Limiet opvang asielzoekers Meren en kreken komen na indijken in voedseldip Algerijn Hocine wint World Press Photo Spijbeljager is nieuw wapen schoolverzuim a Haast met Schouwen-West IBB.w|JKVERPLEGIN(^Hi Voetballers van Oranje in loondienst WEEKEINDEDIENSTEN Een nieuwe Benz voor Sjevardnadze WATERSTANDEN POLITIE ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE WD-er Rijpstra: 'Druk op sociaal-economisch systeem wordt te groot' DEN HAAG (ANP) - VVD-Kamerlid Rijpstra vindt dat Nederland in het uiterste geval een grens moet stellen aan het aantal asielzoekers dat hier opgevan gen wordt. Dat zou neerkomen op het opzeggen van het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties. Vervolg van pagina 1 Aanvankelijk stelden de le den van de commissie ROEZ zich terughoudend op en toon den zich nog niet toe aan een bindend advies. De medede ling van H. van Nuland, dat de toetsingscommissie zich wel kan vinden in deze voor stellen voor Duinoord zorgde voor een nieuwe impuls. Van Nuland benadrukte ook, dat het beter is alle plannen in een totaalpakket aan de pro vincie voor te leggen, in plaats van steeds nog een na gekomen plan eraan toe te voegen. Ook wethouder C. Veerhoek wees op het belang van kop peling van sanerings- en her structureringsplannen. Toen bovendien bleek, dat Hanse nog wat wisselgfelji achter de hand had, lag er vrij snel een unaniem positief ad vies van de commissie op ta fel. De eigenaar van Duin oord toonde zich namelijk bereid zijn beroepsprocedure onmiddellijk te staken, zodra er een positief advies zou zijn op zijn huidige plannen. Han se gaat daarin overigens te rug van 390 naar 310 eenheden op zijn camping. Wat betreft de door hem bedongen veer tig jaarplaatsen moet nog wel nagegaan worden of daar in derdaad een exploitatiever gunning voor is afgegeven. Dat voorbehoud werd nog aan het advies van de com missie gekoppeld. Zaterdag 14 februari en zondag 15 februari Dokter M. W. Audier, Noordgouwe. Tel. (0111) 401480, neemt waar voor dokter De Jonge, dokter Van Geer, dokter Vis ser en dokter Daniels. Spreekuur voor dringende gevallen zaterdag- en zondag morgen van 11.00-11.30 uur, Heereweg 16, Noordgouwe. Westhoek, Brouwershaven en Scharendijke Dokter J. L. Flach/ S. W. H. Simons, Jan van Renesseweg 6, Renesse. Tel. (0111) 461280, neemt waar voor dokter Bruel, dok ter Roth, dokter Keulers en dokter Van Beek-Verbeek. Bruinisse, Oosterland en Nieuwerkerk Dokter A. M. Dorrestein, Dorpsweg 5, Bruinisse. Tel. (0111) 481280, neemt waar voor dokter Van den Berg en dokter Smits. TANDARTS Tandarts A. Broere, Meekrapstraat 7, Brouwershaven. Tel. (0111) 691588, neemt waar voor geheel Schouwen- Duiveland. De weekenddienst bestaat uit twee spreekuren voor spoedge vallen namelijk zaterdag- en Alarmnummer: 112 Politie regio Oostérscheldebekken Bureau Zierikzee: (0111)414055 Bureau Goes: 0113-245000 Het pureau Zierikzee is zeven dagen per week van 09.00 tot 17.00 uur bezet. Buiten deze uren automatische doorscha keling naar de meldkamer Middelburg. L. van de Graaf gaf een korte toelichting op de plannen tqt verbetering van zijn camping Ginsterveld. Die voorzien on der meer in het aankopen van grond van de buren om hon derd stacaravans te plaatsen. Mocht die aankoop van aan grenzende grond niet lukken, dan wil Van de Graaf met zijn honderd stacaravans uitwij ken naar een compensatiel ocatie elders. De commissieleden konden een heel eind mee gaan met zijn plannen, maar niet met dat laatste. Uitbreiding van Ginsterveld naar aangren zend gebied is best. ,,Maar als u er niet uitkomt met uw buurman, dan moet u met uw plannen terugkomen, want we willen die stacaravans niet ergens anders," aldus commissievoorzitter R. Ge luk. VALS ALARM DEN HAAG (ANP) - Een groot deel van Den Haag is in de nacht van donderdag op vrijdag tussen één uur en kwart voor twee opgeschrikt door vals luchtalarm. De brandweer weet niet waardoor de sirenes spontaan afgingen. De alarmcentrale van politie en brandweer kreeg in drie kwartier onge veer tweeduizend telefoon tjes van verontruste bewo ners. Het alarmnummer 112 was daardoor constant bezet. zondagmiddag van 16.30-17.00 uur. Oosterschelde Thuiszorg, voor kruiswerk en gezinsverzor ging. Tijdens kantooruren: (0111) 413351. Voor dringende hulpvragen 24 uur per dag via (0113)251177. DIERENARTS Dierenarts M. K. Buth, Hogezoom 9, Haamstede. Tel. (0111) 652254, heeft dienst voor Schouwen-Duive- land. Spreekuur: vrijdag 19.00-20.00 uur, zaterdag 13.00-13.30 uur. APOTHEEK .7 Apotheek C. C. H. Verschu ren, Ziërikzee, Dam 18 is op zaterdag geopend van 9.00-12.30 uur en van 16.30- 17.30 uur. Op zondag van 12.00-12.30 uur en van 18.00- 18.30 uur. HULPVERLENING Alarmcentrum Noord- en Midden-Zeeland, tel. (0118) 414444. SOS Telefonische Hulp dienst Zeeland, tel. (0118) 615551 (24 uur per dag). Kindertelefoon Zeeland, tel (0800) 0432 (gratis, 14.00-20.00 uur). Het bureau Goes is alle dagen 24 uur geopend. Politie te water, LPD afdeling Delta Marifoon Oosterschelde- gebied: kanaal 68 Bureau Goes: (0113) 229200 Buiten kantooruren en in het weekeinde automatische doorschakeling naar de meld kamer Driebergen. Rijpstra zou het overigens zeer betreuren als het zover moet komen. De VVD'er betoogt dat Ne derland per hoofd van de be volking de meeste asielzoe kers opneemt van alle Europese lidstaten. Hij vindt dat Nederland wel wat meer kan doen dan som mige andere ldnden ,,maar er gens ligt een grens". „Als an dere landen rustig toekijken en niets doen wordt de druk RIJSWIJK (ANP) - Voetbal lers van het Nederlands elftal zijn bij de KNVB in loon dienst en zijn geen zelfstandi ge ondernemers. Dat blijkt uit een uitspraak van de belastingkamer van de Hoge Raad over een ge schil van een ex-international met de fiscus. De voetballer, die eind jaren '80 deql uit maakte van de Oranje-selectie, woonde toen in Duitsland. Volgens de speler verrichtte hij zijn optreden voor het Nederlands elftal als zelf standig ondernemer. Dat zou betekenen dat hij in Duits land belasting zou moeten be talen. In dat land is de belasting druk lager dan in Nederland. Maar de belastingkamer van de Hoge Raad stelde hem in het ongelijk, zoals het ge rechtshof in Amsterdam al eerder had gédaan. Om welke speler het gaat is niet bekend. Uitspraken van de Hoge Raad worden ge anonimiseerd gepubliceerd: namen en bedragen worden onleesbaar gemaakt. k op het sociaal-economische systeem van Nederland te groot." Op Europees niveau zijn over de opvang van asielzoekers geen afspraken te maken, want elk land kan zijn eigen beleid bepalen. Maar als lan den als Spanje, Portugal en Italië niet bereid zijn wat meer te doen dan moet Neder land maar „op het Europese gemiddelde gaan ziten", zegt Rijpstra. „Materieel komt dat neer op het opzeggen van het Vluchtelingenverdrag." De VVD'er zegt „een brede maatschappelijke discussie" te willen over het asielbeleid. „Ik wil een discussie over de instroom vanaf 1990. Wat staat ons nog te wachten? Welke toekomst kunenn we die mensen bieden?". Het Kamerlid is niet bang voor verwijten dat hij van het asielvraagstuk een verkie zingsthema probeert te ma ken. „Ik heb dit soort dingen twee jaar geleden ook al ge-, zegd." De PvdA noemt het idee het VN-vluchtelingenverdrag op te zeggen „volstrekt bizar en onbespreekbaar' „Rijpstra heeft het over een reëel probleem", zegt Kamer lid Middel. „Maar met het opzeggen van het verdrag loop je voor de problemen weg, je maakt ze alleen maar erger." Ook afwijzend Met de VVD vindt hij overi gens dat Nederland in Euro pees verband meer druk moet uitoefenen om tot een betere spreiding van de opvang van asielzoekers te komen. „Maar daar dient naast Justi tie ook Buitenlandse Zaken een grotere rol in te spelen." Ook het CDA reageert afwij- Hij krijgt de felbegeerde prijs voor persfotografen voor een foto van een rou wende vrouw die hij heeft gemaakt na een massaslach ting in het dorp Bentalha in zijn vaderland. Hocine werkt voor het Franse pers bureau AFP. De jury van World Press Photo heeft dit vrijdag be kendgemaakt op een bijeen komst in Amsterdam. De ju ryleden, onder wie de Nederlandse fotograaf Wer- ry Crone van het dagblad Trouw, beoordeelden de af gelopen dagen 36.041 foto's van 3627 fotografen uit 115 landen. Daaruit selecteer- Het college denkt hiermee een effectieve manier te heb ben ontdekt om spijbelen te gen te gaan. De spijbeljager biedt volgens de school (560 leerlingen) een vrijwel water dichte garantie tegen verzui mende leerlingen. De functionaris, een banen pooler, houdt zich fulltime bezig met het bijhouden van wie er wel en niet op school is. Door de vele clusters in de school en het grote aantal wisselingen van klassen is dat een omvangrijke taak. De registratie door de leraren zelf in het klassenboek vol doet daarom niet meer. Volgens zegsman H. Me- ijeringh zijn er sinds de ba nenpooler met zijn taak be gon vrijwel geen spijbelaars meer. Behalve de school zijn ook de ouders enthousiast en heeft de middenstand van het zend op de suggestie van Rijp stra. „Paars mag de problemen die het heeft met het asielbeleid nooit afwentelen op de echte vluchteling", stelt woord voerder Vèrhagen. Opzeggen „Er kan geen sprake zijn van het opzeggen van het vluchte lingenverdrag. Als de VVD wat aan de nijpende situatie wil doen, moet de fractie de regering dwingen het asielbe leid stricter toe te passen en er voor zorgen dat economi sche vluchtelingen daadwer kelijk worden terugge stuurd." den ze prijswinnaars in achttien categorieën. De Nederlander Kadir van Lohuizen won de tweede prijs in de categorie Spot News Stories voor zijn serie De trein van Biaro naar Kis angani. Voor deze serie, ge publiceerd in Vrij Neder land, kreeg hij eerder dit jaar ook al de belangrijkste Nederlandse persfotoprijs, de Zilveren Camera. De maker van de World Press Photo mag maandag 20 april een cheque van 15.000 gulden ophalen in de Nieuwe Kerk in Amster dam. dorp geen overlast meer van rondhangende jongeren. De spijbeljager maakt twee keer per dag op onverwachte tijdstippen een rondgang door de school. Justitie start te deze zomer een groot offen sief tegen spijbelaars. MINDER ARMOE ROTTERDAM (ANP) - De ar- moede in Rotterdam is aan zienlijk afgenomen. Dat stelt wethouder H. Simons (PvdA) in zijn nota „Een hernieuwde aanval op de armoede", die hij vrijdagochtend in Rotter dam heeft bekendgemaakt. Vooral de woonlasten van de minima namen vorig jaar af dankzij een ruimhartiger, au tomatische kwijtschelding van gemeentelijke tarieven en de gunstiger Huursubsi diewet per 1 juli 1997. Verwachting t/m dinsdag 17 februari WEERSVOORUITZICHTEN Zondag Zonneschijn 30% Kans op neerslag 20 Min.temp. 7 graden Mid.temp. 11 graden Windkracht z.west 4 Maandag Zonneschijn 20% Kans op neerslag 60% Min.temp. 7 graden Mid.temp. 9 graden Windkracht n. west 5 Dinsdag Zonneschijn 30% Kans op neerslag 30% Min.temp. 3 graden Mid.temp. 8 graden Windkracht west 5 ZON- EN MAANSTANDEN 14febr. Zon op 07.57, onder 17.50 Maan op 2114onder 09.08 15febr. Zon op 07.55, onder 17.51 Maan op 22.17, onder 09.30 16 febr. Zon op 07.54onder 17.53 Maan op 23.20, onder 09.52 Laatste kwartier: 19 februari (16.28) HETWEEROVERZICHT DE BILT - De lente overrompelt de winter compleet. Hoewel het pas het midden van februari is, hebben we een prachtig weekeinde voor de boeg met geregeld zon en hoge tem peraturen. 's Nachts wordt het niet kouder dan een graad of 6 en over dag komt het kwik ruim boven 10 gra den uit. Hier en daar wijzen de ther mometers zelfs meer dan 15 graden aan. Het vroege voorjaar is te danken aan een krachtig hogedrukgebied. Op de weerkaart zien we de kern in de buurt van de Alpen. Aan de zuid westflank van het systeem stroomt zachte oceaanlucht naar Europa. De pressies en bijbehorende storingen trekken tussen IJsland en de Britse Eilanden naar Scandinavië. Na het weekeinde echter, verleggen de sto- - ringen hun koers wat naar het zuiden. Dat kan gebeuren omdat het hoge- drukgebied dat verdwijnt. Een van de storingen doet ons land aan en brengt wat regen, vooral op maandag en tijdelijk iets minder zachte lucht. Het duurt echter niet lang voordat een nieuw hogedrukgebied zich aan kondigt. Naar het zich nu laat aan zien, krijgt dat vanaf het midden van de nieuwe week een stevige greep op - het weer. Pleidooi voor herstel invloed van de zee Enkele tientallen jaren na indijking komen zogenaamde wetlands in een voedseldip. (Archieffoto) GRONINGEN (ANP) - De hoeveelheid voedsel in natuurgebieden met zoet water dreigt te verminde ren. Dat komt doordat het zeer voedselrijke „pio- niersleven" uit de eerste tientallen jaren na de in dijking plaatsmaakt voor een veel minder voedselrijke generatie plant-en diersoorten. In dit pioniersleven, waar de rivieren en de zee vrij spel hebben en dus voor voortdu rende veranderingen zorgen, is normaliter een grote voed- selrijkdom gegarandeerd. De overheid moet daarom onderzoeken of er mogelijk heden zijn om wederom zul ke gebieden te creëren. Bij voorbeeld door een natuurlijker waterpeilbe- heer en het toestaan van een grotere invloed van de zee in IJsselmeer, Haringvliet en Lauwersmeer. Dit concludeert drs. Menno- bart van Eerden, die op 23 fe bruari aan de Rijksuniversi teit Groningen promoveert. „Gebeurt dat niet dan kun nen de Nederlandse zoetwa- tergebieden, de zogenoemde wetlands, hun unieke bete kenis verliezen voor de voed selvoorziening van watervo gels uit heel Europa." Studie Van Eerden voerde een uit gebreide studie naar de voedselvoorraden in de wet lands. Hij onderzocht ver schillende leefgebieden, diep en ondiep, open water, zoetwatermoerassen en brakke graslanden. Hij nam luchtfoto's, telde en onder zocht vogelkeutels, volgde voedselvluchten van duik eenden via de radar, en voer de dieetstudies uit. Bij de be dreigde natuurgebieden denkt hij aan locaties als IJs selmeer, Lauwersmeer en Oostvaardersplassen. Tweede prijs voor Nederlander AMSTERDAM (ANP) - De Algerijnse fotograaf Hocine is winnaar van de World Press Plioto 1997. Op Esdal College in Drenthe KLAZIENAVEEN (ANP) - Het Esdal College in het Drentse Klazienaveen zet een zogenoemde 'spijbelja ger' in tegen het schoolverzuim. Suske en Wiske 'DE VOGELS DER GODEN' door Willy Vandersteen [OE/Jhhibitn boimhp n „tl BONN (RTR) - Duitsland stuurt de Georgische pre sident Sjevardnadze een nieïiwe limousine. Die moet de presidentiële auto vervangen die maan dag werd verwoest bij een mislukte aanslag op Sjevardnadze. De Duitse Minister van Buitenland se Zaken Kinkel bevestig de vrijdag dat er een Mer cedes S-500 onderweg is naar Tbilisi. Volgens Kin kel staat Duitsland nog altijd in het krijt bij Sje vardnadze. Die maakte als minister van Buiten landse Zaken van de Sov jet-Unie de weg vrij voor het einde van het Wars chaupact, het neerhalen van de Muur en daarmee de Duitse hereniging. ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Uitgever LnO drukkerij/uitgeverij bv Zierikzee Directie W. O. Deddens Hoofdredacteur A.H.M. van den Nouweland Kantoor Jannewekken 11. 4301 HH Zierikzee Postbus 1 4300 AA Zierikzee Telefoon: Algemeen 453535 Redactie 453545 Advertentieverkoop 453540 Fax 453546 Lezersservice (bezorging) 1 De Zierikzeesche Nieuwsbode na 18.00 uur nog niet ontvangen? Bel dan ma t/m vrij 0111 - 453538 Tijdens kantooruren van 8.30 tot 17.00 uur Tijdens de avonduren ma di do vr van 18.00 tot 20.00 uur (niet op woensdag) Woonhuisaansluitingen Redactie (na 17.30 uur) 0111-412905 Fotograaf (na 17.30 uur) 0111-414556 Abonnementen Abonnementsprijzen, zoals vermeld op de voorpagina, zijn inclusief 6% BTW. Losse nummers 1,25. Opzeggingen dienen een maand voor het einde van de lopende abonne mentsperiode schriftelijk bij de Zierikzeesche Nieuwsbode gemeld te worden. Inlevertijden advertenties - Maandagkrant vrijdag tot 13.00 uur - Dinsdagkrant maandag tot 11.30 uur - Donderdagkrant woensdag tot 11.30 uur -Vrijdagkrant donderdag tot f 1.30 uur Voor fouten ontstaan door telefoni sche of onduidelijk geschreven opdrachten wordt door ons geen verantwoording gedragen. Advertentietarieven Losse mm prijs 78 cent. Kontrakttarieven op aanvraag. „Succesjes" (t/m 4 regels) 7,80 De advertentieprijzen zijn exclusief 17V?% B.T.W. Tijden en standen volgens getijdetabel Hydro-meteocentrum Zeeland t.o.v. NAP Datum Hoogwater Laagwatcr tijd stand tijd stand ZIERIKZEE 14 febr. 05.30 165 11.30 -156 17.45 167 23.30 -128 15 febr. 05.55 162 12.05 -155 18.20 162 16 febr. 06.25 157 00.05 -129 18.45 154 12.35 -153 ROOMPOT BUITEN 14 febr. 03.45 171 10.00 -158 16.05 178 22.15 -128 J5 febr. 04.20 170 10.35 -J54 16.35 170 22.50 -126 16 febr. 04.55 163 11.05 -150 17.10 160 23.20 -125 BRUINISSE 14 febr. 05.50 173 11.25 -165 18.05 176 23.35 -138 15 febr. 06.05 170 12.05 -164 18.30 171 V» 16 febr. 06.30 167 00.10 -139 18.50 165 12.30 -162 WEMELDINGE 14 febr. 05.30 189 11.35 -170 17.50 192 23.35 -143 15 febr. 06.00 186 J2.05 -169 18.20 186 16 febr. 06.30 181 00.10 -144 18.50 178 12.35 -166 DCÏHj: 21 februari Actuele Informatie over afwijkingen 06-9771

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 2