Jeugd brengt totaaltheater 70 - kplaati Restant regentenbestuur Nuis opent TV-studio van Omroep Zeeland Slagboom en Bex over ontwerp Abdij complex Contract Zeelandkaart loopt eind van dit jaar af Fotoboek watersnood Ts j echië voor CdK Vier jaar in gevangenis voor fatale steek met mes Academie voor senioren bij Hogeschool Zeeland Expositie van Veerse joffer Deirdre en de zonen van Usnach' Sinds begin februari in gebruik Discussieavond in Zeeuws Museum Ruim miljoen gulden binnen Met kortlopende cursussen N VRIJDAG 13 FEBRUARI 1998 NR 26332 0 MIDDELBURG In Gale rie Icon in Middelburg is tot 1 mei een retrospectie ve expositie van de Veer se Joffer Anneke yan der Feer te zien. De galerie heeft de hand weten te leggen op een bijzondere collectie aqua rellen en tekeningen van de in 1902 in Sneek gebo ren kunstenares. Naast stadsgeizchten van Am sterdam en Veere is werk te zien uit alle landen waar ze ooit is geweest. Haar stijl balanceert tus sen impressionisme en ex pressionisme en duidelijk is dat zij vele technieken beheerste. Onder meer schilderen, tekenen en houtsneden. Van der Feer vestigde zich in 1951 in Veere, waar zij samen woonde met schilder en beeldhouwer H. Schutte. In 1956 overleed zij. ZIERIKZEE - De jongerenafdeling van Theatergroep Zierik treedt zaterdag 7 maart voor de eerste keer naar buiten met de voorstelling 'Deirdre en de zonen van Usnach' in Theater Mondragon. Regisseuse Mar leen Meuldijk maakte een bewerking van de gelijk namige roman van A. Roland Holst en diverse ver sies van de Ierse sage: 'Deirdre van de smarten.' Scène uit 'Deirdre en de zonen van Usnachmet Marian Pan- kow als Deirdre en Niek de Jonge als koning Concobar. (foto: Marijke Folkertsma) De redactie behoudt zich het recht voor ingekomen stukken in te korten. Plaatsing betekent niet dat de inhoud door de redactie wordt onderschreven. Ingezonden stukken zijn buiten verantwoordelijkheid van de redactie en uitsluitend voor rekening van de briefschrijver, waarvan naam en adres bij de redactie bekend moeten zijn.. De problemen in de organisa tie van Duinoord manifeste ren zich nu in de personele sfeer. Ze hebben alles te ma ken met de onacceptabele kwaliteit van de administra tieve organisatie. Het be stuur bevat de restanten van een regentenmentaliteit. Het bestaat uit (ex)notabelen van het dorp, die louter uit presti ge daar zitting in hebben. Communicatie is voor hen een onbekende term, evenals budgetbewaking. Maandelijkse verslaggeving kan overschrijding voorko men. Twee onderdelen spelen de hoofdrol in een dergelijke begroting: personeelsbudget enerzijds en de opbrengst pensiongeld (onderbezetting) anderzijds. Ook de provincie als subsidieverstrekker kan de handen niet in onschuld wassen en had naar aanlei ding van de jaarrekeningen 1995 en 1996 actie kunnen on dernemen. J.J. DEN HOLLANDER Haamstede PIANOCONCERT MIDDELBURG - In de Klove- 'niersdoelen in Middelburg speelt pianiste Kyoko Hasi- moto zaterdag 21 februari de 24 préludes van Claude De bussy.Hashimoto studeerde piano in haar geboorteland Japan. -£e vervolgde haar studie in Zwitserland en New York. Momenteel woont ze in Ne derland, waar zij docente piano is aan het Utrechts Con servatorium. De préludes die Hashimoto ten gehore brengt behoren tot één van de laatste bundels van Debussy. Cen trum Nieuwe Muziek is ini tiatiefnemer van het concert. Recentelijk was in de Balans zaal van het Zeeuws Museum de visie te zien die Slagboom heeft ontwikkeld voor een mogelijke uitbreiding van het Zeeuws Museum. De ex positie was het resultaat van een opdracht van de Advies commissie Aankopen Heden daagse Kunst van de provin cie Zeeland. Men overwoog dat de binnen kort vrijkomende ruimten van het Rijksarchief in het FILOSOFIE MIDDELBURG - De Spiritu- ele Sociëteit Zeeland begint maandag 23 februari met een lezingcyclus praktische filo sofie in ontmoetingscentrum Dauwendaele in Middelburg. In de lezingen, die bedoeld zijn voor mensen die zich spi ritueel willen ontwikkelen, wordt een verbinding gelegd tussen de spiritueel/filosofi- sche boodschap en de bele ving en ervaring daarvan als mens in het dagelijks leven. Voor inlichtingen en informa tie: 0416-391323. Het gaat in deze voorstelling om totaaltheater. Er wordt niet alleen in geacteerd, maar ook gedanst en gezongen. Verder is er liVe-muziek en zijn er filmopnamen in de voorstelling geïntegreerd. De choreografie is van Anna van de Berg en Mar van der Veer schreef muziek en lied teksten. De meesten van de elf jonge ren bij Zierik volgden de tweejarige opleiding van Amateurtheaterschool De Ambitie, Het bestuur van Zierik besloot per 1 januari 1997 een eigen jeugdgroep op te richten. Na enkele maan den training onder leiding van de middenkaderregis seurs bij Zierik, werd gestart met het repetitieproces voor de avondvullende productie. Poëtisch Marleen Meuldijk herinnerde zich het boek van Roland Holst uit haar middelbare schoolperiode. Een boek dus 'wat je op je lijst mag zetten.' Vooral het poëtisch taalge bruik spreekt haar zeer aan. Maar verkoop dat maar eens aan jongeren tussen de vijf tien en twintig jaar. In de praktijk bleek dat mee te val- Abdijcomplex mogelijk een rol zouden kunnen spelen in het oplossen van het ruimte probleem van het museum. De presentatie van het ont werp van Slagboom is vol gens de Stichting Vrienden van het Zeeuws Museum soms onterecht afgedaan als 'een ruimteclaim' in plaats van een boeiende kunstop dracht. ,,Los van welke be stemming de vrijkomende ruimten ook dienen te krij gen, moet een ruimtelijke vi sie van een kunstenaar als Pieter Slagboom tenminste serieuze aandacht krijgen," aldus de stichting in een pers bericht. Aanleiding Dat was voor de stichting aanleiding voor het organise ren van genoemde discussie avond. Aan het debat over het ontwerp voor het Abdijcom plex doet naast Slagboom zo als gemeld ook Flor Bex mee. Hij is directeur van het Muse um voor Hedendaagse Kunst in Antwerpen. De discussie avond in het Zeeuws Museum begint om 20.00 uur. len. Het verhaal biedt heel veel elementaire emoties: hartstocht, wraak, jaloezie, passie, agressie en dat spreekt hen, volgens Meul dijk, wel aan. In haar bewer king integreerde zij ook het gedicht 'Een Tweede Troje' van Roland Holst en er werd ook een hekeldicht van Est her Perquin, een van de speel sters, in opgenomen. Ook Mar van der Veer liet zich bij het schrijven van de liedteksten inspireren door gedichten van Roland Holst enW.B. Yeats. De verteller in de oorspron kelijke roman werd door Meuldijk omgezet in vier personages, die de vier wind richtingen voorstellen. Hun presentatie tijdens de voor stelling zal zo zijn, dat het pu bliek hun stemmen uit het noorden, zuiden, oosten of westen tot zich hoort komen. Bij de vormgeving van deze windrichtingen heeft de «re gisseuse bewust gekozen voor een stijlbreuk. Deze fanta siefiguren vertellen het ver haal en doen dat in afwijken de kleding en outfit in vergelijking met de persona ges van vlees en bloed, die in het verhaal spelen. Thema tiek van het stuk is de ver geefse poging van de mens om Dit in ruil voor de inspan ningsverplichting van de pro vincie om de Zeelandkaart zo goed mogelijk te promoten. Dat de Zeelandkaart niet het onverdondeyende succes heeft gebracht waar bij aan vang op gehoopt werd, ligt volgens de PTT niet aan de provincie Zeeland. ,,Op zich is het een succesvol project geweest," stelt ir. W van der Hoeven van PTT-Telecom. „We zijn destijds samen in het diepe gesprongen. Het is al leen jammer dat verdere in tergratie met de chipper niet geheel gelukt is vanwege de vertraging in de landelijke invoering van de Chipper." De vraag of de Zeelandkaart de investering van een mil joen gulden waard is geweest, is volgens Van der Hoeven niet relevant. „Het was een pilot-project en daar verdien je meestal geen geld aan. We hebben een bepaald risico ge nomen en hebben daar geen spijt van. We hebben veel ge leerd, en veel ervaring opge daan." Hét miljoen rriag doof de'pro vincie, worden besteed ter on dersteuning en innovatie van het toeristisch beleid in Zee land. Een derde van het be drag heeft de provincie in middels al aangewend om verbeteringen aan te brengen in en rondom het Veerse meer. Over de resterende ze ven ton zal gedeputeerde Sta ten in de komende maanden een beslissing nemen. De Zeelandkaart kan nog tot het eind van dit jaar gebruikt worden, maar vanaf eind april kan hij niet meer wor den opgeladen. De provincie Zeeland en PTT-Telecom zijn overeen gekomen dat er daar om in 1998 geen nieuwe pro motiecampagne zal worden gevoerd en er zal ook geen nieuwe afbeelding meer wor den gedrukt op de voorbe- taalde Zeelandkaart. Het fotoboek brengt de gevol gen van de Watersnood van afgelopen zomer in de Tsje chische la'fidètteek Moravië in beeld. Tsjechische, Duitse, Engelse en Nederlandse Tek sten geven de feiten weer. Zo hebben de overstromingen het leven gekost aan zestig mensen. De verwoestingen van bruggen, (spoor)wegen, tunnels, gebouwen en huizen in 538 steden en gemeenten betekenden een schade van ruim vier miljard gulden. De Nederlandse vertaalster van het boek, ds Hildegonda Rijksen, werkt in de Tsjechi sche stad Oloumec, één van de getroffen gebieden. Zij koos voor de presentatie van het boek in Middelburg omdat de Zeeuwen maar al te goed we ten wat een watersnood bete kent. De aanwezigheid van loco-burgemeester P. Bejaart van Veenendaal, drs J. Maas- en namens het bisdom Rotter dam vloeien voort uit de ste denband die Veenendaal een noodlotsvoorspelling te ontlopen. „Zoiets overkomt me nogal vaak," antwoordt Meuldijk op de vraag of ze met verweving van verschil lende disciplines niet wat veel uitdagingen aangaat. Meerwaarde In eerste instantie ging ze daar niet direct van uit, maar al snel tijdens het repetitie proces borrelden de ideëen op, dat live-muziek, zang en dans een meerwaarde aan de voorstelling zouden geven. „Dansen? ....ja, daaaag," is dan bij sommige jongeren de eerste reactie, maar uiteinde lijk oefenen ze zich toch vol overgave in het zweet, is de ervaring van de regisseuse. De aandacht binnen Theater groep Zierik is in deze perio de voor een groot deel ge fixeerd op deze jongeren productie. Veel leden verle nen hun medewerking aan de totstandkoming. De ontwer pen voor de kleding zijn van consulente Gemma van de Hoogte van de stichting SCOOP. Zierik kreeg daar voor een stimuleringssubsi die van het Zeeuws Centrum voor het Amateurtheater (ZCA). Kaarten voor de voor stelling van 'Deirdre en de zo nen van Usnach' zijn in voor verkoop te bestellen bij de familie Möhlmann, telefoon: 417149. Mocht blijken dat de belangstelling voor het optre den op zaterdag 7 maart zeer groot is, dan wordt er een ma tineevoorstelling op zondag 8 maart aan toegevoegd. onderhoudt met Oloumec en de kerkelijke band die het Nederlandse bisdom onder houdt met het gebied. De opbrengsten uit verkoop van het fotoboek komen ten goede aan het lenigen van de nood in Moravië Concert Om de verkoop te bevorderen wordt zaterdag 14 februari een herdenkings- en solidari teitsconcert in de Middel burgse Koorkerk en Wandel- kerk. De Tsjechische klassieke gitarist Pavel Steidl brengt composities ten gehore van onder anderen landgenoot en barokcompo- nist Jan Antonin Losy. De Middelburgse organist Leen de Broekert speelt werken van Handel, Bach, Mozart en de Tsjechische componist Brixi. Het concert begint om 16.00 uur. De toegang is gra tis. ZIERIKZEE Collecte Het Leger des Heils zoekt vrijwilligers die tussen 23 fe bruari en 6 maart willen hel pen collecteren op Schouwen- Duiveland. De opbrengst is bestemd voor maatschappe lijke en sociale hulpverlening van het Leger des Heils, De collectanten moeten wel de doelstellingen van de organi satie kunnen onderschrijven. Inlichten en/of informatie is verkrijgbaar bij kapiteine G. Bot: 417 483. Bingomiddag De afdeling Zierikzee van de ANBO houdt donderdag 26 februari een bingomiddag. De bijeenkomst wordt gehou den in gebouw De Paternos ter in de Paternosterstraat in Zierikzee. De bingo begint om 14.00 uur en de zaal is om 13.30 uur open. KERKWERVE Jaarvergadering NCVB De NCVB afdeling Kerkwer- ve houdt woensdag 18 febru ari in dorpshuis 't Zuudende de jaarvergadering. Gasten en belangstellenden zijn ook van harte welkom bij deze bijeenkomst. De vergadering begint om 19.30 uur. SERÖÖSKERKE Plattelandsklucht Toneelvereniging Lere Lere Ook wordt een cursus van vijf bijeenkomsten gewijd aan 'De wereld van Johannes Brahms.Na het Schubert- jaar is het nu de beurt aan Brahms. In deze dertiende cursus 'Kijken naar Muziek' worden de sporen van Brahms gevolgd in Hamburg, Heide in Sleeswijk-Holstein, Weimar, Düsseldorf, Baden- Baden en op het eiland Rügen in de Oostzee. Alle in beeld gebrachte ver halen en meeluisterteksten worden per cursusmiddag uitgedeeld. Verder zijn er aanvullende illustraties op video. Filosofie In de cursus filosofie zal het oosterse denken behandeld worden. Het gaat om inzich ten uit het Tibetaans boed dhisme en het taoïsme, maar ook om de evolutie van be wustzijn. Vooral de praktijk van het leven van alledag wordt erin weerspiegeld. Ook Na een fikse ruzie en in een dronken bui stak de verdach te in de avond van 27 oktober aan boord van de Katwijkse trawler Dirk Dirk zijn 26-ja- rige mede-opvarende Dirk Messemaker met een mes in de buik. Het slachtoffer, dat eveneens dronken was, over leed ter plaatse. Het schip voer op dat moment in het Kanaal voor de Franse presenteert zaterdag 7 iriaart het toneelstuk Gebonden groentesoep met balletjes De regie van deze plattelands klucht in twee bedrijven ligt in handen van Marja Hart en Wouta Kloet. Bep van der Wielen, Jannie Bom, Marcel Jasperse, Wouta Kloet, Ad Hagesteijn, Lianne de Graaf en Kees Hagesteijn zetten de verschillende personages neer. Petra Jasperse neemt de'gri me voor haar rekening en to neelmeester is Jan de Meij. De aanvang is 20.30 uur. NIEUWERKERK Lingerieverkoping In de zaal van de kerk aan de Stationsstraat in Nieuwer- kerk wordt dinsdag 17 febru ari een verkoping gehouden van lingerie, nachtkleding en keukentextiel. De opbrengst van de verkoping komt ten goede aan de Stichting Adul- lam. Belangstellenden kunneh er terecht van 19.30 tot 21.00 uur. BRUINISSE Vogelruilbeurs ODW 'De Nachtegaal' houdt zaterdag 21 februari in het ei gen clubgebouw aan de Mo lenweg een vogelruilbeurs. Men kan er ook vogeltje^ )to- pen, w'ant er zal een hande laar aanwezig zijn. De beurs wordt gehouden van 10.00 tot 12.00 uur. zal een verband worden ge legd met de westerse filosofie én psychologie binnen het huidige postmodernisme. Het programma biedt verder een introductiecursus person al computer bedoeld voor mensen, die weinig of niets van computers weten, maar behoefte hebben aan informa tie op dit gebied. Doel van de cursus 'Surfeh op internet' is het verschaffen van inzicht in mogelijkheden en onmogelijkheden van In ternet. In de cursus wordt ge leerd hoe men met Internet moet omgaan. Aan de orde komen het werken met E- mail en het zoeken naar infor matie. In de cursus Word 6.0 voor be ginners tenslotte leert men de basishandelingen van de tekstverwerker zoals: tekst invoeren, wijzigen, opmaken, bewaren, opvragen en af drukken. Voor meer informatie kan men bellen naar: 0118-4891^1, alleen 's ochtends tussen 11.00 en 12.00 uur. kust. Na de dood van Messe maker zette het schip koers naar Vlissingen waar de poli tie Van B. van boord haalde. Tijdens de behandeling van de zaak zei Van B., voor wie aan boord een absoluut drankverbod gold, zich door zijn dronkenschap van het he le gebeuren niets meer te her inneren. OOST-SOUBURG - Sinds begin deze maand wor den de uitzendingen al vanuit de nieuwe TV-stu- dio van Omroep Zeeland verzorgd, maar de offi ciële opening moet nog gescheiden en wel op vrijdag 20 februari. De opening wordt verricht door staatssecretaris Aad Nuis, samen met gede puteerde Gert de Kok. Omroep Zeeland is op 1 ja nuari 1990 als laatste regio nale omroep in Nederland van start gegaan. Op 1 okto ber 1997 werd in Zeeland het eerste regionale TV-pro- gramma uitgezonden van uit een tijdelijke locatie: een voormalige fietsenwin kel naast de radiostudio. Sinds 2 februari 1998 is de nieuwe televisiestudio in gebruik. Het besluit in de staten van Zeeland om naast regionale radio ook regionale televi sie mogelijk te maken had allerlei gevolgen voor het omroepgebouw. Ten eerste moesten er ruimtes komen voor de gezamenlijke nieuwsredactie voor radio en televisie. Adviezen Ook moest een ontvangst ruimte/kantine gemaakt worden. In de praktijk hield dat in dat de complete begane grond van de Sou- burgse hoofdstudio op nieuw moest worden inge richt. Daarbij is gebruik gemaakt van de adviezen van Dorine en Joan de Vos, binnenhuis architecten die zich eerder wierpen op de inrichting van het populiare Hotel New York in Rotterdam. MIDDELBURG - Tijdens een discussieavond op don derdag 26 februari in het Zeeuws Museum in Middel burg geven beeldend kunstenaar Pieter Slagboom en museumdirecteur Flor Bex hun visie op de plannen voor uitbreiding van het Abdijcomplex in Middel burg. MIDDELBURG - Met het verdwijnen van de Zee landkaart loopt ook het contract af tussen de provin cie Zeeland en PTT-Telecom. In drie jaar tijd heeft de PTT ruim een miljoen gulden overgemaakt. Ook herdenkings- en solidariteitsconcert MIDDELBURG - 'Watersnood juli '97, Potopa'. Dat is de titel van een fotoboek dat vanmorgen, vrijdag morgen, onder anderen aan Commissaris van de Ko ningin in Zeeland W. van Gelder is overhandigd. FOTO JOOP VAN HOUDT Van de vijf mensen die een oplossing inzonden van het Zoek- plaatje van vorige week hadden vier het bij het recnte eind. Zij herkenden op de foto van Joop van Houdt het zweefvliegveld aan de Kloosterweg in Nieuw-Haamstede. De vijfde inzender meende op de foto een schuur aan de Gooiseweg te herkennen. Uit de bescheiden stapel goede oplossingen werd die van Wilco Jonker, 's Gravenmeet 10, 4328 PH, Burgh getrokken. Hij krijgt de cadeaubon van vijfentwintig gulden toegestuurd. Wie denkt te weten waar fotograaf Joop van Houdt boven staand Zoekplaatje heeft geschoten kan zijn of haar oplossing per brief op briefkaart sturen naar: redactie Zierikzeesche Nieuwsbode, Postbus 1, 4301 AA Zierikzee. Inzendingen kunnen ook in de brievenbus van de Nieuwsbode aan het Jannewekken 11 in Zierikzee worden gedeponeerd. In zendingen moeten voor woensdag 18 februari binnen zijn. MIDDELBURG (ANP) - De rechtbank in Middelburg heeft de 27-jarige zeeman J. van B. uit Katwijk don derdag wegens doodslag veroordeeld tot vier jaar ge vangenisstraf. Tegen de man was zes jaar geëist. VLISSINGEN - De Hogeschool Zeeland verzorgt voor de Stichting Zeeuwse Senioren Academie!in maart en april vijf kortlopende cursussen op het ge bied van filosofie, computergebruik en surfen op in ternet.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 5