urf Vergeefse roep om stopera -<r VOMI pleit voor monument gesneuvelde Indiëgangers ZIERIKZEESCHE m NIEUWSBODE® avondje m/u( j At eeuvuit Voorstel D66-fractie krijgt geen enkele steun Grevelingenschap onderneemt actie Kritiek op grove aanpak van jacht in Zonnemaire DATHEEN SAMENZANGAVOND ZIERIKZEE Gemeente Sehouwen-Duiveland wijst verzoek af Lesje voor Roukema Winkeldief Fusie 'moeilijk en moeizaam proces' S. Jacobs interim-manager VVV Sehouwen-Duiveland ZIT ER THEATRAAL TALENT BIJ D66? dé krant van schouwen - duiveland! ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE DONDERDAG 5 FEBRUARI 1 998 1 53e JAARGANG NR 26327 WAARIN OPGENOMEN DE ZIERIKZEESCHE COURANT 1 797-1889 Een suggestie? Een intiem diner a la het sublieme maandna daarna een gezellige afi. het café. Deze vrijdag- et. zaterdagavond met échte Zuld-amerlkaanse live muzU Een gezellige avond uit? U bent welkom in De Zeeuwse Stromen! Duinwekken 5 Renesse Reserveren: 0111 462040 rfêïiWSBJiBUo? ZIERIKZEE - De fractie van D66 deed woensdag avond in de gemeenteraad een vergeefse roep om een stopera, oftewel een theater in combinatie met het nieuw te bouwen gemeentehuis voor Schouwen-Dui- veland. Alle overige fracties bleven bij hun eerdere standpunt dat een theater bij voorkeur in de binnen stad gevestigd dient te zijn. Zij volgden daarmee het voorstel van het college van B&W, waar R. Geluk (D66) als enige tegen stemde. D66-frac- tievoorzitter J. van der Veer was niet aanwezig bij deze raadsvergadering. D66 pleitte ervoor gebruik te maken van de unieke kans, die zich nu voordoet om op re latief goedkope wijze een theatervoorziening te bou wen in combinatie met het ge meentehuis. De cijfers in het onderzoeksrapport van Twijnstra Gudde, waarin wordt uitgegaan van 10 mil joen gulden voor die nieuw- bouw-combinatie, trekt D66 sterk in twijfel. De fractie meent, dat deze combinatie aanzienlijk goedkoper uit pakt, dan sloop en nieuw bouw van een theater op de huidige plek van Mondragon in de Paardenstraat, Twijnstra Gudde heeft daar drie mogelijkheden voor aan gegeven: een kleinschalige opknapbeurt voor 2,5 mil joen, een grootscheepse reno vatie voor 7,5 miljoen en sloop/herbouw voor 10 mil joen. In dat laatste geval zou het mogelijk zijn ook de be reikbaarheid van het theater in de binnenstad aanzienlijk te verbeteren. Behoeften D66 zette op een rijtje waar behoefte aan is: een accom modatie, die circa tachtig keer per jaar gebruikt zal worden voor professionele theatervoorstellingen, ama teuropvoeringen, presenta ties, symposia, congressen en ontvangsten. Een capaciteit van 300 a 350 stoelen acht D66 voldoende en de binding met de binnenstad en/of een hore cabedrijf acht deze fractie veel minder urgent dan in het rapport van Twijnstra Gudde wordt beweerd. Binnen de commissie Maat schappelijke Aangelegenhe den uitte D66 al twijfels over de wijze waarop de locatie keuze voor een theatervoor ziening tot stand moest ko men. Uit onvrede met de gang van zaken kwam Geluk nu met een amendement op het collegevoorstel. Daarin stel de D66 voor: op dit moment nog geen beslissing te nemen over het Mondragoncomplex, een werkgroep in te stellen om de uitgangspunten voor theater annex gemeentehuis te concretiseren en de moge lijkheden voor combinatie mee te nemen in de procedure voor een nieuw gemeente huis. Wat betreft de toekomst van Mondragon denkt D66 aan sloop met behoud van de voorgevel met daarachter dan mogelijkheden voor ho telkamers, appartementen, café/restaurant met terras en zaalruimten. Binnenstad Alle andere fracties opteer den wel voor een theatervoor- Wat D66 betreft blijft alleen de voorgevel van het Mondragqncomplex gehandhaafd en wordt de rest gesloopt ten behoeve van de bouw van hotelkamers, appartementen en zaalruimten. (Foto: Marijke Folkertsma) ziening in de binnenstad. „Al les wat D66 voorstelt kan net zo goed op een locatie in de binnenstad gerealiseerd wor den," vonden zowel E. Over- bosch-de Reijgèt (PvdA) als H. de Vries (GroenLinks). VVD-woordvoerster J. Bos wilde zich niet vastleggen op de huidige locatie van Mon dragon, maar koos in elk ge val wel voor de binnenstad. Wethouder P. Berrevoets- Ringelberg erkende dat het rapport van Twijnstra Gudde slechts globale lijnen aan geeft, maar meer was er vol gens haar ook niet,gevraagd. Zij kondigde aan binnen af zienbare tijd met een stap penplan voor een theater voorziening te komen. Nu ging het alleen om een uit spraak: binnenstad of nieuw bouw in combinatie met het gemeentehuis. B&W opteren voor het eerste, maar over hoeveel geld er in een theater in de binnenstad moet wor den geïnvesteerd, wordt ab soluut nog geen uitspraak ge daan, aldus de toelichting van de wethouder. De fracties van SGP/GPV en RPF gaven in tweede instan tie aan mee te kunnen gaan met het voorstel van B&W, maar zeiden geen hoge priori teit te hechten aan een thea tervoorziening. Geluk telde de neuzen en moest conclude ren geen steun voor haar voorstel te krijgen. „Een ge miste kans," zo stelde zij vast. „De gelegenheid die zich nu voordoet om een theater samen het gemeente huis te bouwen, komt niet meer terug. We missen nu de kans om binnen vier jaar een goede theatervoorziening te hebben." ZONNEMAIRE - „Wanneer één fazant opgaat, wordt er zo'n spervuur van schoten afgevuurd dat de fazant van de luchtstroming alleen al naar be neden komt vallen." Bij de dorpsraadvergade ring gisteren in Zonnemaire legden de aanwezi gen hun klachten over de jacht neer bij directeur J. Lodders van het Nauur- en Recreatieschap de Grevelingen. Deze zegde in reactie hierop direct toe actie te zullen on dernemen. „Het loopt in derdaad niet goed, daar ben ik heel eerlijk in. Ik kan niet beloven dat er nu nooit meer iets gebeurt, maar ik zal wel een donderpreek af steken. Zo werken we niet," stelde Lodders luid en dui delijk. De afspraak is dat twee data op een jaar als mogelijke data voor een drijfjacht,op fazanten staan geprikt. Één keer per jaar wordt daadwerkelijk tot ac tie overgegaan. Tegen ko nijnen kan vaker actie wor den ondernomen. Het Natuur- en Recreatieschap geeft dit door aan de wild beheereenheid, die dat op haar beurt weer onder brengt bij derden. Hoewel de sprekers bij de dorpsraadvergadering aan gaven niet tegen de jacht te zijn, verbazen zij zich wel over de precieze gang van zaken in de praktijk. Zo blijken de hele slikken te worden doorkruist met be hoorlijke man- en schut- kracht. „De eerste keer wa ren het zevenentwintig man, met zes honden en ze ventien geweren. De tweede keer kwamen ze met zeven tien man, vijf honden en vijftien geweren," zette één van de aanwezigen de de tails uiteen. De dorpsraad heeft een brief geschreven naar Rijks waterstaat, zo deelde dorps raadvoorzitter J. Goemans mee. Via dit kanaal pro beert de dorpsraad mede werking te verkrijgen voor de installatie van verwijzi- gingsborden bij de rotonde. Tot dusverre ontbreekt het aan een bord om de automo bilist naar Zonnemaire te loodsen. De ANWB weiger de medewerking. Advertentie onder auspiciën van de stichting „Petrum Dathenum" te Krabbendijke. Gezongen wordt uit „De Psalmen Davids" naar de berijming van Petrus Datheen in de Chr. Geref. Kerk te Zierikzee, Zeven- getijstraat 11 ZATERDAG 7 FEBRUAR11998. AANVANG 19.30 UUR. Thema: „De genade des ouden tijds" door Datheen- kenner J. C. Rommers te Krabbendijke. Dankwoord en Sluiting: Ds. J. Oosterbroek. BURGH-HAAMSTEDE - De Vereniging Oud Militai ren Indiëgangers (VOMI) pleit voor een monument voor gesneuvelde Indiëgangers op Sehouwen-Duive land. De gemeente heeft al laten weten niet op deze wens te willen ingaan. Onterecht, meent de VOMI. ,,Er zijn achttien mensen uit deze regio gesneuveld, dat lijkt me de moeite wel waard," aldus H. van der Werf uit Zierikzee. Hij was één van de circa zes tig oud-Indiëgangers van Sehouwen-Duiveland die zich gisteren meldde op de regio bijeenkomst in restaurant de Molenberg in Burgh-Haam- stede. Bij het bestuur van de VOMI afdeling Zeeland drong hij er op aan de pogin gen niet te staken. Juist ook voor de nabestaanden van ge sneuvelden is volgens hem een dergelijke plek van groot belang. „Niet alle mensen hebben de gelegenheid gehad het graf te bezoeken van hun gesneuvelde vader of part ner. En nu zijn we nog in de gelegenheid te knokken,- dus moeten we dat ook doen," al dus Van der Werf. Naast de jaarlijkse algemene ledenvergadering in Goes vindt één kèer per jaar een re giobijeenkomst van de Zeeuwse VOMI plaats. Dit als tegemoetkoming aan de leden waarvoor reizen moeilijk is. Dit punt is ook één van de re denen waarom de VOMI graag monumenten in de pro vincie Zeeland gerealiseerd wil zien. De gemeente Sehou wen-Duiveland verwijst in haar afwijzing naar het mo nument in Roermond. Een slecht argument vindt Zeeuws VOMI-voorzitter F. Smoorenburg uit Krabben dijke, want naarmate de oud- Indiëgangers ouder worden gaat het reizen vele betrokke nen steeds slechter af. Veel gemeenten in Zeeland komen over de brug of zijn in ieder geval met de VOMI in overleg over de mogelijkheid tot plaatsing van een monu ment of plaquette. De ge meente Sehouwen-Duiveland heeft echter eind vorig jaar per brief laten weten niets voor een dergelijk monument te voelen, onder meer omdat er binnen de regio ook geen monument bestaat voor ge vallenen in de Tweede We reldoorlog. Dit gedenkteken bleef uit omdat de gemeente niet over een volledige lijst van gesneuvelden kon be schikken. Vervolg op pagina 2. Het was volle bak bij de Schouwen-Duivelandse bijeenkomst van de VOMI. Het samenzijn riep hier en daar emoties op. (Foto: Marijke Folkertsma) ZIERIKZEE - RPF-raads- lid J. Roukema kreeg woensdagavond in de ge meenteraadsvergadering een lesje van raadsvoor zitter burgemeester J. As- selsberg ten aanzien van besturen op hoofdlijnen. Roukema wilde van de rondvraag gebruik ma ken om aandacht te vra gen voor de lange wacht tijden bij de bushalte in Burgh-Haamstede. Voor het RPF-raadslid zijn vraag kon afmaken, on derbrak Asselbergs hem met het verzoek dit soort vragen in de desbe treffende commissie en niet in de raad aan de or de te stellen. Roukema betreurde deze ingreep, waarop de bur gemeester hem dringend verzocht dit signaal van de raadsvoorzitter toch mee te nemen. Roukema koos eieren voor zijn geld en slikte zijn vraag ver der in. Geen der andere raadsleden had daarna nog iets in te brengen voor de rondvraag. ZIERIKZEE - Een 39-jarige inwoner van Rotterdam is dinsdag omstreeks 16.40 uur door de politie aangehouden in verband met diefstal van kleding in Zierikzee De man had de kleding met een waarde van 450 gulden ontvreemd uit een winkel aan de Mol. Hij werd door pu bliek tegengehouden en over genomen door de politie, die hem overbracht naar het plaatselijke politiebureau. Hij kreeg een dagvaarding. INBRAKEN SCHARENDIJKE - In elf wo ningen op een bungalowpark aan het Baken in Scharendij- ke is woensdag ingebroken De dieven gingen er vandoor met onder meer televisies, au- dioapparatuur en kleding. De omvang van de schade is bij de politie niet bekend. Het leven achter het toneel is vaak dramatischer dan het leven erop. Fliegende Blatter Soms wat zon HET WEER Wolkenvelden, in het zuiden ook af en toe zon. Droog. Min. temp. van 5 graden op de Wadden tot dicht bij nul in het zuidoosten van het land. Middagtemp. rond 7 graden. Zwakke tot matige zuidwestenwind, rond kracht 3, aan de kust vrij krachtig, 5. 3 TRAINING Baliepersoneel gemeente krijgt training om klantvriendelijkheid te verbeteren. 4 MIDWINTERFEEST Midwinterfeest in dorpshuis 't Zuudende in Kerkwerve. 5 OVERSTEEKPLAATS Oosterlandse in actie voor veilige oversteekplaats voor kinderen. 7 TENNIS Quaak en Gorsse in halve finales Zeeuws indoor- tenniskampioenschap. Dit nummer bestaat uit 8 pagina's SCHARENDIJKE - De VVV Sehouwen-Duiveland - die per 1 maart van start moet gaan - heeft een inte rim-manager. S. Jacobs van J. C. Consultancy, trai ning en search uit Laren gaat als voor 1 maart nog geen directeur is aangesteld voor de nieuwe VVV de honneurs waarnemen en de opbouw van de nieuwe organisatie in goede banen leiden. In landelijke kranten zijn in middels advertenties ver schenen waarin kandidaten gevraagd worden voor de functie van directeur van de WV Sehouwen-Duiveland. Jacobs bundelt de reacties die daarop binnen komen en komt vervolgens met een voorstel richting het bestuur van de nieuwe WV. Verder houdt de interim-manager zich bezig met het op een rij tje zetten welke mensen waar moeten komen in de nieuwe organisatie. Een dergelijk karwei werd door Jacobs eer der met succes afgerond op Texel. M. van Holthe tot Echten- Boomsma, lid van de fusie commissie, zegt alle vertrou wen te hebben in een goede afloop. Tijdens de Vekabo- vergadering gisteravond in Scharendijke - waar zij als gastspreker optrad - merkte zij wel op dat de fusie een 'moeilijk en moeizaam' pro ces is. Van Holthe is er daar bij wel van overtuigd dat het allemaal zeer de moeite waard is. De contributie aan de nieuwe organisatie zal hoger zijn dan die aan de oude VVV's, maar daar krijgen de ondernemers volgens haar ook heel wat voor terug. „Op de kantoren hoeven ze zich niet druk te maken over administratieve toestanden, want dat wordt centraal geregeld. Zij kunnen zich helemaal richten op de klant," aldus Van Holthe. Verder is het de bedoeling dat in de toekomst veel werk wordt gemaakt van promo tie, marketing en productont wikkeling. De nieuwe WV gaat 800 leden tellen en gere kend wordt met een omzet van 1,4 miljoen per jaar. Advertentie DISCOUNT I HARD- SOFTWARE PC-AMIGA-APPLE MIDI-INTERNET ZAT 7 FEBR. 10-16 uur ZEELANDHALLEN, GOES |KB I INTER INTEREXPO MEDIA 070-3588929 1*5,- ro-3588929 I Blijf op de hoogte van al hel nieuws op Sehouwen-Duiveland, met de Zierikzeesche Nieuwsbode en neem een abonnement. JA, ik wil een: MAAND abonnement met automatische afschrijving 19,50 KWARTAALabonnement met automatische afschrijving 52,50 KWARTAAL abonnement zonder automatische afschrijving 55,00 HALFJAAR abonnement met automatische afschrijving 99,00 tl HALFJAAR abonnement zonder automatische afschrijving ƒ104,00 JAAR abonnement met automatische afschrijving ƒ188,00 JAAR abonnement zonder automatische afschrijving ƒ198,00 Ik ontvang de Zierikzeesche Nieuwsbode de eerste 2 weken gratisl! PROEF -abonnement 4 weken met automatische afschrijving 10,00 Naam Adres Postcode Telefoon Handtek. Bij automatische afschrijving uw bank-/gironummer vermelden: Plaats: ..Geb.datum:. Zend de bon in open envelop zonder postzegel naar Zierikzeesche Nieuwsbode abonnementenadministratie. Antwoordnummer 12.4300 VB Zierikzee.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 1