Tegenvaller voor Zuidhoek Verkiezingskaarten zaaien verwarring ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE» beter Infocentrum politie voor betere dienstverlening "yiC§- TrAg Ongeluk bij inhaalactie Hardrijders betrapt Valentijnsdag heerlijk ontbijt leuk taartje Albert bonbons VERSBAKKERIJ VERWIJS Met theater, praktijkles en quiz Provincie wil buitenlandse campinggast leren fietsen POORTDIJKDAM Groots openingsfeest in Renesse Cocaïnelijn ontmanteld 4e SïtX>rt)P* Onderdelen azaronsticks later dan gepland aangeleverd en problemen met afzet Vanmorgen in Middelburg geopend MAAKT DIELEMAN VAN EEN MUG EEN OLIFANT? dé krant van schouwen - duiveland! ZIERIKZEE - De auto van een 30-jarige bestuurster uit Goes is dinsdag bij een in haalmanoeuvre op de Weg naar de Val in Zierikzee total loss geraakt. Ter hoogte van een bocht ging zij enkele andere auto's inha len. Ze kwam hierbij in de lin kerberm terecht en verloor de macht over haar stuur. Nadat de auto weer op de rijbaan te rechtkwam, reed de wagen te gen een trekker met oplegger aan. Deze combinatie werd bestuurd door een 24-jarige inwoner van Heinkenszand. De Goese vrouw gleed na deze klap opnieuw de berm in en kwam tot stilstand in de sloot. De trekker had weinig schade, de auto bleek total loss. De vrouw kwam met de schrik vrij. De politie Schou- wen-Duiveland heeft het ver keer geregeld tot de auto weg- getakeld was. NIEUWERKERK - Tijdens een snelheidscontrole langs de N59 bij Nieuwerkerk wer den 30 automobilisten be trapt op te snel rijden. Van de 2510 voertuigen die de radarwagen passeerden re den 30 te hard. De hoogst ge meten snelheid was 110 kilo meterper uur. Advertentie Verwen elkaar met Voor bij de koffie of mooie doos UW ECHTE WARME BAKKER HARINGVUETPLEIN 6 4301 XG ZIERIKZEE TEL. 0111-412224 MOL 1 ,4301JC ZIERIKZEE Volgens De Zuidhoek kon pas laat met de assemblage van de sticks begonnen worden omdat onderdelen laat wer den aangeleverd. Bovendien zou er sprake zijn van 'voort durende kwaliteitsproble men van de kant van de Be- ma'. Verkoopmanager B. Gravendeel van Bema Kunst stoffen BV erkent dat er pro blemen zijn geweest. Hoewel er uitgebreid getest is kwa men er bij de productie toch wat kinderziektes naar bo ven. ,,En het kost gewoon tijd óm die problemen op te los sen. Maar dat ligt niet aan de Onderbezetting Bij de Zuidhoek zouden twee miljoen Azaron-sticks in el kaar gezet worden, maar dat aantal werd niet gehaald. De teller bleef steken op ander half miljoen. Voor de Zuid hoek hield dat in dat er min der mensen op de speciale Azaron-afdeling konden wer ken dan gepland. De onderbe- zettingsverliezen die De Zuid hoek daardoor leed zijn volgens Dieleman niet te ver halen op opdrachtgever Bema Kunststoffen BV uit Zierik- MIDDELBURG - Zwalkende Zwitsers, dolende Duitsers en buitelende Belgen. Ze zijn deze zomer te bewonderen op een aantal geselecteerde Schouwse campings. Buitenlandse toeristen moe ten leren fietsen. Rekreatiewerk Zuid Nederland gaat ze dat met theater, praktijkles en een quiz bijbrengen. In een onderzoek naar fiets- ongevallen in Zeeland ko men de buitenlandse toeris ten als aparte groep naar voren. Ze zijn niet alleen be trokken bij ongevallen met de fiets, ze zijn ook vaak veroorzakers van dergelij ke ongevallen. Gebleken is dat dit enerzijds is te wijten aan onbekendheid met de nederlandse verkeersregels en anderzijds aan onvol doende beheersing van de fietskunst. Gedurende vier weken in het hoogseizoen gaat het Re kreatiewerk Zuid Neder land hier op 24 geselecteer de kampeerbedrijven iets aan doen. Dat gebeurt aan de hand van theatervoor stellingen, praktijk- en theorielessen en een quiz. Als beloning zijn er fiets- vlaggetjes en andere prij zen. Voor de praktijkles wordt op de camping een parcours uitgezet. De provincie ziet voordelen in het vergroten van de ver keersveiligheid in de toeris tische gebieden, terwijl te gelijkertijd het gebruik van de auto wordt teruggedron gen. Gedeputeerde Staten hebben dinsdag dan ook be sloten aan dit plan 23.369 gulden bij te dragen. Het toeristisch bedrijfsleven be taalt 6000 gulden. Als de lessen succesvol zijn, wordt het project volgend jaar voortgezet. Maar dan ■zal het in zijn geheel door de marktsector moeten wor den betaald. BROUWERSHAVEN - In ver- band met de aanleg van een drempel ter hoogte van het woningencomplex de Muralt is de Poortdijkdam in Brou wershaven van maandag 16 februari tot en met vrijdag 20 februari afgesloten. Via om leidingsroutes wordt het ver keer naar de bereikbare ge deelten van de markt geleid. Advertentie Zie Zierikzeesche Nieuwsbode van vrijdag! 10jaar TOPKWALITEIT MEESTERLIJK LEKKER ZIERIKZEE - Met de aanhou ding van een 24-jarige Rotter dammer en een 27-jarige Pa- pendrechter zegt de politie een cocaïnelijn tussen Schou- wen-Duiveland en Rotterdam te hebben opgerold. Een week geleden was ook al een cocaïnelijn naar Schou- wen-Duiveland opgerold. De politie kwam de zaak op het spoor toen in 1997 enkele per sonen waren aangehouden die in het bezit bleken te zijn van gebruikerseenheden co caïne. Het hierna ingestelde onder zoek resulteerde op 6 februari in de aanhouding van de Rot terdammer en de man uit Pa- pendrecht. Beide mannen werden in Zierikzee betrapt op het dealen in cocaïne. Bij de aanhouding werd 20 gram cocaïne in beslag genomen. Het onderzoek wordt voort gezet en de politie sluit niet uit dat er nog meer aanhou dingen verricht worden. ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE DONDERDAG 12 FEBRUARI 1996 153e JAARGANG NR 26331 WAARIN OPGENOMEN DE ZIERIKZEESCHE COURANT 1 797-1889 En ook nog eens goedkoper uit! Het sublieme maandmenu van februari Is wederom het bewijs: Salade van gerookte ganzenborst met frambozendressing Runder rib-eye met tomatennoedels en rode wijnsaus Perenbavarois met een lauwwarme amarettosaus De prijs voor dit overheerlijke maandmenu bedraagt ook deze maand 35,00 per persoon. Bovendien op vrijdag en zaterdag sfeervolle live-muziek in Café 16 Kwadraat. Duinwekken 5 Renesse Reserveren: 0111 462040 Er is één ding, dat alle misverstand uit de weg ruimt: de waarheid. Wl. van Fedorowicz ZIERIKZEE - Werkvoorzieningsschap De Zuidhoek in Zierikzee kampt met tegenslagen voor wat betreft de assemblage van Azaron-muggenstiften. Onderde len van de sticks werden later dan oorspronkelijk ge pland afgeleverd en bovendien zijn er problemen met de afzet van het product. De tegenvallende belangstel ling voor het nieuwe product kan verstrekkende gevolgen hebben. ,,Het is niet uitgeslo ten dat de stick van de markt verdwijnt," schrijft de direc tie van De Zuidhoek in de stukken voor de vergadering van de bestuurscommissie op maandag 16 februari. Volgens directeur F. Diele man van De Zuidhoek heeft de tegenvallende belangstel ling in 1997 voor het product alles te maken met de strenge winter van dat jaar. „We heb ben toen een elfstedentocht gehad. En na zo'n strenge winter heb je meestal een zo mer met weinig muggen." Bema en ook niet aan onze op drachtgever," benadrukt Gravendeel. „Het maakt ge woon onderdeel uit van het ontwikkelingstraject van het product." Over het mogelijk van de markt verdwijnen van het product is hem niets bekend. „Ik weet alleen dat er in de laatste twee jaar zomers met weinig muggen zijn geweest. En dan is er ook minder vraag naar muggenstiften." Verkoopleider F. van der Steen van Chefaro Interna tional BV stelt met nadruk dat er absoluut geen sprake van is dat de Azaron-stick van de markt zou verdwij nen. 2 PARKEERBOETES Staatssecretaris Vermeend voert overleg met buurlanden over inning parkeerboetes. 3 DUINOORD Mismanagement bedreigt voortbestaan van verzorgingscentrum Duinoord in Burgh-Haamstede. 5 BRANDWEER Terughoudendheid werkgevers bemoeilijkt functioneren vrijwillige brandweer. 7 ZAALVOETBAL ZV Haamstede prolongeert bekertitel in zaalvoetbalcompetitie door zege op Neffen d'Eule. Dit nummer bestaat uit 8 pagina's MIDDELBURG - De politie in Zeeland beschikt sinds vandaag" over een modern ingericht regionaal Meld- en Informatie Centrum (MIC). Vanmorgen werd dit centrum, in het pand in de Vrijlandstraat in Middelburg, in gebruik genomen. Met het nieuwe informatie centrum hoopt de politie de dienstverlening van de meld kamer te kunnen verbeteren en de meldingen te kunnen stroomlijnen. Het doel is om de wijkzorg binnen de regio beter te ondersteunen en om te kunnen participeren in grootschalige acties. Plan is ook om door een veranderde organisatie te komen tot meer blauw op straat. „Kwaliteitsverbetering is naar mijn mening vooral een kwestie van mentaliteit, van attitude, zowel van de indivi duele medewerker, als van het management en van de or ganisatie als geheel," aldus hoofd-meldkamer J. van Doorn tijdens zijn toespraak vanmorgen. Ook de informa tie naar buiten toe - naar bur gers en pers - krijgt volgens politiewoordvoerder Van Mourick een impuls. Nieuw is dat de politie drie keer per dag op Omroep Zeeland een blokje zendtijd krijgt om op deze manier uitgebreide ver keersinformatie te geven. Het blok is te beluisteren na de radionieuwsuitzending van 7.00 uur en voor die van 12.00 en 17.00 uur. Advertentie Blijf op de hoogte van al het nieuws op Sohouwen-Duiveland, met de Zierikzeesche Nieuwsbode en neem een abonnement. JA, ik wil een: OMAAND abonnement met automatische afschrijving a 19,50 O KWARTAALabonnement met automatische afschrijving 52,50 Q KWARTAAL abonnement zonder automatische afschrijving a 55,00 O HALFJAAR abonnement met automatische afschrijving af 99,00 O HALFJAAR abonnement zonder automatische afschrijving a ƒ104,00 O JAAR abonnement met automatische afschrijving a ƒ188,00 O JAAR abonnement zonder automatische afschrijving ƒ198,00 Ik ontvang de Zierikzeesche Nieuwsbode de eerste 2 weken gratis!! PROEF-abonnement 4 weken met automatische afschrijving 10,00 Naam Dhr./mevr Adres Postcode Plaats •Telefoon Geb.datum:, Handtek. Bij autom bank-/gironummer vermelden: Bij automatische afschrijving uw j~~j J~J J~~J j~J j~~J J~J j~j j~~j j Zend de bon in open envelop zonder postzegel naar Zierikzeesche Nieuwsbode abonnementenadministratie, Antwoordnummer 12.4300 VB Zierikzee. Wolkenvelden HET WEER zee. Hij probeert om alsnog compensatie te krijgen voor die onderbezettingsverliezen, maar de onderhandelingen daarover zijn nog niet afge rond. De Zuidhoek wil in ieder ge val het zekere voor het onze kere nemen en stelt de be stuurscommissie voor de speciaal voor de assemblage van de stick aangeschafte ma chine - die 131.000 gulden kostte - versneld af te schrij ven. De boekwaarde van de machine was per 31 december 1997 75.000 gulden. Voorge steld wordt een extra af schrijving van 40.000 gulden te plegen. „En dat kan de Zuidhoek zich permitteren omdat we voor het overige heel goed hebben gedraaid in 1997," aldus Dieleman. Wolkenvelden en vooral in het zuiden ook zon. Vrijwel overal droog. Minimumtemperatuur omstreeks 8, middagtemperatuur van 9 graden op de Waddeneilanden tot 14 in het zuiden van het land. Wind uit zuidwest tot west, matig, kracht 3 tot 4, in het Wadden gebied af en toe vrij krachtig, 5. In mei werd de speciale machine geplaatst, maar in juli konpasqnet het daadwerkelijk assembleren van de muggenstiften wor den begonnen. (Foto: Joop van Houdt) Oproepkaarten waterschap tegemoetkoming aan bevolking ZIERIKZEE - De oproepkaarten voor de water schapsverkiezingen zaaien in een aantal huishou dens verwarring. Waterschap Zeeuwse Eilanden heeft dit jaar voor het eerst gekozen voor het op apar te kaarten afdrukken van de categorieën ingezete nen en gebouwd. Onder meer Marcel Willemsen, va der van Chantal, dacht een oproep teveel ontvangen te hebben. Bij de Zierikzeese Marcel en zijn vrouw Miranda rolden dit jaar drie oproepkaarten door de bus. In eerste instan tie dacht het tweetal dan ook met een foutieve oproep te maken te hebben. Chantal wordt 21 april vier jaar. De verwarring werd vooral inge geven door de overeenkomst in de voorletter van zijn doch- ter's naam en de toevoeging van het waterschap van de letters CS (cum suis met de zijnen). Overigens trapte niet alleen de familie Willemse in de val, ook andere huishou dens maakten melding van verwarring. Voorheen was de stem in de categorie gebouwd opgeno men op de kaart van de man binnen het huishouden. Het waterschap heeft er dit jaar bewust voor gekozen aparte kaarten te hanteren voor de categorieën ingezetenen en gebouwd. „Dan kunnen part ners onderling zelf uitmaken wie die stem uitbrengt," licht waarnemend hoofd belastin gen en invordering van Wa terschap Zeeuwse Eilanden P. Paulusse toe. De organisa tie kwam tot deze aanpassing op grond van verzoeken van briefschrijvers en vrouwen organisaties. „Wij houden wel eens praatjes bij bijvoor beeld plattelandsvrouwen en bij de bond voor huisvrouwen en die kaartten dat aan. Zij voelen zich gediscrimineerd, maar we kunnen geen twee stemmen uitgeven. Vandaar die extra kaart." Dit nieuwe systeem is overigens nog niet integraal ingevoerd, dus ko men er ook nog oproepkaar ten voor, waarop de catego rieën ingezetenen en ge bouwd beide vermeld staan. Mensen kunnen dus meerdere oproepkaarten ontvangen. Gestemd kan namelijk wor den in de categorieën jngeze- tenen, gebouwd (onroerend goed), ongebouwd (gronden). De kandidaten voor bedrijfs- gebouwd worden benoemd door de Kamer van Koophan del. Paulusse: -;,Het meest voorkomend is een combina tie van twee. Iedereen is na tuurlijk ingezetene en daar naast is het heel gebruikelijk een eigen woning te hebben. Het waterschap heeft dit jaar nog meer innovaties doorge voerd. Op het biljet van 30 bij 30 centimeter zijn de namen in alfabetische volgorde in de rondte afgedrukt. Op deze manier probeert het schap een draai te geven aan het nummer één effect. Vele men sen bleken, door de ver trouwdheid met het partijen stelsel, automatisch op de nummer één van een catego rie te stemmen. Bij de water schapsverkiezingen is die volgorde echter door wille keur bepaald. Woensdag 4 maart worden de verkiezin gen gehouden. Chantal krijgt van het waterschap nog wat jaartjes respijt. Papa Marcel hoeft haar voorlopig nog niet naar de stembus te brengen. (Foto: Marijke Folkertsma)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 1