KEUKENS 'Sprookjes: schat aan informatie over jezelf' HALhGElD uwmz Mediterrane sfeer in restaurant 't Opstapje -ff aamstede SUPER*: opruiming Trinity Wijnand Karei geeft gastles volksdansen Oosterschelde Kunst in Corneliastichting JAIB helpt met T-biljet Waterland Neeltje Jans trekt meer bezoekers Vakantiecursus striptekenen voor kinderen in het MFC NIGHT OF VALLENTINE HET EXTRA NIEUWSBLAD WOENSDAG 11 FEBRUARI 1998 HÈT GRATIS NIEUWSBLAD VAN SCHOUWEN-DUIVELAND Anneke Weststrate vertelt sprookjes voor volwassenen ZIERIKZEE - Als kind luisterde ze geboeid naar de pprookjes, mythen en legenden die haar moeder voorlas. Als volwassene is ze nog steeds geboeid door die oude verhalen, die reeds generaties lang worden doorgegeven. Anneke Weststrate uit Goes leest ze, denkt erover na en gebruikt ze als basis voor lezin gen. Ze is ervan overtuigd dat in sprookjes veel meer ^it dan de oppervlakkige lezer of luisteraar ver moedt. „Sprookjes vormen een schat aan informatie over jezelf." Donderdag 5 maart komt An neke Weststrate naar Zierik- zee om in het Multi Functio neel Centrum (MFC) een Esprookjesavond te presente ren voor volwassenen. Welk sprookje daarbij centraal zal staan weet ze nog niet. On geveer een week vantevoren ga ik daarover nadenken. De keuze hangt onder meer af van de verhalen die me op dat moment bezig houden, maar ze is ook altijd heel intuïtief. Gisteren Een sprookjesavond voor vol wassenen begint altijd met l een vertelling door Anneke .^Weststrate. ,,Een sprookje vertellen is anders dan een sprookje voorlezen. Je hebt directer contact met je pu bliek omdat je de mensen aankijkt. Daardoor ontstaat een atmosfeer, waarin men sen zich met sprookjesfiguren kunnen indentificeren." Dat laatste wordt nog ver sterkt doordat Anneke West strate de sprookjes niet ver telt als verhalen die lang geleden zijn gebeurt, maar ze in de tegenwoordige tijd plaatst. Bij voorbeeld door een verhaal te beginnen met: 'Gisteren hoorde ik van mijn tante Via haar lezing vestigt zij de aandacht op de parabel; de waarheid die in ieder sprook je zit verborgen. „Meestal heeft die te maken met het overwinnen van moeilijkhe den; met de persoonlijke weg, die iedereen in zijn of haar le ven gaat. Sprookjes zijn niet zomaar verhalen. Ze zitten vol oeroude archetypes, die iedereen tegenkomt in het ei gen leven. Mensen kunnen daarin elementen uit hun ei gen leven herkennen. Vaak worden ze gesterkt, omdat uit die verhalen blijkt dat ze de juiste keuze hebben ge maakt." Overwinnen Zo laten sprookjes als Asse poester en net Oost-Europese Vasalise zien dat mensen soms een veilige en bescher mende omgeving achter zich moeten laten en hun eigen weg gaan, om volwassen en zelfstandig te worden. „Beide sprookjes beginnen met het sterven van de moeder van de hoofdpersoon. Een moeder, die hen leerde altijd vriende lijk en lief te zijn. Pas wan neer zij er niet meer is kunnen Assepoester en Babba-Jaga leren voor zichzelf op te ko men en de moeilijkheden te overwinnen, die worden op geroepen door de 'boze stief moeder'." De 'goede, eigen moeder' blijft volgens Anneke West strate altijd op de achter grond aanwezig als hulp en steun bij dat proces. „Zij wordt in het verhaal van As sepoester gesymboliseerd door de petemoei, die haar de middelen verschaft om naar het bal van de prins te gaan." Die beschermende figuur is volgens de sprookjesvertel ster symboliscn voor de eigen intuïtie, waarnaar mensen moeten leren luisteren. „Die lëidt hen op de weg die ze heb ben gekozen." Torenkamer Het verhaal van Blauwbaard, die zijn vrouwen vermoordde en opborg in een torenkamer van zijn kasteel, is volgens Anneke Weststrate onder an dere symbolisch voor het ont wakend bewustzijn van vrou wen. „Blauwbaards laatste vrouw werd niet vermoord. Zij door brak het verbod om de toren kamer te openen. Door wat zij daar vond werd ze zich be wust waar hij mee bezig was. Dat symboliseert het feit dat ze zich bewust werd van haar eigen waarden en bereid was die te verdedigen. Het sprookje zegt ook wat over de man, die verlangt naar zeg genschap overvrouwelijke ei genschappen. Blauwbaard ei- zich die op hardhandige wijze toe door de manier waarop hij zijn vrouwen behandelde." Het werken met sprookjes kan volgens Anneke West strate een belangrijke bijdra ge leveren aan iémands per soonlijke weg tot zelfkennis. „Het is vaak van belang om dingen onder ogen te zien die niet zo prettig zijn. Sprookjes tonen aan dat het een rijke er varing kan betekenen om dat toch te doen." Schaduwfiguur In de archetypes in sprookjes kunnen mensen hun scha duwfiguur herkennen. „Het personage dat aangeeft wat ze nog moeten leren in het le ven." Zo is de langdurige slaap van Doornroosje sym bolisch voor de eenzijdige ontwikkeling van vrouwen. „Voor je passief gedragen en je creativiteit weg stoppen. De prins symboliseert de mannelijke pool die ze nog in zichzelf moeten ontwikkelen om een meer evenwichtig mens te worden. Door zijn kus wordt Doornroosje zich daarvan bewust." Anneke Weststrate kan zich niet herinneren wanneer ze precies is begonnen met haar activiteiten op het gebied van sprookjes. „Dat vloeide als vanzelf voort uit mijn andere activi teiten. Ik werkte vroeger als docente op de Sociale Acade mie in Driewegen, tegen woordig is dat Hogeschool De Horst. „Ik gaf daar les in me thodiek en vakken die te ma ken hadden met persoonlijke ontwikkeling." Daarbij ge bruikte de docente ook sprookjes. Dromen workshops Boeken als 'De werkelijk- heidin de sprookjes' en 'De ontembare vrouw' archety pes en symbolen' geven daar volgens Anneke Weststrate veel informatie over. „Je verdiepen in de betekenis van sprookjes is een manier om jezelf te leren kennen. Mensen voeren altijd een strijd tussen ego en ziel. Ze moeten leren dat de omstan digheden waarin ze leven niet altijd kunnen blijven zoals ze zijn. Dat ze soms een andere weg moeten inslaan omdat ze nog andere dingen te leren hebben in hun leven. Uit sprookjes blijkt dat ze altijd Anneke Weststrate: ,,In sprookjes zitten elementen die veel mensen herkennen uit hun eigen leven. worden geholpen, wanneer ze de moed opbrengen om dat te doen." De sprookjesavond in het MFC is donderdag 5 maart van 19.30 tot 21. 30 uur. COUNTRYDANSEN SCHARENDIJKE - Op initiatief van Anita Hart man van The White Fea ther Dancers wordt don derdag 19 februari een country-dansgroep opge start. Belangstellenden kunnen van 20.00 tot 2*2.30 uur deelnemen aan de coun- trylessen in het gebouw bij de kerk aan de Platte- weg in Scharendi jke. Voor nadere inlichtingen: telefoon 0111-672740. BLISTERS IN DE POMPWEIE KORTGENE - De groep Blis- k ters treedt zaterdagavond 21 februari op in De Pompweie in Kortgene met het program ma 'Golden Hits Live'. Kenmerkend voor het reper toire van Blisters is de mu ziek uit de jaren zestig en ze- k ventig. Het optreden in De t Pompweie begint om 21.00 Caljouw Rademaker VERHUIZINGEN Meubelopslag (verwarmd) Advertentie Hans Verkerk Keukens heeft deze week een spectaculaire Half Geld actie! Als u binnen twee jaar een keuken nodig heeft en nu koopt, krijgt u van Hans een echte Kroon keuken voor de helft van de door de leverancier aanbevolen adviesprijs' Daarnaast heeft Hans vele keukens die voor pnizen verkocht worden. Kom nu snel echt geld verdienen en vraag naar de snelle beslls- serskortlng. Wij garanderen u de beste keuken en het beste ontwerp voor de beste prijs' OQMOtnBMO e» vmjomq hoopavohd Ll/d&Mlidki: GOES PtHOÊfm WEgr 20 - 0113-216461 Vernieuwing en uitbreiding horecabedrijf DEN OSSE - Witte tussenmuren met romantische hoogpoorten, die een ruime doorkijk bieden op de verschillende delen van het restaurant. Blauw-groen geschilderde balken, koloniale meubelen en ventila toren. Hoewel café-restaurant 't Opstapje midden in het poldergebied rondom Brouwershaven ligt, straalt het interieur een mediterrane sfeer uit. „Een restaurant moet licht en romantisch zijn," vinden Eric Berrevoets en Gaby Berre- voets-Schernthaner uit Zie- rikzee. Bijna drie jaar gele den namen zij 't Opstapje over van de familie Klaver kamp. Na een aantal aanpas singen in die eerste jaren, on derging het horecabedrijf de afgelopen vier weken een in grijpende vernieuwing en uit breiding. Steeds drukker Dat was volgens het echtpaar Berrevoets nodig omdat in de praktijk bleek dat 't Opstap je te klein was. „Het wordt hier in Den Osse steeds druk ker. Er staan nu 600 a 700 tweede woningen. Veel eige naren daarvan komen ieder weekeinde. Zij komen hier graag eten, terwijl we ook de nodige aanloop hebben van mensen die op Schouwen- Duiveland wonen." Om te voldoen in die behoefte lieten Caby en Eric Berre voets de keuken van hun be drijf vergroten en voorzien van de meest moderne appa ratuur. Het restaurantgedeel te van 't Opstapje werd ver volgens uitgebreid met een vloeroppervlakte van 85 vier kante meter. „Dat was moge lijk door de vroegere feest zaal bij het restaurant .te trekken." Drie compartimenten Het horecabedrijf omvat nu drie compartimenten, die op tisch één geheel vormen door de hoogpoorten in de witte tussenmuren. Het hoogstgele gen cafégedeelte straalt, met zijn grote houten bar, nog de sfeer uit van een bruin café. In de daarnaast gelegen res taurantzaal kan men zich in Griekenland wanen. Witte muren en blauwgeverfde bal ken werden gecombineerd met koloniale meubelen, een Franse grenen scheepsvloer en blauw tafellinnen. Een sfeer, die nog wordt ver sterkt door een antieke hou ten kast, een oude naaimachi ne een potkachel en vele ouderwetse schaven, die als blikvangers in het interieur zijn aangebracht. Die medi terrane stijl is ook aanwezig in de tweede restaurantzaal, die weer een paar treden la ger ligt. „De naam 't Opstapje is nog steeds actueel. Het zijn hier allemaal trapjes en tree tjes, aldus Gaby en Eric Berrevoets. Vis- en vleeskaart In de nieuwe keuken zwaaien de koks Karei Grootveld en Petra du Gardein de scepter. Zij verzorgen de gerechten, die staan vermeld op de uitge breide vis- en vleeskaart van het restaurant. „Wij serveren goede kwaliteit eten voor een gemiddelde prijs." De ko mende weken wordt ook het terras van het restaurant aan gepast. „Het komt op één lijn met de gevel. En ook de voor gevel zelf krijgt nog dit jaar een opknapbeurt." Café-restaurant 't Opstapje heeft nu een vloeroppervlak te van ongeveer 200 vierkante meter en biedt ruimte aan on geveer honderd bezoekers, terwijl op het terras nog eens 65 zitplaatsen worden ge creëerd. Afgelopen vrijdag werd het vernieuwde bedrijf heropend met een besloten receptie. Van maart tot november is 't Opstapje zes dagen per week geopend. „Op maandag zijn we dicht." In de wintermaan den is het horecabedrijf in de weekeinden geopend. Zaterdag 7 maart in Scharendijke Verbeteringen op stapel SCHARENDIJKE - Een dansdag Israëlisch, waar Jo ke Hillebregt uit Zierikzee hem dertien jaar geleden mee naar toe nam, vormde het begin van de danscar rière van Wijnand Karei. De docent internationale dans geeft zaterdag 7 maart een gastles volksdansen in de zaal van de Hervormde Kerk aan de Platteweg 5 in Scharendijke. Die eerste dansdag Israëlisch met Joke Hillebregt inspi reerde Karei ertoe om de Ha vo-Mavo voor Muziek en Dans te gaan volgen in Rot terdam. Vervolgens ging hij naar de Rotterdamse Dans- academie, waar hij de docen topleiding Folkloristische en Moderne dans voltooide. Karei danste twee seizoenen bij het Internationaal Danst heater in Amsterdam. Daar na ging hij lessen internatio nale dans geven. De dansdocent heeft momenteel vier groepen. Zijn liefde voor volkdans wil hij ook doorge ven tijdens de dansmiddag in Scharendijke. Tijdens de gastles komen dansen aan de orde uit Mace donië, Bulgarije, Tsjechië, Slowakije en Armenië. Be langstellenden die aan de dansmiddag willen deelne men kunnen voor nadere in formatie of opgave telefo nisch contact opnemen via 0111-654049. Het evenement is van 13.00 tot 16.00 uur. ZIERIKZEE - In de expositiegang van verpleeghuis Corneliastichting in Zierikzee is tot en met 20 maart de tentoonstelling Oosterschelde Kunst te zien. Onder deze titel exposeert Fe licia de Zwart uit Delft zo'n vijftien werken die zij - ge huld in duikerspak - aan de oever van de Oosterschelde maakte. Met monnikenge- duld creëerde de ziekenver- zorgster pentekeningen, waarbij ze zich liet inspireren door Oosterschelde en Noord- doet De Zwart al uur. sinds 1985, het tekenen pikte ze in 1993 op. Het resultaat van haar waarnemingen on der water en haar uitwerkin gen boven water is nu in de Corneliastichting te bewon deren. Enkele van haar wer ken zijn ook te koop. De expositie is dagelijks te bezoeken van 8.00 tot 20.00 ZIERIKZEE - Jongeren die nog geen 28 jaar zijn cn in 1997 een bijbaantje hadden, vakantiewerk deden of niet het hele jaar werkten hebben kans op teruggave van belastinggeld dat ze teveel hebben betaald. Het Jongeren Advies en Informatie Bureau (JAIB) helpt bij het aanvragen daarvan. Eric Berrevoets frechtsen Gaby Berrevoets-Schernthaner: „Het restaurant werd te klein. (Foto: Marijke Folkertsma) Bij het JAIB zijn T-biljetten verkrijgbaar, waarmee dit moet gebeuren. De medewer kers van het JAIB kunnen ook helpen bij het invullen van dit biljet. Daarvoor is een jaaropgave nodig van de werkgever, sociale dienst, of studiefinanciering, het SoFi- nummer van de jongeren en de bankafschriften waarop staat hoeveel rente is ontvan gen in 1997. Het T-biljet jnocl voor 1 april worden inpestuurd naar de Belastingdienst. Jongeren kunnen ook met hun vragen op nndere gebieden terecht bij het JAIB. Het advies- cn informatiebureau is geves tigd aan het Kerkhof Noord zijde 8 in Zierikzee en is geo pend op dinsdag, woensdag en donderdag van 13.30 tot 17.00 uur. Op donderdag ook van 19.00 tot 21.00 uur. NEELTJE JANS - Waterland Neeltje Jans heeft in 1997 ruim 14.000 bezoekers meer getrokken dan het jaar daarvoor. Na zes jaar van daling, is dit het twee de achtereenvolgende jaar van stijging. Dat staat vermeld in 'Muzee- ade,' het informatieblad voor musea in Zeeland. Aangeno men wordt dat de jongste at tracties zoals het dolfijnen- centrum, het pijlerklimmen, de waterspeelplaats en het fu turistisch waterpaviljoen de bet zijn aan de stijging van het bezoekersaantal. Voor 1998 wordt een (bescheiden) verdere stijging voorzien. Voor dit jaar staan twee be langrijke verbeteringen op stapel. Allereerst wordt in het wa terpaviljoen de nodige infor matie bereikbaar gemaakt voor de bezoekers. Daarnaast wordt in de twee de helft van dit jaar een begin gemaakt met de inrichting van het binnenterrein. Van het gebied dat nu nog aan de bouwtijd herinnert, wordt een 'kopjesduinenlandschap' gemaakt. Een landschapsty pe dat aansluit bij het karak ter van andere delen van Neeltje Jans. ZIERIKZEE - In het MFC aan de De Huybertstraat in Zierikzee wordt van 23 tot en met 26 februari een va kantiecursus striptekenen voor kinderen van 8 tot en met 13 jaar gegeven. Zowel beginners als gevor derden kunnen aan deze acti viteit van Studio Lejon deel nemen. Elke les wordt een ander thema behandeld. De beginners verdiepen zich in onder andere het ontwerpen van een stripfiguur vanuit een vlek of voorwerp en het tekenen van stripgezichten en -lichamen. Zij maken aan het eind van elke les een korte strip. De gevorderden richten zich op één vaste stripfiguur, bij voorbeeld het ontwerpen van hoofd- en bijfiguren, het de cor en het verhaal. Daarnaast kunnen ze door het uitprobe ren van verschillende tech nieken en materialen hun ei gen stijl ontwikkelen. De cursus is van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 11.30 uur. Voor nadere in lichtingen of aanmelding: te lefoon 0111-420841 Café-Dancing Renesse Zaterdag 14 februari with Miss Valentine Free Balloon Cocktail Advertentie m m KEUKENSTUDIO GOlDKOPtt IN im* KAN NUT! KEUKENS TEGELS BADMEUBELEN SCHOONMAAKMIDDELEN WITGOED SAUNA'S LOSSE INBOUW APPARATUUR FINANCIERING x l/m vt. von OO OO 7.SO in», to. van 09.00-IZ.00 Rofrij 15 BurghHoomtf+d» Tol. OUT-655455 Pan 0)11-655456 I

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 1