ANBO wil strijdbijl begraven Piet Slootmaaker zichtbaar ontroerd met huldeblijken Geluk op 28e plaats kandidatenlijst VVD B ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE I Nipte puntendeling voor handballers Delta Sport r Einde cocaïnelijn randstad naar Schouwen-Duiveland Belgische vissers overvaren Bedreiging Kapellenaar DATHEEN SAMENZANGAVOND ZIERIKZEE SLOOTMAAKER ALS BEMIDDELAAR TUSSEN ANBO EN GEMEENTE? dé krant van schouwen - duiveland! X J} (f Alt A- ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE MAANDAG 2 FEBRUARI 1998 153e JAARGANG NR 26325 WAARIN OPGENOMEN DE ZIERIKZEESCHE COI|RAN 'Met polarisatie schieten ouderen én de gemeente niets op' ZIERIKZEE - De Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen wil zo snel mogelijk om de tafel met de ge meente Schouwen-Duiveland. Voorzitter J. van We zel constateert dat beide partijen nu steeds scherper tegenover elkaar dreigen te komen staan. „En met die polarisatie schiet niemand iets op: de gemeente niet en de ouderen niet," aldus Van Wezel. Van Wezel neemt daar waar het gaat om het opkomen voor de belangen van ouderen nooit een blad voor de mond. Tijdens zijn Nieuwjaarstoe spraak spuide Van Wezel kri tiek op de gemeente Schou wen-Duiveland. Die kritiek was toegespitst op de hoogte van de reinigingsrechten, de liftenvoorziening in Borren- damme en de beloofde terug gave van eigen bijdragen van gehandicapten - in het kader van de WVG - in de kosten van voorzieningen aan hun woning. „Heeft iemand daar al iets van gezien? Ik heb er nog niet van gehoord," con stateerde Van Wezel in zijn Nieuwjaarstoespraak. Wethouder D. van der Wek ken vatte dat laatste punt van kritiek op als een recht streeks belediging en sloeg keihard terug. 'Van Wezel', zo stelde de wethouder tijdens een commissievergadering, vertelt 'aperte leugens'. Van Wezel begrijpt niet waarom Van der Wekken zo fel re ageert. „Terwijl ik gewoon een vraag stel, om ophelde ring vraag. Ik wil gewoon we ten waar dat geld blijft en dan word ik voor leugenaar uitgemaakt." Hoewel hij zijn kritiek op de gemeente - die in zijn visie nog geen echt concreet oude renbeleid heeft - overeind houdt wil Van Wezel de zaak echter niet verder op de spits drijven en de strijdbijl begra ven. Want onderling gekisse bis, zo stelt hij, zou over de ruggen van de ouderen heen en ten koste van hen gaan en dat is niet wat ANBO en PCOB willen. Praten „Wat wij als ouderen willen is praten met wethouder Van der Wekken en wethouder Berrevoets om samen de knelpunten op een rijtje te zetten. Van der Wekken hoeft heelmaal geen vriend van me te zijn of te worden, maar we kunnen toch als volwassen verstandige mensen het ge sprek aangaan?" Van Wezel wil liefst samen met collega-ouderenbond PCOB in gesprek met de ge meente. Samen vertegen woordigen de twee ouderen bonden bijna 2000 oudere inwoners van Schouwen-Dui veland. „We moeten het sa men doen," aldus Van Wezel. Hij wil het niet bij praten al leen laten maar zelf ook - hoe wel hij eigenlijk vindt dat de gemeente dat werk moet doen AN B O-voorzitter J< van Wezel: „We kunnen toch geiooon als volwassen verstandige mensen met elkaar praten." (Foto: Joop van Houdt) - oplossingen aandragen voor de door de ANBO gesignal eerde problemen. „We wer ken aan een voorstel voor een nieuw systeem van reini gingsheffing. Wij, willen een systeem volgens het principe dat de vervuiler betaalt en ie mand die weinig afval aan biedt dan ook weinig be taalt," aldus Van Wezel. „Het ophalen en verwerken van af val kan efficiënter. Daar ben ik van overtuigd," aldus Van Wezel. ANBO en PCOB pleiten al ge ruime tijd voor de instelling van een seniorenraad. Tot op heden is daar volgens Van Wezel nog niets gekomen en ook dat is een onderwerp wat in een gesprek tussen oude renbonden en gemeente aan de orde zou .moeten komen. Drie mannen aangehouden ZIERIKZEE - De recherche van het district Oos- terscheldebekken heeft vrijdag met de aanhou ding van twee inwoners van Schouwen-Duive land en één inwoner van Hellevoetsluis een einde gemaakt aan een cocaïneljn vanuit de randstad naar Schouwen-Duiveland. De politie kwam de zaak op het spoor nadat in augustus 1997 in Renesse een taxi chauffeur was aangehouden met ongeveer drie gram co caïne. Het hierna ingestelde on derzoek wees uit, dat de 32-jarige inwoner uit Helle voetsluis de 37-jarige inwo ner van Schouwen-Duive land regelmatig voorzag van zijn handelsvoorraad cocaïne. De 37-jarige en de 35-jarige inwoner van Schouwen-Duiveland deal den op hun beurt de cocaïne in het uitgaansleven in deze gemeente. Hennepkwekerij Bij de aanhouding van de 35-jarige inwoner uit Schou wen-Duiveland trof de poli tie ongeveer tien gram co caïne in zijn auto, terwijl de 32-jarig inwoner uit Helle voetsluis ongeveer twintig gram cocaïne in zijn bezit had. Bij huiszoeking door de rechter-commissaris in de woning in Hellevoetsluis trof de politie ongeveer ze ventig gram cocaïne aan, alsmede een hennepkweke rij van ongeveer honderd planten. Bij huiszoeking door de rechter-commissaris in de woning van de 37-jarige in woner van Schouwen-Dui veland vond de politie een geringe hoeveelheid cocaï ne. De drie mannen worden vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Ook na congres in Arnhem ARNHEM - Jan Geluk uit Schuddebeurs gaat met de 28e plaats de Tweede Kamerverkiezingen in. Zater dag stelde het VVD-congres in Arnhem de definitie ve lijst vast. In de ontwerp verkiezings lijst stond Geluk aanvanke lijk nog op de 29e plaats. Van af de 24e stek schoof iedereen echter een plaatsje op, omdat de oorspronkelijke kandi daat, Europarlementariër La- rive, zich had teruggetrok ken. De hoogste nieuwkomer is de Brabantse gedeputeerde Van Beek. Geluk is de derde nieuwkomer. De liberale ach terban liet de eerste 23 plaat seri van de conceptlijst van het partijbestuur verder on gewijzigd. Op de lagere plaat sen vonden wel verschuivin gen plaats. Op nummer 1 belandde uiteraard partijlei der Bolkestein. Een poging van enkele afdelingen om mi nister Jorritsma van Verkeer van 3 naar 2 te krijgen ten koste van vice-premier Dijk stal strandde. Dijkstal bleef met ruime meerderheid op 2. Ook pogingen om onder ande ren staatssecretaris De Grave van Sociale Zaken en de Ka merleden Van Hoof en Weis glas op een hogere plek te krijgen, mislukten. Een po ging van de WD-vrouwen om de lijst een wat vrouwelij ker aanzien te geven, had geen succes. Bij de eerste 45 kandidaten staan 13 vrou wen. Feestje voor tachtigste verjaardag ZIERIKZEE - Hij zat er trotser bij dan Koningin Bea trix, het protocol was minder streng dan bij haar ver jaardag, maar de warme sfeer was ongetwijfeld op rechter. Piet Slootmaaker vierde zondag zijn tachtigste verjaardag met een feestje in het MFC in Zierikzee. Deze markante Zierikzeeë- naar was af en toe zichtbaar ontroerd met de huldeblijken van de vele vrienden, die hij in zijn leven heeft gemaakt. Het feestgewoel rondom hem maakte blijkbaar zo'n indruk op hem, dat hij zich zelfs even niet afvroeg 'hoe het zo kan groeien, zonder steeltje.' Familieleden van Piet en me dewerkers van gezinsvervan gend tehuis Schouwenoord, waar hij al sinds de oprich ting woont, hadden hun best gedaan van dit feestje iets bij zonders te maken. Ceremo niemeester W. van den Heet- kamp, een neef van de jarige, roemt vooral de inzet van R. Nodelijk, die een unieke lichtversiering in de grote zaal van het MFC aanbracht. Zelf zorgde V^n den Heet- kamp voor een grote 'oma- stoel', die ook als een soort troon werd opgesierd. En daar zat de tachtigjarige Piet Slootmaaker dus als een koning op zijn troon en hij ge noot zichtbaar van al die lieve mensen, die hem zoenden, ca deaus brachten en van de mu ziek van John Prins. „Ik ben blij," was dan ook de reactie op de vraag hoe hij zich op de ze dag voelde. Burgemeester J. Asselbergs kwam de jarige ook persoon lijk de hand drukken. „We houden met z'n allen van jou Piet. Als je zelf veel liefde geeft, krijg je ook veel liefde terug," zei de burgemeester en hij wenste Piet nog heel veel goede jaren toe. Piet werd omringd door zijn naaste familieleden: drie zus sen en een broer, die speciaal voor deze gelegenheid uit Deventer was gekomen. De ceremoniemeester schat het aantal verjaardagsgasten op ruim 120, onder wie ook veel oud-medewerkers van Schouwenoord, zodat de bij eenkomst ook een beetje het karakter van een reünie kreeg. „Piet heeft vooral veel enve lopjes met geld gekregen," zei Van den Heetkamp. Dat had hij in de uitnodiging voor dit feest ook speciaal te ken nen gegeven, want hij heeft zichzelf zojuist een gloednieu we rolstoel voor 3200 gulden cadeau gedaan. Een bijzonde re stoel, waar hij ook op com fortabele wijze zijn middag dutje in kan doen. Een stoel bovendien met een motortje, dat hij zelf kan bedienen. De gasten op zijn verjaar dagsfeest zetten hun naam op een grote poster met boven aan een foto van Piet zelf. Een aandenken dat ongetwijfeld een mooi plekje krijgt aan de wand in zijn kamer. 'Rock around the clock' speel de John Prins. Piet zou best willen, maar dat staat zijn si tuatie niet meer toe. Hij leek zich daarin te schikken en keek genietend rond naar al die dansende vrienden rond om zijn versierde stoel. Zondagavond werd het feest voortgezet in besloten kring in Schouwenoord met een etentje voor familie en mede werkers van het gezinsver vangend tehuis. Op het menu stond uiteraard Piets lieve lingsgerecht: gebakken pa ling. Piet Slootmaaker op zijn versierde troon zat er bij als een koning op zijn tachtigste verjaardag. (Foto: Marijke Folkertsma) BURGHSLUIS - Twee Belgi sche vissers zijn zaterdagmid dag bij de Oosterscheldeke- ring te water geraakt toen hun boot door een grotere sportvisboot werd overvaren. De vissers uit Herselt lagei^ met hun Delta visbootje van zes meter lengte voor anker voor de haveningang van Noordland toen de aanvaring plaatsvond. De twee mannen zagen de klap aankomen en wisten tijdig overboord te springen. De mannen zijn door de bemanning van de grotere boot uit het water ge haald en naar de Roompot- sluis gebracht. De opgeroe pen KNRM reddingboot Graaf van Bylandt schoot te hulp. De bemanning heeft de vissers in een onderkoelings- brancard ingepakt en overge dragen aan de twee inmiddels gearriveerde ambulances. De bemanning van de red dingsboot droeg zorg voor de op de kop liggende boot. Deze is naar de trailerhelling bij de Roompotsluis getranspor teerd, waar hij nog dezelfde dag door een bergingsbedrijf is afgevoerd. De twee vissers zijn voor onderzoek naar het Goese ziekenhuis overge bracht. Diezelfde avond wer den beide drenkelingen ont slagen. KAPELLE - Een 35-jarige vrouw uit Kapelle en een 43- jarige man uit Oisterwijk zijn aangehouden in verband met bedreiging van een Kapelle- Het tweetal had de man uit Kapelle telefonisch met de dood bedreigd. Bij aankomst bij het slachtoffer werd 'het stel echter direct door de poli tie in de kraag gevat en inge sloten. Reden voor de bedrei ging lag in de relationele sfeer. Bij onderzoek in de woning van de vrouw liep de politie van het district Oosterschel- debekken ook nog tegen een kleine, professionele hennep kwekerij aan. Op een slaap kamer in haar woning vond de politie 42 planten, 60 stek jes en bijbehorende appara tuur. De spullen zijn in beslag genomen. onder auspiciën van de stichting „Petrum Dathenum" te Krabbendijke. Gezongen wordt uit „De Psalmen Davids" naar de berijming van Petrus Datheen in de Chr. Geref. Kerk te Zierikzee, Zeven- getijstraat 11 ZATERDAG 7 FEBRUAR11998. AANVANG 19.30 UUR. Thema: „De genade des ouden tijds" door Datheen- kenner J. C. Rommers te Krabbendijke. Dankwoord en Sluiting: Ds. J. Oosterbroek. De ouderdom verheldert of versteent. Eber-Eschenbach Wolkenvelden HET WEER Wolkenvelden en in de nacht en ochtend vooral in het noordoosten een enkele winterse bui. Vannacht in het binnenland kans op mistbanken, in de middag af en toe zon. Min. temp. tussen -3 landinwaarts en 3 langs de kust, middagtemp. rond plus 3 graden. Wind noordwest, matig, kracht 3. 2 IRAK Inval van Verenigde Staten in Irak is kwestie van enkele weken. 3 MUZIEKTENT Originele bouwtekeningen muziektent Noordgouwe vooralsnog spoorloos. 5 THE SCENE The Scene probeert nieuw op te nemen werk uit op Schouws publiek. 9 KORFBAL All-Ready brengt Nikantes de eerste thuisnederlaag toe sinds 2,5 jaar. Dit nummer bestaat uit 10 pagina's Zondagvoetbal zo goed als afgelast ZIERIKZEE - De handballers van Nutsspaarbank/ Delta Sport kwamen zondagmiddag in sporthal On derdak niet verder dan een gelijkspel (23-23) tegen Westlandia. Keeper Piet Bos redde zijn ploeg in de laatste seconde van verlies, zijn zoon Peter maakte zijn rentree. Handbal heeft op voetbal als voordeel dat het altijd binnen gespeeld kan worden. Het he le programma van gisteren lag er nagenoeg uit. Op Schouwen-Duiveland werd in ieder geval niet gevoetbald. In Zeeland vonden enkele partijtjes plaats. Een dag eerder, zaterdag dus, ging alles door. SKNWK zette zijn opmars in de tweede klasse E voort met een 3-1 overwinning op SPS. Pas in blessuretijd was de zege op de Poortvlietse ploeg definitief. De Nieuwerkerkse formatie, debuterend in de afdeling van Bruse Boys, ontpopt zich langzamerhand als een ge vaarlijke outsider. Het gat met de koppositie is over brugbaar. De bovenste plaats wordt momenteel ingenomen door Yerseke. Lastige horde Dan moet SKNWK volgende week wel een lastige horde nemen in Bruinisse om daad werkelijk mee te kunnen doen om de bovenste plaat sen. Bruse Boys, in het bezit van een periodetitel, is de vorm van voor de winterstop een beetje kwijt en moest za terdag in Halsteren genoegen nemen met 2-2 tegen WC'68. De wedstrijd werd ontsierd door enkele schermutselin gen waarbij een aantal klap pen aan weerszijden werden uitgedeeld. „Heel Bru on waardig," oordeelde Alexan der van Keulen, trainer van Bruse Boys. Uitschieter Duiveland zorgde na lange tijd voor een positieve uit schieter. De Oosterlandse sa menstelling versloeg rode lantaarndrager van de vierde klasse A, SVD, met duidelij ke cijfers, 5-0. Met de winst zet het eftal een belangrijke stap richting lijfsbehoud. Andere eilandelijke ploegen hadden geen goed weekeinde. WIK, Brouwershaven, ZSC en DFS verloren allen. De da mes van WIK hadden wel suc ces tegen SC Eversteiri (2-4), mede dankzij drie goals van Bianca Kloet. Sport op pagina 7, 8 en 9. Blijf op de hoogte van al het nieuws op Schouwen-Duiveland, met de Zierikzeesche Nieuwsbode en neem een abonnement. JA, ik wil een: MAAND abonnement met automatische afschrijving èf 19,50 KWARTAALabonnement met automatische afschrijving a 52,50 KWARTAALabonnement zonder automatische afschrijving 55,00 HALFJAAR abonnement met automatische afschrijving 99,00 HALFJAAR abonnement zonder automatische afschrijving ƒ104,00 JAAR abonnement met automatische afschrijving ƒ188,00 JAAR abonnement zonder automatische afschrijving ƒ198.00 Ik ontvang de Zierikzeesche Nieuwsbode de eerste 2 weken gratis!! PROEF-abonnement 4 weken met automatische afschrijving 10,00 Naam Dhr./mevr. Adres Postcode Plaats Telefoon Geb.datum: Handtek. Bij automatische afschrijving uw I 1 J j j 1 I j j I I I j j I I bank-/gironummer vermelden: II II I11I11111111I Zend de bon in open envelop zonder postzegel naar Zierikzeesche Nieuwsbode abonnementenadministratie. Antwoordnummer 12.4300 VB Zierikzee.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 1