Hoeveelheid zwerfvuil op stranden neemt toe Clinton overlegt met Kok over Irak Arrestaties na moord op prefect in Corsica PvdA is aantrekkelijk voor zwevende kiezer Sociale Dienst geeft miljoenen te veel uit Taalstrijd Walen en Vlamingen laait op Nationalistische militanten CDA-aanhang is voor paars II Wegens reorganisatie Transportbedrijf in vlammen op WATERSTANDEN V&D, Bijenkorf en Hema voortaan onder één vlag Vijfenveertig procent van scheepvaart - *- .AS.»- v: Frans schriftelijk aanvragen Vermisten schipbreuk ZIERIKZEËSCHE NIEUWSBODE AJACCIO (AFP/DPA) - De politie heeft maandag ochtend in het zuiden van Corsica een tiental mensen opgepakt in verband met het onderzoek naar de moord op de prefect in het gebied, Claude Erignac, afgelopen vrijdag. De arrestanten zijn voorna melijk nationalistische mili tanten en personen uit hun di recte omgeving. De Franse president Chirac, premier Jospin en andere ka binetsleden wonen maandag in Corsica een herdehkings- plechtigheid bij voor de pre fect, de regeringsvertegen woordiger in de regio. Daarvóór zullen demonstran ten, vakbonden en verschei dene partijen een betoging houden tegen het geweld op het eiland. Twee mannen die de politie had meegenomen als getuigen van de moord aanslag op Erignac komen maandag op vrije voeten. De politie heeft geen bewijs ge vonden voor hun betrokken heid. In Ajaccio arresteerde de po litie onder meer de vriendin van de leider van een splin tergroep die zich heeft afge scheiden van de nationalisti sche beweging FLNC-Canal historique. DEN HAAG (ANP) - De PvdA is voor de zwevende kiezer het aantrekkelijkst. Rond 18 procent neigt er naar op de partij van premier Kok te stemmen. De sociaal-democraten kun nen daarnaast nog rekenen op een vast potentieel van 16 procent. Bij elkaar kan de Pv- "cfA bij de komende verkiezin gen uitkomen op 34 procent, acht procent hoger dan naaste concurrent WD. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Intomart in opdracht van de televisier ubriek Netwerk. Het bureau, dat zich richt op het gedrag van de zweven.de kiezer, schat dat ongeveer de helft van de kiesgerechtigde bevol king] nog geen definitieve keuze gemaakt heeft. De vaste aanhang van de VVD komt volgens Intomart in de buurt van 14 procent. Daarnaast overweegt nog eens 12 procent op de libera len te stemmen. Het CDA staat er minder florissant bij. De vaste aanhang, yrordt bere kend op 9 procent. *Nóg~eens 14 procent van de kiezers twijfelt tussen het CDA en een andere partij. Daarbij is in tegenstelling tot vroeger de PvdA bedreigender voor het CDA dan de VVD. Opvallend is verder dat meer dan de helft van de aanhang van het CDA (54 procent) voorstander is van voortzet ting van paars. Onder de ge hele bevolking is dat 60 pro cent. PvdA-lijsttrekker Kok is ook onder de achterban van het CDA de populairste poli ticus. Gezinspolitiek Het CDA blijkt wel succes te -hebben met de aandacht die zij hebben gegeven aan het thema gezinspolitiek. Rond 36 procent van alle kiezers vindt dat het CDA goed bezig is op het vlak van het gezin. Helaas vindt maar 10 procent van de CDA-kiezers dat ge zinspolitiek de hoogste prie- riteit moet hebben. ROTTERDAM (ANP) - De Rotterdamse sociale dienst heeft in 1997 opnieuw te veel geld uitgegeven. De overschrijding van het budget komt uit op ongeveer 20 miljoen gulden. Daar staan overigens meevallers tegen over van ongeveer 10 miljoen, aldus een woordvoerder van de dienst maandag. De overschrijding komt voor al voor rekening van de reor ganisatie bij de dienst, waar- voor vorig jaar het meeste werk werd geleverd. Verder zijn meer mensen ingezet om achterstanden weg te wer ken. en meer aan armoedebe strijding te doen. Bovendien zorgden de invoering van de nieuwe Bijstandswet en de Wet boeten en maatregelen voor extra werk. Door al deze zaken steeg de werkdruk enorm, aldus de woordvoer der, waardoor ook het ziekte verzuim steeg. Dat staat nu op 10 procent. In 1996 ging de sociale dienst ook al over het budget heen, met 6,5 miljoen gulden. Van de gemeenteraad is extra geld, 19 miljoen, gekomen voor de bedrijfsvoering en de reorganisatie, maar dat is over een aantal jaren uitge smeerd. Doorlichten Bijna twee weken geleden werd bekend dat professor A. van der Zwan de sociale dienst gaat doorlichten. Na drukkelijk is toen gesteld dat hij gevraagd is om een zoge noemde second opinion naar de reorganisatie. Maar een onderzoek naar de oorzaken van de budgetover schrijding behoort ook tot zijn taak. BEVERWIJK (ANP) - Een uitslaande brand heeft in de nacht van zondag op maan dag een transportbedrijf aan de Wijkermeerweg in Bever wijk in de as gelegd. De schade loopt in de miljoe- néh guldens. De brand brak rond half drie uit. Toen de brandweer arri veerde, sloegen de vlammen al door het dak. De brand weerlieden wisten een benzi nestation achter het bedrijf te sparen door het nat te hou den. Ook de auto's van het trans portbedrijf, die buiten ston den, bleven gespaard. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Tijden en standen volgens getijdctabcl Hydro-meteoccntrum Zeeland t.o.v. NAP Datum Hoogwater Laagwatcr tijd stand tijd stand ZIERIKZEE 10 febr. 03.05 152 09.05 -146 15.25 168 21.20 -128 ROOMPOT BUITEN 10 febr. 01.25 152 07.30 -146 13.35 '170 19.50 -129 BRUINISSE 10 febr. 03.25 166 08.55 -153 15.50 184 21.20 -136 WEMELDINGE 10 febr. 03.00 175 09.05 -160 15.25 190 .21.25 -143 Springtij: 13 februari Actuele Informatie over afwi jkingen 06-9771 Vendex koopt KBB AMSTERDAM (ANP) - Winkelend Nederland maakt binnenkort kennis met de nieuwe detailhandelsgi gant Vendex/KBB die een dominante positie zal in nemen in het straatbeeld. De warenhuizen van Vroom Dreesmann, Bijenkorf en Hema opereren voortaan onder één vlag. Vendex, onder leiding van de ambitieuze bestuursvoorzit ter J. Hessels, wil kwakke lend Koninklijke Bijenkorf Beheer (KBB) overnemen. Het concern brengt daarom een openbaar bod uit op de aandelen van de concurrent. De overname kost Vendex liefst f 1,7 miljard, ofwel f 145 voor een aandeel KBB. Vendex en KBB worden sa men het grootste detailhan delsconcern van Nederland. Vendex hoopt met de overna me een sterke thuismarkt te creëren om de concurrentie van onder meer buitenlandse ketens aan te kunnen. Door de overname ontstaat een concern met een omzet van f 8,2 miljard en een bedrijfsre sultaat van f 337 miljoen. De twintig winkelformules zijn verdeeld over 2400 vestigin gen. Vendex wil de levens- middelengroep met onder meer Edah en Konmar afsto ten. De bonden reageren in eerste reactie gematigd tevreden op de aangekondige fusie. ,,Dit hoeft niet ongunstig te zijn. Het betekent een versterking van beide bedrijven. Dat heeft KBB ook wel nodig", aldus E. Dekkers van FNV Bondgenoten. ,,Wij willen wel weten wat de sociale ge volgen van de fusie zijn." G. Rijzinga van de Diensten bond CNV vreest voor over tollig personeel bij de hoofd kantoren, administratie en distributie. De bond eist dat er niemand gedwongen in de WW terecht komt. „Binnen een concern van dergelijke omvang moet het mogelijk zijn boventalligen een pas send alternatief te bieden." Er werken 47.000 mensen bij de nieuwe combinatie. Zwakkere lid KBB is het zwakkere lid van de nieuwe familie. De win kelketens Hema en M&S Mo de kampen met problemen. Diverse directeuren moesten vertrekken. Maas. In augus tus kondigde directeur Maas een reorganisatie aan waarbij 3000 van de 24.000 banen zou den verdwijnen. De sanering kostte f 200 miljoen. Huwelijk Het heeft enkele tientallen ja ren geduurd, maar Vendex kan dus alsnog een huwelijk aangaan met KBB. Al in de jaren zeventig bezat het con cern aandelen in de collega met het doel een samenwer king te forceren. Die poging liep op niets uit, omdat KBB de operatie van toenmalig Vendex-topman Anton Drees mann als een overval zag. In het project Coastwatch worden jaarlijks de stranden schoongemaakt. De hoeveelheid zwerfvuil blijft groeien. (Archieffoto) UTRECHT (ANP) - De stranden langs de Neder landse kust waren vorig jaar viezer dan in 1996. Er lag meer zwerfvuil, variërend van huisraad en puin tot metalen containers en rubberbanden. Van het vuil was aantoon- In elk geval stemt de uit- baar 45 procent afkomstig komst „niet optimistisch", uit zee. Toeristen lieten zich Het lijkt er op dat het pro- ook niet onbetuigd. Hun bleem van zwerfvuil nog Plastics gehad. De werkgroep wil een totaal lozingsverbod voor af val op zee. Voordat schepen uitvaren moeten zij hun af val afgeven, en er moet een Europese richtlijn komen die illegale lozingen zwaar bestraft. aandeel bedroeg zeker 14 procent. Het is nog te vroeg om te spreken van een trend, zegt de Stichting Werkgroep Noordzee in een rapport over Coastwatch 1997, een onder zoek naar de vervuiling van 104,5 kilometer kust dat maandag is gepresenteerd. groter is dan werd veronder steld. Lozingsverbod In elk geval toont de massale vervuiling aan dat de aanbe velingen die de Werkgroep vorig jaar al deed nog niet het gewenste effect hebben Het vuil dat vorig jaar langs de kusten is gevondeh, be stond net als in 1996 voor de helft uit plastics (lappen, zakken, flessen, jerrycans). Vijftien procent was hout Het aandeel papier, metaal en glas lag tussen de 6 en 9 procent. BRUSSEL (ANP) - De taalstrijd tussen Vlamin gen en Franstaligen is dit weekeinde flink opge laaid en kan tot een politieke crisis in België lei den. Aanleiding is het dreige ment van de Vlaamse minis ter Peeters van Binnenland se Zaken dat hij de Franstaligen in Vlaanderen „zeer zwaar" zal straffen als ze zich niet aan de taal wetten houden. Peeters heeft voorgeschre ven dat Franstaligen in randgemeenten van het Brussels gewest alleen nog in de eigen taal kunnen wor den geholpen als ze daar ie der jaar uitdrukkelijk schriftelijk om vragen. Tot nu toe hoeft men maar een keer in zijn leven zo'n verzoek in te dienen. Vol gens Peeters wordt het tijd dat Franstaligen in Vlaam se gemeenten integreren en Nederlands leren. De Franstaligen zijn woe dend en hebben aangekon digd zich openlijk te verzet ten tegen de opdracht van de Vlaamse minister. Ze me nen dat hij de wet verkeerd interpreteert. Ze pleiten er ook voor om deze randge- menten bij het Brussels ge west te voegen, waar offi cieel tweetaligheid heerst. Crisis Peeters heeft zondag ge waarschuwd gemeenten die zich niet aan de wet houden, „zeer zwaar" te straffen door controles op besluiten en financiën. De voorzitter van de Vlaamse christen-de mocraten, de partij van pre mier Dehaene, heeft de mi nister openlijk gesteund. Daarmee lijkt de crisis zich te verplaatsen naar het ni veau van de federale rege ring, die in deze conflicten als een soort rechter moet optreden. WASHINGTON/RIJSWIJK (RTR/ANP) - De Ameri kaanse president Clinton heeft zondag telefonisch overlegd met premier Kok over de situatie in Irak. Volgens een woordvoerder van het Witte Huis heeft hij Kok „bijgepraat" over de huidige stand van zaken in het conflict tussen Irak en de internationale gemeenschap. Volgens de Rijksvoorlich tingsdienst had het telefoon gesprek het karakter van „bijpraten over de laatste ontwikkelingen". Kok heeft daarbij gepleit voor het zo lang mogelijk zoeken naar politieke en diplomatieke wegen om de druk op de Iraakse leider Saddam Hus sein te vergroten. Conclusies zijn volgens de RVD niet ge trokken. Clinton voerde zondag verder overleg met de Canadese pre mier Chrétien. Ook die zou zijn bijgepraat. Een woordvoerder van Chré tien maakte echter later be kend dat de Verenigde Staten officieel om. militaire steun hadden gevraagd. Het zou daarbij niet gaan om soldaten of gevechtsvliegtui gen, maar om logistieke steun voor transport en bij eventu ele reddingsoperaties. BRINDISI (ANP/AFP) - De Italiaanse marine is op zoek naar zeker zes personen die worden vermist nadat hun rubberen opblaasboot op ruim 10 kilometer van de Zuid-Italiaanse havenstad Brindisi lek was geraakt. Veertien opvarenden zijn ge red. Zij probeerden illegaal Italië binnen te komen. Vol gens de Italiaanse televisie is de boot tijdens slecht weer te gen een groot voorwerp, een afgebroken boomstam of een benzineblik gevaren. Hij is in tweeën gespleten. De direc teur van de haven van Brindi si zei dat de boot was vertrok ken uit de Albanese stad Vlore. Onder de veertien ge redde personen, wier nationa liteit nog niet bekend is, zijn drie vrouwen en drie kinde- BEENBREKER AMSTERDAM (ANP) - Een 30-jarige inbreker riep zon dag luid schreeuwend om hulp nadat hij op zijn dieven pad door een dakkoepel van een pand aan het Rokin in Amsterdam was gevallen. Hij brak een been. Omwonenden waarschuwden de politie. De man is opgenomen in een zie kenhuis. Suske en Wiske 'DE VOGELS DER GODEN' door Willy Vandersteen Verwachting t/m vrijdag 13 februari WEERSVOORUITZICHTEN Woensdag Zonneschijn 20% Kans op neerslag 10% Min.temp. 5 graden Mid.temp. 9 graden Windkracht z.west 4 Donderdag Zonneschijn 30% Kans op neerslag 10% Min.temp. 6 graden Mid.temp. 9 graden Windkracht z.west 4 Vrijdag Zonneschijn 30% Kans op neerslag 10% Min.temp. 7 graden Mid.temp. 10 graden Windkracht z.west 4 ZON- EN MAANSTANDEN 10febr. Zon op 08.05, onder 17.42 Maan op 16.59, onder 07.20 Volle maan: 11 februari (11.24) HET WEEROVERZICHT DE BILT - De atmosfeer toont zich de ze week van de rustige kant. De ver anderingen zijn marginaal te noemen: Vanavond en vannacht zijn er naast brede opklaringen ook wolkenvel den. Daarbij bestaat kans op een mistbank en het koelt af tot ongeveer 4 graden. Morgen overdag hangen er vooral wolken boven ons hoofd en zien we de zon nauwelijks. In het noorden bestaat kans op wat spatjes regen of motregen. Verder blijft het droog. Daarbij is het aan de zachte kant met een middagtemperatuur van ongeveer 8 graden. De wind ten slotte waait uit het zuidwesten en is zwak tot matig, aan zee soms vrij krachtig, 5 bft. De rest van de week blijft het een komen en gaan van zon en wolken en hebben we veelal droog weer. Opvallend is dat de tem peratuur nog wat stijgt en op donder dag zou het in het zuiden met wat ge luk (lees zon) gemakkelijk 12 graden kunnen worden. Nederlander wereldkampioen op flipperkast LAS VEGAS (ANP) - Voor het eerst is een Nederlan der wereldkampioen flip peren geworden. In Las Vegas versloeg Al- bert Nomden uit Wilder- vank zondag tijdens een zinderende finale van het World Pinball Cham pionship de Fransman Franck Bonna en de Zweed Karl Bronstrom. In Las Vegas kwamen de acht beste Europeanen en de acht beste Amerikanen uit in een onderlinge com petitie. De Nederlandse „pinball wizzard" ver diende vierduizend gul den met zijn werelkam- pioenshap. Albert Nomden werd niet alleen kampioen soloflip peren, ook in het dubbel spel Zen Pinball behaal de hij de eerste prijs, samen met Joska Keune- kamp. Daarmee verdien den beide winnaars een rondvlucht per helicopter boven de Grand Canyon. ZIERIKZEESCHE Ejffl NIEUWSBODE Us Uitgever LnO drukkerij/uitgeverij bv Zierikzee Directie W. O. Deddens Hoofdredacteur A.H.M. van den Nouweland Kantoor Jannewekken 11 4301 HH Zierikzee Postbus 1 4300 AA Zierikzee Telefoon: Algemeen 453535 Redactie 453545 Advertentieverkoop 453540 Fax 453546 Lezersservice (bezorging) De Zierikzeesche Nieuwsbode na 18.00 uur nog niet ontvangen? Bel dan ma t/m vrij 0111 - 453538 Tijdens kantooruren van 8.30 tot 17.00 uur Tijdens de avonduren ma di do vr van 18.00 tot 20.00 uur (niet op woensdag) Woonhuisaansluitingen Redactie (na 17.30 uur) 0111-412905 Fotograat (na 17.30 uur) 0111-414556 Abonnementen Abonnementsprijzen, zoals vermeld op de voorpagina. zijn inclusief 6% BTW. Losse nummers 1.25. Opzeggingen dienen een maand voor het einde van de lopende abonne mentsperiode schriftelijk bij de Zierikzeesche Nieuwsbode gemeld te worden. Inlevertijden advertenties -Maandagkrant vrijdag tot 13.00 uur - Dinsdagkrant maandag tot 11 30 uur - Donderdagkrant woensdag tot 11.30 uur -Vrijdagkrant donderdag tol 11.30 uur Voor fouten ontstaan door telefoni sche of onduidelijk geschreven opdrachten wordt door ons geen verantwoording gedragen. Advertentietarieven Losse mm prijs 78 cent Kontrakttaneven op aanvraag. „Succesjes" (t/m 4 regels) 7.80 De advertentieprijzen zijn exclusief 17i/?%B.T.W

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 2