Stichting zoekt meer vrijwilligers Minder mosselen de deur uit voor stabiele prijzen Nieuwe mosselkotter BRU 6 in aanbouw Groen College uit Goes gaat naar Terschelling Van Gelder opent nieuw kantoor CZ-groep Goes Bedrijfsopvolging visserij staat centraal op seminar Naar de haaien Breuker in Amsterdam Film in 't Beest BIBLIOTHEEK Mosselsector: black box full-time in bedrijf ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Kamerleden Van Ardenne en Vos in Zierikzee ZIERIKZEE - Bedrijfsopvolging in de visserij is het thema van een door Coopers Lybrand NV op Zater dag 28 februari in Zierikzee te houden seminar. Na het welkomstwoord door dagvoorzitter Paul Eilander komen de onderwerpen 'be drijfsopvolging in de visserij geregeld' en 'toekomstige wijzigingen in het belasting stelsel' aan de orde. Naast de sprekers J. C. Bak ker FB en prof. dr. P. H. J. Es- sers nemen de Kamerleden A. M. A. van Ardenne-van der Hoeven en mr. O. P. G. Vos deel in een forum. De bijeen komst begint om half tien met de ontvangst van cliën ten en niet-cliënten in restauJ rant Mondragon. In 1992 is een resolutie ver schenen inzake opvolging van melk- en mestquota. Door in spanningen van de visserij sector is deze resolutie in fe bruari 1994 gevolgd door de Motie Vreugdenhil/ Smits. Per 1 januari 1998 is uitvoe ring gegeven aan deze motie. Daarnaast werd vorig jaar het zogeheten mosselcompro mis tot stand gebracht. Coopers Lybrand organi seert het seminar om de be drijfsopvolging in de (zee-) visserij te bezien in het licht van de huidige wetgeving on der het motto: is de bedrijfs opvolging in de visserij gere geld? Bakker gaat in op de nieuwe belastingwetgeving waarin kwijtschelding en uit stel van betaling van succes sie- en schenkingsrecht wordt verleend bij bedrijfsopvol ging van quota en onderne mingsvermogen. Tevens wordt een vergelijk gemaakt tussen mest- en melkquota, het mosselcom promis en de visquota. De heer Essers, als hoogleraar belastingrecht verbonden aan het Fiscaal Instituut Til burg van de Katholieke Uni versiteit Brabant, zal spre ken over de resultaten van studies om in de nabije toe komst tot verdere versoepe ling van de bedrijfsopvolging te komen. Alle zee-vissers van de zuid- vloot zijn uitgenodigd, alsme de een aantal belangstellen den in de rest van het land. Belangstellenden die aan het seminar willen deelnemen worden verzocht contact op te nemen met Brenda Sigter- mans, telefoon 0164-282665. ARBO- en vistechnisch vriendelijk werkscliip GOES - Veertien leerlingen van de vierde klas 'groenvoorziening' van het Groen college Goes zijn bezig met het organiseren van een vijfdaagse natuur- excursie naar het eiland Terschelling. Zij doen dat in het kader van leerlingen in de eerste plaats het vak 'Begeleiden van per- hoe ze moeten organiseren en soneel'. Dat is een vak waar- plannen, maar daarnaast bij - aan de hand van prak- wordt er ook geleerd hoe be- tijkvoorbeelden - aan de langrijk samenwerking is leerlingen wordt uitgelegd op binnen een organisatie, welke manieren ze eventueel Het Groen College Goes staat toekomstig personeel kunnen volledig achter deze excursie begeleiden en instrueren, en moedigt de leerlingen aan Door zelf een dergelijke ex- om hun ideeën in praktijk te cursie op te zetten, leren de brengen. OOSTKAPELLE - 'Met de fa milie naar de haaien'. In het Zeeuws Biologisch Museum in Oostkapelle wordt woens dag 25 februari onder deze ti tel een familie-activiteit geor ganiseerd. Rondom de tentoonstelling 'Naar de haaien' heeft het mu seum een aantal activiteiten Opgezet. Kinderen kunnen hier met vaders, moeders, opa's, oma's of andere fami lieleden aan meedoen. De ac tiviteit komt voort uit het grote succes dat de herfstacti- viteit bleek te hebben. Omdat een groot aantal mensen des tijds niet meer mee kon doen heeft het museum tot» voort zetting van de familie-activi teit besloten. De middag duurt van 13.45 tot 16.00 uur. Opgeven kan nog tot dinsdag 24 februari via telefoonnum mer: 0118 - 582620. Het maxi mum aantal deelnemers be draagt honderd. AMSTERDAM - Het Willem Breuker Kollektief voert vandaag en morgen psalm 122 uit op muziek van Willem Breuker in de Posthoornkerk in Amsterdam. Donderdag vond het eerste concert plaats. Tot dusverre waren de uit voeringen van dit werk al leen nog maar te horen in de Grote Kerk van Veere in het kader van het Festival Nieu we Muziek 1996. Breuker schreef psalm 122 in opdracht van prof. dr. G. van der Leeuw Stichting. De composi tie wordt ten gehore gebracht met medewerking het Mid delburgse draaiorgel de Twee Musketiers, de joodse voor zanger Peter Halpern, de Try- ten Strings en het Koor Nieu we Muziek onder leiding van Huub Kerstens. Voorafgaand aan elk concert wordt steeds een korte lezing gehouden door prof. dr. Karei Deurloo. GOES - In 't Beest in Goes is op donderdag 19 en vrijdag 20 februari de film Career Girls te zien. Career Girls is het nieuwste product van de Britse film maker Mike Leigh, onder meer bekend van de veelvul dig bekroonde film Secrets and Lies. Opnieuw heeft dé filmmaker de relatie tussen twee vrouwen centraal gezet. Hannah (Katrin Cartlidge) en Annie (Lynda Steadman) zijn twee alleenstaande, werken de vrouwen van rond de der tig jaar. Ze ontmoeten elkaar in Londen na een periode van zes jaar waarin het contact tussen hen verbroken was. Via flashbacks wordt hun ge zamenlijk verleden opgera keld. De vertoning begint op beide dagen om 20.30 uur. Op dinsdag 10 maart GOES - Commissaris van de Koningin W. van Gelder verricht dinsdag 10 maart de officiële opening van het nieuwe kantoor van de CZ-groep in Goes. De bouw van het nieuwe kan toor heeft alles bij elkaar zo'n 15 maanden in beslag geno men en sinds enkele maanden wordt reeds vanuit het nieu we onderkomen gewerkt door de CZ-groep. Ter ere van de officiële opening staat een ronde-tafeldiscussie op het programma. Onder leiding van Hans Böhm praten ver schillende partijen uit de ver- zekeringsmarkt over een aan tal actuele stellingen uit de verzekeringswereld. Verder op het programma van de officiële opening een toespraak door drs. M. Leers, voorzitter van de Raad van Bestuur van de CZ-groep. De officiële openingshandeling door Van Gelder staat ge pland voor 16.00 uur. Eventu ele giften ter ere van de ope ning komen ten goede aan de Stichting Cliniclowns Neder land. Deze stichting heeft tot doel om zoveel mogelijk ern stig zieke patiëntjes in zoveel mogelijk ziekenhuizen te la ten genieten van het contact met gespecialiseerde clowns. Vrijdag Zierikzee Openbare bibliotheek De Stolpe. 14.00-17.00 uur. Kerkwerve Christelijke Bibliotheek Tolle Lege. In Chr. Geref. Kerk, Beatrixstraat. 19.00-20.00 uur. Burgh-Haamstede Openbare bibliotheek De Schutse. 10.00-12.00 en 18.30-20.00 uur. Bruinisse Openbare bibliotheek De Zae- te. 13.30-17.00 en 18.30-20.30 ••uur. Zaterdag Zierikzee Openbare bibliotheek De Stolpe. 9.30-12.00 uur., Maandag Zierikzee Openb. bibliotheek De Stolpe. 14.00-17.00 en 18.30- 20.00 uur. Burgh-Haamstede Openbare bibliotheek De Schutse. 13.30-17.00 en 18.30-20.00 uur. Dinsdag Burgh-Haamstede Openbare bibliotheek De Schutse. 13.30-17.00 uur. Oosterland Bibliotheek in consistorie Her vormde kerk. 19.00-19.30 uur. Bruinisse Openbare bibliotheek DeZaete. 10.00-12.00 en 18.30-20.00 uur. Strip-o-theek (in De Zaete). 18.30-19.30 uur. Woensdag Zierikzee Openbare bibliotheek De Stolpe. 14.00-17.00 uur. Burgh-Haamstede Openbare bibliotheek De Schutse. 13.30-17.00 uur. Bruinisse Openbare bibliotheek De Zae te. 13.30-17.00 uur. Donderdag Zierikzee Openbare bibliotheek De Stolpe. 9.30-12.00, 14.00-17.00 en 18.30-20.00 uur. Nieuwerkerk Bibliotheek Rehoboth. 18.30- 19.15 uur. ROOSTER BIBLIOBUS Maandag Renesse Mauritsweg 13.15-14.45 uur. Schareiidijke Dijkstraat 15.15-16.30 uur. Dinsdag Brouwershaven Schuitkade 12.45-13.45 uur. Ellemeet Deensestraat 14.05-14.35 uur. Zonnemaire I. M. v. d. Bijlstraat 15.15-16.00 uur. Nieuwerkerk Dorpshuis 16.15-17.30 uur. Woensdag Sirjansland Lageweg 11.30-12.00 uur. Oosterland Sporthal 12.45-14.00 uur. Ouwerkerk Ring 14.15-15.00 uur. Schuddebeurs Donkereweg 15.30-16.00 uur. Donderdag Noordgouwe Vijverbergstraat 13.00-13.45 uur. Kerkwerve Vloedstraat 14.00-14.45 uur. Noordwelle Ingridstrafet 15.20-15.50 uur. Serooskerke Dorpsplein 16.00-16.30 uur. Renesse Oude Moolweg 16.45-17.30 uur. Brouwershaven Markt 18.30-19.30 uur. Vrijdag Nieuwerkerk Burg. v. Eetenstraat 13.00-14.15 uur. Dreischor Nieuwe Schoolstraat 14.30-15.30 uur. Oosterland Markt 16.00-17.00 uur. BRUINISSE - De in aanbouw zijnde mosselkotter BRU 6 Cornelis Pieter van W. van den Berg bv uit Bruinisse wordt uniek in zijn soort. Het casco van het veertig me ter lange en tien meter brede vaartuig heeft inmiddels vorm gekregen in de bouw loods bij Scheepswerf Ge broeders Kooiman in Zwijn- drecht. Op de tekenkamer wordt de laatste weken ste vig nagedacht over het opti maliseren van de traditionele vismethode. De nieuwbouwer zal name lijk niet alleen worden toege rust voor de zogeheten ecovis- serij, maar tevens een metamorfose van het stan daard vissysteem ondergaan. „Noem het een kruising tus sen de bestaande methode en de sprenkelvisserij", onthult ontwerper R. Kooiman nog maar een tipje van de sluier. De tekenaars zijn met de sche matische uitvoering van het laatstgenoemde aspect volop aan de gang. Vast staat dat de BRU 6 niet wordt voorzien van een (portaal-) mast met daarin vier bokken. In plaats daarvan opteert Van den J3erg voor twee hydraulisch bedienbare bokken, met daarin ruimte voor twee kor ren. De scharnierpunten van de beide 'geknikte' bokken (op het eerste gezicht een soort 'vlerken') zijn op het voorschip geprojecteerd, voor het spoelruim. De kap- draden zullen via een nader te ontwerpen mast worden ge leid. Het voordeel is volgens op drachtgever Van den Berg („als alles voldoende sterk blijkt") dat er met twee kor ren in een bok zonder tuigage sneller en veiliger kan wor den gevist. Bij het welslagen van het innovatieve project wordt zowel vistechnisch als ARBO-technisch een stap in de goede richting gemaakt. Op de engineeringsafdeling bij Kooiman doen tekenaars verwoede pogingen om de af bouw van het uit de grond schietende casco zo gesmeerd mogelijk te laten verlopen. De nieuwe Cornelis Pieter is namelijk de eerste mosselkot ter die als bouwpakket bij Kooiman is aangeleverd. Uitgezonderd de spanten komt het plaatwerk bij Scheepswerf Slob in Papend- recht vandaan. „Op deze ma nier kunnen we in een paar weken tijd een casco bouwen. Alles wordt exact op de milli meter nauwkeurig aangele verd, waardoor het op de werkvloer een kwestie van aanhechten is", vertellen de bouwers enthousiast. Ook het stuurhuis wijkt af van zijn voorgangers. De royale brug steekt bijna zeven meter bo ven de waterlijn uit en is daarmee bijna een halve me ter hoger dan tot nog toe ge bruikelijk was. Rondom de brug komt een zogenaamd 'promenadedek', voor het veilig zemen van de ramen. Op Schouwen-Duiveland tekort aan weidevogelsbeschermers Barhé hoogste met 185 gulden BRUINISSE - In de periode van 2 tot en met 7 febru ari werden 25 ladingen mosselen op de veiling in Yer- seke aangevoerd. Het ging daarbij om een to taalgewicht van 9350 ton net to. Dat, is ongeveer 1500 ton minder dan in de vorige week. De gemiddelde prijs bedroeg 105,80 gulden per ton, circa twee kwartjes per ton minder dan een week eer der. Barbé schreef het hoogst in met 185,95 per ton. De verzending was voor zo ver bekend: België 4469 ton, Frankrijk 3853 ton, diverse landen 905 ton en de binnen landde markt deed nog 1613 ton de deur uit. De Hammen De verkoop begon op maan dag met de komst van de BRU 8 (Fa. J. en C. Padmos) uit De Hammen. Ruim 300 nettoton verdween die dag in de natte pakhuizen van Mier as. De volgende dag maakte de handel keuze uit tien ver schillende ladingen, waarvan drie uit het noorden. De YE 19 loste de grootste vracht, na melijk 899 nettoton. Op woensdag verschenen vier vaartuigen met zeven ver schillende partijen. De BRU 43 (St. Jumelet) voet uit de Meep met een lading van 590 nettonton. Zeelands Roem en Triton telden hiervoor elk een interessante prijs neer. De YE 30 (J. Dhooge BV) viste ook in de Meep, in dit geval ruim 1100 tonnen. Hollestelle schreef voor deze vracht het hoogst in. Uit het Scheurrak arriveerde de YE 181 (Leu- schel) met een lading van 839 ton. Deze partijen werden in gekocht door Mieras en Delta Mossel. Donderdag 5 februari gaven zes vaartuigen acte de presen ce in Yerseke. Vanaf de Wad denzee waren die dag het trio BRU 68 (W. Okkerse BV), BRU 26 (D. de Ronde) en BRU 39 (Fa. H. en S. Jumelet) van de partij. Prins Dingeman- se bood hoge prijzen (dik 170 gulden) voor ladingen met stukstallen van minder dan 150 en vleesgewichten van bijna 25 kilo. Hekkesluiter was op vrijdag de YE 19 (Barbé) met een kleine partij uit de Hammen. De BRU 8 kwam aan de veiling met een partij uit De Hammen. (Foto: Jacob de Ronde) BRUINISSE/ZIERIKZEE - De Producentenorgani satie voor de Nederlandse Mosselvisserij heeft per 1 mei 1998 voor een permanente inbedrijfsstelling van de black box gekozen op alle vaartuigen. „Een volwassen stap die past in wat de overheid en onze omgeving vandaag de dag van ons verlangt", motiveert PO-secretaris mr. H. Geesber- gen dit besluit. Hoewel aanvankelijk nog wat aversie bestond tegen het nobel streven van de produ centenorganisatie werd tij dens de laatstgehouden le denvergadering duidelijk dat de voorwaarden in het nieu we Reglement Mosselvisserij breed worden gedragen. Na wat over en weer discussie werd het reglement (met daarin onder meer de komst van de zwarte doos) bij accla matie aangenomen. De black box registreert alle vaarbe- wegingen van het schip, waarbij het vissend gedrag wordt geselecteerd. Van Geesbergen vindt dat een sector die professioneel bezig is van andere discussiepart ners ook wel eens een genoeg doening mag verwachten. Per slot van rekening hoeft de liefde niet altijd van één kant te komen. Met de black box standby staan de kwekers volgens Van Geesbergen in de toekomst sterker in de schoe nen. Het apparaafkan niet al leen gebruikt worden om kwekers die buiten hun boek je gaan sancties op te leggen, maar ook om een aangeklaag de schipper vrij te pleiten. Bovendien maakt de black box de weg vrij voor een flexibeler zaadvisplan. Een speciale 'zwarte doos- commissie' 'ziet er op toe dat de schippers zich aan de re gels comformeren. Het vier manschap wordt gevormd door advocaat P. W. H. M. Haans uit Bergen op Zoom, burgemeester A. Verbree van Reimerswaal, adviseur J. Louwerse uit Yerseke en H. van Geesbergen uit Hulst. Voor de huidige BRU 6 zoekt Kooiman een nieuwe besterri- ming. (Foto: Jacob de Ronde) ZIERIKZEE - Schouwen-Duiveland heeft een achter stand waar het gaat om het opzetten van regionale groepen die zich bezighouden met akker- en weide vogelbescherming. Op het eiland zijn slechts drie mensen actief. In de rest van de provincie gaat het stukken beter met het project. Dit blijkt uit het eerste jaar verslag van het Project Vrij willige Weidevogelbescher ming. Dit verslag is gisteren - tijdens de eerste contact avond voor vrijwilligers door de Stichting Landschapsbe heer Zeeland aan gedeputeer de G. de Kok overhandigd. De bijeenkomst werd gehouden in de aula van de bibliotheek in Middelburg. Een aantal soorten weidevo gels gebruikt steeds vaker bouwland als broedgebied. Maar de tijd waarin ze broe den valt samen met de voor jaarswerkzaamheden van de akkerbouwers, zoals eggen, inzaaien van bieten of het po ten en vrezen van aardappels. Doel van het project is het broedsucces van weidevogels in Nederland te bevorderen. Onder meer door de vorming van hechte netwerken van boeren en vrijwilligeis. Door het markeren van nesten pro beren de vrijwilligers het loonwerkers en boeren mak kelijker te maken de nesten te herkennen en zo de weide vogels te ontzien. Sterke groei Het beschermingsproject werd in 1995 vanuit het niets opgestart, aangespoord door de Stichting Landschapsbe heer Zeeland. In alle opzich ten is een sterke groei te zien, meldt het jaarverslag. Dit geldt zowel wat aantal vrij willigers, bedrijven en hecta ren betreft. In het eerste jaar startte de groep met veertien vrijwilligers, die actief wa ren op twintig bedrijven in heel Zeeland. In het afgelo pen jaar was een groep van 62 vrijwilligers bij 84 bedrijven actief. De oppervlakte be schermd gebied is uitgegroeid van 429 tot 2018 hectare. Het streven is in 1998 om met cir ca honderd vrijwilligers een gebied te beschermen van 2500 hectare, bestaande uit zowel bouw- als grasland. De verwachting is dat dit streef beeld kan worden gereali seerd. Predatie In totaal zijn er in 1995, 1996 en 1997 achtereenvolgens 208, 352 en 497 nesten gevonden. Het aantal uitgekomen nes ten bedraagt over drie jaar gemiddeld 73 procent. Een nest of gedeelte van een nest kan sneuvelen doordat een jong of ei wordt geroofd door dieren zoals een wezel, bun zing, rat, huiskat, kraai, zil vermeeuw of vos. Dit heet ook wel predatie. Een nest kan ondanks goede afspraken evengoed verloren gaan tij dens bewerking op het land en een nest kan ook verlaten worden. Op Schouwen-Dui veland is een kleine groep van drie mensen actief. Van drie bedrijven wisten zij hun bezoeken in drie jaar tijd uit te breiden naar elf bedrijven. Hun activiteiten besloegen in 1997 een graslandgebied van 65 hectare en een bouwland- gebied van 68 hectare. Hoe wel het totale beschermde ge bied in deze regio is gegroeid, daalde het aantal nesten van 93 in 1995 tot 22 in het laatste jaar. Met name rondom Zie rikzee. worden vrijwilligers gezocht. Moeite Voor heel Zeeland geldt dat de groepen nog niet uitblin ken in georganiseerdheid. „Het gebrek aan deskundig heid bemoeilijkt de uitvoe ring van het project. Zo hebben vrijwilligers nog steeds moeite met het vinden van nesten van soorten als tu reluur of grutto," aldus de stichting Landschapsbeheer. Zij gaat ervan uit dat het zo'n vijf jaar duurt voordat een vrijwiliger een goede veld kennis heeft opgebouwd en de vaardigheid heeft nesten te vinden. Ook de verdeling van de pro vincie over eilanden en de la ge bevolkingsdichtheid hin deren de beschermers in de uitvoering van het project. De Stichting Landschapsbe heer wil in de toekomst per groep een contactpersoon aanstellen die het werk coördineert, terwijl een veld- medewerker de groepen bege leidt in het veld. De grutto weet zijn nest nog steeds goed te verstoppen voor vrijwilligers. (Foto: Henk Harmsen)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 6