Antwoorden op lange baan Valentijn haast net zo populair als moederdag Jeugdsoos Renesse bch subsidi? project Verrassende Gewassen Actie Watermusic doet waterrampplaatsen aan Project Kunstuitleen: Keuze van de politiek Vier architecten jn race voorbouw gemeentehuis Expositie drie kunstenaars in galerie Noordhavenpoort AGENDA 1 1 J 13 FfcBRUAR11998 I NR 26332 f im negendnizenl gulden ZONNEMAIRE - De provincè Zeeland zal het pro ject Verrassende Gewassen da in 1997 in Zonnemai- re werd gehouden toch subsidiren. Verassende gewassen was een project waarbij in een open polder achter Zonnemai- re 25 beeldend kunstenaars een kunstwerk plaatsen in de bloeiende akkerranden van Zonnestraal. De provincie geeft nu'alsnog een bijdrage achteraf van 9.495 gulden, bij na een derde van de totale kosten van het project. Initia tiefnemer Jaap Verseput is met de subsidie uit de kosten. ,,Dat geeft moed om door te gaan," aldus Verseput. In de cember vorig jaar kreeg Ver- 'seput nog een negatief bericht van de provincie. Verrassen de Gewassen werd toen niet gezien als behorende bij de belangrijkste culturele pro jecten in Zeeland. Het kreeg een plaatsje op de reserve lijst waarna Verseput de pro vince een brief stuurde met argunenten om de beslissing te hezien. Van de tien aange- merke hoofdprojecten kre gen r echter vier subsidie van tet rijk. Een «aarvan was het project Zonnetraal, de andere de landshapscamping van N. Deïst gveneens in Zonnemai- re. Hi.rdoor had de provincie geld ver en konden alsnog enkeltreserve-projecten geld krijgei uit de pot provinciale progranmering plattelands vernieuwing. Versepjt werkt momenteel aan eennieuw project. Hier voor he(ft het rijk inmiddels subsidictoegezegd. Dinsdag 24 februari inZierikzee ZIERIKZEE - De Stichting Hart in Europa heeft in samenwerking met Will Spoor etn toernee opgezet ten bate van de watersnood in IVbravië. Dinsdag 24 februari doen zij Zierikzee - als é(n van de getroffen plaatsen in 1953 - met twee concerten aan. In Zierikzee kunnen belang stellenden om 14.30 uur te recht in verpleeghuis Corne- liastichting. Om 20.00 uur volgt een tweede optreden in Theater Mondragon. Ge speeld wordt door het Tsje chische Jeugdstrijkorkest uit Pardubice - onder leiding van Karei Prorok - en de Tsjechi sche volksmuziekgroep Trd- lo. De twee groepen trekken van 23 tot en met 28 februari langs Nederlandse plaatsen die in de afgelopen 50 jaar zelf de gevolgen van het water hebben ondervonden. Ter plaatse verlenen een aantal Nederlandse orkesten en plaatselijke muziekgezel schappen hun medewerking. De bedoeling is de gevolgen van de watersnood in Mora- vië onder de aandacht van de bevolking te brengen. Met de verloop van een speciaal ont wikkelde CD wordt gepro- beeti geld bijeen te brengen vooihet getroffen gebied. Watersnood Will Spoor - de vader van het Nederlandse Straattheater - wera met de watersnood in Mi dén-Europa geconfron teerd toen hij afgelopen zo mer it Moravië verbleef voor het naken van een voorstel ling. "erug in Nederland zette hij saaen met Bert Kisjes van de Stihting Hart van Europa dit pl;n op. Deze stichting or- ganisert sinds 1990 verschil lende uitwisselingen tussen Oost- <n West-Europa. Uit totaal van 38 gese\ecteerd ZIERIKZEE - Uit de 38 architectenbureaus, die zich meldden voor de ambesteding van de houw van het nieuwe gemeentehuis i>p Schouwen-Dui- veland, heeft de beoordelingscommissie er vier geselecteerd. Dat zijn: Ontwerpbureau Teun Koolhaas Associates in Almere; Mecanoo Archi tecten BV in Delft; Archi tectenbureau Alberts Vein Huut in Amsterdam en Rau Partners Architectenbu reau ook in Amsterdam. Deze vier bureaus werden geselecteerd op grond van hun visie op het nieuwe ge meentehuis en de manier waarop zij het ontwerppro ces willen uitvoeren. Vooral de manier waarop deze architecten in hun ont werpen omgaan met het in passen van het gemeente huis in de naaste omgeving heeft een belangrijke rol ge speeld bij deze selectie. De vier uitverkorenen krij gen begin april de gelegen heid om voor de beoorde lingscommissie een uitvoe rige presentatie te houden van hun visie op het nieuwe gemeentehuis en de manier waarop zij dit proces willen en kunnen uitvoeren. De commissie dient half april met een definitief ad vies te komen. Doorslagge vende factoren bij die keuze zijn: herkenbaarheid en uit straling van het bouwwerk, ie wijze waarop het aan- luit bij de plaatselijke om- £ving en uiteraard de kos- 1>n. En Zeeuw Older de 38 inschrijvers be- vo,d zich slechts één Zeuws architectenbureau. De inschrijvers meldden ziel in het kader van de Eu- ropse aanbesteding, waar- toede gemeente, gezien de kosen van de nieuwbouw, verdicht is. Deze Europese aan'esteding bevatte een aantil minimum-eisen waaaan de inschrijvers moe*n voldoen. Aamankelijk resteerden er zever architectenbureaus. Deze -.ijn bezocht en beoor deeld op grond van onder meer gerealiseerde objec ten, d' filosofie en de orga nisatie van het bureau. De commisie koos uiteinde lijk unniem voor de vier genoende architectenbu reaus. Informatieavond op 18februari RENESSE - De nieuwe jeugdsoos i\ Renesse begint gestalte te krijgen. „Het heeft langgduurd, maar nu komt hij er toch," aldus Jaap Elenbias van de Stich ting Jeugd. In het dorpshuis in lenesse wordt woensdag 18 februari een informatiuvond over de jeugdsoos gehouden. Iedereen is van harte welkom in de ruimte achter het dorps huis. Tijdens deze bijeen komst zal meer worden ver teld over het hoe en waarom van een jeugdsoos. Het is de bedoeling dat er op deze avond afspraken worden gemaakt over de uiteindelij ke inrichting en de keren dat de jeugdsoosDpen is. Daarna kan de officjle openingsda tum worden vastgesteld. In een klein weitgroepje zullen uiteindelijk d taken worden verdeeld. De bijeenkomt in de ruimte achter het dorj,huis, waarde jeugdsoos wodt gevestigd, begint om 20.0(uur. Stichting Ouiverkerk houdt vinger aan de pols De Burgemeester Hokkenbrug in het Krekengebied van Ouiverkerk is door de hoge opgang niet toegankelijk voor een rolstoel gebruiker. (Foto: Marijke Folkertsma) OUWERKERK - De Stichting Ouwerkerk is niet bij ster tevreden over de antwoorden van het gemeente bestuur op de vragenlijst, die al vorig jaar juni tij dens het kernbezoek aan het college van B&W werd overhandigd. Veel zaken worden op de lange baan geschoven en het bestuur van de Stichting is dan ook zeker van plan de vinger aan de pols te houden. Het dagelijks bestuur (db) van de Stichting hield dins dag een informatiebijeen komst in het dorpshuis om de bevolking op de hoogte te stellen van de stand van za ken. De dorpsbewoners toon den overigens weinig belang stelling voor deze bijeenkomst. Verzoeken om maatregelen op het gebied van verkeers veiligheid verwezen B&W al len naar de verkeersknelpun tennota. Op basis daarvan zullen prioriteiten worden ge steld voor de aanpak van ver keersknelpunten De bewoners in Ouwerkerk dringen onder meer aan op verbetering van de verkeers situatie op de toevoerwegen naar de campings, aanpak van de parkeerproblemen bij die campings en de aanleg van een voetpad langs de Laan der Wereldveteranen. Op verlichting tot aan de rand van de bebouwde kom moet nog tot het jaar 2000 worden gewacht. „Nog ander half jaar in het duister, dan worden we in het zonnetje ge zet," aldus A. Huges, voorzit ter van de Stichting Ouwer kerk. Het verzoek de rolstoeltoe gankelijkheid van de Burge meester Hokkenbrug in het Krekengebied in Ouwerkerk te verbeteren, hoort niet thuis bij de gemeente. Daar voor moet de Stichting bij Staatsbosbeheer zijn. De rolstoeltoegang voor het dorpshuis zou, volgens be trokken dorpsbewoners, be ter gemarkeerd moeten zijn, bijvoorbeeld door middel van een gele streep. De politie is een andere mening toege daan. Men acht de situatie duidelijk genoeg en extra maatregelen derhalve over bodig. Vragen over wat er gaat ge beuren met de zwaar vervuil de grond van de voormalige stortplaats aan de Groene Weg worden verwezen naar de provinciale inventarisatie van te saneren percelen. Voor de Stichting is het echter nog de vraag of de Groene Weg daarin wordt opgenomen en zo ja, wanneer de sanering dan zal plaatsvinden. Het verzoek om meer politie toezicht tijdens de zomer maanden in het dorp wordt ingebracht bij de te maken af spraken met de politie in het kader van de lokale toezicht staken. Een speeltoestel op de Ring wordt vooralsnog niet in de begroting meegenomen. De Stichting betreurt dat en zal het verzoek te zijner tijd nog eens lanceren. Meevaller Onverwacht blijkt er overi gens ook weieens een meeval ler te zijn. Wat betreft de ge vraagde faciliteiten bij de jeu de boulesbaan, verwijzen B&W naar het gebruikersak koord, dat niet voorziet in za ken als bankjes en schrijfta fels. Desalniettemin zijn die voorzieningen inmiddels wel geplaatst op de Ring in Ou werkerk. Differentiatie in het reini gingsrecht zit er voor dit jaar niet in, zo laat het college des gevraagd weten. Medio 1998 wordt onderzocht of er in 1999 met verschillende tarieven kan worden gewerkt. Een heet hangijzer op Ouwer kerk blijft het woningbouw beleid. Stichtingsvoorzitter Huges zei in dezen alle ver trouwen te hebben in de po gingen van wethouder C. Veerhoek om van de provin cie wat verruiming te krijgen in de woningbouwplannen voor de kernen buiten Zierik zee. De provincie stond aan vankelijk slechts twee wo ningen per jaar toe in de kern van Ouwerkerk. Overigens zijn die de afgelopen jaren ook niet gebouwd en veel jon ge mensen, die graag op Ou werkerk wilden blijven wo nen, werd geen huis toegewezen. Het stoort som mige bewoners, dat er op grond van zogenaamde pas sendheidscriteria, soms men sen van buiten Ouwerkerk juist wel één van de schaarse woningen op het dorp krijgen toegewezen. Het onderwerp 'permanente bewoning' van recreatiewo ningen op het Salvatorpark is inmiddels weer actueel. De gemeente beraadt zich over een beleid in deze. Op de vraag hoe het stichtingsbe stuur tegenover permanente bewoning staat, gaf de voor zitter aan dat de Stichting daar geen standpunt over in neemt. Hij hoopt, dat de men sen, die er nu permanent wo nen dat in de toekomst kunnen blijven doen. Rode rozen meest gebruikt om genegenheid te tonen RIJSWIJK/ZIERIKZEE - Valentijn steekt moeder dag naar de kroon. Bloemen en planten zijn het popu lairst als presentje voor de (anonieme) geliefde, maar ook warenhuizen signaleren een groeiende interesse voor roodgekleurde cadeautjes voor Valentijnsdag (morgen). Banketbakkers, parfumerieën en andere winkeliers varen er wel bij en kranten vullen pagi na's met speciale advertenties. „De populariteit van Valen tijnsdag heeft te maken met het feit dat mensen steeds opener met elkaar omgaan. Ze uiten gemakkelijker hun gevoelens van waardering", veronderstelt Adriënne Lans bergen van de Bloemenvei ling Aalsmeer. De veiling be leeft één van de drukste weken van het jaar. Vorig jaar zette ze in de week voor Valentijn ruim 80 miljoen gulden om. Dat ,was slechts zo'n tien miljoen minder dan in de periode voor moeder dag. Dit jaar passeren de ko mende dagen nog meer bloe men en planten de veilingklok in Aalsmeer. Lansbergen schat dat het er in totaal ruim 140 miljoen zijn. Rode rozen zijn het meest ge liefd om komende zaterdag de genegenheid voor iemand te tonen. De Bloemenveiling Holland en Pyramide, het bloemisten- en groothandels- centrum, melden een forse vraag naar bloemen met mo dekleuren zoals blauw, lila en frisse groentinten. Kwekers spelen op Valentijn in door planten te versieren met bij voorbeeld hartjes. Een bloe mistenorganisatie geeft de garantie dat haar leden de ontvanger van een liefdesboe ket niet melden van wie dat afkomstig is. Extra rozen Ook bloemisterij De Rijke in Zierikzee heeft gisteren op de veiling extra extra rozen in gekocht. Geruchten over rode rozen van wel vijf gulden per stuk spreekt verkoopster Co- rine tegen: „Dat zijn mis schien die'hele grote van een meter lang. Maar bij ons kost een rode roos twee gulden vijfenzeventig. De witte en de andere zijn nog wat goedko per." Warenhuizen spelen op Va lentijn in met speciale shops met gedichtenbundels, fot olijstjes, kaarsen en cd's met liefdesliedjes, kussentjes en beertjes. Alle 'knuffeleadeau- tjes' hebben de kleur van de liefde: rood. En de Valentijn- staarten hebben de vorm van een hart. Kaartje Ook werpen veel Nederlan ders een Valentijnskaartje in de brievenbus, meldt PTT- Post. Het bedrijf verwacht voor vrijdag enkele miljoe nen Valentijnskaarten te be zorgen. Mocht de adressering niet optimaal zijn, dan zal PTT Post zich extra inspan nen om het teken van liefde voor 14 februari op de juiste plek te krijgen. Rozen worden nog steeds het meest gebruikt om genegenheid te tonen. (Foto: Marieke Mandemaker) Peter Jansen, Samia en Rijnhard Schregardus ZIERIKZEE - Mèubels van drijfhout, beeldhouw werken en schilderijen zijn van 21 februari tot 8 maart te zien in galerie/atelier Noordhavenpoort in Zierikzee. Kunstenaar Peter Jansen timmert zijn kastjes, stoelen en tafels van drijfhout en ver weerd zink. Hierdoor maken ze een oeroude primitieve in druk en komen ze goed tot hun recht in de ruimtes van de Noordhavenpoort. Jansen toont ook schalen van keramiek en schilderijen. De schalen zijn organisch maar tevens robuust vormgegeven en omdat ze weerbestendig zijn, zijn ze ook geschikt als siervoorwerp in tuinen. Beeldhouwen is voor kunste nares Samai een roeping. Het bewerken van een ruw stuk steen is voor haar steeds weer een uitdaging. Zij schuurt de ruwe brokken steen met ein deloos geduld tot glanzende, welvende sculpturen. Haar bronzen en tinnen ge staltes geven uiting aan het beleven van menselijke rela ties die op subtiele wijze wor den weergegeven. Ieder beeld van Samia heeft zijn eigen verstilde karakter en zijn ei gen verhaal. De derde exposant is Rein- hard Schregardus. Hij toont recente schilderijen. De expo sitie. is toegankelijk op don derdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur. In GoesVlissingen en Terneuzen GOES - In het kader van de komende gemeenteraads verkiezingen van 4 maart houdt de Stichting Kunst uitleen Zeeland het project 'De keuze van de poli tiek.' Voor dit project zijn alle lijsttrekkers van de politieke partijen in de vestigingsgemeenten van de kunstuitleen benaderd. Dat zijn Goes, Vlissingen en Terneuzen. Middelburg doet niet mee, maar daar worden dit jaar ook geen verkiezin gen gehouden. Aan de lijst trekkers is gevraagd om iets dat een belangrijke plaats in neemt aan de wand van hun huiskamer of kantoor - een schilderij, tekening of foto - beschikbaar te stellen. Daar naast kiezen zij een kunst werk uit de collectie van de kunstuitleen in hun gemeen te. Deze twee persoonlijke keuzes worden geëxposeerd in de hal van de stadskanto ren in de desbetreffende ge meente. Bij deze keuzes wordt ook een schriftelijke motivatie ge plaatst. Doel van de tentoon stelling is een bijzonder en persoonlijk beeld van de po liticus te geven. De tentoon stelling biedt de mogelijk heid een blik te werpen op de mens achter de politici en iets meer te weten te komen over hun mening over kunst. Alle lijsttrekkers hebben en thousiast gereageerd *op de uitnodiging. In Goes heeft Charles Linssen (CDA) een poster met een strip van Guust Flater beschikbaar ge steld. Hij kiest uit de'kunst uitleen een werk van Willem Buijs, dat is opgebouwd uit letters. Zijn motivatie is poë tisch, zijn keuze verraadt dat hij oorspronkelijk drukker was. In Terneuzen kiest Groen Links-lijsttrekker R. Meijer een foto van Maatschap De Kim en levert een (actie)foto van Tina Turner in. In Vlissingen wordt aan dit project een debat over cul tuur gekoppeld. Dit wordt ge houden op donderdag 26 fe bruari onder leiding van Nico Out. Vrijdag 13 februari Zierikzee Start cursus bloemschikken bij De Lichtboei. MFC. 19.30 uur. Christelijk Gereformeerde Kerk. Zangavond. Aanvang 19.30 uur. Vincent Bijlo met het pro gramma Tegen! in Theater Mondragon. 20.00 uur. Burgh-Haamstede Feestavond Burghse Dag 1998. Restaurant Molenberg. 20.00 uur. Scharendijke Generale repetitie toneelstuk 'Poesekater' ZSC (voor jonge ren tot 16 jaar). De Putmeet. 19.00 uur. Nieuwerkerk Uitvoering muziekvereni ging Oefening en uitspanning in het dorpshuis in Nieuwer kerk. 19.30 uur. Zaterdag 14 februari Zierikzee Oliebollenactie langs de deur door de commissie Licht voor Luncani. Vanaf 9.00 uur. Workshop naaktmodelteke nen van Schildersclub Pers pectief uit Zierikzee. 9.30 tot 11.30 uur. Postzegelbeurs. Scoutingge- bouw VanVeenlaan. 10.00 tot 16.00 uur. Zang- en orgelavond. Nieuwe Kerk. 19.30 uur. Burgh-Haamstede Carnaval. Jongerencentrum BigS. 20.00 uur. Scharendijke Feestavond ZSC. De Putmeet. 19.30 uur. Oosterland 'Schat ik ben d'r hoor'. To neelvereniging De Schouw spelers. Dorpshuis Ooster hof. 20.00 uur. Bruinisse Valentijnsparty in jeugdsoos De Pul. 19.30 uur. Zondag 15 februari Zierikzee Reactieve kerkdienst. Gast- huiskerk aan het Haven plein. 18.30 uur. Maandag 16 februari Zierikzee Kennismakingsbijeenkomst nieuwe inwoners in Theater Mondragon. 19,30 uur. Dinsdag 17 februari Zierikzee Themamiddag PCOB over so ciale wetgeving. De Veste. 14.15 uur. Workshop fotograferen met de compact camera. RSG Pro fessor Zeeman. 19.00 uur. Laatste deel van de tweedeli ge ZVU-cursus Wees zuinig op.uw lichaam: u hebt er maar één in RSG Professor Zeeman. 19.30 uur. Huiskameravond In Perspec tief. Lange Nobelstraat 9. 19.45 uur. Burgh-Haamstede Ledenvergadering NVvH af deling Westerschouwen in de Schutse. 14.00 uur. Ouwerkerk Informatie-avond project cas- sons Ouwerkerk. Dorpshuis. 19.30 uur. Woensdag 18 februari Zierikzee Start Internet-cursus voor be ginners, SKW De Lichtboei. MFC. 19.30 uur. Kerkwerve Jaarvergadering NCVB afde ling Kerkwerve, Dorpshuis Zuudende; 19.30 uur. Renesse Informatiebijeenkomst Jeugdsoos. Ruimte achter dorpshuis. 20.00 uur. Brouwershaven Viering 45-jarig bestaan NBvP Brouwershaven. Tonnenmagazijn. 19.30 uur. Ouwerkerk Thema-avond NBvP over 'le ven en gezondheid'. Dorps huis. 19.30 uur. Donderdag 19 februari Zierikzee Start cursus meubels stoffe ren. Poststraat 37. 9.30 uur. Advertentie INSTALLATIEBEDRIJF

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 3