Rolstoel niet in gemeentehuis Haamsteedse slagerij bij ondernemers verstheater Man verdronken na politieachtervolging r ZIERIKZEESCHE fffl i i NIEUWSBODE» i Laatste noodkreet van Zierikzeese asielzoeker EUROPAKKER Valentijn EUROPflTUIN 3750 gulden Gasthuiskerk I STAAT KLANTVRIENDELIJKHEID I I GEMEENTE OP DE HELLING? I I - I dé krant van schouwen - duiveland! j 1 Beslag op apparatuur Verdachte aangehouden Presentiegeld ZIERIKZEESCHE Deze bloeiende klimplant in de vorm van een hart zal 'hartverwarmend' door uw allerliefste ontvangen worden. Keuze uit; Kamerjasmijn, Abutilon en de Stephanotis. Dele aanbieding h geldig IA" IZ Wmian 1998. zolang de voorraad llltkt. HÉT TUINCfNTAUM VOOR OROENUffHEBBERS RENESSE, LAÓNE 20. 0111-461031 DE FESTER VASTGOED Voor vakkundige begelading bj de aan- of verkoop van uw woning tot een optimaal resultaat. CÜjZtCdLu», LeoS. deFeiter f)qlï Afc" itf 01II 652217 4326 N3 Burgm-terraede Wm Fan 0111 658048 (om de hoek hj Koffie- Lunch- Eetcafé Brandenburgh) mb9. De dwaling Is de moeder van het inzicht R. Wagner 2 IOC-REL Rel rond IOC-lidmaatschap van Prins Willem- Alexander. 3 BUSLIJN Ondernemers pleiten voorbehoud transferium-buslijn Laone en Rampweg. 5 KAALSLAG Kaalslag op Schouwen-Duiveland door eenzijdige keuze voor iep en populier. 8 KORFBAL Korfballers All-Ready voor promotiekansen afhankelijk van concurrentie. Dit nummer bestaat uit 10 pagina's Negen duikers uit regio gealarmeerd WEMELDINGE - Na een politie-achtervolging is vannacht een man in een auto met Belgisch kenteken bij de spoorbrug in Wemeldinge te water geraakt en verdronken. Onder meer negen Schouwen-Duive- landse duikers rukten uit. Bij een routinecontrole werd de man, die in een auto met Belgisch kenteken rondreed, gesommeerd te stoppen. Na dat hij aanvankelijk de in druk wekte ook daadwerke lijk te willen stoppen, ging hij er alsnog vandoor. De po litie zette de achtervolging in, waarbij hij zich in Wemel dinge aan de maximumsnel heid hield. Buiten de be bouwde kom verhinderde de man de politie door slinge rende bewegingen in te halen. Bij de dijk langs het kanaal nam hij het fietspad langs het water en gooide plotseling zijn stuur om. Hierdoor be landde hij in het kanaal bij Wemeldinge. Na negen minu ten arriveerde de Goese am bulance en duikers. Zij kre gen de man niet boven water en sloegen, bij het leegraken van de flessen, groot alarm. Onder meer negen van de tien duikers uit Bruinisse, Zierik- zee en Brouwershaven gaven gehoor. De auto werd vrij snel gevonden, het slacht offer zat daar echter niet in. „We zijn met zestien duikers aan een lijn het kanaal af gaan zoeken. De eerste keer dat we dat deden, vonden we het slachtoffer meteen," ver telt duikcoördinator M. de Boer van het korps Brou wershaven. De ploeg kwam 6.30 uur aan het thuisfront te rug. De identiteit van het slachtoffer is nog niet vrijge geven, omdat de familie nog gewaarschuwd moet worden. Bij controle vorige week is de man betrapt op het rijden on der invloed van alcohol. Vol gens een politiewoordvoer der blijkt nergens uii dat dat ook nu het geval is geweest. ZIERIKZEE - Het provinci aal bestuur stelt 3.750 gulden beschikbaar als bijdrage in de onderhoudskosten voor de Gasthuiskerk aan het Zierik- zeese Havenplein. Dit bedrag is vijftien procent van de totale kosten van 25.000 gulden, die naar ver wachting dit jaar nodig zijn om de kerk in goede staat te houden. i1 Blijf op de hoogte van al het nieuws op Schouwen-Duiveland, I met de Zierikzeesche Nieuwsbode en neem een abonnement. I JA, ik wil een: MAAND abonnement met automatische afschrijving 19,50 i KWARTAAL abonnement met automatische afschrijving a 52,50 I I KWARTAAL abonnement zonder automatische afschrijving 55,00 I HALFJAAR abonnementmetautomatischeafschrijving a 99,00 I HALFJAAR abonnement zonder automatische afschrijving ƒ104,00 JAAR abonnement met automatische afschrijving ƒ188,00 j QJAAR abonnement zonder automatische afschrijving ƒ198,00 j Ik ontvang de Zierikzeesche Nieuwsbode de eerste 2 weken gratis!! PROEF-abonnement 4 weken met automatische afschrijving 10,00 j Naam Dhr./mevrj Adres i I Postcode Plaats Telefoon .1Geb.datum: Handtek. i I Bij automatische afschrijving uw I r~j f"l f~j I j r~J I j j I bank-/gironummervermelden: II II II II II II lI iI II SE Zend de bon in open envelop zonder postzegel naar Zierikzeesche Nieuwsbode abonnementenadministratie, Antwoordnummer 12,4300 VB Zierikzee. DINSDAG 10 FEBRUARI 1998 153e JAARGANG NR 26330 WAARIN OPGENOMEN DE ZIERIKZEESCHE COURANT 1 797-1889 ZIERIKZEE - Op twee adres sen in Zierikzee en op een adres in Colijnsplaat is niet- gekeurde 27Mhz zend- en ont- vangstapparatuur in beslag genomen. Op grond van aanwijzingen dat. dergelijke apparatuur ge bruikt werd heeft de Radio controledienst, in samenwer king met de politie in Zierikzee, op deze adressen onderzoek verricht. De goede ren zijn in beslag genomen en tegen de betrokkenen is pro ces-verbaal opgemaakt. SINT ANNALAND - De zwa re mishandeling begin febru ari in Sint Annaland, waarbij een 21-jarige jongen uit die plaats zwaar gewond raakte, blijkt te zijn gepleegd door een 17-jarige jongen uit Sint Philipsland. De verdachte bekende tijdens het verhoor het slachtoffer wel te hebben geschopt, maar niet zodanig dat hij hierdoor zwaargewond kon zijn ge raakt. De onenigheid ont stond volgens de verdachte omdat het slachtoffer de vriendin van de dader uit lachte. Het slachtoffer ligt nog steeds in het ziekenhuis. De verdachte is in verze kering gesteld en wordt van daag voorgeleid aan de offi cier van justitie in Middel burg. ZIERIKZEE - Leden van de stembureaus ontvangen 200 gulden presentiegeld. Het,col lege van B&W heeft dit met het oog op later te houden verkiezingen vastgesteld. De 200 gulden komt overeen met het bedrag dat gehan teerd is bij de herindelings verkiezing voor de gemeente Schouwen-Duiveland. Voor de herindeling werden bin nen de verschillende Schou- wen-Duivelandse gemeenten verschillende systemen ge hanteerd. Het totale bedrag van 17.400 gulden voor iedere verkiezing wordt ten laste ge bracht van de post verkiezin gen. Perioden met zon HET WEER Perioden met zon, maar in het noorden ook wolkenvelden. Droog. Min. temp. 4, middagtemp. van 7 graden op de Waddeneilanden tot 12 in het zuiden van het land. Zuidwestenwind, matig, kracht 3 tot 4, aan de kust af en toe krachtig, 6, in het Waddengebied overdag mogelijk enige tijd hard, 7. Zierikzeeënaar W. van As trekt aan bel bij de raadsfracties Brief aan Schmitz ZIERIKZEE - Hamid Salehi, een Iraans asielzoe ker die in het Huis van Nassau in Zierikzee ver blijft, heeft via een brief een dringend verzoek tot herziening van zijn zaak gericht aan staatssecre taris van justitie Schmitz. Salehi wacht tot 10 maart haar reactie af, daarna ziet hij - zo heeft hij haar laten weten - geen andere uitweg meer dan het voeren vah ac tie. De man vroeg ruim drie jaar geleden asiel in Neder land aan. Tot twee keer toe volgde een negatieve beslis sing over zijn aanvraag. De man heeft te kennen gege ven niet opnieuw de wrede martelingen van Iranese agenten te kunnen onder gaan. Ook geeft hij aan de huidige situatie ondragelijk te vinden, doordat hij leeft in een voortdurende angst. Ontoereikend In eerste instantie werd de aanvraag van Salehi afge wezen omdat de door hem aangeleverde informatie ontoereikend was. Via een bezwaarschrift gaf de vluchteling tekst en uitleg, waarna hij te horen kreeg dat er geen behoefte aan verdere informatie meer was. Zes maanden later volgde echter opnieuw een negatieve beslissing. Een kwestie van veel oneerlijk heid, aldus Salehi. Het getouwtrek in de afge lopen drie jaar-heeft hem geen goed gedaan. Medicij nen en psychiaters kwamen om de hoek kijken. Aan Schmitz vraagt hij zijn zaak nog eens persoonlijk te be zien. ,,Ik ben bereid alle in formatie te verstrekken die u nog nodig heeft om tot een besluit voor mij te komen," aldus Salehi. Hij laat de staatssecretaris weten in Iran gemarteld te zijn en vier jaar in Irak te hebben gevochten alvorens naar Nederland te zijn ge vlucht. Salehi spreekt van een bitter Verleden. Meulblok uit dreigende taal richting dorpsraad ZIERIKZEE - Een helling voor de ingang en een deur die je vanuit een rolstoel onmogelijk op eigen houtje open kunt doen. Voor W. van As uit Zierikzee is de ontoegankelijkheid van het gemeentehuis in zijn woonplaats een doorn in het oog. „De tijd waarin ge handicapten dergelijke basale rechten moesten be vechten ligt ver achter ons," vindt hij. Advertentie Deze stelling legde hij in de cember per brief bij het colle ge van Burgemeester Wet houders neer, waarna hij een schriftelijke reactie ontving. ,,Wij erkennen het door u om schreven probleem volledig," aldus het gemeentebestuur. Eenvoudigweg ingrijpen zit er echter niet in. Na een in ventarisatie van knelpunten zijn plannen opgesteld, die op dit moment door het manage mentteam beoordeeld wor den. „Nadat door middel van intern beraad prioriteiten zijn gesteld, volgt de bestuur- lijke.behandeling," liet de ge meente weten. „Dooddoe ners," oordeelt Van As en voor hem ook reden opnieuw achter de computer plaats te nemen. Recent schreef hij alle raadsfracties aan. Een derge lijk falen zou in zijn ogen na melijk meteen moeten wor den hersteld. Helling „Ze moeten de deur vervan gen door automatisch openen de deuren en die helling weg halen. Dat kost weinig tijd en het had op de totale investe ring toentertijd nauwelijks iets uitgemaakt." Want dat het gebouw nog maar zo kort geleden is neergezet, maakt de situatie voor de Zierik zeeënaar des te frusterender. „Vooral omdat het idee dat gebouwen toegankelijk moe ten zijn voor gehandicapten veel ouder is dan het ontwerp voor dit gemeentehuis," al dus Van As. Ambtsketen Bovendien vreest hij dat de prioriteiten van de gemeente elders liggen. De aandacht voor de nieuwe ambtsketen van de burgemeester en de promotieshirts van ambtena ren bevestigen dat beeld. „Een en ander verschaft mij enig inzicht in het prioriteits besef van het college en biedt mij weinig hoop dat de door mij beoogde toegankelijk heidsmaatregelen op korte termijn zullen worden geno men," schrijft hij in zijn brief aan de raad. Hij hoopt dat ingrijpen van de raad een ommekeer zal brengen in die visie waarin rolstoeltoegan kelijkheid - blijkbaar - niet dezelfde vanzelfsprekend heid heeft als verlichting, verwarming en vloerbedek king. Ook bestaat de kans dat de tijdelijkheid van het huidige gemeentehuis nog een rol speelt in de bereidwilligheid van de gemeente. „Maar als er niets gebeurt zou je het dis criminatie van invalide man- sen kunnen noemen. Die men sen zijn er namelijk wel." Daar weet Van Ast uit eerste BURGH-H AAMSTEDE - Slager W. de Jonge uit Burgh-Haamstede voegt zich bij de ondernemers die in Burgh het omstreden verstheater willen beginnen. Initiatiefnemer van het verstheater, D. Meulblok dreigt met een schadeclaim als de dorpsraad zijn plannen dwarsboomt. Slager W. de Jonge in Haam stede heeft zijn winkelpand naast de VVV verkocht. In mei begint mevrouw M. van Holthe tot Echten-Boomsma daarin een Bruna boekhandel annex PTT-agentschap. De Jonge: „Woensdag 18 febru ari gaat mijn zaak dicht om pas in het verstheater weer te openen. Ik heb mijn vraag prijs gekregen op voorwaar de dat ik snel zou vertrekken. Ik ga nu een tijdje stage lopen en me bekwamen in catering entraiterie." De Jonge is niet bang dat hij gedurende driekwart jaar tot een jaar zijn klanten verliest. „De mensen zijn toch nieuws gierig naar wat het verst heater is. Het is de kunst van het ondernemerschap om je klanten na een kennisma kingsbezoek vast te houden." In tussentijd gunt de Haam- steedse slager zijn concurren ten ook wat. Het verstheater wordt ge bouwd in Burgh en omvat de groentezaak van Meulblok, de bloemenzaak van Bongei's en de slagerij van De Jonge. Laatstgenoemde gaat ook zui vel verkopen. De vierde par ticipant wordt waarschijn lijk R. van der Zande van de Burghseweg. Zijn huis wordt gesloopt voor het verst heater. Van der Zande begint dan een croissanterie. Samen hangend met de komst van het verstheater breidt J. van Veldhuizen zijn Albert Heijn- supermarkt uit met een Etos- drogisterij. Voor deze initiatieven moet het bestemmingsplan worden herzien. In de visie van het ge meentebestuur kan Burgh zich verder ontwikkelen als winkelgebied voor de dage lijkse boodschappen ofwel food. Haamstede krijgt in de ze optiek de functie van recre atief winkelcentrum (non food). Op het initiatief wordt ver deeld gereageerd. Tegenstan ders vrezen leegstand in Haamstede en wijzen verder ojd overschrijding van de in het Ruimtelijk Economisch Ontwikkelingsplan afgespro ken totaal aantal meters win keloppervlakte en verkeers overlast. Verdeeld De initiatiefnemers zeggen dat zij puur uit overlevings drang hebben besloten tot ge zamenlijke vestiging en een moderne presentatie. De kwestie houdt Burgh en Haamstede ernstig verdeeld. Vervolg op pagina 2. Het slagersechtpaar Walter en Annemarie de Jonge uit Haamstede gaat participeren in het verstheater in Burgh. (Foto: Marijke Folkertsma) i hand alles van, want ook hij zelf maakt gebruik van een rolstoel. Aan een sportonge- luk tijdens militaire dienst hield hij wervelbeschadigin gen over. En met het verstrij ken van de tijd is zijn licha melijke situatie verslechterd. „Hele kleine stukjes wankel ik nog wel door het huis, maar buiten ben ik zeker aan gewezen op een rolstoel," ver telt hij. Wvg Hij belandde bij het gemeen tehuis vanwege het doen van aanvragen in het kader van de Wet voorzieningen gehan dicapten (Wvg). Twee inva lideparkeerplaatsen zijn uit gespaard langs de zijkant van de ingang van het gemeente huis. Op eigen houtje het ge bouw binnenkomen blijkt echter een onmogelijkheid. Bij zijn eerste bezoek moest Van As geholpen worden door andere burgers. Bij zijn tweede bezoek - enke le dagen later - kwam het ba- liepersoneel er aan te pas. Zijn verzoek, ligt nu bij de fracties. De tijd waarin de rolstoeltoegankelijkheid van openbare gebouwen nog bevochten moet worden, zou ver achter ons moeten lig gen - vindt W. Van As. (Foto: Marijke Folkertsma)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 1