Wadvissers bijeen in Bakkeveen Renesse geeft startsein voor reeks straovieringen Januari was zacht, zonnig en vochtig Bunkerfraude groter dan verondersteld Nieuwe weg in ruil voor vijfde baan Filmprijs van Brussel voor Britse speelfilm Commerciële uitgever voor huizenverkoop Nieuw systeem tegen illegale olielozingen Veel verloop onder officieren bij marine 'Karakter' ook in bioscopen VS Actiebereidheid niet zo groot bij varkenshouders Eén op de drie Amsterdamse agenten zakt voor schiettest Bereikbaarheid bedrijfsleven 6 Overheidwetenschap en politiek verstaan zich met schelpdier- en garnalensector BAKKEVEEN/BRUINISSE - Op vrijdag 6 en zater dag 7 februari worden in het Friese Bakkeveen de jaarlijkse Volkshogeschooldagen voor de Nederland se Wad- en kustvissers gehouden. Volgens voorzitter J. K. Nooitgedagt van de Neder landse Vissersbond ligt er een boeiend programma gereed. Elk jaar bezoekt een aantal mosselkwekers uit Bruinisse en Zierikzee het treffen van schaal- en schelpdiervissers, vertegenwoordigers van di verse overheidsinstanties en politici. Vrijdagmiddag na de opening door Nooitgedagt wordt er door F. de Jong van het CWSS een inleiding verzorgd over de Waddenzee in internatio naal perspectief. Na de pauze worden de bezoe kers gesplitst in een garna len- en een schelpdiergroep. Voor de vertegenwoordigers uit de garnalensector geeft voorzitter Nooitgedagt een toelichting op het eindverslag van het nieuwbouwproject: Garnalenkotter 2000. RIVO- onderzoeker B. van Marlen houdt daarna een lezing over de uitkomsten van het project RESCUE: vlootinventarisa- tie en discardstudie. Direc teur H. Nienhuis van garna- lengigant Heiploeg in Zout kamp verzorgt een uiteenzet ting over het afgelopen sei zoen. Ook lanceert hij een toe komstvisie. De schelpdiergroep gaat zich onder leiding van RIVO-bio- loog drs. A. Smaal buigen over de huidige mossel- en kokkelbestanden na vier jaar structuurnota Zee- en kust visserij. W. Smit van het Landbouw Economisch Insti tuut (LEI) zal een deel van de economische evaluatie voor zijn rekening nemen. In dezelfde groep houdt F. van der Zee van handkokkel- vereniging Cardium een be toog over de gang van zaken in de handkokkelvisserij. Burgemeester W. L. F. C. Rid der van Rappard van het Waddeneiland Texel zal het 'maatschappelijk draagvlak voor de schelpdiervisserij' voor het voetlicht halen. Interwad Na het traditionele visdiner wordt tijdens het avondpro gramma het projectteam In terwad behandeld door P. Feddema. Hierna volgt een informeel samenzijn. Zaterdagmorgen zijn er inlei dingen over hoe mens, natuur en visserij zich samen op het Wad kunnen handhaven. Drs. H. Revier van de Waddenclub vertegenwoordigt de milieu beweging en drs. B. Keus van Waddenvissers, overheid, wetenschap en politiek treffen elkaar eind deze week in het Friese Bakkeveen. (Foto: Jacob de Ronde) het Produktschap Vis treedt op de Volkshogeschool in de een evaluatie van alle gehou- Visserijdagen bedragen 250 op namens het bedrijfsleven. 'Friese Wouden' te Bakke- den inleidingen. De kosten gulden, inclusief overnach- De tweedaagse bijeenkomst veen wordt afgesloten met voor het bijwonen van deze ting en maaltijden. DEN HAAG (ANP) - Minister Jorritsma (Verkeer en Water staat) wil met een nieuw sys teem voor de afgifte, van zee- schepenafval het aantal illegale olielozingen op de Noordzee terugdringen. De minister hoopt dat het aantal illegale lozingen in 2010 daar mee een verwaarloosbare om vang heeft gekregen. Dit staat in de voortgangsno ta Scheepvaart en Milieu die Jorritsma vrijdag naar de Tweede Kamer heeft ge stuurd. In 2000 moeten zeeha vens een plan hebben opge steld waarin staat hoe de scheepvaart zijn afval op de makkelijkste manier kan af geven, Jorritsma wil dat schepen niet direct meer hoe ven te betalen voor hun afge leverde afval. De kosten zullen indirect worden verre kend. De minister verwacht dat de belangrijkste reden om olie op zee te lozen, namelijk dat de afgifte te duur is, hier door vervalt. De afvalver- werkig van de binnenvaart zal de komende jaren worden betaald uit een heffing op de brandstof. DEN HAAG (ANP) - De mari ne maakt zich zorgen over het grote verloop onder haar offi cieren. Afgelopen maand heb ben bijna dertig jonge officie ren aangegeven dat zij een overstap naar het bedrijfsle ven overwegen. Het zijn vooral dertigers die de marine de rug toekeren, al dus een woordvoerder van Defensie. Vaak is de gezinssi tuatie reden voor het vertrek. ,,Het gaat om jonge officieren met een gezin, met een al dan niet werkende partner. Dan is het lastig wanneer de man langdurig van huis is". De marine voert gesprekken met degenen die erover denken een andere baan te zoeken. Zij hoopt zo de knelpunten te in ventariseren en waar moge lijk weg te nemen. Maar zeker dat laatste is niet eenvoudig. Het probleem is niet nieuw. De marine gaat er vanuit dat gemiddeld per jaar dertig of ficieren de dienst verlaten. De afgelopen twee jaar waren het er in totaal tachtig. ROTTERDAM (ANP) - Me diagigant Sony/Columbia heeft de Nederlandse speel film Karakter aangekocht voor de Amerikaanse markt. Dit meldt de Dagkrant van het Internationaal Film Fes tival in Rotterdam. Karak ter, de vrije interpretatie van Bordewijks roman over Dre- verhaven en Katadreuffe, is het bijzonder succesvolle de buut van regisseur Mike Van Diem. HOOFDDORP (ANP) - De gemeente Haarlemmer meer geeft geen toestemming voor de uitbreiding van Schiphol zolang het Rijk weigert een nieuwe weg aan te leggen in de gemeente. Voor de aanleg van de vijfde start- en landingsbaan is wij ziging van het bestemmings plan nodig. De gemeente Haarlemmermeer, waar Schiphol op gevestigd is, is niet van plan die aanpassing zonder meer door te voeren, zo blijkt uit een brief die het college van burgemeester en wethouders van Haarlem mermeer vrijdag aan minis ter Jorritsma (Verkeer) heeft - gestuurd. De dwarsliggende gemeente kan voor heel wat vertraging zorgen. Weliswaar is het Rijk bevoegd een aanwijzing te ge ven, maar dat is een lange procedure. Wethouder J. Kroon van Verkeer én Ver voer denkt dat dat minimaal een half jaar, maar waar schijnlijk langer gaat duren. De gemeente eist aanleg van de zogeheten N22 die Nieuw- Vennep verbindt met de N205 bij Haarlem. Volgens de wet houder maakt de weg deel uit van eerdere afspraken met het Rijk. De nieuwe start baan van Schiphol doorkruist enkele wegen in de polderge meente, en het Rijk heeft be loofd vervangende wegen aan te leggen. Er is echter nooit gezegd dat dat per se de N22 moet zijn, erkent Kroon. De wethouder zegt dat hij met de N22 al met minder genoe gen neemt dan de oorsproke- lijke afspraken. Als het Rijk echt zijn beloftes nakomt, ko men er tunnels onder de start baan om twee polderwegen intact te laten. Die kosten 80 miljoen gulden. De financie ring van de N22 is met behulp van diverse potjes al bijna rond. Het Rijk hoeft nog maar 50 miljoen gulden extra bij te dragen. Met wedstrijd flessenpost RENESSE - Traditiegetrouw geeft Renesse het start sein voor de reeks straovieringen in de westhoek van Schouwen-Duiveland. Het straofeest in Renesse wordt gevierd op zaterdag 14 februari. Het feestelijke programma begint om half elf bij manege Grol met het verzamelen van de deelnemende paarden en pony's. De dieren worden daar door een jury beoor deeld op de versiering. Daar na vertrekken de straorijders voor de gebruikelijke rit over het strand. Als de ruiters en paarden hun tocht over het strand maken, zijn er in het dorp allerlei ac tiviteiten voor de kinderen. Om 12.15 uur worden zij ver kleed verwacht bij de podi umwagen aan de Lange Reke, om daar hun outfit te laten beoordelen door een jury. Aansluitend is er een rings teekwedstrijd naar keuze per fiets of op pony. De pony's worden gratis beschikbaar gesteld door manege Grol. Bij de kraam van de inschrij ving kunnen de kinderen ook een afgesloten fles met een brief erin inleveren voor deel name aan de flessenpostwed strijd. De flessen worden op een later tijdstip door een vis sersboot op volle zee uitgezet. De fles die het verst komt, le vert een prijs op. Om 14.00 uur vertrekt fanfa rekorps Luctor et Emergo met kinderen en overige be langstellenden naar het transferium om daar de strao rijders op te halen. Zoals het er nu uitziet, zullen er ruim veertig straorijders deelne men. De kleine kinderen kunnen de tocht maken op een boe renkar. Burgemeester J. Asselbergs houdt om 14.30 uur een toe spraak op de podiumwagen aan de Lange Reke. Daar vindt ook vanaf drie uur de ringsteekwedstrijd voor de straorijders plaats. Tijdens deze wedstrijd kun nen de kinderen, die eerder op de dag meededen met de ringsteekwedstrijd vanaf 15.30 uur terecht in 'Het'wa pen van Zeeland' voor een gratis kindermenu. Op dit punt wordt de traditie ver broken, want het binnenge- beuren voor de kinderen vond voorheen elk jaar plaats in het Wapen van Renesse, maar dit etablissement is ver kocht en de straocommissie zag zjch genoodzaakt naar een andere locatie om te zien. Die is gevonden bij Ludo Vlaander, eigenaar van het Wapen van Zeeland. Daar ko men om 17.00 uur ook de stra orijders naar toe voor de prijsuitreikingen voor best versierde paarden en pony's en voor het ringsteken. Na de prijsuitreiking wordt het feest voortgezet met muzika le omlijsting, verzorgd door Ad Hagesteijn. Vorig jaar trok het straorijden in Renesse een recordaantal deelnemers. (Foto: Marieke Mandemaker) DE BILT (ANP) - Wat velen al gemerkt hebben, stelde ook het KNMI vast: januari was zacht, zon nig en soms nat. De eerste 20 dagen van de maand haalden zelfs bijna het record van zachtste janu ari ooit. Maar dat bleef toch januari 1976 met een gemiddelde van 7 graden, tegen dit jaar 6,9. Vanaf 21 januari haalden hogedrukgebieden tussen Schotland en Noorwegen het gemiddelde flink naar beneden. Ze brachten koud en vrijwel droog winter weer. Maar met een gemid delde van ruim 4,5 graden tegen 2,2 graden normaal, bleef de maand uiteindelijk zacht. Het koudst was het in de nacht van 27 januari in Woensdrecht, het warmst op 10 januari in het Lim burgse Oost-Maarland. Die laatste plaats viel ook op doordat daar de minis^e regen van de maand viel. Over het algemeen was de maand' aan de natte kant met 75 mm tegen 67 nor maal. Het westen en noor den kregen de stevigste bui en, het zuiden was juist opmerkelijk droog. Bijna alle neerslag viel de eerste helft van de maand. Het meeste hemelwater kreeg Hoorn te verwerken met 110 De maand kende veel zon, 70 uur tegen een gemiddelde voor januari's van 44 uur. Vooral in Zeeland was de zon niet zuinig met 90 uur, het somberst was het noor den met 55 uur. BRUSSEL (ANP) - De Britse speelfilm Twenty- FourSeven heeft de belangrijkste prijs van het Inter national Filmfestival van Brussel, de Kristallen Ster voor beste Europese film, in de wacht gesleept. Voor deze onderscheiding waren veertien films genomi neerd. De Amerikaanse steracteur en -regisseur Dennis Hopper overhandigde regisseur Sha ne Meadows zaterdag de tro fee met bijbehorende cheque (ruim tweehonderdduizend gulden). In TwentyFourSeven speelt acteur Bob Hoskins een man die een boksschool opent om de jeugd in zijn dorp op het rechte pad te brengen, een ini tiatief dat veel gelijkenis ver toont met dat van de in ons land bekende boksschoolhou der „Ome" Jan Schildkamp uit Hoogvliet. De jury, ondeV voorzitter schap van Gerard Mort ier (ar tistiek directeur van de Salz- burger Festspiele), gaf de Kristallen Sterren voor beste acteur en actrice aan respec tievelijk Om Puri en Rona Hartner. Geslaagd Het festival in Brussel beleef de dit jaar zijn 25e editie. Vol gens de organisatie was het een geslaagd jubileum. Er kwamen 45.000 bezoekers en 11.000 gasten op af, onder wie beroemdheden als Morgan Freeman, Catherine Deneuve en Oliver Stone. TILBURG (ANP) - Hooguit een derde van de var kenshouders in Brabant en Limburg is bereid mee te doen aan acties als demonstraties en blokkades. Hoe jonger de varkenshouder, hoe groter de actiebereid heid. Dit blijkt uit een enquête van de Noorbrabantse Christelij ke Boerenbond (NCB) en de Limburgse Land en Tuin- bouwbond onder 300 varkens houders en 300 andere inwo ners van Zuid-Nederland Achttien procent van de var kenshouders is van plan aan acties mee te doen, en nog eens 13 procent sluit zich daarbij misschien aan. De rest blijft thuis. Zowel de varkenshouders als de andere groep ondervraag den zien de toekomst van de varkenshouderij somber in. Driekwart van de varkens- boeren vindt dat de sector zelf in staat is de problemen aan te pakken. NIEU.WEGEIN (ANP) - Het Kadaster en de Vereni ging Eigen Huis, een club van huizenbezitters, gaan samen met een commerciële uitgeverij een verkoop kanaal voor woningen opzetten. Samen met elf ande re organisaties richten ze de het Nationaal Woninginr stituut (NWI) op. Het NWI wil woningen te koop aanbieden via krantjes en via Internet. Binnen het NWI werken de deels niet- commerci ele organisaties samen met de European Esta te Publishers, een uitgever van woningbladen. Het initiatief, waarvan de de tails maandag worden be kendgemaakt, is mogelijk een concurrent van de opper machtige Nederlandse Ver eniging van Makelaars (NVM), dat meer dan de helft van de woningmarkt in han den heeft. De oprichters heb ben nog wel geprobeerd de NVM te interesseren in sa menwerking, maar dat aan bod heeft de NVM afgeslagen. ,,Wij hebben al eerder beslo ten niet aan dat soort initia tieven mee te doen. Wij doen niet mee aan dergelijke mo nopolie-uitgevers", aldus al gemeen secretaris G. Cre- Het is niet voor het eerst dat de Vereniging Eigen Huis en het Kadaster samen een alter natief opzetten voor het ver koopsysteem van de NVM. In het najaar van 1996 hebben zij met veel tamtam het zoge naamde Koophuisnet opge richt, destijds zonder mede werking van een uitgever. Dit initiatief is nog niet ten grave gedragen, maar men verneemt er nog maar weinig van. Bij de oprichting ver wachtten de twee clubs dat de NVM zich op den duur bij Koophuisnet zou aansluiten, maar dat is nimmer gebeurd. Nulletje erbij ROTTERDAM (ANP) - De fraude met scheepsbrand stof in de haven van Rotterdam is omvangrijker dan tot nu toe bekend was. Er is de afgelopen drie jaar niet voor 7800 ton gefraudeerd, maar voor 78.000 ton. De politie in de Maasstad maakte donderdagavond een verkeerd cijfer bekend, doordat een nul was weg gevallen. De rivierpolitie heeft 26 men sen van enkele bunkerbedrij ven aangehouden op verden king van fraude, waarmee rederijen voor 13 miljoen gul den zouden zijn benadeeld. De verdachten zijn in afwach ting van hun proces op vrije voeten gesteld. De politie heeft drie jaar aan de zaak gewerkt nadat er aan wijzingen waren binnengeko men dat bunkerboten in de haven minder olie leverden aan zeeschepen dan officieel in rekening werd gebracht. Uit de boekhouding van en kele bedrijven bleek ook dat er minder olie was ingekocht dan verkocht. Al in juni 1995 arresteerde de rivierpolitie de directeur, de boekhouder en enkele werk nemers van de bunk'eraar At lantic Services en de dochter onderneming Postoils BV. Justitie verdenkt ze ervan voor vijf miljoen gulden aan olie te hebben verkocht zon der ooit te leveren. Werkne mers verklaarden toen dat zoiets gebeurde tijdens het overpompen van de ver warmde brandstof in de sche pen. Door de afkoeling van de olie in de scheepstanken nam het volume af. De rekening was echter gebaseerd op de ver warmde, meer volumineuze olie. Maar volgens chef re cherche van de rivierpolitie U. van Unnik zijn er ,,nog wel 25 andere manieren om te frauderen met hoeveelheden olie". De bedrijven die nu in opspraak zijn geraakt, staan volgens Van Unnik los van Atlantic Services en Postoils BV. Het Havenbedrijf in Rotter dam benadrukt dat de fraude relatief gering is. Er zijn hon derd bunkerbedrijven actief in Rotterdam met een omzet van 8 miljoen ton bunkerolie, ofwel 1,5 miljard gulden. AMSTERDAM (ANP) - Eenderde van de Amsterdam se agenten is in de tweede helft van vorig jaar gezakt voor de landelijk verplichte vuurwapentoets. Zij krijgen tot eind dit jaar de tijd om de theorieles bij te wonen en het vereiste aantal schietoefeningen en de toets te halen. Lukt dat niet, dan moeten ze zonder vuurwapen de straat op. De cijfers bleken vrijdag uit een evaluatie van de politie Amsterdam-Am- stelland. Volgens de politie heeft 89 procent van de onge veer 3500 agenten met een dienstpistool, de toets afge legd. Daarvan is 37,5 procent niet geslaagd voor de test. Van de gewapende agenten mocht 11 procent de toets niet doen, omdat hij of zij niet vol deed aan het vereiste aantal schietoefeningen. Een politie woordvoerder zegt dat bijna de helft van hen door vormen van overmacht als ziekte of ouderschapsverlof verhin derd was. De Amsterdamse korpslei ding is ook niet geschrokken van de cijfers. Bovendien zit er een stijgende lijn in het aantal geslaagde agenten, al dus een zegsman. Vorig jaar kregen tientallen agenten van de regiopolitie in Gronin gen geen herkansing. Zij moesten hun wapen inleveren omdat ze niet of onvoldoende hadden geoefend. Of het Amsterdamse cijfer hoger is dan het landelijk ge middelde is niet bekend. Het ministerie van Binnenlandse Zaken presenteert over drie maanden een inventarisatie van de schietvaardigheid bij alle korpsen in het land. Een woordvoerster van het minis terie noemt 37,5 procent ge zakte agenten aan de hoge kant, maar zegt er alle ver trouwen in te hebben dat het korps er hard aan werkt om dat te veranderen. De hoofdstedelijke korpslei ding wil dit jaar scherper toe zien op het naleven van de verplichtingen. Periodieke rapportage, besprekingen met de verschillende chefs en het aanspreken van individu ele medewerkers moeten daaraan bijdragen. DEN HAAG (ANP) - Het is beroerd gesteld met de te lefonische bereikbaarheid van het Nederlandse be drijfsleven en de overheid. Door technische midde len wordt de telefoon weliswaar vaker opgenomen, maar de beller krijgt de gewenste persoon of afdeling in kwestie in slechts 52 procent van de gevallen te pakken. Ten opzichte van 1997 is de be reikbaarheid met twee pro cent verslechterd. Dat leert onderzoek door het Trai nings- en adviescentrum tele com Tact van PTT Telecom. Tact noemt alleen de techni sche benadering van het pro bleem onvoldoende. Een toenemend aantal orga nisaties is afgelopen jaar overgeschakeld naar de voice mail: van twee naar vijf pro cent. Veel zoden aan de dijk zet dat vooralsnog niet. Colle ga's die een gesprek beant woorden kunnen de helft van de bellers niet verder helpen. Een kwart van de bellers met wie is afgesproken dat zij worden teruggebeld, komt van een koude kermis thuis.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 6