire: Geen dienst. Zie Noordgouwe. Dreischor: Geen dienst. Zie Noordgouwe. Noordgouwe: 10.00 uur ds. P. J. Eekhout. Streekdienst met medewerking van het her vormd kerkkoor van Drei schor. Ouwerkerk: 10.00 uur pastor W. Teusink-Meijer. Oosterland: 10.00 en 18.00 uur ds. J. de Haan, 11.30 uur zon dagsschool. Sirjansland: 10.00 en 18.30 uur ds. H. J. Boer. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur ds. J. Smit. Samen op Weg-gemeente Scharendijke: De Hoeksteen: 10.00 uur en 19.00 uur ds. H. B. Graafland. Duiveland (Nieuwerkerk): Johanneskerk (Kerkring): 10.00 uur ds. J. Knoop. Lutherse Kerk Zierikzee: 10.00 uur Eerwaar de heer G. Francke, Goes. Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 uur dr. A. Jobsen, mmv. Kerkkoor, 18.30 uur drs. A. P. Spaa, Brouwershaven. Haamstede: 10.00 uur ds. L. J. Lingen, mmv. Gospelgroep Laetare. 19.00 uur Avondge bed. Brouwershaven/Zonnemai- re: 10.00 uur ds. A. P. Spaa, 18.30 uur dr. A. Jobsen, Zie rikzee. Bruinisse: 10.00 uur pastor L. C. Hondius, Bruinisse. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Brouwershaven: 9.30 uur ds. J. A. Roose, 17.00 uur ds. R. ter Beek. (Haven Noordzijde 10). Chr. Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 uur ds. J. Oosterbroek. 18.00 uur ds. H. J. Th. Velema. Kerkwerve: 10.00 en 18.00 uur ds. H. Korving. Haamstede: 10.00 en 18.30 uur ds. J. C. Hardeman. Gereformeerde Gemeenten Haamstede: 10.00 uur lees- dienst, 18.30 uur ds. R. Kat- tenberg, bevestiging ambts dragers. Nieuwerkerk: 9.30 en 15.30 uur leesdienst. Oosterland: 10.00,14.30 en 18.30 uur leesdienst. Gereformeerde Gemeenten in Nederland Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur leesdienst. Nieuwerkerk: 09.45 en 15.30 uur leesdienst. Bruinisse: 10.00 uur en 17.00 uur, leesdienst. Oud-Gereformeerde Gemeenten in Nederland Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur leesdienst. Oosterland: 9.30 en 18.30 uur dhr. H. Molendijk, 14.30uur leesdienst. Rooms-Katholieke Kerk Zierikzee: Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering pastor T. Brooymans, zondag 9.30 uur, 6e zondag van het jaar. R. van Bronswijk. Haamstede: Zondag 11.00 uur Eucharistieviering pastor R. van Bronswijk. Remonstrants Gereformeerde Gemeente Sommelsdijk: 10.00 uurds. G. Berveling. Leger des Heils Zierikzee: 10.00 uur Heili gingssamenkomst. 10.30 uur Kindernevendienst Pinkstergemeente Zierikzee: De diensten zijn op zondagen om 10.00 uur en op de woensdagavonden om 20.00 uur, Meelstraat 1. Apostolische Kerk Zierikzee: 17.00 uur(inLu- thersekerk). Evangelische Christengemeente Zierikzee: 10.00 uur D. Kruit, Hellevoetsluis. Samen komst in het Multifunctio neel Centrum, De Huybert- straat 35. Corneliastichting 10.15 uur: ds. J. B. van de Beukei. Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis 11.15 uur: ds. J. B. van de Beukei. God dienen „Het volk zei echter tot Jozua: Neen, maar de HERE zullen wij dienen. Daarop zei Jozua tot het volk: Gij zijt getuigen tegen uzelf, dat gij u de HERE verkoren hebt, om Hem te dienen. Toen zeiden zij: Wij zijn getuigen Jozua 24 21 en 22 Tot welke godsdienst behoor jij? Die vraag kan je gesteld worden. En dan vul je de naam van een kerkgenootschap in. Of je geeft op: 'geen'. Godsdienst. Valt dat samen met het lidmaatschap van een kerk? Godsdienst. Is dat een vak op een christelijke school? Of is het een levenstaak waartoe mensen zijn ge roepen? Je zou denken, dat de bijbel aangeeft, dat alle mensen geroepen zijn om God te die nen. Het bijzondere in het slot van het boek Jozua is juist, dat Jozua tegen het volk zegt, dat het niet in staat is God te dienen. Ze zullen Hem alleen mogen dienen en geen andere go den. Gaat dat voor onze tijd ook nog op? Zijn we tegenwoordig beter in staat om God te die nen en Hem alleen? Hoe veel tijd besteden we aan onze gods dienst? Hoe veel uren per dag, hoe veel uten per week, hoe veel uren per maand of hoe veel uren per jaar? Valt God dienen samen met naar de kerk gaan, met bijbel lezen en bidden? Of komt er veel meer bij kijken? Blijkt gods dienst toch kenmerkend te zijn voor je levens stijl? Zegt het ook iets over de manier waarop je omgaat met je medemens, hoe je je geld be steedt, wat je idealen zijn in dit leven? Kan godsdienst ook beoefend worden in een asiel zoekerscentrum of door je beschikbaar te stel len als pleegouder voor een kind dat van het kastje naar de muur werd gestuurd? Jezus laat op de meest radicale manier zien wat God dienen inhoudt. Vooral mensen die in de knoei zitten, kunnen op Hem rekenen. Mensen die het goed met zichzelf getroffen hebben, worden soms pijnlijk door Hem te recht gewezen. Ook mensen die voluit zeggen, dat ze godsdienstig zijn. Als je op de manier van Jezus God wil dienen, kan dat een storen de factor in je leven zijn. Je moet anders kie zen dan je van nature zou doen. Het geluk en het welzijn van je medemens komt op de eer ste pladts. Betekent godsdienst dan dat je je voortdu rend moet wegcijferen? Wie God wil dienen, mag beginnen bij het begin. Bij de liefde. De liefde die van Gods kant komt. Hij houdt al van ons, voordat wij begonnen zijn om Hem te dienen. Wie God wil dienen, mag bidden om wijsheid. Om de juiste keuzes te maken in de ze tijd, waarin God dienen en godsdienst vaak op de zoveelste plaats komt. Je niet mee laten slepen door een geest van egoïsme. Wie God blijft dienen, ontdekt, hoe veel blijdschap er te vinden is in de godsdienst. Godsdienst heeft te maken met 'geloof, hoop en liefde'. De liefde is de spil waarin het in de godsdienst om draait. De liefde van God voor de mensen. De liefde van de mensen ten opzichte van God en daardoor weer voor elkaar. Liefde, wijs heid en blijdschap. Dat zijn ook onderdelen van een oprechte godsdienst. Dat zien we ook in de weg die Jezus gegaan is. Ook toen die weg uitkwam in strijd en in lijden. Geen ver geefse strijd. Geen zinloos lijden. Een lijden dat er op gericht is om mensen te bevrijden. Zo laat God in Jezus zien, hoe ver Hij gaat in zijn liefde voor mensen. Die God mag gediend worden! Ds. Aarnoud Jobsen, Zierikzee Ned. Hervormde Kerk Beroepen te Bedum en On- derdendam: J. Meertens te Uitwijk; te Epe (Grote kerk gemeente, wijk 2): R. M. Witteveen te Haarlem; te IJmuiden-Zuid als predikant voor bijzondere werkzaamhe den (koopvaardijpredikant Noordzeekanaal) (part-time) L. J. Rasser, kandidaat te Utrecht, die dit beroep heeft aangenomen. Aangenomen naar Genderen: drs. P. Nobel, kandidaat te Utrecht. Bedankt voor Stellendam: G. J. Hiensch te Delft. Gereformeerde Kerken Beroepen te Nieuw-Vennep: drs. J. A. Vermeulen te Ben- nebroek, die dit beroep heeft aangenomen. Bedankt voor Den Ham (Ov.): drs. K. J. van der Sloot te Die ver. Geref. Kerken (Vrijgemaakt) Beroepen te Groningen-Zuid: J. Holtland te Vlaardingen; te Vrouwenpolder: H. J. J. Pomp, kandidaat te Gronin gen; te Surhuisterveen in combinatie met Opende: R. J. Meijer, kand. te Amersfoort. Aangenomen naar Bruchter- veld: J. J. Meijer, kandidaat te Zwolle. Gereformeerde Gemeenten' Beroepen te Emmeloord: M. Karens te Werkendam; te Brakel: G. Mouw te De Valk- Wekerom. Bedankt voor Arnherh en voor Rijssen-Zuid: A. B. van der Heiden te Utrecht. DEN HAAG (ANP) - De Rot terdamse stuwadoorsbedrij- ven Seaport Terminals en Hoogewerff de Rijke Termi nals mogen een samenwer king aangaan. De Nederlandse Mededin gingsautoriteit (NMa) heeft geen bezwaar tegen het sa menwerkingsverband omdat de stuwadoors verschillende soorten lading overslaan. Seaport Terminals houdt zich bezig met houtproducten, zo als papier en cellulose en Hoogewerff met metalen. In de nieuwe vennootschap Hoogewerff de Rijke Seaport B.V. nemen beide onderne mingen voor 50 procent deel. De samenwerking is nodig om de bezetting van de huidi ge terminal van Seaport in de Brittanniëhaven te verbete ren. DRIEBERGEN (ANP) - De Verkeerspolitie van het Korps landelijke politiedien sten maakt bekent dat in week 8 van 1998 in heel Ne derland op snelheid gecontro- Advertentie KRAANVERHUUR TEL. 0111-415909 leerd zal worden. Een aantal hiervan wordt aangekon digd. Zoals gebruikelijk, zal op de A2 tussen Amsterdam- Utrecht-Eindhoven vice ver sa, de A9 tussen Alkmaar en Diemen v.v. en de AIO - ring weg Amsterdam dagelijks worden gecontroleerd, even als op: Maandag 16 februari A50 tussen Apeldoorn-Heer- de vv. Dinsdag 10 februari N50 omgeving Rosmalen. Woensdag 11 februari A4t.h.v. Haarlemmermeer. N50 omgeving Rosmalen. Donderdag 12 februari A16 tussen Rotterdam - Belgi sche grens (Mheer) vv. A28 t.h.v. Amersfoort Vrijdag 20 februari A7 t.h.v. Slochteren. A12 t.h.v. Harmeien. A58 tussen Tilburg-Breda vv. Voor meer informatie tele foon 0343-535216. Uit de krant van 25 jaar geleden Aanleg tennisbaan BRUINISSE - Maandag 12 februari zal met het aanleggen van de parkstrook met tennisbaan in Plan West III wor den begonnen. Jeugdclub Renesse floreert RENESSE - De jeugdclub van Renesse die begin januari'! van start is gegaan, floreert uitstekend. Het ledenaantal is zo groot geworden (65 kinderen hebben zich als lid aan gemeld) dat de leiding zich verplicht heeft gezien de groep van kinderen van 7 tot 10 jaar te splitsen. Behalve dinsdag en donderdagmiddag is er nu ook 's maandagsmiddag een groep in het clubgebouw ,,'t Kotje". Aardgas aansluitingen BRUINISSE - Op 1 februari waren in Bruinisse 627 wo ningen en gebouwen op het aardgasnet aangesloten. Overblijfselen van oudste mens GUITO, 8-2 - In Ecuador zijn de resten aangetrof- - fen van de oudste tot dusver gevonden mens in' Latijns-Amerika. Onderzoekingen van de universiteiten van Cambridge en Birmingham hebben aangetoond dat deze mens, van wie de schedel al 14 jaar gelden bij opgravingen op acht kilo meter van de stad Otévalo werd gevonden, tenminste 28.000 jaar geleden heeft geleefd. Volgens de pers van Ecu ador die donderdag veel aandacht aan de kwestie besteed de, heeft de Britse hoogleraar David Davis met toestem ming van de regering in Quito de schedel in Engeland nauwkeurig laten onderzoeken. Belfast weer stad met doden BELFAST, 8-2 - Woensdag, de dag waarop Noord- ierlands militante protestanten hun tanden heb ben laten zien, zijn vijf mensen in de golf van vuurgevechten, rellen, bomaanslagen en brand stichtingen om het leven gekomen. Alle vier de slachtoffers vielen in de hoofdstad Belfast. Onder hen was een brandweerman die was ingeschakeld bij het blussen van één van de vele gestichte branden. Hij is de eerste brandweerman die sinds het uitbreken van de sectarische oorlog in 1969 op geweldadige wijze om het le ven is gekomen. De Britse soldaten die de hele middag en - avond door zowel katholieke als protestantse scherp-'- schutters onder vuur genomen werden, verklaarden dat ze minstens elf mannen neerschoten. Denen boos over prijsstijgingen KOPENHAGEN, 7-2. De stijging van de prijzen! van verscheidene levensmiddelen in Denemar ken na de toetreding van dat land tot de E.E.G.1 heeft geleid tot grote verontwaardiging onder de Deense huisvrouwen. Een „volkscomité van consumenten", dat ongeveer 150.000 mensen» vertegenwoordigt-, -heeft yvoensdag alle. huisvrouwen in Denemarken opgeroepen donderdag, vrijdag en zaterdag geen zuivélproduikten te kopen en. zondag deel te nemen aan betogingen in de grote steden. De twee boekenbonnen van 10,- als prijs van de vorige week- puzzel worden gestuurd naar: W. A. van Velzen- van Dongen, Nieuwekerkstraat 33, Yerseke I. M. A. Koevoets, Boogerdweg 8, Kerkwerve De oplossing van vorige week, vrijdag 6 februari, luidt als volgt: ',j strandleeuwerik De oplossing van de nieuwe puzzel kan worden gestuurd naar de Redactie Zierikzeesche Nieuwsbode, Postbus 1, 4300 AA. Zierikzee. De enveloppe kan natuurlijk ook in de brievenbus van het kantoor aan het Jannewekken worden gedeponeerd. Een vriendelijk verzoek is om op de enveloppe duidelijk het woor(ï weekpuzzel te vermelden. Enveloppen waarop niet staat vermeld om welke puzzel het gaat kunnen niet meedin gen naar een prijs. De inzendingen voor de nieuwe puzzel moe ten uiterlijk dinsdag 17 februari in ons bezit zijn. Onvoldoen de gefrankeerde enveloppen dingen niet mee naar een prijs. - Horizontaal: 1. vrucht; 5. persoon die een beslissend oordeel uitspreekt; 9. wijze van optreden; 10. blikken doos; 11. zonder warmte van gevoel; 12. kort ogenblik; 14. dag van de week; 16. zangstem; 17. garnering op een kledingstuk; 18. vitrine; 19.. geen enkele plaats; 21. stand; 24. onderwijzer; 25. metaal; 26. zelfbewustzijn; 28. overkoepelend geheel; 30."bijb. figuur; 3L gebouw aan de spoorweg; 32. apparaat. Verticaal: 1. kunststof; 2. stoot; 3. enigszins; 4. betalende lezer; 5. geneesmiddel; 6. vakje van honingraten;. 7. onderdeel van, iets; 8. betrekking; 13. docente; 14.kostbaar versierde voor- hoofdsband; lö.tandemail; 16. wie analyses verricht in een lar boratorium; 19. zenuwachtig; 20. hemellichaam (mv); 21. ge mengde spijs; 22. gegaafd; 27. familielid; 28. benedendeel van een winkelgevel; 29. tijdduur; 30. Europeaan. De sleutelwoorden worden gevormd door de letters in de vak jes: 17, 27, 6,11,18, 5, 31, 2.16,19, 3, 26, 30 1 I V

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 7