WVG-teruggave komt eraan Werkgelegenheid verbreden VLIEGER Hoorzitting in Renesse over het transferium Run op ontheffingen snijden van zeegroente ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE M Hardrijders op de bon Bijna de gracht in I Postkantoor gesloten Man dood aangetroffen Nota voor ventbeleid EUROPAKKER Apenpootje IS ER MEER DAN EEN VUILTJE AAN DE LUCHT IN HET JANNEWEKKEN? L dé krant van schouwen - duiveland! /V\/) (j i f 3 2 Oj ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE DINSDAG 3 FEBRUARI 1 998 1 53e JAARGANG NR 26326 WAARIN OPGENOMEN DE ZIERIKZEESCHE Beter Wonen-directeur: 'Het kost ons eindeloos veel tijd' ZIERIKZEE - Huurders van Beter Wonen die in het kader van de Wet Voorziening-en Gehandicapten aan passingen aan hun huis hebben laten doen en daar voor een eigen bijdrage hebben moeten leveren krij gen dat geld terug, maar moeten nog geduld hebben tot 1 maart. ,,Het is een heel ingewikkelde regeling die ons administratief eindeloos veel tijd kost," ver klaart Beter Wonen-directeur Ph. van Doorne het - volgens velen late - tijdstip. De Wet Voorzieningen Ge handicapten heeft van meet af aan de tongen iti beroering gebracht. In de tijd dat het rijk over de gelden beschikte duurde het veel mensen veel te lang eer een aanvraag voor een bijdrage uit die WVG in behandeling werd genomen. Later kregen de gemeenten een eigen WVG-pot waarover ze zelf zeggenschap hadden en dat leidde volgens boze ton gen weer tot misbruik. Het geld werd, zo werd beweerd, gebruikt voor zaken waar het niet voor gebruikt mocht worden. Feit is in ieder geval wel dat lang niet al het geld uit de pot daadwerkelijk benut is voor het aanpassen van woningen aan gehandicapten. Er was geld over en daarom besloot de gemeenteraad van Schou- - wen-Duiveland om iedereen die in 1997 een eigen bijdrage had betaald voor aangebrach te aanpassingen zijn of haar geld terug te geven. Met, daarvan is Van Doorne over tuigd, de beste bedoelingen. Alleen heeft de raad niet he lemaal overzien wat voor ons als woningbouwvereniging de consequenties waren." De woningbouwvereniging kreeg met een deel van de aanvragen voor een bijdrage uit de WVG-pot te maken. Via de gemeente kwam als zo'n aanvraag goedgekeurd werd het geld op tafel. Naar gelang van het inkomen moest de aanvrager een eigen bijdrage ophoesten en dat bedrag liep in sommige gevallen op tot enkele duizenden guldens. ,,En dat is voor iemand met - bijvoorbeeld - AOW en een pensioentje toch een hoop geld. Daarom hebben wij in veertien van de vijftien ge vallen het bedrag voorgescho ten," aldus Van Doorne. De huurders konden de 'le ning' gespreid over een perio de van 10 tot 15 jaar terugbe talen. De afbetaling werd verrekend met de huur. „En dat varieert van een'paar gul den tot een paar tientjes per maand," weet Van Doorne. Om het nog wat ingewikkel der te maken ging het om een lening op basis van annuïteit. Dat wil zeggen dat de lener de aflossing bij elkaar 'spaart' en pas aan het einde van de looptijd het volle bedrag terugbetaalt. Maandelijks wordt de rente over het ge leende bedrag betaald en een klein deel van de aflossing. Een traplift. Eén van de aanpassingen van een huis waarvoor mensen een bijdrage kunnen krijgen via de Wet Voorzieningen Gehandicapten. (Foto: Marijke Folkertsma) Het kost volgens Van Doorne heel wat gereken om erachter te komen hoe hoog het bedrag is dat de leners terugkrijgen. „Ook al omdat er tussentijds bijvoorbeeld huurverhogin gen of aanpassing van de hoogte van de huursubsidie kunnen zijn. In de praktijk komt het er op neer dat de le ners een bedrag tot een paar tientjes terugkrijgen en van af 1 maart weer de normale huur zonder de opslag vanwe ge de terugbgtaüngsregeling gaan betalen. Van Doorne zegt zelf niet bij ster gelukkig te zijn met de ingewikkelde WVG-regels. „Die zijn inmiddels ook al weer veranderd. En zelf ben ik nooit zo blij met van die kortlopende regelingen." Hij heeft de cijfers niet helemaal paraat maar schat dat de wo ningbouwvereniging in 1997 ongeveer dertig aanvragen voo r aanpassing van een (huur)huis kreeg. De helft van de aanvragers viel in de categorie van wie een eigen bijdragegevraagd werd. Op woensdag 18 februari ZIERIKZEE - Welke aanpassingen moeten er in en om het transferium nog gedaan worden? Dit is de centrale vraag op de hoorzitting die is vastge steld voor woensdag 18 februari. Dat gebeurde gisteren in de commissie ROEZ. Iedereen die zijn zegje over het transferium wil doen, kan op deze avond het woord voeren. De bijeen komst, die gehouden wordt in het dorpshuis in Renesse, begint om 19.30 uur. De hoorzitting was begin ja nuari al toegezegd, maar een datum was nog niet ge vonden. Ook dit keer lag de vaststelling nogal moeilijk, omdat de raadsleden die avond op cursus zijn en de hoorzitting dus niet bij kun nen wonen. Desondanks werd toch tot de 18e febru ari besloten. Dit omdat het drukke programma weinig andere ruimte liet. Indien namelijk op korte termijn tot aanpassingen wordt be sloten, neemt Rijkswater staat in veel gevallen nog vijftig procent van de kos ten voor haar rekening. Volgens de verantwoorde lijke wethouder C. Veer- hoek zal tijdens de hoorzit ting nader worden ingegaan op het evaluatierapport. „Moeten er aanpassingen gedaan worden aan het ge bouw zelf, of moet de dienstregeling gewijzigd worden? Die vragen komen bijvoorbeeld aan de orde." Op 9 maart zal de commissie tot een volledige behande ling van het evaluatierap port overgaan. SEROOSKERKE - Bij snel heidscontroles maandag op verschillende locaties op Schouwen-Duiveland zijn veertig hardrijders beboet. Van 11.15 tot 12.45 uur werd gecontroleerd langs de Ser- ooskerkseweg bij Seroosker- ke. Van de 395 voertuigen die de radarwagen passeerden re den tien te hard. De hoogst ge meten snelheid was 103 kilo meter per uur daar waar 80 kilometer per uur het toege stane maximum is. Op de N59 ter hoogte van Kerkwerve werd van 12.50 tot 14.25 uur gecontroleerd. In totaal 550 voertuigen passeer den, waarvan dertien met te hoge snelheid. De hoogst ge meten snelheid was 100 kilo meter per uur. Tijdens de controle van 14.30 tot 16.00 uur langs de Lange Blokweg werden 444 voertui gen gecontroleerd. Zeventien bestuurders waren in overtre ding. De hoogst gemeten snel heid was 97 kilometer per uur op een plaats waar een maxi mumsnelheid van 70 kilome ter per uur geldt. ZIERIKZEE - Bij de politie kwam maandagavond laat melding binnen dat er een au to te water geraakt zou zijn. Het bleek mee te vallen. Een 29-jarige inwoonster van Zie- rikzee reed met haar auto over de Grachtweg en was door het spiegelgladde weg dek in een slip geraakt. De auto kwam uiteindelijk ech ter op het grastalud langs de Grachtweg net voor het wa ter tot stilstand. De gemeente werd onmiddellijk gealar meerd waarna de strooiwa gens op pad werden gestuurd. WINTERTOCHT ZOUTELANDE - De Zeeuwse Wandelsport Bond houdt za terdag 21 februari vanuit Zoutelande de vierde en laat ste wintertocht van dit sei zoen. De deelnemers aan de 5, 10 en 15 kilometer gaan tus sen 11.00 en 13.00 van start bij café-restaurant 't Schrob- belèrke in bungalowpark Kustlicht. Voor nadere inlich tingen: telefoon 0113-220757. Structuurvisie Schouwen-Duiveland ZIERIKZEE - Om ook in de toekomst voldoende werkgelegenheid op Schouwen-Duiveland te heb ben, moet de gemeente de komst van nieuwe bedrij ven stimuleren. Voorkomen dient te worden, dat de werkgelegenheidsstructuur te beperkt wordt. Dat staat in de structuurvisie van de gemeente, die richting geeft aan de ruimtelijke ont wikkeling van dit gebied in de jaren na 2000. In het blad Bedrijfscontact wordt uitgebreid ingegaan op de uitgangspunten van de structuurvisie, die in nauw overleg met de gemeente is opgesteld door het bureau Rothuizen, Van Doorn 't Hooft. De opstellers hebben gebruik gemaakt van vier vi sies die de Rijksplanologi sche Dienst in het project Ne derland 2030 geeft. Hoewel deze visies een verschillend beeld geven van Schouwen- Duiveland in het jaar 2030, is er sprake van een aantal be langrijke overeenkomsten. Landbouw en natuur Landbouw en natuur blijven beeldbepalend voor het ge bied en Schouwen-Duiveland behoudt als woon- en recre atiegebied zijn aantrekkings kracht. Daarom zullen land bouw, wonen en recreatie een leidende rol spelen bij ruim telijke ontwikkelingen. Door te kiezen voor een duurzame ontwikkeling moet deze kwa liteit worden gegarandeerd. Door het verbreden van de economische basis wil de ge meente echter ook de risico's van een eenzijdige werkgele genheidsstructuur beperken. Voor het stimuleren van de werkgelegenheid, richt de ge meente zich op het aantrek ken van bedrijven die door technologische ontwikkelin gen minder afhankelijk zijn van hun vestigingsplaats. Het toekomstbeeld voorziet erin dat productiebedrijven vooral te vinden zullen zijn op de bedrijventerreinen in Zierikzee en Bruinisse, die langs de Midden-Zeelandrou te liggen. In Scharendijke kan ruimte worden vrijge maakt voor (lokale) bedrij ven die gericht zijn op de westkant van het eiland. Vervolg op pagina 2. Aan het Jannewekken in Zierikzee is aanne mingsbedrijf Sagro uit 's-Heerenhoek begon nen met het afgraven van de met petroleum vervuilde grond. Dit in opdracht van de ge meente Schouwen-Duiveland en de familie Van der Wekken. De verwachting is dat Sagro io'ri anderhalve week nodig heeft om het kar wei te klaren. Wanneer de vervuilde grond is afgevoerd, kan een schonegrondverklaring worden afgegeven. Is die er, dan kan er begon nen worden met de bouw van het beoogde ap partementencomplex. Een medewerkster van Makelaardij Driekleur uit Zierikzee liet des gevraagd weten, dat nog onbekend is wanneer de eerste paal de grond in kan.. Ook bij pro jectontwikkelaar Grootendorst uit Waddinx- veen hult men zich in stilzwijgen. „We weten wel een datum, maar die vertel ik nog niet," aldus Grootendorst. Ook bij Sagro wil men weinig over de werkzaamheden kwijt. Zelfs de bestemming van. de vervuilde grond, wil men daar jniet vertellen. (Foto: Marieke Mandemaker) ZIERIKZEE - In verband met dé installatie van nieuwe ba liecomputers sluit het post kantoor in Zierikzee maan dag 9 februari haar deuren. Dinsdag 10 februari is het postkantoor weer geopend. De nieuwe computers maken het mogelijk sneller te wer ken. Bovendien kunnen binnen het nieuwe systeem wijzigingen en uitbreidingen makkelijker worden doorge voerd. Klanten wordt geadvi seerd maandag gebruik te maken van het dichtstbijzijn de postkantoor in Burgh- Haamstede of - voor kente kenbewijzen - naar Middel- harnis. STAVENISSE - Op een talud, in de haven van Stavenisse werd maandag omstreeks 13.00 uur het stoffelijk over schot gevonden van de 70-ja- rige Adriaan Vroegop uit Sta venisse. Volgens de politie is Vroegop vermoedelijk onwel gewor den tijdens werkzaamheden aan zijn bootje, in het water beland en verdronken. Hij werd door enkele vrienden gevonden. De politie heeft in samenwerking met een arts onderzoek verricht. ZIERIKZEE - Om te komen tot een eenduidig vent- en standplaatsenbeleid heeft de gemeente Schouwen-Duive land een conceptnota opge steld. Deze nota is gebaseerd op een modelverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De bedoeling is om dit con cept eerst te bespreken met vertegenwoordigers van de Federatie van Ondernemers verenigingen Schouwen-Dui veland. Hierna krijgt de com missie GGZ/Ruimtelijke Or dening en Economische Za ken gelegenheid haar oordeel te geven. Het is uiteindelijk aan de ge meenteraad om de nota vent en standplaatsenbeleid vast te stellen. 24 uur bereikbaar BRUINISSE DUIVELAND ZIERIKZEE 0111 -64 15 62 autotel. 06 53 32 88 09 Alles komt op tijd voor hem, die wachten kan. AF EN TOE ZON HET WEER Vannacht enkele opklaringen en in het binnenland kans op een mistbank. Min. temp. omstreeks het vriespunt en opnieuw kans op gladheid. Overdag af en toe zon en op de meeste plaatsen droog. Middagtemp. 5 graden. Zuidwestenwind, matig kracht 3 tot 4, op de Wadden af en toe krachtig, 6. 2 EISEN Volgens Rusland gaat Bagdad in op de eisen van de Verenigde Naties. 3 KERMIS De kermissen op Schouwen-Duiveland komen zwaar onder druk te staan. 5 EXPOSITIE In het mini-scheepvaartmuseum bij Ouwerkerk is een expositie over de ramp ingericht. 6 VOLLEYBAL Dames- en herenteam v^j Kwiek beleefden gemakkelijk weekendje. Dit nummer bestaat uit 8 pagina's ZIERIKZEE - Vandaag is de run op de seizoensont heffingen voor het snijden van zeegroenten in de Oosterschelde weer begonnen. Aanvraagformulie ren kunnen worden opgehaald op het gemeentehuis in Zierikzee. De aanvragen, tot vrijdag 6 februari te verkrijgen, moe ten vervolgens via de post naar de provincie worden ge stuurd. Daar woi-den ze be handeld op volgorde van bin nenkomst. De provincie heeft driehonderd ontheffingen te vergeven voor het snijden van zeekraal en lamsoor. Meestal overtreft het aantal aanvragen ruim het aantal ontheffingen. De plaatsen rond Schouwen-Duiveland waar de groenten te snijden zijn: 't Stelletje bij Zierikzee, 't Schor bij Viane en langs een deel van de Grevelingendam. Advertentie Trendy combinatie van plantje in hoge vaas; de Davallia, ook wel 'apenpootje' genoemd, en de Selaginella. Deze plantjes staan graag in het licht. Inclusief vaas. geldig t/m 10 februari 1998. zolang de voorraad strekt. HÈT TUINCENTRUM VOOR GBOENUEFHEBBERS RENESSE, LAÖNE 20, 0111-461031 Blijf op de hoogte van al het nieuws op Schouwen-Duiveland, met de Zierikzeesche Nieuwsbode en neem een abonnement. JA, ik wil een: MAAND abonnement met automatische afschrijving 19,50 KWARTAAL abonnement met automatische afschrijving 52,50 KWARTAAL abonnement zonder automatische afschrijving 55,00 HALFJAAR abonnement met automatische afschrijving a 99.00 HALFJAAR abonnement zonder automatische afschrijving ƒ104,00 JAAR abonnement met automatische afschrijving a 188,00 JAAR abonnement zonder automatische afschrijving ƒ198,00 Ik ontvang de Zierikzeesche Nieuwsbode de eerste 2 weken gratis!! PROEF-abonnement 4 weken met automatische afschrijving 10.00 Dhr./mevr. Naam Adres Postcode Telefoon Handtek. Bij automatische afschrijving uw bank-/gironummer vermelden: ..Plaats: Geb.datum Zend de bon in open envelop zonder postzegel naar Zierikzeesche Nieuwsbode abonnementenadministratie. Antwoordnummer 12.4300 VB Zierikzee

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 1