Nut en Uitspanning toont zich ambitieus met jaaruitvoering New Orleans Revival in Goes Inschrijving gestart voor finale Zeeuwse Belofte MEDIA - O V E R Z C H T De vrouwe van de Oldehoeve Oosterschelde Kunst in Corneliastichting P 4 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Viering 125- jarig bestaan werpt schaduw vooruit In verband met de verjaardag van koningin Beatrix zong het publiek bij het concert van NiLt en Uitspanning met enthousiasme het Wilhelmus. (Foto: Marijke Folkertsma) ZONNEMAIRE - Harmonievereniging Nut en Uit spanning in Zonnemaire blijkt de ambitie niet te schromen. Er is ongetwijfeld veel inspanning gele verd om tijdens de jaaruitvoering het publiek te ver rassen met een gevarieerd concert van aanzienlijk ni veau. De officiële uitvoering vindt vrijdagavond 6 februari 1 plaats, maar voor de oudere bewoners in de kernen van de voormalige gemeente Brou wershaven werd zaterdag middag in het dorpshuis van Zonnemaire al de try-out van dit programma gegeven. Voor Nut en Uitspanning wordt 1998 een belangrijk jaar met als hoogtepunt de viering van het 125 jarig jubi leum op 12 en 13 juni. Voorzit- ster van de harmonievereni ging H. Goemans liet met enige trots weten, dat voor dit feest enkele toporkesten zijn gecontracteerd, waaron der de kapel van de Konink lijke Marechaussee. De Gruttenpikkers Verder zal er een reünie op touw worden gezet voor alle oud-leden van Nut en Uit spanning en zal de bekende boerenkapel met de groene vestjes 'De Gruttenpikkers' voor deze gelegenheid even in ere worden hersteld. Het bestuur van de muziek vereniging in Zonnemaire houdt de blik overigens ook op de toekomst gericht, want naast jubileumvieren wordt er ook veel aandacht besteed aan ledenwerving. W. Hanse, die deze middag optrad als presentator, wees in dit verband op de actie via de school, die vijf nieuwe leerlingen bij het korps heeft opgeleverd. De vereniging telt 41 muzikanten en zestien leden van de drumband. Dat zijn redelijke aantallen, maar regelmatigeaanwas wordt van groot belang geacht en daarom deed Hanse aan het seniorenpubliek zaterdag middag de oproep bijvoor beeld hun kleinkinderen eens te stimuleren een instru ment te gaan bespelen. Voor dirigent van het harmo niekorps Stephan Krekel- berg uit Kapelle is dit de eer ste jaaruitvoering met Nut en Uitspanning. ,,Wij hebben be wust voor hem gekozen om het niveau wat hoger te til len," zegt de voorzitster. Dat er zowel door de harmonie als door de drumband hard ge werkt is ter voorbereiding van dit concert bleek uit het muziekprogramma, dat ruim vijf kwartier in beslag nam. Studiestukken Naast gemakkelijk in het ge hoor liggende nummers, be vat het concert ook studie stukken, waarmee Nut en Uitspanning nieuwe registers opentrekt. Zo presenteerde de drumband zich onder lei ding van Hans Willemstein onder meer met het verras sende, uit meerdere delen be staande percussiestuk 'Met Maurtis op reis.' Het harmoniekorps gaf de première van een collage van de mooiste nummers uit 'Jungle Book', het bekende verhaal van Walt Disney. Er was gekozen voor een arran gement van Marcel Peters. De muzikanten namen het pu bliek mee op de reis van Mog- li door de jungle vol met span nende belevenissen. Bij het voorbij trekken van de kudde olifanten lieten de muzikan ten zelfs, zij het heel kort, hun vocale kwaliteiten horen. De drumband sloot daar weer perfect op aan met het pittige Jungle Drums, een werkje van de Bevelandse componist Peter Reijerse. Het harmoniekorps bleek nog veel meer in petto te hebben. Nog een studiestuk bijvoor beeld 'Contrasto Grosso' van de componist Jacob de Haan. Harmonie en drumband sa men sloten het optreden af met de bekende mars 'Astra' van Wim Laseroms. 'Kee' Na de pauze, waarin een enve- loppenverloting met flinke prijzenpot werd gehouden, ging het doek open voor 'Kee', een klucht in twee be drijven geschreven door Jaap van Raay, onder regie van mevrouw Jo Duinhouwer. Het verhaal speelt zich af in de spreekkamer van dokter Boon. Hij neemt zijn beroep zeer serieus en toont zich een nauwgezet man, maar kiest er toch voor een paar dagen met zijn vrouw Meta naar Amsterdam te gaan als blijkt dat zijn aandelen in de oliem aatschappij plotseling enor me winst opleveren. Buiten medeweten van dok ter Boon om, besluit bediende Johan de praktijk gewoon door te laten draaien. Hij acht zichzelf ook best in staat om de patiënten te helpen. Dat besluit geeft echter aanlei ding tot veel verwarring. De jaaruitvoering van Nut en Uitspanning vrijdagavond 6 februari ook in het dorpshuis in Zonnemaire begint om 19.30 uur Na concert en to neelopvoering wordt de avond nog voortgezet met bal na onder leiding van Fran- kies Combo. Op 16 mei in 't Beest Goes GOES - Belangstellende bands kunnen zich inschrij ven voor deelname aan de finale van de Zeeuwse Be lofte op 16 mei in 't Beest in Goes. Dit popconcours wordt geor ganiseerd door de Stichting Popmuziek Zeeland. Dit jaar zal er enkel een finale plaats vinden. Vijf bands zullen voor deze avond worden gese lecteerd op basis van een de mocassette, cd of cd-recorda- ble die ze insturen. Zij worden tijdens de eindstrijd beoordeeld door een jury die bestaat uit drie onafhankelij ke deskundigen van buiten Zeeland. De winnaar neemt deel aan de finale van de Grote Prijs van Nederland en kan een cheque van 1500 gulden tegemoet zien. Bands die zich willen in schrijven voor dit popcon cours kunnen een folder met het reglement en een inschrij- vingsstrook aanvragen bij: Stichting Popmuziek Zee land, Postbus 108,- 4330 AC Middelburg. Bij inschrijving moet een recente groepsfoto en een biografie worden mee gestuurd. De uiterste in- schrijfdatum is 15 maart. De editie '97 van de Zeeuwse Be lofte werd gewonnen door Scale Models. NEDERLAND 1 18.28 uuk- Get the picture. Kennisquiz. Presentatie: Ju dith de Bruijn. 18.55 uur Alle dieren tellen mee. Informatief dierenpro- gramma. 19.23 uur Waku Waku. Spel- programma. 20.00 uur NOS-Journaal. 20.24 uur Netwerk. Actuali teitenrubriek. 20.57 uur NOS-Weerover- zicht. 21.04 uur Tussen kunst en kitsch. 21.56 uur Taxi. 22.25 uur Denkwijzer. Ken nisquiz. Presentatie: Chazia Mourali. 22.53 uur NCRV-Dokument: De opvoeding. 23.36 uur Miniatuur. De bij zondere plek in het leven van Jean Nelissen, sportjourna list en schrijver. 23.44 uur Cheers. Amerikaan se comedyserie. Afl.: Spel lbound. Nick, de ex van Car lo, denkt dat Sam zijn vrouw Loretta wil afpakken. Om zich te wreken probeert hij Diane in te palmen. NEDERLAND2 18.00 uur NOS-Journaal. 18.15 uur Actualiteiten. 18.43 uur NOS-Sportjournaal. 18.51 uur NOS-Hoofdpunten uit het nieuws gevolgd door het weer. 19.00 uur Radar. 19.30 uur Nooit meer gewoon. 8-delige serie over hoe men sen hun ziekte of aandoening beleven. 20.02 uur Ik ben je moeder nietNederlandse comedie- serie. 20.32 uur Web of deceit. 22.00 uur Het elfde uur. 22.54 uur Sucutera extra. 23.00 uur Studio NOS. Met aandacht voor de belangrijk ste gebeurtenissen in de sportwereld. Met om ca. 23.30 NOS-Journaal. 23.35 uur Megatrends. De maatschappij verandert snel, is turbulenter en complexer geworden. NEDERLAND3 18.00 uur Villa Achterwerk. Kindermagazine met om 18.00 Alfons Aberg; 18.10 Stu dio Achterwerk. 18.15 uur Sesamstraat. Kleu terprogramma. Afl.: Herin nering. 18.30 uur NOS-Jeugd jour naal. 18.43 uur Het klokhuis. Infor matief kindermagazine. 19.02 uur Lingo. Woordspel. Presentatie: Francois Bou- langé. 19.25 uur Barend Witte- man. 19.56 uur Moesha. 20.22 uur Dans op 3: Black cake - Concertante. 21.23 uur Curasao: Van Wa- tamula tot Punt Kanon. Serie verhalen over Curasao. Afl. 21: Choller. 21.49 uur Streetnoise. Korte muzikale portretten van Ne derlandse jazzmusici. 22.00 uur NOS-Journaal. 22.16 uur NOS-Sportjournaal. 22.33 uur Nova. Actualitei tenprogramma. Presentatie: Rob Trip. 23.03 uur NOS-Den Haag van- 23.23 uur Het uur van de wolf: Lumière Co. 00.17 uur Star dust. 00.32 uur Filmfestival Rotter dam: Les roseaux sauvages. 02.17-07.00 uur NOS-Tekst tv. VERONICA 18.05 Hercules. 18.55 Zwart/Wit. 19.25 Onderweg naar morgen. 20.00 Denk tank. 20.30 Walker. 21.20 Voetballen doe je zo. 22.00 112 Weekend. 22.30 Sex voor de Buch. 23.30 De heilige koe. 00.05 The sound of radio. RTL 4 18.00 RTL Nieuws weer. 18.10 Superscore. 18.30 The bold the beautiful. 19.00 Lucky letters. 19.30 RTL Nieuws weer. 20.00 Goede tijden, slechte tijden. 20.30 Postcode loterij record show. 21.45 Breekijzer. 22.30 RTL Actueel: Peter R. de Vries misdaadverslaggever. 22.45 Shownieuws. 23.00 Nieuws. 23.30 Catherine. 00.15 The Oprah Winfrey show. 01.00 Santa Barbara. RTL 5 18.00 RTL Nieuws. 18.05 Stu dent-talent. 18.35 Oog in oog. 19.00 5 in het land. 19.25 Weer verkeer. 19.35 Voetbal in. het land. 20.00 RTL Nieuws. 20.20 Weer verkeer. 20.30 Money. 22.20 5 in het land. 22.45 Nederland motorland. 23.15 Business update. 23.35 RTL Nieuws. 00.05 Nachtpro gramma. SBS 6 18.10 Jerry Springer. 19.00 Goudkust. 19.30 Actienieuws. 19.55 Real tv. Aansl. Trek king Lucky 10. 20.35 Intersec tion. 22.30 Hart van Neder land/Hart van de regio. 23.00 Weer. Aansl. Trekking Lucky 10. 23.00 Red light zone. 23.55 Jerry Springer. 00.40 Days of our lives. 01.35 Nachtpro grammering: Actienieuws. BRT1 18.00 Journaal. 18.10 Blok ken. 18.35 Mooi en meedogen loos. 19.00 Journaal. 19.35 Man bijt hond. 19.50 Weerbe richt. 19.55 Thuis. 20.20 De kop van Jut. 20.50 Afrit Ne gen. 21.20 Herexamen. 22.10 Nieuwe maandag. 22.59 KE- NO-uitslagen. 23.00 Journaal. 23.20 Weerbericht. 23.25 Christen Democratische Om roep. 23.35 Pacific Drive. 23.57-09.00 Doorlopende her haling van het journaal en weerbericht. BRT 2 18.00 Hey Arnold. 18.25 Stu- dio.KET. 18.40 Via via. 19.05 Ready or not. 19.30 Married with children. 20.00 Canvas: Journaal. 20.30 Kwesties. 21.25 Dood doet leven! 22.00 Terzake. 22.30 Children of'the dust. 00.00-02.00 Doorlopende herhalingen van TerZake. Dinsdag 3 januari NEDERLAND 1 07.00 uur NOS-Journaal. 07.05 uur Get the picture. 07.29 uur Ontbijt tv. Met om 7.30, 8.00 en 8.30 uur NOS- Journaal; 7.43, 8.15 en 8.45 uur NOS-Sportjournaal. 09.00 uur NOS-Journaal. 09.08 uur De ochtenden. 09.56 uur Tussen kunst en kitsch. 10.46 iiur NCRV-Dokument: De opvoeding. 11.27 uur Jos op 1. 12.16 uur Uitzending politie ke partijen: GPV. 12.19 uur Opsporing verzocht. 13.09 uur NOS-Tekst TV 15.13 uur Praijktijdperike- len. Engelse serie. 16.05 uur Jos op 1. 17.01 uur Alles kits. Met om 17.03 Jules en Jules; 17.27 Ge nie from down under; 17.53 Alles kits kwis. NEDERLAND2 09.30 uur Zig zag: De mens. 10.00 uur A visit to 10.30 uur De rommelkast. 11.15 uur Iedereen kan scha ken. 12.00 uur Agrarisch journaal. 12.15 uur 't Zal je gebeuren... 12.45 uur Agrarisch journaal. 13.00 uur NOS-Journaal. 13.05 uur NL-tv. Afl. 4: Van daag over Het inzamelen van afval en Kamperen in de na tuur. 13.20 uur Nooit meer gewoon. 13.45 uur Clips. 13.59 uur Het vragenuurtje. Rechtstreeks verslag van het wekelijks vragenuurtje in de Tweede Kamer. 15.00 uur Spreekuur. Service- programma. 16.00 uur NOS-Journaal. 16.11 uur Coco Jappe. 16.35 uur De vijf. 16.55 uur Het leven in een vij ver. 17.15 uur Gospelclips. 17.29 uur 2 Vandaag. Met om: 17.30 uur NOS-Journaal. 17.35 uur Actualiteiten. NEDERLAND3 07.00 uur NOS-Tekst tv. 12.00 uur NOS-Journaal. 12.07 uur MiddagEditie. Ac tueel magazine met om 12.30 uur NOS-Sportjournaal. 13.00 uurNOS-Journaal. 13.08 uur Urbania, een stads- triptiek. 13.42 uur Barend Witte- man. 14.08 uur Lingo. 14.31 uur De plantage. 15.27 uur Buren. 16.00 uur NOS-Journaal. 16.07 uur Waskracht! 16.32 uur Loladamusica. 17.05 uur Heartbreak High. VERONICA 07.00 Veronica FM. 09.00 Ve ronica live: Winkel van Sin- kei. 11.00 Onderweg naar morgen. 11.25 Veronica live. 11.30 Way of life. 12.00 Game time. 14.00 Live line. 16.15 Saved by the bell: The new class. 16.40 Homeboys in outer space. 17.10 Family matters. 17.40 Paradise Beach. RTL 4 07.00 RTL Nieuws. 07.10 Car toon express: Aladdin. 07.30 RTL Nieuws. 07.40 Cartoon express: Aladdin. 08.00 RTL Nieuws. 08.08 The bold the beautiful. 08.30 RTL Nieuws. 08.35 As the world turns. 09.00 RTL Nieuws. 09.10 As the world turns. 09.30 Goede tijden, slechte tijden. 10.00 Koffietijd! 11.00 The Oprah Winfrey show. 11.45 Santa Barbara. 12.30 Lunchkids: Calimero Valeriano. 13.00 Lunchkids: Tom Jerry Kids. 13.40 Postcode loterij record show. 15.05 As the world turns, 16.00 RTL Nieuws. 16.10 Catherine. 17.00 RTL Nieuws. 17.05 5 uur show. RTL 5 06.40 Business update. 07.00 RTL Nieuws. 07.10 Business update. 07.30 RTL Nieuws. 07.40 Business update. 08.00 RTL Nieuws. 08.10 Business Update. 08.30 Ochtendpro gramma. SBS 6 13.10 Hart van Nederland. 13.40 De avonturen van T- Rex. 14.10 Goudkust. 14.40 Vakantie-tv. 15.10 Pacific Drive. 15.35 Days of our lives. 16.20 Ned and Stacey. 16.45 Bugs. 17.40 Hangin' with Mr. Cooper. BRT 1 12.35 Blokken. 13.00 Jour naal. 13.25 Weerbericht. 13.30 Zuster Stefanie. 14.15 Due south. 15.05 Destin animal. 16.00 Dempsey and Makepe ace. 16.55 Open op zondag. 17.10 Pacific Drive. 17.35 Bu- BRT2 17.00 KETNET: Musti. 17.05 De boomhut. 17.20 Tom en Tim. 17.25 Disney Festival. 17.55 Tik Tak. OMROEP ZEELAND RADIO Maandag 2 februari 18.02 uur .Omroep Zeeland Nieuws in het kort. 18.05-18.30 uur Radio Nieuws Centrale, met landelijke en internationale actualiteiten. 18.30 uur NOS-Nieuwsbulle- tin. Dinsdag 3 februari 07.03 uur Omroep Zeeland Nieuws met om 07.31 uur het weer in de provincie; 07.45 uur: overzicht ochtendbla den; 7.55 uur: de agenda en agendatip. 08.02 uur Omroep Zeeland Nieuws in het kort. 08.12 uur Radio Nieuws Cen trale met landelijke en inter nationale actualiteiten. 08.31 uur Omroep Zeeland Nieuws met om 08.55 uur: de agenda. 09.02 uur Muziek door de week, non-stop muziek. 10.02 uur Oogappels en muil peren. Programma over op voeding en onderwijs. Pre sentatie: Anke Tanihatu. Vandaag: De Kring in Goes, voortgezet speciaal onder wijs voor slechthorende kin deren en kinderen met spraak-taalproblemen. 11.02 uur 'n Uurtje Bert. Ge varieerd programma met Bert van Leerdam. 12.05 uur Omroep Zeeland Nieuws met om 12.31 uur: het weer in de provincie; 12.37 uur: reportage, vraagge sprek; 12.55 uur: de agenda. 13.02 uur Omroep Zeeland Nieuws in het kort. 13.05 uur Radio Nieuws Cen trale met landelijke en inter nationale actualiteiten. 13.31 uur De Passage. De cul turele agenda voor Zeeland. 14.03-16.00 uur Muziek in be drijf. Verzoekplaten van Zeeuwse bedrijven en instel lingen. 16.03 uur Gefeliciteerd! Ver zoekplaten en gelukwensen. Presentatie: Piet Brakman. 17.03 uur Omroep Zeeland Nieuws met om 17.31 uur: het weer in de provincie. 17.38 uur Zegt u 't maar met om 17.55 uur: de agenda. Op de hele uren en om 07.30, 08.30, 12.30, 13.30 en 17.30 N OS-nieuwsbulletin. OMROEP ZEELAND TV Maandag 2 februari 18.00 uur NOS-Journaal. 18.15 uur Omroep Zeeland Nieuws. 18.30 uur Sport, overzicht van het afgelopen weekend. 18.35-18.38 uur Toeren, een rit ergens door de provincie met daaraan verbonden prijs vraag. Het programma wordt op elk heel uur tot 09.00 uur her haald in combinatie met Tekst-TV. Dinsdag 3 februari 09.20 uur Omroep Zeeland Tekst-TV, met aktueel Zeeuws nieuws. 17.56 uur Bas de Boekenbeer, programma voor de aller kleinsten. De jongen leed onder het ongeregelde leven thuis en hoe zou hier voorlopig verandering in komen? Tenzij zijzelf? Och, Sietske zou zo graag willen, al jieeft ze bij haar weggaan gezegd dat ze nooit eerder op de stee zal terugko men voor Anne zelf het haar vragen zal. Maar ze weet ook heel zeker dat ze nog wachten moet. Wachten en ver trouwen op God. Op kantoor hoort ze van het ongeval, dat Anne overkomen is. Een trap van een paard! Nog goed afgelopen; alleen zijn linkerbeen op twee plaatsen ge broken. Heel bleek en heel stil zit ze op de stoel tegenover de directeur. 'Gaat u maar naar huis,' zegt hij.^Ik kan begrijpen dat u op dit moment uw gedachten niet bij uw werk kunt houden.' Naar huis! Dat was het flatje, dat haar in de twee jaren, die ze er nu bij na doorgebracht had. zo lief gewor den was. Niet de Oldehoeve, de stee van Anne, waar hij haar lang geleden in een vreugderoes heengevoerd had. Waar hij nu met onvoldoende hulp zijn tijd moest uitliggen. Anne en niet in het volle leven staan! Twee onver enigbare begrippen. En toch! Het werd je niet gevraagd of het je schik te. Je had het te aanvaarden en je zou de moeilijke opgave krijgen God nog dankbaar te zijn dat Hij je voor erger gespaard had. Besluiteloos staat Sietske op een uur, waarop ze anders nog druk aan het werk is, in haar kamer voor het raam? Gaan? Opbellen? Of afwach ten tot ze wat van de kinderen zou ho- Op dat ogenblik gaat de bel. Drie kor te tikjes! 'Sjoukje,' zegt ze hardop. De tegenwoordigheid van haar doch ter maakt haar direct kalmer. 'Hoe is het, Sjouk?' 'Geen man over boord, moeder! Vader is weer bij kennis. Hij heeft zelfs te gen dc zuster opgespeeld. Een goed te ken!' 'En zijn been? Hoe is dat eraan toe?' 'Nog niet veel van te zeggen, geloof ik. Het is wel lelijk gebroken. Vader heeft al gezegd dat hij liever naar Groningen vervoerd wil worden. Hij schijnt in de chirurg bij ons niet zo veel vertrouwen te hebben Nu en dan gebeurt het natuurlijk.' De spanning wijkt wat bij Sietske. 'Dus vanavond is hij in elk geval nog Door MIEN VAN 'T SANT in het dorp in het ziekenhuis?' vraagt ze. 'Allicht! Morgen ook nog wel! Ze zul len eerst wel foto's nemen, eer ze hem vervoeren.' Met een beslist gebaar loopt Sietske naar het halletje, wil haar jas van de kapstok nemen. Maar Sjoukje is haar voor: 'Nee moeder,' zegt ze, haast op de toon van de volleerde verpleeg ster. 'Je moet niet gaan, nü zeker niet! Vader is zo opstandig als ik weet niet wat en er is heus geen gevaar bij een gebroken been. Troost je nu maar dat ik vannacht met hem onder één dak slaap en dat ik zodra het nodig mocht blijken aan de telefoon hang.' Met geweld beheerst Sietske zich. Och, ze begrijpf zelf ook dat haar komst op dit ogenblik geen succes zou zijn. In de eerste plaats was er de vraag of hij haar zou willen zien. En dan! Het moest voor de sterke, zelfbe wuste Anne Bijlstra wel een heel ding zijn er zo hulpefoos bij te liggen. Nee, daar getuige van zijn, dat moest ze hem besparen. (wordt vervolgd) De New Orleans Red Beans geven vrijdag 6 fe bruari een concert in de Prins van Oranje in Goes, aanvang 20.00 uur. Het betreft een jazzorkest, dat zich toelegt op de vertolking van dixieland in een zeer oude vorm en kenners spreken dan ook liever van een 'New Orleans Revival.' Deze stijl grijpt terug op de jazz, zoals die rond de eeuwwisse ling in New Orleans - de bakermat van de jazz - moet hebben geklonken. Muziek dus, die ont staan is als amusement, bedoeld om op te dan sen of juist gezellig naar te luisteren. De Beans weten die sfeer goed te treffen en traden met veel succes op in heel Nederland, Duitsland. België, Engeland en Frankrijk. ZIERIKZEE - In de expositie gang van verpleeghuis Corne liastichting in Zierikzee is tot en met 20 maart de tentoon stelling Oosterschelde Kunst te zien. Onder deze titel exposeert Fe licia de Zwart uit Delft zo'n vijftien werken die zij - ge huld in duikerspak - aan de oever van de Oosterschelde maakte. Met monnikengeduld creëer de de zieken-verzorgster pen tekeningen, waarbij ze zich liet inspireren door Ooster schelde en Noordzee. Duiken doet De Zwart al sinds 1985, het tekenen pikte ze in 1993 op. Ze tekent het liefste in zwart-wit omdat ze dat fijn kan uitwerken en omdat ze van mening is dat ze de sfeer onder water hiermee het bes te weergeeft. Het resultaat van haar waar nemingen onder water en haar uitwerkingen boven wa ter is nu in de Corneliastich ting te bewonderen. Enkele van haar werken zijn ook te koop. De exppsitie is dage lijks te bezoeken van 8.00 tot 20.00 uur.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 4