Woede om kale Taaijersweg Huissfijl? Geval nekkramp in Nieuwerkerk Dertig-plussers massaal naar 'jazzy' dansavond LhO Bruse Boys wint het Schouws onderonsje ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE r Tanker ramt brug Schennispleger in Noordgouwe Stichting verkoopt woningen 'Z0 GAAT DE LEUT VAN 'T FIETSEN ER WEL AF dé krant van schouwen - duiveland7 ZIERIKZEESCHE IEUWSBODE DRUKKERIJ UITGEVERIJ 0111-453535 MAANDAG 9 FEBRUARI 1996 153e JAARGANG NR 26329 WAARIN OPGENOMEN DE ZIERIKZEESCHE COURANT 1797-1889 Bewoners buurtschap Moriaanshoofd: 'Onze mooie groene laan, ze is eraan' MORIAANSHOOFD - De bewoners van buurtschap Moriaanshoofd denken sinds vrijdag met weemoed terug aan de tijd dat de Taaijersweg nog groen was. Vrijdagmorgen werden de laatste van enkele honder den - zieke - iepen langs de weg gerooid. Geen gezicht, vindt mevrouw S. Moelker-Vermeulen, wo nend aan de nabijgelegen Slikweg. Volgens haar is de teloorgang van de iepen het gesprek van de dag in de buurtschap. Zelf zette zij haar droefenis over de nu kale Taaijersweg op rijm: 'Onze mooie groene laan, ze is er aan'. De Taaijersweg is vol gens haar nu 'kaler dan kaal' en zij vindt dat Waterschap Zeeuwse Eilanden zonder ge voel en verstand te werk is gegaan. ,,Boos zijn heeft eigenlijk geen zin, want het rooien is achter de rug. We draaien het gebeuren niet terug," dicht zij verder. In haar visie zijn verschillende groepen men sen de dupe van de aktie van het waterschap. Zowel de moeders die heerlijk beschut een eindje gaan wandelen met de kinderen als de man die er iedere dag zijn honden uitlaat. Het aantrekkelijke van de Taaijersweg is met het rooien van de bomen volgens haar ook voor fietsers nu wel af. „Overal moeten fietspa den komen, maar zo gaat de leut van het fietsen er wel af," lucht zij haar gemoed. Ziek H. Dalebout van Waterschap Zeeuwse Eilanden heeft be grip voor de gevoelens van de bewoners van—de Taaijers weg, maar volgens hem was het rooien van de bomen de enige mogelijkheid. ,,Zeg maar dat ongeveer tachtig procent van de bomen daar ie pen waren, waarvan het mee- rendeel besmet met iepziekte. En dan kun je natuurlijk wel elk jaar een deel van de bo men rooien maar ten eerste is dat ook geen gezicht en ten tweede is dat veel duurder dan wanneer je in één keer al le bomen rooit," aldus Dale bout. In het verleden is volgens Da lebout geprobeerd die iep ziekte een halt toe te roepen, maar tot dusverre zijn er nog geen waterdichte methoden gevonden. Kwekers bljjven wel proberen om een iepenras te kweken dat bestand is te gen het iepspintkevertje, maar tot dusverre is dat nog niet gelukt. Volgens Dale bout zijn de resultaten van de jongste experimenten hoop gevend, maar willen de kwe kers het zekere voor het onze kere nemen en nog zeker drie a vier jaar verder willen 'tes ten' met het nieuwe iepenras. De iepen werden na de wa tersnoodramp van 1953 mas saal aangeplant op Schou- wen-Duiveland omdat deze boomsoort goed bestand is te gen zowel harde wind als zilte lucht. Deiepziekte is de grootste bedreiging van deze boomsoort. Het lastige is dat er zo goed als geen adequate Enkele honderden iepen aan de Taaijersweg werden gerooid. Dit tot groot verdriet van de aanwonenden. (Foto: Marieke Mandemaker) methodes voor bestrijding van de ziekte zijn terwijl deze zeer besmettelijk is. Niet al leen het iepspintkevertje zorgt voor de verspreiding. Als de wortels van een zieke iep die van een gezond iep ra ken is, wordt ook dëzè hesmet en daarmee reddeloos verlo ren. De hoop van de bewoners van de Taaijersweg dat er op termijn weer bomen komen langs de Taaijersweg is voor alsnog ij del. In het concept- groenstructuurplan yan het waterschap tS niet voorzien in herplant van bomen langs de Taaijersweg. „Het staat in het plan als open gebied en dat houdt in dat er geen nieu we bonjen komen," aldus Da lebout. hij voegt daar wel meteen aan toe dat het groen structuurplan nog niet defini tief vastgesteld is. „Daar kunnen de bewoners nog hun zegje over doen." Vanavond, maandagavond, houdt het waterschap een districtsbij eenkomst in dorpshuis De Putmeet in Scharendijke. Aanvang-19.30 uur. Jongetje van anderhalf overleden NIEUWERKERK - Een kind van anderhalf jaar uit Nieuwerkerk is overleden aan meningitis of wel nekkramp. Vrijdag werd de uiterst be smettelijke ziekte bij het jongetje geconstateerd en werd het kind overgebracht naar het Sophia-kinderzie- kenhuis in Rotterdam waar het later overleed. Volgens directeur V. Slen ter van de GGD-Zeeland gaat het om een bacteriële vorm van nekkramp. Om welke variant van de ziekte het gaat is nog niet exact be kend. Laboratoriumtests moeten daarover uitsluitsel geven. De familie van het kind uit Nieuwerkerk heeft profy- laxe, een beschermend anti bioticum toegediend gekre gen. Volgens Slenter gaat het om het eerste geval van nekkramp op Schouwen- Duiveland. In Winterswijk overleed za terdag een 16-jarige scholier aan een bacteriële vorm van nekkramp. Een dag eerder was hij nog gewoon naar school gegaan. Vrijdag avond voelde hij zich niet goed en werd op aandringen van zijn huisarts opgeno men in een ziekenhuis in En schede. Daar is hij zaterdag overleden.. Volgens een woordvoerder van de GGD Regio Achter hoek is er geen aanleiding op de school waarop de jon gen zat extra maatregelen te nemen. Ook in dit geval hebben mensen uit zijn di recte omgeving bescher mende antibiotica gekre gen. Eind januari werden in Put ten ruim 5500 jongeren tus sen 2 en 20 jaar ingeënt na dat daar eerder opvallend veel mensen aan nekkramp overleden. TERNEUZEN (ANP) - De tan ker Celina heeft zaterdag de brug over de zeesluis in de ha ven van Terneuzen geramd. De bemanning van het schip zag door een technisch man kement geen kans het vaar tuig af te remmen. Volgens Rijkswaterstaat is de oeververbinding deels ont zet. Het verkeer kan er even wel weer gebruik van maken. De schade wordt geschat op 2,5 miljoen gulden. Het zee schip, geladen met 1180 ton ureaformaldehyde, wilde op aanwijzing van een loods de West-buitenhaven van Ter- neuzen uitvaren. Toen het te ken werd gegeven dat er moest worden gestopt voor de brug, weigerde een koppeling waardoor er niet kon worden afgeremd en het schip tegen de brug voer. Door de botsing raakte de boeg van de Celine licht be schadigd. NOORDGOUWE - Een 15-ja- rig meisje te paard werd za terdagmiddag rond 17.00 uur in de omgeving van de Hees- terlustweg in Noordgouwe lastig gevallen door een man. Hij toonde -haar zijn ge slachtsdeel. De man bevond zich daar met een blauwe Op el stationcar. Opvallend was dat bij deze auto achter de achterruit een vaantje zat in de vorm van een shirtje van Oranje. De leeftijd van de man wordt ge schat tussen 25 en 35 jaar. WINKELDIEF ZIERIKZEE - Bij een audio- zaak in Zierikzee werd vrij dag een radio/cd-speler ont vreemd. De apparatuur had een waarde van rond de vijf duizend gulden. Van de dader ontbreekt ieder spoor. Initiatief krijgt vervolg in mei ZIERIKZEE - Wegens enorm succes geprolongeerd. Dat geldt voor de 'jazzy' muziek- en dansavond die zaterdag in Theater Mondragon werd gehouden. „Dit gaan we vaker doen," kon organisator Rob Vaillant zaterdag al meedelen. „Met Mondragon hebben we al een nieuwe datum geprikt. Rond half mei komt er een volgen de avond en later in het jaar ook in oktober en december." Tot het opzetten van de dans en muziekavond, met live muziek, werd besloten omdat Vaillant en medeorganisator Frank de Vos vonden dat er op Schouwen-Duiveland voor dertig-plussers weinig te doen was. „Dan kun je wel bij de pakken neer gaan zitten, maar je kunt ook zelf iets or ganiseren." Al weken voor aanvang bleek dat Vaillant en De Vos een gat in de markt hadden ge vonden. In de voorverkoop gingen de toegangskaarten grif van de hand: 125 mensen toonden vooraf hun belang stelling. Aan de zaal werden zaterdag nog eens ruim vijf tig kaarten verkocht. Daar om werd de avond niet gehou den in de bovenfoyer van Mondragon, zoals aanvanke lijk was gepland, maar ver plaatst naar de theaterzaal beneden in het gebouw. De in komsten van de entreebewij zen willen de organistoren aanwenden om het muziek programma uit te breiden. Onderbelicht De twee bands, de Scaldis Jazz Band en de Saxoma- niac's, hadden naast elkaar een plaats gekregen aan de podiumzijde. Zij wisselden elkaar regelmatig af waar door de variatie gehandhaafd bleef. Vaillant: „We hebben het een jazzy-avond en niet een jazz-avond genoemd om het zo breed mogelijk te ma ken. Bij jazz denkt iedereen aan Rita Reys. Dat hadden wij niet in gedachten. We wil den gewoon dansbare mu ziek, en muziek waarbij je ook nog met elkaar kunt pra ten. En jazz is met name in Zierikzee de laatste jaren een beetje onderbelicht geble ven." Maar Vaillant en De Vos wil len de muziek op de volgende dansavond graag aan de wens van de bezoekers aanpassen. Daarom ook deelden zij bij aanvang enquêteformulieren uit. De bezoekers konden daarop hun wensen met be trekking tot de frequentie van het aantal avonden en de muzieksoort invullen. Vail lant: „Als de mensen liever een Ierse folkband of oude blues willen, moet dat ook kunnen. We richten ons ge heel naar het publiek." Niet leeg Dat publiek bestond voorna melijk uit mensen tussen de veertig en vijftig jaar. Maar evengoed waren er ruime marges naar boven en bene den. Ook mensen van onder de dertig en boven de zestig werden gesignaleerd. Het duurde wel eventjes voordat de dansvloer in bezit werd ge nomen, maar toen de bands het publiek op gang hadden geholpen, bleef die niet meer leeg. Toen de dansvloer eenmaal in bezit was genomen, bleef die niet lang meer leeg. (Foto: Marieke Mandemaker) RENESSE - Door de verkoop van enkele woningen krijgt de Stichting Renesse op korte termijn rond de 900.000 gul den binnen. Het bestuur, zaterdag in ver gadering bijeen, ging ak koord met verkoopvoorstel- len van zomerwoningen aan de Wilgenmeet en woningen aan de Duinweg, Eikenmeet en Bremweg, allen in Renes se. De bijbehorende grond werd in erfpacht gegeven. De Stichting Renesse voert het beheer en de exploitatie van gebouwen en terreinen op Schouwen-Duiveland die gericht zijn op activiteiten van recreatieve, toeristische, culturele, educatieve of spor tieve aard. Het bestuur was in huidige vorm, voor de laat ste keer bijeen. Op 2 maart wordt de fakkel overgedra gen aan het nieuwe bestuur. ZWAARGEWOND BRESKENS - Bij een ongeval in Breskens is een 38-jarige Oostburger ernstig gewond geraakt. Een 18-jarige auto mobilist za£ bij het linksaf slaan door een laagstaande zon de tegemoetkomende bromfietser over het hoofd. De man kwam onder de auto terecht en is met spoed over gebracht naar Brugge. DRONKEN BROUWERSHAVEN - Een 19-jarige inwoner van Brou wershaven werd in de nacht van vrijdag op zaterdag aan gehouden op de laan van St. Hilaire in Zierikzee. Bij de controle, die rond 4.00 uur plaatsvond, bleek hij teveel alcohol op te hebben. Hij blies een waarde van 540 ug/1. De bestuurder kreeg een rij verbod en een dagvaarding uitgereikt. OVERLAST ZONNEMAIRE - Een 36-jari- ge inwoner uit Zierikzee heeft zaterdag overlast ver oorzaakt in het dorpshuis van Zonnemaire. De man had zichtbaar teveel gedronken en viel de aanwezigen lastig. Ook bedreigde hij hen met ge weld. Hij werd aangehouden en kreeg een proces verbaal voor het door hem vertoonde gedrag. Onze daden zijn nooit zo goed noch zo slecht als zij lijken. Wolken HET WEER Vannacht kans op een enkele mistbank en minimumtemperatuur omstreeks 4 graden. Verder wolkenvelden, maar meest droog. Middagtemperatuur ongeveer 8 graden. Wind uit zuidwest, zwak tot matig, rond kracht 3, langs de kust vrij krachtig, 5. 3 CULTUURNOTA Koren krijgen weer lucht door amendement op cultuurnota. 4 BLAASKAPELLEN Middelburgse blaaskapel Juliana fleurt Oosterlands festival op. 5 OPROER Vijfentwintig mille Stichting Renesse voor openluchtspektakel Oproer van Zierikzee. 9 VOLLEYBAL WEA/MEVO '80 zit boordevol met ambitieuze plannen. Dit nummer bestaat uit 10 pagina's Handballers op degradatieplaats ZIERIKZEE - Het is SKNWK niet gelukt afgelopen zaterdag van Bruse Boys te winnen. De aantrekkelij ke Schouwse derby eindigde met 3-2 in het voordeel van de Bruenaren. Peter Willemse scoorde twee maal. Ds\ise Boys kon de punten hard gebruiken. De laatste weken was de ploeg van trai ner Alexander van Keulen wat achterop geraakt in de race om het kampioenschap. SKNWK lijkt na de nederlaag 'gedegradeerd' tot het uitspe len van de competitie. Vijf wedstrijden voor het einde zit er voor de Nieuwerkerkse formatie weinig meer in het vat. Dat geldt niet voor DFS, dat in de tweede eilandelijke der by van dit weekeinde ZSC met 2-0 versloeg. Het elftal uit Burgh-Haamstede heeft zich al geplaatst voor de na- competitie. In de poule van DFS en ZSV leed Duiveland een fikse nederlaag tegen Nieuwdorp, 5-0. MEVO kwam in verband met de slechte staat van het veld in Bavel niet in actie. Revanche WIK toonde zich zaterdag in Kerkwerve van een goede kant door Klundert met 3-0 te verslaan. Hiermee nam het team van trainer Peter van Poortvliet revanche op de 8-0 nederlaag in Klundert. Brou wershaven verloor tegen kop loper Kogelvangers met 0-5 op sportpark Onder de Mo len. Topper Eerste periodekampioen Zie rikzee pakte zondag in de top per drie belangrijke punten in de strijd om het kampioen schap. Door met 1-0 te winnen van koploper Breskens heeft de ploeg van trainer Bert Pen- tury op papier minder ver- liespunten dan Breskens. Re nesse ging afgetekend ten onder tegen de nummer vijf van de vijfde klasse A, 4-0 te gen Aardenburg. De handballers van Nuts- spaarbank/Delta Sport moe ten op hun tellen gaan passen na het verlies tegen Mountain Stars. In Raamsdonksveer verloor het Zierikzeese team met 34-27. Door de nederlaag staat Delta Sport gelijk met HEC, dat van DWS won, op een achtste plaats. De num mer negen en tien uit de twee de divisie C degraderen. Sport op pagina 7, 8 en 9. (Inwoner Moriaanshoofd over Taaijersweg) Blijf op de hoogte van al het nieuws op Schouwen-Duiveland, met de Zierikzeesche Nieuwsbode en neem een abonnement. JA. ik wil een: MAAND abonnement met automatische afschrijving èf 19,50 KWARTAALabonnement met automatische afschrijving 52,50 KWARTAAL abonnement zonder automatische afschrijving 55,00 HALFJAAR abonnement met automatische afschrijving 99,00 HALFJAAR abonnement zonder automatische afschrijving ƒ104,00 JAAR abonnement met automatische afschrijving ƒ188,00 JAAR abonnement zonder automatische afschrijving ƒ198,00 Ik ontvang de Zierikzeesche Nieuwsbode de eerste 2 weken gratis!! PROEF-abonnemenf 4 weken met automatische afschrijving 10,00 Naam Dhr./mevr Adres Postcode Plaats.' Telefoon Geb.datum Handtek. Bij automatische afschrijving uw j f I 1 I f j I I 11 j bank-/gironummer vermeiden: II II II III I Zend de bon in open envelop zonder postzegel naar Zierikzeesche Nieuwsbode abonnementenadministratie, ff^ Antwoordnummer 12.4300 VB Zierikzee. z

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 1