Peuterleidsters in ongewisse Nieuw loket moet werk en uitkering samen brengen BE (J)aau<we (Huimt klasse Op! Geen geld voor toezicht Mr. Breetveldspeeltuin Rode Kaart van start op maandag 2 maart Haast met verhuizing mosselvloot 'Gemeentehuis niet te klein' Diefstal fles wijn Mogelijk opnieuw rijksgeld voor verkeersprojecten Openheid voorstel GroenLinks AGENDA VRIJDAG 30 JANUARI 1998 NR 26324 3 PvdA-motie weggestemd ZIERIKZEE - De Mr. Breetveldspeeltuin in Zierik zee krijgt geen geld voor betaald toezicht. Een motie van PvdA-er A. van den Berge in de begrotingsraad donderdag om daar een bedrag van 24.500 gulden voor beschikbaar te stellen, werd met achttien tegen vijf stemmen verworpen. Van den Berge was het volko men oneens met het college dat hiér sprake zou kunnen zijn van precedentwerking naar andere vrijwilligersor ganisaties. ,,Het gaat hier om de enige speeltuin, die daad werkelijk functioneert als bo- venwijkse voorziening en het gaat niet om vrijwilligers werk," aldus de PvdA-er. Hij werd in zijn voorstel ge steund door zijn fractiegenote E. Overbosch-De Reijger, door de twee leden van D66 en door PvdA-wethouder D. van der Wekken. PvdA-wethou der G.J. van der Salm stemde tegen de motie van zijn frac tiegenoot. Kinderopvang Een voorstel tot het direct doorsluizen van de rijksbij drage van 50.000 gulden naar de Stichting Kinderopvang trok de PvdA-er na een korte schorsing terug. Volgens wet houder P. Berrevoets-Ringel- berg (CDA) kan op dat bedrag een beroep worden gedaan ten behoeve van huisves tingsvoorzieningen. Tot zo lang blijft die 50.000 gulden bij de gemeente staan op de lijst van ruimtevragende maatregelen. Zowel D66 als PvdA hadden graag gezien, dat er financiële ruimte vrij gemaakt zou worden voor de aanstelling van een jeugd werker. Het college liet in antwoord op de algemene be schouwingen weten in grote lijnen te voelen voor het voor stel van de PvdA zo'n jeugd werker op projectbasis aan te stellen. Van de Berge had naar aanleiding van dat ant woord graag een concreter voorstel gezien. De jeugdwer ker had volgens hem een bij drage kunnen leveren aan de jeugdnota, maar B&W geven de voorkeur aan aanstelling vanaf de zomervakantie tot eind december 1998. „Moeten we dan ook zolang wachten op de jeugdnota?," wilde Van de Berge weten. Wethouder Berrevoets gaf aan, dat er geen relatie moet worden ge legd tussen jeugdwerker en jeugdnota en dat het streven erop gericht is de jeugdnota nog dit jaar door de raad te la ten vaststellen. Dat laatste geldt ook voor de kunst- en cultuurnota. Datum verzet ZIERIKZEE De Rode Kaart, het politieke café van de PvdA, gaat maandag 2 maart van start. In Theater Mondragon in Zierikzee zal onder meer staatssecretaris Vermeend zijn opwachting ma ken. Aanvankelijk zou het café maandag 9 febru ari plaatsvinden. Wegens een afzegging van Vermeend moest de datum worden opgeschort. Het is de tweede keer dat de staatssecretaris zijn af spraak op Schouwen-Duive- land afblies. De aanvangs tijd blijft onveranderd. Om 20.00 uur begint het pro gramma officieel met het onderdeel de politieke baro meter. Later op de avond staan onder meer een debat en de uitreiking van de Ro de Kaart gepland. Met deze opzet, die doet den ken aan televisieprogram ma's als het Lagerhuis en de Achterkant van het Gelijk, probeert de PvdA het pu bliek te laten zien dat poli tiek ook leuk kan zijn. Om de maand zullen kopstuk ken van regionaal en lande lijk kaliber in gesprek gaan over actuele onderwerpen. Krachtige toezegging blijkt nog slechts voornemen Woordvoerster C. Bij de Vaate pleit tijdens de begrotingsbehandeling voor een snelle beslissing speelzaalleidsters. ZIERIKZEE - De peuterleidsters op Schouwen-Dui- veland blijven voorlopig nog in het ongewisse of ze nou wel of niet allemaal straks een salaris krijgen op basis van de CAO-welzijn. Een krachtige toezegging tijdens de begrotingsraad donderdagmiddag bleek in de loop van de discussie slechts een voornemen met nog veel haken en ogen te zijn. Dat er juist grote behoefte is aan duidelijkheid over de sa lariëring voor peuterleidsters bleek meteen bij aanvang van de vergadering. Woordvoer ster C. Bij de Vaate maakte gebruik van het spreekrecht om te pleiten voor het voort bestaan van peuterspeelzaal De Kokkel in Scharendijke. Zij liet weten, dat De Kokkel binnen enkele maanden met sluiting wordt bedreigd. De peuterspeelzaal komt in juni in de rode cijfers als er geen verruiming van de subsidië ring komt. Om de lonen van de leidsters te kunnen beta len, worden vier acties per jaar gehouden. Het geld dat daardoor binnenkomt, zou ei genlijk voor de aanschaf van speelgoed gebruikt moeten worden, vindt'Bij de Vaate. Zij drong aan op antwoord op de vraag wanneer de gemeen te de lonen van de leidsters op basis van de CAO-welzijn over de salarissen voor peuter- (Foto: Marieke Mandemaker) gaat subsidiëren. Zij was niet de enige, die daar antwoord op wilde, ook de raadsfrac ties drongen aan op duidelijk heid. Die leek aanvankelijk ook ge geven te worden. In het ant woord van B&W op de replie ken deed wethouder P. Berrevoets-Ringelberg (CDA) de toezegging, dat salariëring op basis van de CAO-welzijn in de totale harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk wordt meegenomen en dat de invoering daarvan dan vanaf 1 januari 1998 geldt. Harmo nisatie houdt bovendien in: eenduidige regels voor het kwaliteitsniveau van de leid sters, groepsgrootte, ouder bijdrage en huisvesting. In de begroting is met dit voorne men nog geen rekening ge houden, omdat nog niet be kend is, welk bedrag er mee gemoeid zal zijn. Dit antwoord van de wethou der liet vragen open. „Wij zijn blij met uw toezegging, want het is toch een harde toezeg ging?", aarzelde D66-fractie- voorzitter J. van der Veer. „Het gaat om een totale har monisatie en dat houdt meer in dan alleen die salariëring," antwoordde Berrevoets. „Maar wat zegt u nou tegen de peuterleidster, die nog steeds niet volgens de CAO- welzijn betaald krijgt?," drong Van der Veer aan. „Niet alle leidsters komen er voor in aanmerking. Het hangt ook van hun oplei dingsniveau af en het moet ook bezien worden in relatie met de ouderbijdrage," aldus de wethouder. Toen ook de VVD bij monde van J. Geleijnse aandrong op meer duidelijkheid, schoot burgemeester J. Asselbergs de wethouder te hulp. „We hebben de intentie al het mo gelijke te doen om die salarië ring op basis van CAO-wel zijn te bereiken, maar dat is afhankelijk van de mogelijk heden, die er zijn." Voorstel PvdA-er A. van den Berge wilde die mogelijkheden ech ter niet afwachten, maar creë ren en zei een voorstel daar toe in te dienen. „Hebt u dan een dekkingsvoorstel?," in formeerde Asselbergs. Tijdens de korte schorsing, die vervolgens op verzoek van D66 werd gehouden, kwam Van den Berge plotse ling tot het besluit zijn voor stel in te trekken en de verde re voorstellen van het college af te wachten. BRUINISSE - De gemeente Schouwen-Duiveland wil haast maken met de ver plaatsing van de Bruse mos selvloot. Dat gaf wethouder G. van de Velde-de Wilde gisteren aan in een reactie op de algemene beschouwingen. „De Vlucht- haven is nog geen gemeente lijk bezit. Binnen nu en twee weken zijn de gesprekken tussen Rijkswaterstaat en de Domeinen rond. Dan is er misschien meer duidelijk heid," hoopt de wethouder. Ook wordt binnenkort een projectplan gepresenteerd waarin onder meer aangege ven staat welke stappen gezet moeten worden om tot lig plaatsen voor de mosselvloot te komen. ZIERIKZEE - Werklozen en werknemers die op zoek zijn naar beter of ander werk zijn in de toekomst voor werk en uitkering allen aangewezen op hetzelf de loket. In Zierikzee moet uiterlijk voor 2001 een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) verrijzen - waarin gemeente, arbeidsvoorziening en uitkering verlenende instanties hun krachten hebben samenge bald. Voor die tijd moet een lande lijk dekkend netwerk van CWI's zijn opgezet. De ge meente Schouwen-Duiveland voert óp dit moment al ge sprekken met de betrokken instanties. Om van het be schikbare stimuleringsfonds van circa 70 miljoen gulden te kunnen profiteren, moet eind december van dit jaar een sa menwerkingsovereenkomst zijn opgesteld. „Schouwen- Duiveland zou aan zo'n 2,5 ton kunnen komen op basis van het aantal inwoners en het oppervlak," rekende re gionaal procesmanager van de werkgroep Samenwerking Werk en Inkomen F. Pieters de leden van de commissie Externe Contacten dinsdag avond voor. Wethouder D. van der Wekken ziet beide da ta als goed haalbaar. „Ik ver wacht dat we op Schouwen- Duiveland ruim op tijd een CWI hebben," blikt hij voor uit. Volgens Pieters ligt voor ge meenten een 'gouden kans' in het verschiet. „In Reimers- waal bijvoorbeeld maak je mee dat iemand het CWI in loopt en sneller werk heeft dan dat de uitkering is aange vraagd." Behalve een op ter mijn goedkopere dienstverle ning is vooral ook het terugdringen van het aantal uitkeringsontvangenden doel van het CWI. Eerst zullen ech ter nog een aantal obstakels moeten worden genomen, zo erkende Pieters. „Het is logisch dat het CWI in Zierikzee komt, dat zal nie mand bestrijden. Maar of er nog spreekuren elders gehou- De Arbeidsvoorziening is één van de partijen in het overleg. Één van de te nemen obstakels is de keuze voor vestiging van het CWI-loket. (Archieffoto) den moeten worden en hoe veel uren dan wel? Daarover kan nog worden gediscus sieerd," benoemde hij één van de onzekerheden. Oorlogjes De precieze locatie en de in vulling van leidinggevende en toezichthouder moeten eveneens worden uitgewerkt. Gemeente, arbeidsvoorzie ning en uitkeringsinstantie zullen op één lijn moeten wor den gebracht. „Zelf pleit ik er sterk voor het belang van de klant niet uit het oog te ver liezen. Aan interne oorlogjes raak je je energie kwijt. We moeten er voor zorgen de klant niet te verliezen, die dan vervolgens naar een uit zendorganisatie stapt," aldus Pieters. Ook samenwerking met uitzendorganisaties be hoort tot één van de mogelijk heden op langer termijn. Het zou de dekking van het CWI volledig maken, maar daar voor moeten publieke en par ticuliere organisaties wel tot elkaar komen. Volgens wet houder Van der Wekken is die bereidheid tot samenwerking er in ieder geval van de kant van de gemeente. Wanneer het CWI feit is zullen alle mensen op Schouwen- Duiveland die nieuw of ander werk willen of die werkloos zijn, aankloppen bij hetzelfde loket. Daar wacht hen onder meer een administratieve en een kwalitatieve intake, in formatie en advies. „Ik heb een soort droom dat in 2001 allemaal CWI-hutten door het land staan, waar vacatures van de muur spatten. En als het echt niet lukt, dan kunnen we ook nog netjes een uitke ring voor mensen regelen," schetste Pieters de ideale vorm van het product aan de commissieleden Externe Con tacten. ZIERIKZEE - „Overal waar ik ben geweest, krijg ik te ho ren: bouw niet te klein. Daar krijg je problemen mee," vat te wethouder C. Veerhoek tij; dens de begrotingsraad zijii werkbezoeken aan andere ge meenten samen. De commissie nieuwbouw ge meentehuis zal zich wat dat betreft dan ook nog over een aantal cruciale beslissingen moeten buigen, bleek uit de woorden van Veerhoek. Zo moet besloten worden wat al dan niet een plaats krijgt in het Stadswarenhuis. „Daar moeten we helderheid in krij gen in verband met de grootte van de centrale hal." Dat er over deze beslissing niet licht moet worden gedacht sche merde in Veerhoek's woorden door. „We moeten goed bekijken hoe ruim we willen bouwen. Maar daar staat een bepaald budget tegenover. Die span ning'moeten we zien op te los sen binnen de commissie nieuwbouw." GOES - Een 39-jarige man werd donderdag in de Hema in Goes aangehouden, omdat hij een fles wijn had gestolen. De verdachte had de fles in zijn tas gestopt en liep vervol gens langs twee kassa's de Hema uit zonder af te reke nen. Hij kreeg een dagvaarding en een proces-verbaal. ZIERIKZEE - De gemeente Schouwen-Duiveland kan ook in 1998 subsidie krijgen voor verkeerspro jecten buiten de bebouwde kom. Ideeën voor deze zogenaamde GDU-regeling moeten dan wel voor 20 februari worden aangemeld bij de provincie. Volgens wethouder C. Veer hoek (verkeer en vervoer) is de gemeente momenteel aan het inventariseren welke pro jecten voorgedragen kunnen worden. Het moet gaan om maatregelen die het autoge bruik terugdringen of de ver keersveiligheid bevorderen zoals de aanleg van een fiets pad langs een drukke weg. De subsidie voor deze werken kan oplopen tot vijftig pro cent per project. De verstrek king van deze gelden - in 1998 voor heel Zeeland zo'n 4,5 miljoen gulden - gebeurt door de provincie. Veerhoek: „Uit de kernbezoeken zijn nog veel knelpunten naar voren geko men. We kijken nu welke de meeste aandacht verdienen. Het geld ligt er, dus je mag er op rekenen dat we voorstel len indienen." Naar verwach ting is voor de Oosterschelde- regio zo'n 791.000 gulden gereserveerd. ZIERIKZEE - Het door GroenLinks aangedragen voorstel om een maatschap pelijk activeringscentrum op te zetten in de gemeentewerk- plaats van Zierikzee is giste ren met openheid door het college ontvangen. De fractie probeert met het plan een constructieve bijdi-a- ge te leveren aan het gemeen telijk beleid en heeft het plan om later in het jaar nog meer van dergelijke voorstellen aan te leveren. Het maat schappelijk activeringscen trum moet ontmoetings plaats zijn voor verschillende doelgroepen, die daar terecht kunnen voor zowel recreatie ve als educatieve activiteiten. Gedacht wordt aan onder meer een cultureel eetcafé, een fietsenwerkplaats en een verkooppunt van opgeknapte goederen. SKW De Lichtboei heeft toegezegd zich voor dit concept te willen inzetten. Ook wat subsidies betreft heeft GroenLinks al wat voorbereidend werk gedaan. „Een boeiend verhaal," luid de de eerste reactie van wet houder D. van der Wekken. Op korte termijn schuiven wethouder en GroenLinks- raadslid H. de Vries en ande re betrokkenen rond de tafel voor een verdere bespreking van het plan. Advertentie NIEUWJAARSOPRUIMING IN ZONNEMAIRE! Zuidweg 2OA. Zonnemaire. Tel. 0111-401318 Vrijdag koopavond, maandag gesloten! Hitï1 Vrijdag 30 januari Westenschouwen Maffia-avond bij Schouwse Tapperij en restaurants Bella Vista en De Schouwse Pot. Vanaf 19.00 uur. Dreischor Dialezing over Jordanië. Ver eniging Tot Nut en Genoegen. Dorpshuis. 20.00 uur. Oosterland Halve finale Karaokekam- pioenschappen Nederland in Neffend'Eule. 19.30 uur. Zaterdag 31 januari Zierikzee Ars Musica concert violiste Karin Dolman en pianiste Caecilia Boschman. Zeeuwse Muziekschool. 20.00 uur. 't Gelag, theatervoorstelling van Fred Delfgaauw. Theater Mondragon. 20.00 uur. Zonnemaire Uitvoering harmoniever- enigng Nut en Uitspanning (voor ouderen). Dorpshuis. 13.30 uur. Ouwerkerk Herdenking rampslacht offers met kranslegging op algemene begraafplaats door college B&W. 14.00 uur. Nieuwerkerk Inzameling oud papier. Ge bouw Salem. 9.30-11.00 uur. Herdenking rampslacht offers met kranslegging op begraafplaats Burg. Van Veenstraat door college B&W. 14.20 uur. Oosterland Herdenking rampslacht offers met kranslegging op algemene begraafplaats door college B&W. 14.40 uur. Sirjansland Herdenking rampslacht offers met kranslegging op algemene begraafplaats door college B&W. 15.00 uur. Zondag 1 februari Zierikzee Moluks sprookje De aap en de goheba door poppen theater Parabel. MFC. 15.00 uur. Neeltje Jans Winterwandeling natuurge bied. Start bij (betaalde) par keerplaats Waterland Neeltje Jans. 14.00 uur. Burgh-Haamstede ATB snerttocht in de Domei nen. Vertrek vanaf restau rant de Molenberg om 10.30 uur. Haamstede Concert The Jolly Beggars. Muziekcafé Brandenburgh. 15.00 uur. Renesse Concert 'Oog in oog met Bach' in Jacobuskerk. Van 11.00 tot 11.40 uur. Dinsdag 3 februari Burgh-Haamstede Diaserievertoning bij de NVvH afdeling Westerschou- wen in de Schutse. 14.00 uur. Kerkwerve Start cursus 'zelf uw tuin ont werpen'. Dorpshuis 't Zuudènde. 19.30 uur. Woensdag 4 februari Zierikzee Spreekuur FNV. MFC. 10.00- 12.00 uur. Bijeenkomst ouderen NCVB. Hervormd kerkcentrum. 14.30 uur. Burgh-Haamstede Regiobijeenkomst vereni ging oud-militairen Indië- gangers. Restaurant Molen berg. 13.30 uur. Scharendijke Algemene Vergadering van de Vekabo in De Putmeet in Scharendijke. 19.30 uur. Donderdag 5 februari Zierikzee Start cursus Mandala's schil deren. MFC. 13.30-16.30 uur. Vergadering Gebiedscommis- sie; districtskantoor water schap, Kerkhof NZ; 19.30 uur. Vrijdag 6 februari Zierikzee Club to Classics Party met DJ Daan DJ Sjoerd. Brogum. 21.00 uur. Advertentie INSTALLATIEBEDRIJF

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 3