Verkiezing 'Beste Buur' Schouwen-Duiveland -ff aamstede bv P.V.C. Zeeland Trinity WEA 'In de stille diepten van de bergen zingt de bamboe' VERKIEZING BESTE BUUR 1998 Concert Flairck in Goes HEAVENLY HOUSE PARTY NIEUWSBLAD WOENSDAG 4 FEBRUARI 1998 PANTALONS KOLBERTS OVERHEMDEN Moo J «.198,00 49,95 deurloo Njlod^ 'Sommige mensen doen heel veel voor hun omgeving ZIERIKZEE - „Sommige mensen doen heel veel voor hun omgeving, terwijl ze daarmee niet te koop lo pen." Dat zegt de adjunct-directeur van (Woning bouwvereniging Beter Wonen, A. de Ceuster uit Zie- rikzee en de Humanitas-bestuursleden, G. van der Schaaf uit Brouwershaven en L. de Leeuw uit Goes. Om die vrijwilligers de waardering te geven die hen toekomt namen de drie heren het voortouw om op Schouwen-Duiveland een verkiezing 'Beste Buur' te houden. Een evenement dat onderdeel vormt van de verkiezing 'Beste Buur van Nederland', die op 21 mei rechtstreeks te zien is op televisie. Tot 1 maart kan iedere per soon of organisatie op Schou- j. wen-Duiveland, in het kader van de verkiezing, mensen voordragen die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de eigen straat of buurt. „Bijvoorbeeld mensen die zeer actief zijn in een dorps raad of wijk vereniging. Door wiens initiatieven en inzet ac tiviteiten op gang komen die de buurt gezelliger maken en de bewoners aan elkaar bin den. Er kunnen' mensen wor den voorgedragen die zich, bijvoorbeeld via een actie groep, inzetten voor meer speelgelegenheid of de betere verkeersveiligheid in hun omgeving. Hertenkamp Het kan ook om mensen gaan die een algemene voorziening in stand wordt gehouden, waarvoor de overheid geen geld heeft of die de jeugd sti muleren. „Dat was bijvoor beeld het geval in Goes, waar een buurtbewoner een aantal jongeren mobiliseerde die vaak op straat rondhingen en zich verveelden. Samen met hen knapte hij het gemeente lijke hertenkamp op. Dat was in verval geraakt, terwijl de gemeente (nog) geen geld be schikbaar had voor een on derhoudsbeurt." De initiatiefnemers van de re gionale verkiezing 'Beste Buur' zijn ervan overtuigd dat ook op Schouwen-Duive land mensen rondlopen, die- van grote waarde zijn voor hun straat, wijk of dorp. „Zij verdienen het om te worden voorgedragen voor 'Beste Buur', zodat ze eens in het zonnetje worden gezet en de waardering krijgen die hen toekomt." Het hoeft volgens de heren De Ceuster, De Leeuw en Van der Schaaf niet persé één persoon te zijn die wordt voorgedragen. „Het kan ook een groepje mensen zijn, dat zich bijzonder ver dienstelijk maakt voor de ge meenschap." Motivatie De voordrachten dienen voor 1 maart schriftelijk te wor den ingediend bij Beter Wo nen Postbus 82 4300 AB Zie- rikzee. Dit adres betekent niet dat de kandidaten huur ders moeten zijn van Beter Wonen. De voordracht is mogelijk door het invullen van de bon, die in deze krant is afgedrukt. Daarbij moet een motivatie worden geschreven; een brief waarin staat waarom die per soon of dat groepje mensen in aanmerking komt voor de ti tel 'Beste Buur'. Een titel waaraan prijzen zijn verbon den van respectievelijk 500, 250 en honderd gulden. De eerste prijswinnaar wordt te vens voorgedragen als kandi daat voor de landelijke ver kiezing 'Beste Buur van Nederland'. De verkiezing 'Beste Buur' werd voor het eerst gehouden in 1995, ter gelegenheid van het vijftig-jarig bestaan van de stichting Humanitas. „Toen was de verkiezing vooral gericht op mensen die zich regelmatig inzetten voor hun individuele buren. Bij voorbeeld door boodschap pen of medicijnen te halen wanneer ze ziek zijn of op een ander manier spontaan hulp te geven." Het initiatief van Humanitas stimuleerde de woningcorpo raties, verenigd in de Natio nale Woningraad, om de ver kiezing dit jaar samen met Humanitas te organiseren. „Maar nu staan mensen cen traal die zich in breder ver band verdienstelijk maken voor hun straat, wijk of dorp." Essentieel Door die mensen in het zonne tje te zetten willen Humani tas en de woningcorporaties benadrukken dat de inzet van de bewoners zelf essentieel is om buurten en wijken leef baar te houden. De drie ini tiatiefnemers voor de verkie zing op Schouwen-Duiveland zijn ervan overtuigd dat op die manier vandalisme en cri minaliteit wordt voorkomen. „Het is op Schouwen-Duive land nog niet als in de rand stad. Maar ook hier nemen vernielingen en inbraken toe. Dat komt onder meer omdat Adjunct-directeur Beter Wonen A. de Ceuster (links) en Humanitasbestuurslid G. van der SchaafWaardering uiten voor men sen (jie zich inzetten voor de leefbaarheid van hun buurt of wijk.(Foto: Marijke Folkertsma). mensen tegenwoordig meer individualistisch zijn; op een andere manier met elkaar omgaan." „Wanneer buren elkaar niet kennen, zijn ze ook niet be trokken bij elkaar. Daardoor ontstaan onderling veel snel ler problemen die de sfeer kunnen verpesten; burenru zies om kleinigheden. Wan neer in de publiciteit meer aandacht komt voor mensen die goed contact tussen buurt bewoners stimuleren kan dat het keerpunt zijn in een neer gaande spiraal. Mensen besef fen dan eerder dat ze persoon lijk verantwoordelijkheid dragen voor elkaar." Jury De brieven met motivaties, die in het kader van de ver kiezing 'Beste Buur' worden ingestuurd, worden beoor deeld door een jury bestaande uit de wethouder van welzijn P. Berrevoets-Ringelberg, Humanitas-bestuurslid en initiatiefnemer voor de wed strijd Van der Schaaf en be stuursvoorzitter van Beter Wonën F. K. Vos. Zij chequen de gegevens, die worden aan gedragen en staan vervolgens voor de moeilijke taak om een derde, tweede en eerste prijswinnaar te kiezen. Die mensen worden op zater dag 21 maart in het zonnetje gezet, tijdens een bijeen komst in theatercafé Mondra- gon in Zierikzee die om 15.00 uur begint. Dat gebeurt in aanwezigheid van vertegen woordigers van de dorpsra den, het gemeentebestuur van Schouwen-Duiveland, de stichting Humanitas en Beter Wonen. Wanneer de verkiezing 'Beste Buur op Schouwen-Duive land' een succes blijkt te zijn, overwegen Humanitas en Be ter Wonen om de wedstrijd jaarlijks te organiseren. Op 21 maart a.s. organiseren woningbouwvereniging Beter Wonen en Humanitas de verkiezing van de Beste Buur van Schouwen-Duiveland. De winnaars doen mee aan de landelijke verkiezing van de Beste Buur van Nederland op 21 mei a.s. De Beste Buur wordt gekozen uit kandidaten die een bijzondere bij drage leveren aan de leefbaarheid in de eigen straat of buurt. Kent u iemand die volgens u in aanmerking komt voor de titel van Beste Buur? Vul dan voor 1 maart a.s. de onderstaande bon in en stuur deze aan: Beter Wonen, Postbus 82,4300 AB Zierikzee Voor de verkiezing van Beste Buur wil ik opgeven: Naam kandidaat Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer Waarom is deze kandidaat de Beste Buur? Bij gebrek aan ruimte kunt u een afzonderlijke toelichting bijsluiten Naam voordrager Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer m m KEUKENSTUDIO ootPKOPiK in ferm kan men KEUKENS TEGELS BADMEUBELEN SCHOONMAAKMIDDELEN WITGOED SAUNA'S LOSSE INBOUWAPPARATUUR FINANCIERING Opfohff^n, ma. f/m vr. van 09.00 17.30 uur. Zo. van 09.007.00 uur. Rohtrij IS Burgh HaametPde Tal. 0111-655455 Bax 0117-655456 specialist in kozijnen en dakkapellen noes muTOT voo» us ucs nafc kozijnen dcitrrn «Inkkiiprllen rolluiken tinken schuifpuien vernmlns nrrrcs romverhiften SIIOH KOOMt Albert l*lr«mnmveg I lit, I |{>2 Ui (ine» Tel. t 0113-2.1013 I Fn\ OI 13-230302 Mi' Het muziektheatergezelschap Flairck GOES - Twintig jaar geleden werd het Nederlandse muziektheatergezelschap Flairck opgericht. Dit his torische feit staat centraal tijdens het life concert, dat de groep donderdag 5 februari presenteert in de Prins van Oranje in Goes. Aan de hand van een terug- sche wijze de mooiste compo- blik op de mooiste, ontroe- sities ten gehore uit de twaalf rendste en opwindendste mo- theaterprogramma's en do menten uit haar bestaan vijftien CD's, die Flairick presenteert Flairick een ins- maakte. Het concert wordt trumentaal verhaal en werpt besloten met de nieuwe com- een vernieuwende blik op de positie van de groep 'Lijf', toekomst. De ceremonie- waarbij het menselijk li- meester van het gezelschap, chaam wordt gebruikt als Erik Visser, brengt samen muziekinstrument. Het con- met vijf musici op humoristi- eert begint om 20.00 uur. Advertentie tótItlv. Café-Dancing Renesse Zaterdag 7 februari Maatschap Westelijke Accountantskantoren Zeeland GROEIT en zoekt hiervoor personeel zie pagina 6 OPEN DAG SCHOOL VOOR MODEVORMGEVING KERKWERVE - In Kerkwer- ve wordt woensdag 11 fe- bruari Open Dag gehouden bij de School voor Modevorm geving 'Cathy de Vost*. Tijdens de Open Dag kunnen belangstellenden kennis ma ken met de activiteiten op de school. Op dinsdag 17 febru ari begint daar een nieuwe b reeks van dertien naailessen. Ze zijn bedoeld voor mensen die graag zelf kleding maken, maar daarbij wat hulp nodig hebben. De School voor Mo devormgeving verzorgt ook een coupeuse-opleiding, die in september weer van start gaat De Open Dag is van - 10.00 tot 12.00 uur. 14.00 tot 16.00 uur en 19.00 tot 21.00 uux. VAKANTIEGIDS ZIERIKZEE - Bij de VW/ANWB in Zierikzee ligt de brochure van de Camping Centrale Europa (CCE). In de gids staan meer dan 250 cam pings in veertien Europese landen. Sinds januari van dit jaar is het mogelijk aan de ANWB-balies in VVV-kanto- ren kampeer- en caravanva kanties te boeken. HEILSTROOM GOES - In wijkgebouw De Spinne in Goes wordt dins dag 10 februari een informa tieavond gehouden over het i onderwerp 'hulp en genezing op geestelijke wijze' De avond is een initiatief van de Bruno Gröning Vrienden kring Gröning leefde van 1906 tot 1959 in Duitsland. Hij wees de mensen op een gene zende kracht, die hij 'heil- stroom' noemde en legde zie ken uit boe ze door deze kracht gezond konden wor den. De vriendenkring werd opgericht om rie leer en het werken van de heilkracht kosteloos verder te geven. Nadere inlichtingen: telefoon 0113-3728.91, De bijeenkomst begint om 19.15 uur Advertentie Japans schilderwerk Skan-dy-sign in Atelier 4B ZIERIKZEE - 'In de stille diepten van de bergen zingt de bamboe'. Zo luidt de tekst van een haiku, dat Skandy Postema uit Boxel maakte bij een van haar schilderijen. In Atelier 4B aan de Verrenieuwstraat in Zierikzee is tot en met zaterdag 14 maart een expo sitie van haar werk. Het gaat om kunstwerken, gernaakt met de Japanse Su mi-É techniek. En manier van werken waarbij afbeeldingen met inkt op rijstpapier wor den getekend. Deze vorm van tekenen eist een zeer direct streekvaStheid. „Er kan niet worden gerommeld, zoals op aquarelpapier," aldus de kunstenares. Skan-dy-sign Zij maakt haar schilderijen onder de naam Skan-dy-sign. Een pseudoniem waarin haar grote interesse voor Oosterse kunst en cultuur tot uiting komt. Skandy Postema volg de de opleiding MTS Reclame en decoreren. Zij begon haar kunstzinnige activiteiten met aquarelleren. Vervolgens werd zij zo ge boeid door Chinees schilder werk dat ze zich deze techniek eigen ging maken. De over stap naar het Japanse Sumi-É werk was hierop een logisch vervolg. Omdat iedere lijn di rect goed op papier moet staan, beschouwt zij deze techniek als een uitdaging. Rust Een andere aantrekkelijke kant van deze Japanse schil dertechniek vindt Skandy Postema de rust waarmee moet worden gewerkt om een goed resultaat te bereiken. Zij werkt de afbeeldingen die zij maakte af door ze op een tweede laag rijstpapier te plakken en in te lijsten in pas se-partout. Vaak schildert zij daarop door en schrijft er een haiku op. Een haiku is een klein Ja pans gedichtje. Skandy Pos tema schrijft deze dichtregels zelf. Ze hebben altijd betrek king op de afbeelding die zij maakte. Zo staat bij een af beelding van een orchidee met vissen: 'In de rust en stil te van het bos laat de orchidee gemakkelijk haar geur los'. Overdenking Door de combinatie van Ja panse Sumi-É techniek haiku's heeft het werk van Skan-dy-sign een heel eigen karakter. De kunstenares wil met haar schilderijen een boodschap, een overdenking overbrengen op de toeschou wer. Haar werk is in Atelier 4B te bezichtigen na een tele fonische afspraak via 0111- 414912. Op zaterdag 28 februari is het atelier geopend van 11.00 tot 15.00 uur. De kunstenares is dan persoonlijk aanwezig en laat via een aantal demon straties zien hoe zij haar schil derijen maakt. In Atelier 4B hangt ook een aantal schilde rijen van de Chinese schilder Ming. Een van de schilderijen van Skan-dy-sign, waarop bamboe een centrale rol speelt

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 1