Sanering en nieuwbouw Q8 50% korting!!! Haast met Schouwen-West Lief en leed bij de geiten HOLTY ZIERIKZEESCHE F NIEUWSBODE reisburo van oeveren Bureau voor Toerisme Zeeland naar Tsjechië Het is volop zomer bij Van Oeveren opening J. P. GELEIJNSE I GAAT HET VOORUIT MET DE GEIT IN SCH0UWEN-WEST? dé krant van schouwen - duivelan Doek valt voor Stichting Jazz uit Brouwershaven Schenking De Saele Aanslag combibelasting in brievenbus 4 3 '37(13 Advertentie De nieuwe voorjaarscollectie bij... FASHION DAM 15-19, ZIERIKZEE 10 jaar TOPKWALITEIT MEESTERLIJK LEKKER Het is nu tijd om uw vakantie te boeken bij: Dam 3 - Zierikzee Telefoon 011-451000 ZIERIKZEESCHE - NIEUWSBODE VrTjDATSTIiFEBRUARI 1998 1 53e JAARGANG NR 26332 WAARIN OPGENOMEN DE ZIERIKZEESCHE COURANT 1797-1889 Zaterdag 14 februari om 8.3P uur IJssalon croissantcrie Konditorei banketbakkerij Hogezoom 189, Renesse Op al onze produkten zaterdag en zondag Uw adres voorde beste kwaliteit!! 0111-461707 fax 0111-462710 De zucht tot het nieuwe, heeft vaak het fatale: zij wil het bijzond're en schept het banale. Fliegende Blëtter 3 VALENTIJNSDAG Rozen worden het meest gebruikt om genegenheid te tonen tijdens Valentijnsdag. 5 TOTAALTHEATER De jongerenafdeling van Theatergroep Zierik brengt totaaltheater op basis van een Ierse sage. 6 WEIDEVOGELS Vrijwilligers gezocht op Schouwen-Duiveland voor bescherming weidevogels. 9 VOETBAL Het einde van het seizoen nadert snel voor de kleine eilandelijke voetbalclubs. j Dit nummer bestaat uit 12 pagina's Belangrijke groeimarkt in Oost-Europa MIDDELBURG - Samen met het Nederlands Bureau voor Toerisme voert het Bureau voor Toerisme Zee land ook in 1998 weer promotie in Tsjechië. De promotieactiviteiten rich ten zich zowel op de reisin dustrie als rechtstreeks op de conf.'v^nt. De economie in Tsjechië groeit gestaag, even als het gemiddelde salaris van de Tsjech dat inmiddels voldoende is om één of twee keer per jaar een reis naar het buitenland te kunnen maken. Van 8 tot en met 11 januari nam het Bureau voor Toeris me Zeeland al deel aan een stand van het Nederlands Bu reau Toerisme op de toeristi sche vak- en consumenten beurs GO in Brno, na Praag het tweede zakelijke handels centrum van Tsjechië. De beurs trok zo'n 30.000 bezoe kers, voornamelijk vertegen woordigers van de Tsjechi sche reisindustrie. Zeeland was onderdeel van het specia le Holland-pakket dat het NBT de bezoekers van de stand aanbood. Van 18 tot en met 22 februari wordt in Praag de belangrijk ste toeristische beurs gehou den. Deze beurs telt zo'n 920 standhouders uit alle delen van de wereld en trok in 1997 38.000 bezoekers, waaronder 7000 afkomstig uit handels kringen. Bovendien bezoeken veel mensen uit omringende landen de beurs. i Blijf op de hoogte van al het nieuws op Schouwen-Duiveland, I met de Zierikzeesche Nieuwsbode en neem een abonnement. JA, ik wil een: MAAND abonnement met automatische afschrijving 19,50 I KWARTAALabonnement met automatische afschrijving a 52,50 KWARTAAL abonnement zonder automatische afschrijving 55,00 1 HALFJAAR abonnement met automatische afschrijving 99,00 I HALFJAAR abonnement zonder automatische afschrijving ƒ104,00 JAAR abonnement met automatische afschrijving 188,00 JAAR abonnement zonder automatische afschrijving ƒ198,00 Ik ontvang de Zierikzeesche Nieuwsbode de eerste 2 weken gratis!! PROEF-abonnement 4 weken met automatische afschrijving 10,00 Naam Dhr./mevr Adres I Postcode Telefoon Handtek. Bij automatische afschrijving uw f~l j I I 1 I 1 I 1 1 1 I I j I I 1 bank-/gironummer vermelden: 1 L_J II lI II II 1I II Plaats Geb.datum Zend de bon in open envelop zonder postzegel naar Zierikzeesche Nieuwsbode abonnementenadministratie, £Q| Antwoordnummer 12,4300 VB Zierikzee. Modernisering tankstation gecombineerd met fikse schoonmaakbeurt Faillissement inmiddels uitgesproken BROUWERSHAVEN - De Stichting Jazz Brou wershaven bestaat niet meer. De rechtbank in Middelburg heeft afgelopen woensdag het faillis sement uitgesproken. Twee schuldeisers hadden om het faillisement ge vraagd. Zij eisen volgens currator Van der Doel uit Zierikzee samen een bedrag van vijfduizend gulden. De Stichting Jazz Brou wershaven organiseerde in juli 1996 voor het eerst een meerdaags jazzfestival. Hoewel de organisatie, die vooral in handen was van stichtingsvoorzitter H. Schoon, door musici en pu bliek uitvoerig werd ge roemd, blijkt nu dat de be groting niet geheel sluitend was. Desondanks werd in 1997 opnieuw een festival gehouden, dit keer duurde dat drie dagen. Na dat festival stapte eerst de secretaris uit het stich tingsbestuur en bleef pen ningmeester P. Arkenbout nog slechts in naam aan. Ook hij heeft zich echter enige tijd geleden uit laten schrijven uit het register van de Kamer van Koop handel in Middelburg. „Ik weet helemaal niets van de gang van zaken van de laat ste maanden," aldus Arken bout die toegaf dat de jazz festivals meer hebben gekost dan hij verwacht had. Voor verdere informa tie verwijst hij naar Schoon, volgens het register van de KVK momenteel nog het enige bestuurslid. 'Kan nooit' Volgens voorzitter Schoon - vanmorgen onderweg van Tsjechië naar Nederland - gaat het slechts om een paar problemen, die op korte ter mijn worden opgelost. ,,De stichting kan nooit failliet zijn. Zelf heb ik daar nog geen enkel bericht over ge had." Volgens Schoon is het jazzfestival niet in gevaar en gaat het ook dit jaar ge woon door. OOSTERLAND - Het Juliana Welzijn Fonds heeft aan de Stichting Welzijn Ouderen Schouwen-Duiveland te Zie rikzee een bedrag toegekend van 1.500 gulden. Dit bedrag is bestemd voor een bijdrage in de kosten van spelmateriaal voor de bewo ners van servicewoningen- complex De Saele in Ooster- land en de oudere buurt bewoners. De bedoeling is om een koersbalmat met toebe horen aan te schaffen alsme de een tafelbiljart. Het Juliana Welzijn Fonds ondersteunt projecten die mensen betrekken bij hun ei gen omgeving en projecten die moeten voorkomen dat mensen geïsoleerd raken. Het fonds verstrekt jaarlijks zo'n 1200 bijdragen. In totaal voor een bedrag van ruim twintig miljoen gulden. KAMERCENTRALE GOES - De WD-kamercen- trale Zeeland houdt maandag 23 februari haar algemene be stuursvergadering in Motel Goes. Op de agenda staan onder meer het jongerenbeleid en vrouwen in de VVD. Verder wordt informatie gegeven over de fracties in de Eerste en Tweede Kamer en in pro vinciale staten. De vergade ring begint om 19.45 uur. ALLEENSTAANDEN GOES - Vriendenkring Kapa- si houdt zaterdag 21 februari een dans- en ontmoetings avond in wijkcentrum De Spinne in Goes. Deze bijeen komst is bedoeld voor alleen staanden vanaf 25 jaar. Kapa- si organiseert regelmatig van dergelijke avonden. De avond begint 21.30 uur. Meer informatie is te verkrij gen bij: 0113 - 230616. HET WEER Vannacht opklaringen en een min.temp. omstreeks 7 graden. Overdag flinke perioden met zon en droog. Njiddagtemp. van 11 graden in het noordwesten tot 75 in Limburg. Wind uit zuidwest tot zuid, zwak tot matig, rond kracht 3, overdag in het Waddengebied af en tóe vrij krachtig, 5. OOSTERLAND - Een volledig vernieuwd tanksta tion, met een shop van 70 m2 en de mogelijkheid 24 uur per dag te tanken. Het Q8 Self Servicetanksta tion aan de Rijksweg bij Oosterland zai vanaf eind maart een volledige gedaantewisseling ondergaan. Dit gaat gepaard met een fikse sanering. Vierhon derddertig kuub grond en 5000 kuub grondwater moeten worden gezuiverd. Plannen in totaalpakket naar provincie ZIERIKZEE - De gemeente wil vaart in de besluit vorming over de plannen die door recreatie-onderne mers in de Westhoek zijn ingediend in het kader van de regiovisie Schouwen-West. Doel is op korte ter mijn al deze plannen in een totaalpakket aan de pro vincie aan te bieden. In de regiovisie Schouwen- West worden mogelijkheden geboden tot kwaliteitsverbe tering, sanering en/of ver plaatsing naar compensatie- grond van recreatieve bedrij ven. Een speciaal ingestelde toetsingscommissie heeft 48 plannen, die in het kader van deze mogelijkheden werden ingediend, beoordeeld. De commissie droeg ruim de helft voor aan de commissie Ruimtelijke Ordening en Eco nomische Zaken (ROEZ). Na een urenlange bespreking vo rige week, zette de commissie ROEZ de beraadslaging don derdagmiddag voort. Cen traal stonden toen nog de plannen tot kwaliteitsverbe tering van Zeeland Campings Duinoord en Ginsterveld. Recreatie-ondernemer A. Hanse van Duinoord strijdt in het kader van het Verblijfs Ontwikkelings Plan (VOP) al jaren over het toegestane aan tal eenheden op zijn camping. Volgens de VOP heeft hij recht op 255 eenheden, zelf ging Hanse altijd uit van 319 eenheden. De Commissie Be roep- en Bezwaarschriften diende zich ook nog over deze kwestie te buigen. Dit gesteg gel bleek donderdag te zijn in gehaald door de plannen in de kader van regiovisie Schou wen-West. De nieuwe voor stellen van Hanse komen er op neer: vestiging van 120 a 130 toeristische plaatsen voor de periode 15 maart tot 31 ok tober op compensatiegrond aan de Kampweg en op de be staande locatie van Duinoord aan de Steenweg: 140 a 150 toeristische plaatsen plus veertig jaarplaatsen. Vervolg op pagina 2. ZIERIKZEE - In de loop van volgende week rolt het eêrste combibelastingbiljet van wa terschap en gemeente door de brievenbussen op Schouwen- Duiveland. Op dit biljet zijn verontreini gingsheffing en ingezetenen- omslag samengebracht. De bedoeling is in de toekomst ook de omslag WOZ-taxatie en - in een nog later stadium omgebouwd aan dit biljet toe te voegen. De verspreiding van de biljetten is uitbesteed. Vanaf zaterdag 14 februari kunnen de brieven bij de in woners van de gemeente Schouwen-Duiveland binnen rollen. WINKELDIEVEGGE ZIERIKZEE - Een 55-jarige inwoonster van Noordgouwe is donderdagmiddag bij de AH-supermarkt in Zierikzee betrapt op winkeldiefstal. Nadat zij bij de kassa haar overige goederen had afgere kend bleek dat zij nog twee pakjes met vlees ter waarde van 25.50 niet had afgere kend, maar in haar schouder tas had gestopt. De vrouw kreeg een boete op gelegd van 240 gulden die di rect betaald werd. Zij kan tevens rekenen op een win kelverbod in genoemde win kel. Zacht en vrij zonnig Daarmee valt de sanering bij Oosterland in de categorie ernstige verontreiniging. ,,Dat is vrij aardig in grootte, ja. Gemiddeld gaat het bij dergelijke saneringen om zo'n 200 kuub vervuilde grond," laat een woordvoer der van de provincie weten. Bodemonderzoek is al in 1990 uitgevoerd door De Ruiter Milieutechnologie. In het af gelopen jaar voerde IGN uit Udenhout, in opdracht van Q8 Petroleum Nederland, aanvullend onderzoek uit. Hieruit kwam naar voren dat de bodem bij en rondom de voormalige tankkuil en het pompeiland verontreinigd zijn. Deze verontreiniging zit echter niet onder de bebou wing of onder de weg. De grond blijkt licht tot sterk verontreinigd met minerale olie en matig tot sterk met aromaten. Het grondwater is matig tot sterk verontreinigd met aromaten en minerale olie. Het grondwater in en on der de veenlaag is nog niet on derzocht, dit wordt onder meer gedaan door bemonste ring tijdens de grondwatersa nering. Dan pas zal blijken wat de werkelijke omvang van de vervuiling is. De kans bestaat dat de veenlaag de verontreiniging heeft tegen gehouden. Voor zover het die Bij de geiten van de familie J. Kwisthout aan de Weelweg 27 in Burgh-Haamstede deed zich deze week zowel lief als leed voor. De ene moedergeit wierp vier jongen, hetgeen als een uitzondering kan worden beschouwd. Nor maal krijgt een geitje, zeker als ze voor de eer ste keer werpt, zoals hier het geval was, één of hooguit twee jongen. Dinsdag echter deed zich het unicum voor van de geboorte van vier geitjes. Voor moedergeit zou het voeden van alle vier de jongen een te grote belasting zijn. De natuur treedt in dit soort gevallen regelend op: moedergeit ver stootte twee van haar jongen en concentreerde zich vervolgens uitsluitend op de andere twee- Mevrouw Kwisthout bekommerde zich daar op over de verstoten jongen. In een doos met stro werd eèn nest voor hen gemaakt en het voeden gebeurt met een fles. Een dag later bracht een andere moedergeit bij de familie Kwisthout twee dode jongen ter wereld. Een eerste poging om de twee verstoten geitjes door deze andere moedergeit te laten voeden mislukte. Door de geur van de dode geitjes over te brengen op de twee verstoten jongen, door de vachten langs elkaar te wrijven wil men een tweede poging tot 'adoptie' onderne men. (Foto: Marijke Folkertsma) Advertentie grond boven de veenlaag be treft is gekozen voor een grondige schoonmaakbeurt. Gestreefd wordt vooralsnog naar een multifunctionele sa nering, wat inhoudt dat de grond na afloop weer voor elk gebruik geschikt moet zijn. Ommekeer Al voor 1958 was op deze loca: tie een tankstation gevestigd. De precieze situatie is in de loop der jaren regelmatig veranderd. Ook nu wacht het tankpunt een behoorlijke om mekeer. Behalve sanering en het volledig geschikt maken aan de huidige milieu-eisen wordt het tankstation gemo derniseerd. „Er komt een gro te shop van acht bij tien me ter. Het winkelgedeelte zelf is zo'n zeventig vierkante me ter, met onder meer een kof fiehoek," schetst exploitant H. ten Klooster. Ook het tanken zelf gaat voortaan via een gemoderni seerd systeem. Via twee mul- ti product dispensers, palen waar alle producten in ge combineerd zijn, kunnen vier mensen zich tegelijkertijd van de door hen gewenste brandstof bedienen. Boven dien wordt een dubbel lpg-ei- land geïnstalleerd. „Het wordt ook een 24-uurs tankstation. Dag en nacht is het mogelijk te tanken, met bank- of giropas of credit card," zet Ten Klooster uit een. Boven het tankstation komt een overkapping. Het geheel wordt aangepast aan de nieuwste - donkerblauwe - vormgevingskenmerken van Q8. „In een later stadium gaan we waarschijnlijk ook nog aanhangwagens Verhu ren, maar v'oóTlbpig nog even niet." Eind maart gaat de schep, op het terrein naast restaurant de Poort van Zeeland, de grond in. In acht weken tijd moet de klus zijn geklaard. „Dus alles afgebroken, de grond afgegraven en het nieu we tankstation opgebouwd," blikt de eigenaar vooruit. Tij dens de hele verbouwing blijft het mogelijk te tanken. Hiervoor wordt een nood voorziening opgezet. Dit vertrouwde beeld is binnenkort achterhaald. Nog voor het zomerseizoen moet een gebouw van van acht bij tien meter op de ze plaats verrijzen. (Foto: Marijke Folkertsma)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 1