Aanval op Irak kwestie weken KNMI verwacht ijzel Kamer moet rol Voorhoeve MID-dossiers onderzoeken Weer bomruiming in Breskens Grote groep jongeren vernielt discotheek Nieuw album Kiss in originele bezetting Antiekhandelaar wil geld zien van Tiel Waddenvereniging eist onderzoek naar stuwdam Ontsnapte gedetineerden weer in de kraag gevat WATERSTANDEN Meerderheid tegen politieke invloed koningin 4W E|m ot om mom de mmmmi m emm- ctt sommm opoehooste mouw. mms mn tu rn im/N twee urn- heu urn/os, een on ohze miENOEti te emo/Hen eu eeh het ms bestemfllho.. Brand basisschool ZIERIKZEESCHE RH NIEUWSBODE w^m ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE ZEELAND (ANP) - Een groep van veertig tot vijftig jongeren heeft in de nacht van zaterdag op zondag het interieur van discotheek De Morgenzon in het Brabantse dorpje Zeeland kort en klein geslagen. Bij de disco wilde een te grote groep jongeren in een taxi busje stappen. Medewerkers van de discotheek voorkwa men dat. Rond vier uur 's nachts kwamen de jongeren met een grote groep bij de dis cotheek terug. De acht aan wezige politieagenten kon den hen niet tegenhouden. Gewapend met ijzeren palen, weidepalen, stenen, hamers en beitels drong de groep de discotheek binnen en verniel de het interieur. Het perso neel had zich achter een deur verschanst. Nadat de jongeren weer bui ten waren, werd op de par keerplaats een medewerker van het taxibedrijf mishan deld. De politiemensen die de man wilden ontzetten werden door de groep bedreigd en te gengehouden. Het slachtoffer is in het Sint Josephzieken- huis in Veghel opgenomen. Met assistentie van de politie korpsen van Gelderland Zuid en Brabant Zuidoost kreeg de politie de situatie onder con trole. De ongeregeldheden duurden ongeveer aan half uur tot drie kwartier. ANKEVEEN (ANP) - De Amerikaanse rockgroep Kiss is in de oorspronkelijke jaren '70-bezetting de studio ingedoken. Het is voor het eerst sinds achttien jaar dat Paul Stanley, Gene Simmons, Peter Criss en Ace Frehley samen een plaat opnemen. Hun laatste gezamenlijke album was Unmasked (1980). Het nieuwe album bevat waarschijnlijk twaalf num mers en krijgt als titel Psycho Circus, zo weet de Nederland se Kiss-fanclub in Ankeveen te melden. De productie is in handen van de Canadees Bru ce Fairbairn, die datzelfde eerder deed voor Bon Jovi, Aerosmith en AC/DC. Bob Ezrin, die aan drie Kiss-pla- ten meewerkte, maar vooral bekend werd door zijn werk met Rink Floyd en Alice Cooper, is aangetrokken als arrangeur. Het grote publiek leerde de rQcjcband eind jaren zeventig kennen door de discodeun I was made for loving you ba by. Echte fans herinneren zich vooral rocksongs als Shout it out loud en I wanna rock and roll all nite. De afgelopen twee jaar kreeg de Kiss-revival al zijn gestal te op het podium. Uitgedost in hun klassieke kostuums en make-up toerden de vier oude rotten de wereld door. Deze tournee was zowel qua kaart verkoop als wat betreft mer chandising een van de succes volste van het voorbije concertseizoen. Er zouden plannen bestaan om na de re lease van het nieuwe album met een soort rock 'n roll-cir- cus rond te gaan trekken. GRONINGEN (ANP) - De Waddenvereniging scha kelt de Europese Commissie in om de aanleg van een stuwdam door Duitsland in de Eems te verhinderen. Ze heeft EU-commissaris Van Miert gevraagd een on derzoek in te stellen naar de financiering van het miljoenenproject. De natuurbeschermingsorganisa ties menen dat een dam in de Eems een ernstige aan slag zou plegen op het Eems-Dollard gebied. De Waddenveréniging ver denkt de Duitse overheid er van de stormvloedkering in de Eems bij Gandersum te willen aanleggen, louter om de werkgelegenheid bij de Meyer Werf in Papenburg te behouden. De stuwdam maakt het de rivieropwaarts gelegen werf (ruim tweedui zend arbeidsplaatsen) moge lijk steeds grotere cruisesche pen naar zee te vervoeren. De waddenclub, Vereniging Natuurmonumenten, Het Groninger Landschap, Mi lieufederatie Groningen, We reld Natuur Fonds en Vogel bescherming Nederland willen weten of de aanleg van de stuwdam geen verkapte overheidssteun aan de Meyer Werf is. Ze dringen er bij Van Miert op aan de zaak zo spoe dig mogelijk uit te zoeken. De Duitse overheid is reeds be gonnen met de aanbeste dingsprocedure voor de bouw. De Nederlandse na tuurbeschermingsorganisa ties beschouwen de financie ring van de enkele honderden miljoenen gulden kostende stuwdam door de Duitse overheid als „overheidssteun aan e' en private onderne ming". Dit zou strijdig zijn met bepalingen betreffende het Europese mededingings recht. De Waddenvereniging schrijft Van Miert niet te ge loven in de bouw van het Sperrwerk uit overwegingen van kustbescherming. De ver hoging en versterking van en kele dijkvakken zou voldoen de zijn om de Duitsers voor natte voeten te behoeden. VELDHOVEN (ANP) - De politie in Veldhoven heeft in de nacht van zondag op maandag twee mannen aangehouden die zondagavond, samen met zeven an dere gedetineerden, waren ontsnapt uit de gevange nis in het Belgische Merksplas. Het zijn Roemenen van 33 en 37 jaar oud. De Belgische Rijkswacht heeft bij Antwer pen nog twee ontsnapten op gepakt, aldus de Nederlandse politie. De politie in Eindho ven kwam drie gedetineerden rond half twee op het spoor na een melding van een auto inbraak. Buurtbewoners be trapten de mannen die er in een Opel Kadett met Belgisch kenteken vandoor gingen. Na een achtervolging reden de voortvluchtigen het plein De Plaatse in Veldhoven op, trapten hard op de rem en sprongen de wagen uit. De po litiewagen botste op de vluchtauto. Tijden en standen volgens getijdetabcl Hydro-mctcocentrum Zeeland t.o.v. NAP Datum Hoogwater Laagwater tijd stand tijd stand ZIERIKZEE 3 febr. 07.50 155 01.35 -127 20.25 I56 14.00 -167 ROOMPOT BUITEN 3 febr. 06.15 I64 00.10 -126 18.45 162 12.45 -167 BRUINISSE 3 febr. 08.20 162 01.35 -137 20.45 168 14.00 -177 WEMELDINGE 3 febr. 07.55 181 01.35 -142 20.25 180 14.05 -181 Doodtij: 5 februari Actuele informatie over afwijkingen 06-9771 Albright gelooft niet meer in diplomatieke oplossing BAGDAD/JERUZALEM (RTR/DPA) - De druk op Irak neemt toe. De Amerikaanse minister van bui tenlandse zaken Madeleine Albright waarschuwde Bagdad dat het gebruik van „substantieel militair geweld" nog een kwestie van weken is. Ondanks verwoede pogingen van onder meer Rusland en Frankrijk om tot een diplo matieke oplossing te komen, zegt ze daarin nauwelijks nog te geloven. Albright zette maandag met een bezoek aan Saudi-Arabië haar pogingen ia de regio voort om steun te verzamelen voor een aanval op Irak. Daarin lijkt ze tot nu toe rede lijk te slagen. In het openbaar worden geen toezeggingen ge daan, maar waarnemers 'be weren dat ze achter de scher men wel degelijk aanmoe digingen krijgt om op de inge slagen weg door te gaan. Vol gens de Amerikaanse ambas sadeur bij de Verenigde Na ties, Bill Richardson, hebben, naast Groot-Brittannië, in middels twee landen actieve steun toegezegd aan militaire acties. Naar alle waarschijnlijkheid is Koeweit een van die twee landen. Albright sprak zon dagavond met de Koeweitse emir sjeik Jaber al-Ahmad al- Sabah. Eerder onderhield zij zich met de Israëlische pre mier Netanyahu en de Pale stijnse president Arafat. Be halve Saudi-Arabië bezoekt Albright deze dagen Egypte en Bahrein. Ondertussen vervoegde de Russische afgezlant Posoeval- joek zich zondag in Bagdad, om nogmaals te zoeken naar een diplomatieke oplossing voor de crisis. Hij kreeg te ho ren dat Irak alsnog bereid is te praten over inspectie van presidentiële gebouwen. De Russische onderminister van Buitenlandse Zaken, die vol gens eigen zeggen bezig aan „een extreem moeilijke mis sie", boekte daarmee zijn eer ste resultaat in een week on derhandelen. Hij sprak voorzichtig van „lichte vooruitgang" in de si tuatie. Bovendien breiden de inspanningen voor een diplo matieke oplossing zich uit. Posoevaljoek krijgt binnen kort gezelschap van een hoge afgezant van de Franse rege ring, Bertrand Dufourcq, de Turkse minister van Buiten landse Zaken Ismail Cem en de Palestijnse diplomaat Az- zam al-Ahmed. De grootste moslimgroepering ter we reld, de Organisatie van Isla mitische Conferentie, riep op alles in het werk te stellen oe geweld tegen Irak te voorko men. Washington lijkt niet onder de indruk. Minister Albright verklaarde dat voor presi dent Saddam Hussein de tijd nagenoeg op is. „Irak kan een aanval verwachten. Dan spreek ik niet over dagen maar ook niet over maan den." Newt Gingrich, de Re publikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardig den, zei later dat Irak nog twee weken heeft om toe te geven aan de eisen van de VN. Zo niet, dan volgt militair in grijpen. Hoe de interventie in zijn werk zal gaan is onduidelijk. Na haar besprekingen in Lon den met haar ambgenoot Cook onderstreepte Albright zaterdag dat zo'n aanval „substantieel", dus van be hoorlijke omvang, zal zijn. Maar minister van Defensie Cohen sprak later over een beperkt ingrijpen. „Het doel is de massavernietigingswa pens onschadelijk te maken, niet om Irak te vernietigen of Saddam Hussein omver te werpen." In de marge van het economi sche forum in het Zwitserse Davos verklaarde de Ameri kaanse VN-ambassadeur Ri chardson dat er geen sprake kan zijn van concessies aan Irak. Daarmee lijkt hij zich te keren tegen het voorstel van VN-secretaris-generaal Kofi Annan liet maximum aan het voedsel-voor-olie-akkoord met Irak op te schroeven van vier tot 10,4 miljard gulden. Een groot deel van Nederland kan vandaag, maandag, te maken kan krijgen met ijzel. De temperaturen komen weliswaar net bo ven het vriespunt uit, maar er zit nog vorst in de grond van de afgelopen dagen, zodat de neerslag kan aanvriezen. De bewolking trekt via het noorden van Noord-Holland, Friesland en Groningen naar het zuiden. In het noord-oosten van het land zal volgens het KNMI de meeste neerslag, regen en sneeuw, vallen. Het instituut verwacht gladheid op lokale wegen en stoepen. Op grotere wegen is of wordt gestrooid.Glad heid leverde in de ochtendspits geen bijzon dere problemen op. Volgens de verkeerspo litie in Driebergen ging het om de normale drukke ochtendspits. Vooral in dë kust strook was het glad door aanvriezing van vochtige lucht uit zee. (Foto: Marijke Folkertsma) t RIJSWIJK (ANP) - De Tweede Kamer moet de rol van minister Voorhoeve bij de vernietiging van MID- dossiers nauwgezet onderzoeken. Dat zegt Roger Vleugels van de Vereniging Voorkom Vernietiging. De Werkgroep Archieven van de Tweede Kamer vergadert maandag over de mogelijk il legale vernietigingen bij de BVD en bij de Militaire In lichtingendienst (MID) van talloze archieven. In december deed de vereni ging bij Justitie aangifte van vernietiging van MID-dossie rs. De vereniging heeft voor haar leden meer dan honderd processen lopen voor inzage in de. MID-papieren. Roger Vleugels zei zondag voor de VPRO-radio dat opeenvol gende ministers van Defensie sinds 1992 de Kamer hebben voorgelogen met toezeggin gen dat er van de archieven van de voormalige Militaire Inlichtingendienst tot nader order niets zou worden ver nietigd. Defensie blijkt volgens Vleu gels echter pas eind vorig jaar een richtlijn te hebben uitge vaardigd om vernietiging van de archieven te voorkomen. Intussen is de MID na de toe zeggingen vanaf 1992 gewoon doorgegaan met vernietigen, aldus de vereniging. Voor 'verdwenen'gemeentewapen TIEL (ANP) - De 42-jarige antiekhandelaar uit Den Haag, die het verdwenen gemeentewapen van Tiel bleek te bezitten, wil dat de gemeente hem 1250 gulden betaalt. Dat bedrag heeft de Ha genaar volgens zijn verklaring zelf ook moeten betalen toen hij het wapen kocht van een markt koopman in Den Haag. Ambtenaren van de ge meente Tiel ontdekten on langs dat het gietijzeren wa pen verdwenen was. Tot dat moment nam iedereen aan dat het schild ergens veilig was opgeborgen vanwege verbouwingen. Een Nijme- genaar hoorde van de ver missing en herinnerde zich dat hij zo'n wapen recent in een Haagse antiekzaak had gezien. Toen een Tielse ambtenaar dinsdag in de Haagse win kel kwam was het wapen opnieuw verdwenen. Na tussenkomst van de politie en diverse telefoontjes bleek het schild in een ber ging bij de winkel te liggen. Het wapen is inmiddels te rug in Tiel. Volgens de winkelier kocht hij het schild al in 1995 op een antiekmarkt in Den Haag. Drie weken geleden zou hij het wapen voor tweeduizend gulden aan een onbekende klant hebben verkocht. Die moest het schild nog komen halen. De politie heeft proces-ver baal tegen de antiekhande laar opgemaakt. Deze is van mening dat hem niets te ver wijten valt. BRESKENS (ANP) - Enkele honderden inwoners van Breskens en een onbekend aantal vakantiegasten moeten op 19 februari opnieuw tijdelijk elders een onderkomen zoeken in verband met het ruimen van vliegtuigbommen. Ook de veerdienst Vlissingen- Breskens gaat tijdens de bomruiming uit de vaart. Dit keer gaat het om drie vijf honderdponders, twee van Engelse en een van Ameri kaanse makelij. Het Explo sieven Opruimingscomman do (EOC) heeft de bommen aangetroffen op het voorma lig Fort Frederik Hendrik, waar een vakantiepark in aanbouw is. Het EOC heeft het deel van het terrein waar inmiddels gebouwd wordt, eerder al op de aanwezigheid van explosieven onder zocht.Het fort was aan het einde van de Tweede Wereld oorlog doel van de geallieer den, die dachten dat er nog veel Duitsers verbleven. Toen er bij de aanvang van de bouw van het vakantiepark explosieven werden aange troffen, waarschuwden oude re inwoners van Breskens dat er ter plaatse veel meer blind gangers moesten liggen. BUSSUM (ANP) - Een kleine meerderheid van de bevol king,, 56 procent, vindt dat de koningin geen politieke in vloed mag hebben. Ruim een derde vindt dat dit wel mag. Dat blijkt uit een peiling van het bureau Intomart, die zon dagavond in het tv-program- ma Netwerk is gepresen teerd. Tweederde van de bevolking gelooft dat Nederland ook over vijftig jaar nog een mo narchie is. Ook opvallend veel jongeren zijn die mening toegedaan. Van de mensen tussen 18 en 24 jaar denkt 67 procent dat het koningshuis toekomst heeft. In de leef tijdsgroep van 25 tot 34 is dat ruim driekwart. Intomart on dervroeg 750 mensen. VOGELDIEF SPIJK (ANP) - Bij een vogel liefhebber in het Gelderse Spijk zijn het afgelopen weekeinde zeven zeer bijzon dere vogels uit een voliëre ge stolen. Het gaat om drie blau we Putters met een waarde van 20.000 gulden per stuk en vier eveneens zeer kostbare bruine Alaro vinken. Suske en Wiske "de mompelende mummie1' door Willy Vandersteen IK WEET ALLES KAAL DOOFPOTTEN! ADDERGEBROED! STUK BROEKHOEST.' He/m,professor, rusttjT) Breng hem weg, ik zet detzeekje L, hier Ml efhendelen. J de o/rmsms Hp de wemnren m wmnn. \ldel gen doen, I Blumenbech Ik moet hier blrnn, wend, ze hebben min getuigenis nodi Denk voor el les De mei ze! Me bende kokosnoot nooit vergeten De tierpetirtuiht neer ftgets sleet vertrekken!Meer ,1de moeten opsehieten Verwachting t/m vrijdag 6 februari WEERSVOORUITZICHTEN Woensdag Zonneschijn 30% Kans op neerslag 20% Min.temp. 1 graden Mid. temp. 5 graden Windkracht z.west 3 Donderdag Zonneschijn 30% Kans op neerslag 20% Min.temp. 1 graden Mid. temp. 6 graden Windkracht z.west 3 Vrijdag Zonneschijn 40% Kans op neerslag 20% Min.temp. 1 graden Mid. temp. 5 graden Windkracht z.west 3 ZON- EN MAANSTANDEN 3febr. Zon op 08.17, onder 17.29 Maan op 11.21, onder 00.31 Eerste kwartier: 3 februari (23.54) HET WEEROVERZICHT DE BILT - Van 'echte kou' is de ko mende dagen nauwelijks sprake. Misschien dat het 's nachts een enke le graadje vriest, maar daarmee is het dan ook wel bekeken. Overdag gaat het kwik richting +5 graden. Het blijft het merendeel van de tijd droog en soms breekt de zon door. De komen de nacht speelt vorst nog wel een rol. In het binnenland daalt de tempera tuur tot ongeveer -3 graden. Het blijft uitkijken geblazen want zowel mist banken als een winters bui behoren tot de mogelijkheden; met alle conse quenties van dien voor eventuele gladheid. Vooral morgenmiddag blijft het bijna overal droog en de zon komt er even bij. Het wordt uiteindelijk on geveer +2 graden. De wind stelt in de loop van de dag steeds minder voor. Ook de komende dagen speelt de wind in het overgrote deel van ons land een ondergeschikte rol. Dit komt doordat een hogedrukzone boven Noord-Frankrijk ook bij ons zijn in vloed doet gelden. Alleen rond de Wadden waait het soms vrij stevig, uit een westelijke richting. En bij dat alles dus soms wat zon, vrijwel geen regen en nauwelijks vorst. DEN BOSCH (ANP) - Basis- school De Hambaken in Den Bosch is zondagmiddag gro tendeels afgebrand. De gymzaal en de kleuter school staan nog overeind, maar hebben veel rook- en waterschade opgelopen. Deze moeten volgens de brandweer daardoor ook als verloren worden beschouwd. De scha de is volgens een eerste schat ting enkele miljoenen gul dens. DC-9 NEERGESTORT MANILLA (AFP/DPA) - Een vliegtuig van de Filipijnse luchtvaartmaatschappij Ce- bu Pacific Airways met 99 passagiers en vijf beman ningsleden aan boord is maandag neergestort op het Filipijnse eiland Mindanao. Het vliegtuig werd vermist sinds het eerder op de dag van de radar verdween. Tijdens een zoekactie zijn de wrak stukken gesignaleerd ten noordoosten van de plaats Cagayan de Oro, de eindbe stemming van het lijntoestel, dat uit Manilla was vertrok ken. Uitgever LnO drukkerij/uitgeverij bv Zierikzee Directie W. O. Deddens Hoofdredacteur A.H.M. van den Nouweland Kantoor Jannewekken 11 4301 HH Zierikzee Postbus 1 4300 AA Zierikzee Telefoon: Algemeen 453535 Redactie 453545 Advertentieverkoop 453540 Fax 453546 Lezersservice (bezorging) De Zierikzeesche Nieuwsbode na 18.00 uur nog niet ontvangen? Bel dan ma t/m vrij 0111 - 453538 Tijdens kantooruren van 8.30 tot 17.00 uur Tijdens de avonduren ma di do vr van 18.00 tot 20.00 uur (niet op woensdag) Woonhuisaansluitingen Redactie (na 17.30 uur) 0111-412905 Fotograaf (na 17.30 uur) 0111-414556 Abonnementen Abonnementsprijzen, zoals vermeld op de voorpagina, zijn inclusief 6% BTW. Losse nummers 1.25. Opzeggingen dienen een maand voor het einde van de lopende abonne mentsperiode schriftelijk bij de Zierikzeesche Nieuwsbode gemeld te worden. Inlevertijden advertenties - Maandagkrant vrijdag tot 13.00 uur - Dinsdagkrant maandag tot 11.30 uur - Donderdagkrant woensdag tot 11.30 uur -Vrijdagkrant donderdag tot 11.30 uur Voor fouten ontstaan door telefoni sche of onduidelijk geschreven opdrachten wordt door ons geen verantwoording gedragen. Advertentietarieven Losse mm prijs 78 cent Kontrakttarieven op aanvraag „Succesjes" (t/m 4 regels) 7.80 De advertentieprijzen zijn exclusief 17'/?% B.T.W.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 2