Voor 28 miljoen aan plannen Vekabo wil mini-campings gaan indelen in klassen reisburo van oeveren Four Freedoms Award voor Desmond Tutu Campinglodges nieuw toeristisch fenomeen r ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE 3 Het is volop zomer bij Van Oeveren Herstructurering van verblijfsrecreatie op Schouwen-West Ook televisiezender CNN heloond Cel geëist tegen man uit Zierikzee Jo Ritzen te gast bij PvdA ANWB sceptisch tegenover plan 1 I Statencommissie op bezoek Fietster gewond bij aanrijding Ondernemers Kop van Schouwen: ZWEMT SCHOUWEN-WEST IN HET GELD? dé krant van schouwen - duivelandl ZIERIKZEESCHE ©NIEUWSBODE VRIJDAG 6 FEBRUARI 1 998 1 53e JAARGANG NFT26328 WAARIN OPGENOMEN DE ZIERIKZEESCHE COURANT 1797-1889 Het is nu tijd om uw vakantie te boeken bij: Dam 3 - Zierikzee - Telefoon 0111-451000 ZIERIKZEE - De plannen die zeventwintig onderne mers hebben ontwikkeld in het kader van de her structurering verblijfsrecreatie Schouwen-West gaan in totaal 28 miljoen gulden kosten. Per saldo zullen er ruim 500 standplaatsen bijkomen en wordt zo'n 45 hectare gronduitbreiding verwacht. In grote lijnen ging de commissie GGZ/ROEZ gisterenavond met de plannen akkoord. Het overgrote deel van de be nodigde 28 miljoen moet door de ondernemers zelf worden opgebracht. Reden waarom de gevoelig liggende uitbrei ding van het aantal stand plaatsen in eerste instantie toch kan worden doorge drukt. De ondernemers moe ten gigantische bedragen in vesteren, daar moet wat tegenover staan. Daarom ben ik voorstander de nullijn niet te handhaven. Het kan niet zo zijn dat alleen de natuur wordt uitgebreid en niet de recreatie," verwoordde H. Coomans het standpunt van de WD. Volgens de betrok kenen valt de uitbreiding op het totale plaatje mee. „Het gaat om zo'n 500 plaatsen op een totaal van 13.000 stand plaatsen en in het Streekplan is het niet zo'n hard criteri um. Er is best wat ruimte om daar iets mee te doen," lichtte een ambtenaar ruimtelijke ordening toe. Het gaat con creet om 236 kampeereenhe- den, 150 groepsaccommoda- tieplaatsen, 44 vakantie woningen, 46 trekkershutten en 92 chalets. Bandbreedte J. van der Veer (D66) lanceer de het voorstel een band breedte van 2 procent aan te houden wat uitbreidingen be treft. Volgens wethouder C. Veerhoek geen goed plan. Bo vendien, zo meldde hij, kun nen ook alle partners in het bestuurlijk overleg - zelfs de Zeeuwse Milieufederatie - met de uitbreiding van zo'n 200 plaatsen akkoord gaan. „Met die 200 dus. Maar is er op alle punten overeenstem ming in het bestuurlijk over leg?," tackelde R. van der Wekken (CDA) de uitspraak van de wethouder. „Een ver standige opmerking," moest Veerhoek toegeven. Wat uit breiding van vakantiewonin gen, zomerhuisjes en chalets betreft bestaat die overeen stemming nog niet. Dat bleek tijdens de commissievergade ring eveneens de heersende tendens te zijn. Vrees voor Verstening' zorg de voor de nodige terughou dendheid bij verschillende fracties. GroenLinks keerde zich bij/ monde van H. de Vries tot het einde toe conse quent tegen elke verstening. Het merendeel van de fracties koos uiteindelijk voor het standpunt dat ondernemers hun wensen eerst maar eens goed zouden moeten motive ren. „Het gaat er nu om groen licht te geven aan de onderne mers, zodat ze hun plannen verder kunnen gaan uitbou wen. Als ze dat doen, zullen ze nauwkeurig moeten aange ven waarom en hoe er moet worden uitgebreid," vatte de ambtenaar ruimtelijke orde ning samen. De ondernemers zijn er nog niet. Met name de plannen waarin chalets en vakantiewoningen voorkomen zullen in het vervolg traject goed moeten worden gemotiveerd. (Foto: Marijke Folkertsma) Van de 48 oorspronkelijk in gediende plannen werden uit eindelijk, na tussenkomst van een speciale toetsings commissie, 27 plannen gepre senteerd. Drie daarvan zullen - in afwachting van nadere ge gevens - opnieuw in de commissie ter sprake komen. Veelal werd het advies van de toetsings commissie, waar alle fractie leden hun complimenten over uitspraken, gevolgd. Zo werd ook besloten het advies op te volgen een systeem van ont heffingen in te voeren wat de fruitgaardregeling betreft. Dat was noodzakelijk omdat veel fruitgaardbedrijven plannen indienden. Met name de bedrijven die sa menwerkingsverbanden op zetten, konden op steun van de fracties rekenen. Geza menlijke plannen zijn er on der meer in het opzetten van zwembaden en andere ont spanningsgelegenheden. Zo lanceert Camping Oase, sa- mèn met de Karavaan en Bo na Fide, het plan een nieuw centrum te bouwen voorzien van zwembad, horeca en win kelgelegenheid. Resort Haamstede wil samen met met Villa Livingstone het overdekte zwembad herbou wen. Deze voorziening is nadruk kelijk ook voor de lokale be volking bedoeld. Groene- Woüd heeft een natuuront wikkelingsplan met drie an dere ondernemers ingediend. Gedacht wordt aan een park met waterplas. MIDDELBURG - Aartsbisschop Desmond Tutu, voorzitter van de Zuid-Afrikaanse Waarheids- en Verzoeningscommissie, krijgt in het kader van de Four Freedoms Awards de award Vrijheid van godsdienst'. Op 2 mei worden in de nieu we Kerk in Middelburg voor de negende keer de Four Freedoms Awards uit gereikt. Mary Robinson, voormalig president van de Ierse Repulbiek en thans Hoge commissaris voor de Mensenrechten bij de VN krijgt de Four Freedoms Medal. De Amerikaanse televisie zender Cable News Netw ork (CNN) wordt voor haar werk beloond met een award voor vrijheid van meningsuiting. Stephane Hessel, Frans verzetsman en assistent van Eleanor Roosevelt bij de totstandko ming van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens krijgt de award 'Vrijwaring van gebrek'. De award vrijwaring van vrees gaat naar de Canadese orga nisatie tegen kinderarbeid 'Free the Children. Namens de organisatie neemt op richter Graig Kielburger de award in ontvangst. Sinds 1982 worden de onder scheidingen in even jaren in Middelburg en in oneven ja ren in New York uitgereikt. Dat heeft te maken met ou de vriendschapsbanden tus sen Nederland en de VS. De Roosevelts stammen zeer waarschijnlijk af van Zeeuwse voorouders die in de zeventiende eeuw uit Oud-Vossemeer naar het toenmalige Nieuw-Amster dam zijn geëmigreerd. MIDDELBURG - Tegen een 42-jarige inwoner uit Zierik zee is gisteren door de officier van justitie in Middelburg an derhalfjaar cel geëist. De man is al lange tijd ver slaafd en werd in mei 1995 veroordeeld tot 240 uur dienstverlening en zes maan den voorwaardelijk wegens het dealen in hard-drugs. Een en ander gebeurde op momen ten dat hij bij het ZCAD in Goes zijn methadon ging ha len. Gisteren bleek dat hij van die straf niets had opge stoken. Medio november con stateerde de politie dat de Zierikzeeënaar opnieuw be zig was zijn heroïne te slijten aan andere gebruikers. Hij werd nog dezelfde dag opge pakt. Over veertien dagen wijst de rechtbank vonnis. ZIERIKZEE - Bij de tweede aflevering van de Rode Kaart, het politiek café van de Schouwen-Duivelandse PvdA-fractie, is Jo Ritzen als bekende gast van de partij present Deze tweede afleve ring vindt plaats in Theater Mondragon op maandag 20 april. De eerste aflevering moet nog komen, maar de organisatie heeft alvast haar tanden in het volgende programma ge zet. De eerste aflevering van de Rode Kaart vindt plaats op maandag 2 maart. Die avond zal in ieder geval staatsecre taris Vermeend zijn opwach ting maken. Een derde afleve ring staat gepland op 22 juni. Er wordt over allerlei actuele zaken gepraat. De bevolking van Schouwen- Duiveland is vanaf 19.30 uur welkom. SCHARENDIJKE - De kring- Schouwen-Duiveland van de Vereniging- van Kampeerboeren (Vekabo) overweegt een classificatie-systeem voor mini-cam pings op poten te zetten. Dat maakte Vekabo-be- stuurslid A. Padmos gisteravond bekend tijdens de Vekabo-kringvergadering in Scharendijke. Grote recreatieondernemers moeten knokken om hun klanten te behouden, maar ook de kleinere - zoals de kampeerboeren - kunnen niet achterover leunen in de ver onderstelling dat de gasten 'toch wel komen' Daarom wordt gewerkt aan een pro motieplan, het verbeteren van de organisatiestructuur, het opzetten van een systeem voor kwaliteitszorg en classi ficatie van mini-campings. Aan de hand van deze inde ling in klassen kan de aspi rant-klant snel zien wat voor vlees hij of zij in de kuip heeft. Zaken als ligging en be levingswaarde maar ook makkelijk meetbare zaken als het aantal toiletten en douches en het al dan niet aanwezig zijn van speeltoe stellen kunnen in zo'n inde ling in klassen aan de orde komen. Gastspreker J. van 't Riet, werkzaam bij de ANWB en belast met onder meer het be oordelen van de kwaliteit van campings, bungalowpar ken en dergelijke, plaatste onmiddellijk kritische kant tekeningen bij het /Vekabo- plan. „Kijk daar mee uit want er zitten gevaarlijke kanten aan. Houd het simpel en eenvoudig," aldus Van 't Riet. Geen sterren Hij waarschuwde met name voor het uitdelen van sterren voor het aangeven van de al gehele kwaliteit van een mi ni-camping. „Want als je een mini-camping een onvoldoen de geeft ervaart de eigenaar het als een onvoldoende voor hem. En dat roept emoties op. Hij zal beweren dat zijn be drijf minstens net zo goed is als dat van zijn buurman ter wijl die een ster meer gekre gen heeft. Er zijn gewoon din gen die bijna niet objectief meetbaar zijn." Volgens Van 't Riet doen kampeerboeren er goed aan de sterke punten van de mini- camping - rust en ruimte - te koesteren. „De persoonlijke benadering, het overzichtelij ke. Daar komt de klant voor naar een mini-camping." Hij waarschuwde de kampeerr boeren voor het mogelijk be zwijken voor de verleiding om als het erg druk is meer kampeermiddelen op het ter rein toe te laten dan mag. „Financieel gezien lijkt dat aardig, maar het- verstoort ook het idee van rust en ruim te en daarmee het imago van de minicamping," hield de ANWB-man zijn gehoor voor. Vervolg op pagina 2. Rust en ruimte zijn traditioneel de sterke punten van de mini-camping. En die moeten gekoes terd worden volgens ANWB-medewerker J. van 'f Riet. (Foto: Marijke Folkertsma) BRUINISSE - De Statencom missie Waterstaat en Verkeer zal tijdens een excursie maan dag 9 februari onder meer Schouwen-Duiveland aan doen. Het transferium en de werk zaamheden aan de Zeeland- brug zijn onderwerpen die ter sprake komen. Om 11.00 uur wordt vertrokken richting Bruinisse. Tijdens de busrit krijgen de commissieleden een toelichting op de Zeeland- brug. Bij restaurant De Gre- velingen wacht wethouder C. Veerhoek van de gemeente Schouwen-Duiveland de com missie op. Hij trakteert de deelnemers op een evaluatie van het transferium. Andere onderwerpen die tij dens de discussie ter sprake komen zijn de tweede Hei- nenoordtunnel en de aanslui tingen op de Dammenroute. De excursie duurt van 9.00 tot 18.00 uur. ZIERIKZEE - Een 12-jarige inwoonster van Noordgouwe raakte donderdagmiddag ge wond bij een aanrijding op de Lange Blokweg bij Zierikzee. De 12-jarige reed op haar fiets over het fietspad langs de Lange Blokweg en werd aan gereden door een bromfietser - een 29-jarige inwoner van Dreischor - die volgens de po litie aan de verkeerde kant van het fietspad reed. De fietster werd voor onder zoek overgebracht naar het ziekenhuis ?n Zierikzee. Daar bleek dat de verwondingen meevielen. Het meisje kon na behandeling weer naar huis. TE HARD KRUININGEN - Een 43-jari- ge inwoner van Kloetinge werd gisteravond rond 22.40 door de politie gesnapt toen hij met een snelheid van 170 kilometer per uur over de rijksweg A58 bij Kruiningen reed. De bestuurder werd staande gehouden en kon na overleg met de officier van justitie direct een bedrag van zeshonderd gulden betalen. Een pond moed is meer waard dan een ton geluk. Af en toe regen HET WEER Vannacht wolkenvelden, maar in het zuidoosten ook enkele opklaringen. Mi- nimumperatuur van 4 graden in het noordwesten tot rond het vriespunt in het zuidoosten van het land. Overdag veel bewolking en in de loop van de ochtend van het westen uit af en toe re gen. Middagtemp. rond 6 graden. 2 IRAKCRISIS VS sturen mariniers en bommenwerpers naar het golf- 3 OVERNACHTINGEN Overnachtingen in Zierikzeese haven staan sterk on der druk. 5 WERELDREIS Zierikzees echtpaar Den Boer maakt wereldreis per zeilschip. 9 SCHAATSEN Winterse pret op Weissensee voor Schouwse schaat ser Fop Fonteijne. Dit nummer bestaat uit 10 pagina's ZIERIKZEE - Camping De Wijde Bliek is samen met tien andere ondernemers van de Kop van Schouwen bezig met de ontwikkeling van Campinglodges. Dit nieuwe - uit Amerika overgewaaide - fenomeen moet de toerist een Schouws 'huis-op -de-prairie' gevoel gaar. geven. Het begrip Campinglodges kwam voor het eerst ter spra ke tijdens de commissiever gadering Grondgebiedza ken/Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken, gisteren in Theater Mondragon in Zierikzee. Van de provincie is inmiddels een kleine subsidie uitgegaan ter ondersteuning van het intitiatief. „Ik heb problemen met die Camping lodges, omdat we niet weten wat het is. Draagt dat nu ook bij aan verstening?," vroeg J. Roukema (RPF) zich af. Wethouder C. Veerhoek kon hem geruststellen. De lodges zijn van hout. Het gaat om trekkershutten in een wat luxere uitvoering dan ge bruikelijk én met een typisch Schouwse vormgeving. De afmetingen bedragen vier bij zes - wat groter is dan de ge wone trekkershut - en kent luxe voorzieningen als stro mend koud water en een ge scheiden slaap- en leefgedeel- te. De overkapping van het terras geldt als speelplaats voor kinderen en roept asso ciaties op met een boomhut. Eén van de ondernemers kwam met dit fenomeen in aanraking tijdens een studie reis naar Amerika. Volgende week komen de ondernemers bij elkaar om het concept ver der vorm te geven. INBRAAK ZIERIKZEE - Bij een inbraak in een woning aan de Vlake- straat in Zierikzee werden tussen dinsdag 3 februari 13.00 en donderdag 5 februari 9.15 uur sieraden en een onbe kend geldbedrag meegeno men. Benadeelde is een 65-ja- rige vrouw. Advertentie BEVEILIG ZEKER met ING. JAAP VISSER RENESSE 0111-468060 Borg installateur Blijf op de hoogte van al het nieuws op Schouwen-Duiveland, met de Zierikzeesche Nieuwsbode en neem een abonnement. JA, ik wil een: MAAND abonnement met automatische afschrijving 19,50 KWARTAALabonnement met automatische afschrijving 52,50 KWARTAAL abonnement zonder automatische afschrijving 55,00 HALFJAAR abonnement met automatische afschrijving 99,00 HALFJAAR abonnement zonder automatische afschrijving ƒ104,00 JAAR abonnement met automatische afschrijving 188,00 JAAR abonnement zonder automatische afschrijving ƒ198,00 Ik ontvang de Zierikzeesche Nieuwsbode de eerste 2 weken gratis!! PROEF-abonnement 4 weken met automatische afschrijving 10,00 Dhr./mevr.. Naam Adres Postcode Ple Telefoon Gé Handtek. Bij automatische afschrijving uw bank-Zgironummer vermelden. I «■K Zend de bon in open envelop zonder postzegel naar Zierikzeesche Nieuwsbode abonnementenadministratie. Antwoordnummer 12.4300 VB Zierikzee.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 1