Stakende docenten per bus naar demonstratie Utrecht vW-3 iécj CD A-voorstel over OZB weggestemd Plan Westerenban voor Raad van State reisburo van oeveren r ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Beeldspraak Gezelschap voorRenee Het is volop zomer bij Van Oeveren Geen steun voor WD inzake toeristenbelasting Koningin jarig MENU SGP: TAART MET KERSEN EN KLARE WIJN? L dé krant van schouwen - duiveland! ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE VRIJDAG 30 JANUARI 1998 153e JAARGANG NR 26324 WAARIN OPGENOMEN DE ZIERIKZEESCHE COURANT 1797-1889 Beheersen ambitieniveau heet hangijzer begrotingsraad SGP schenkt klare wijn ZIERIKZEE - Tot en met het jaar 1999 weigert de fractie SGP/GPV medewerking aan structurele for matie-uitbreiding binnen de gemeente. Deze klare stelling legde fractievoorzitter G. Houtekamer giste ren neer tijdens de begrotingsraad in Theater Mon- dragon in Zierikzee. Het voornemen van de gemeen te de eigen ambitie in te tomen, kon op veel steun rekenen vanuit de raad. De SGP/GPV was helder in haar stellingname. Uitgaan de van de magere financiële positie van de gemeente Schouwen-Duiveland en niets voelend voor een lastenver hoging op het bordje van de burger, stelde de fractie haar beleidsvoorstellen - zoals eer der verwoord was in de alge mene beschouwingen - bij. De wensen van de SGP/GPV ble ken tot tien prioriteiten te ruggebracht. Tegenover deze hand in eigen boezem, stelde Houtekamer echter ook een duidelijke grens aan het be leid van het college van B&W. Het college moet grip krijgen op de gemeentelijke organi satie en tot het zover is, gaat de fractie niet meer met struc turele uitbreiding van forma tieplaatsen akkoord. ,,Onze fractie wil het college en, ma nagementteam hiervoor de jaren 1997, 1998 en 1999 ge ven. Om onder de taart met het kersje een goede bodem te leggen," sprak Houtekamer de aanwezigen toe. In dezelfde vergadering nog werd het standpunt van de ge combineerde christelijke par tij waargemaakt. Op het voorstel voor het - structureel - aanstellen van een beleids- J. Asselbergs: ,,We zijn regel matig door jullie onder druk gezet." medewerker Bouw- en wo ningtoezicht stemde de frac tie tegen. Ook GroenLinks sprak zich in duidelijke be woordingen over de persone le uitbreiding uit. De fractie ging bij monde van mevrouw H. de Vries met de structurele noch met de tijdelijke forma tie-uitbreidingen akkoord. „Wat ons zorgen baart zijn de oplossingen die blijkbaar als enige mogelijkheid gezien worden, extern ingehuurde krachten die de zaak op de rails moeten krijgen. Dit le vert structureel geen voor deel op en kost een vermogen, dit is paniekvoetbal," formu leerde De Vries haar visie op het beleid. Bijval De erkenning van het college van B&W het eigen hoge am bitieniveau bij te moeten stel len, kreeg veel bijval. „Met beide benen op de grond," verwoordde RPF- man J. Roukema de reactie van zijn fractie op de beant woording van het college van de algemene beschouwingen. J. van der Veer (D66) blikte kort terug op de boodschap van zijn fractie van het vorige jaar. Toen gaf D66 al aan dat het college zich niet te veel op de borst moest slaan, terwijl de maatschappelijke realiteit een ander beeld te zien gaf. „Nu, amper een jaar later, keert het college op haar schreden terug en presenteert zich op een wijze die beter bij haar past. Onze fractie is daar blij mee. Niet omdat wij ach teraf gelijk hebben gekregen, maar omdat wij ons altijd me de-onderdeel hebben gevoeld van het gemeentebestuur en ons de gerechtvaardigde kri tiek van burgers, belangenor ganisaties en instellingen op het functioneren van de nieu we gemeente hebben aange trokken," stelde hij. Goede aarde Het beheersen van de eigen ambitie was het motto waar onder de beantwoording van de "algemene beschouwingen door het college van B&W werd gepresenteerd. Dat deze kreet echter zo in goede aarde viel, was voor burgemeester J. Asselbergs wel weer iets te veel van het goede. „Persoon lijk heb ik moeite met de op merking dat het college nu met beide benen op de grond staat. Ik hecht er aan op te merken dat we door jullie ook regelmatig onder druk zijn gezet," aldus de burgervader in de eerste beantwoording van de reacties van de frac ties. „Het gaat om een samen beheersen," benadrukte hij met klem. G. Houtekamer: leggen." Onder de taart met kersje een goede bodem 'Op de kleintjes blijven letten' ZIERIKZEE - Het CDA wil 'op de kleintjes blij ven letten' en stelde donderdag in de begrotings raad dan ook voor de Onroerendzaakbelasting (OZB) dit jaar niet met drie maar met slechts 2,4 procent te verhogen. Het voorstel werd echter met zeventien tegen zes stemmen verworpen. CDA-er C. Legemaate stelde voor de 50.000 gulden, die met de lagere verhoging ge moeid is, te dekken uit de post onvoorzien structureel, die daarmee op 320.000 gul den zou komen. „Niet ver antwoord," vond wethou der G.J. van der Salm (PvdA). Die post onvoorzien structureel is volgens hem met 370.000 gulden al erg krap, daar wilde hij zeker geen 50.000 vanaf halen. Legemaate kreeg alleen steun van zijn eigen twee fractieleden, van de RPF en van GroenLinks. CDA-wet- houder P. Berrevoets-Rin- gelberg bleef bij het college- besluit dat de OZB dit jaar met drie procent moet wor den verhoogd. D66-fractievoorzitter J. van der Veer had de hogere uit kering van de behoedzaam heidsreserve van 578.000 gulden graag gebruikt ge zien als dekkingsmiddel voor voorstellen vanuit zijn fractie. B&W waren een an dere mening toegedaan. Zij stelden voor dit bedrag toe te voegen aan de post on voorzien eenmalig, dié daarmee 741.138 gulden be draagt. Van der Salm vond het te prijzen, dat D66 zoekt naar dekking voor haar voorstel len, maar acht het princi pieel onjuist om zaken uit de post onvoorzien eenma lig te dekken als ze een structureel karakter heb ben. Hij erkende, dat het college tegen dat principe ook wel eens heeft gezondigd. „Maar," zei hij: „dat was dan zeer schoorvoetend." Met op principiële punten de stemmen van SGP/GPV •en RPF tegen ging de raad uiteindelijk akkoord met de vaststelling van de begro ting 1998 en de meerjaren planning 1998-2002. 'Continuing story' duurt voort BURGH-HAAMSTEDE - Het omstreden woning bouwplan Westerenban is donderdag 5 februari inzet van een zitting van Raad van State. Het plan behelst de bouw van vijftig vrijstaande woningen in het Wes- terenbangebied. Voor de realisering van het plan is nog steeds geen spade de grond in gegaan. Van meet af aan was er fel verzet tegen. De bezwaarmakers van het eerste uur kondigden in 1996 al aan dat zij de strijd - des tijds tegen de gemeente Wes- terschouwen en nu tegen GS van Zeeland - tot het bittere einde voort zouden zetten. Recreatiebedrijf Boot, A. Osinga en andere - deels ver enigd in 'Beter Verantwoor delijk' - vinden dat het gebied zwaar aangetast zou worden als daar woningen zouden worden gebouwd. De gemeen teraad van Westerschouwen dacht daar anders over en gaf in december 1996 unaniem haar fiat aan de plannen die vervolgens ook door Gedepu teerde Staten van Zeeland, zij het gedeeltelijk, goedge keurd werden. De zitting van Raad van State wordt don derdag 5 februari gehouden in het gebouw van Raad van State aan de Kneuterdijk in Den Haag. De zitting gaat om 13.30 uur van start. Weinig uitval lessen op Zierikzeese scholen ZIERIKZEE - Rond de twintig leerkrachten van de Scholengemeenschap Schouwen-Duiveland en de RSG Professor Zeeman in Zierikzee lieten zich giste ren per bus naar Utrecht vervoeren voor een sta kingsbijeenkomst. Deze begon rond half vier en er namen zo'n zevenduizend leraren uit het hele land aan deel. De bus vertrok om 13.15 uur vanaf het ZWN-busstation in Zierikzee. Even daarvoor, oml3.00 uur, hadden de do centen het werk beëindigd. De leraren van de RSG had den de overhand in de bus. Vijftien van hen legden het werk neer. „Het aantal valt me mee. Op de RSG zijn 29 mensen lid van de bond. Als de helft meedoet is dat toch redelijk," aldus woordvoer der R. v-an der Hoek. Hij was even na één uur druk doende om de bus te beplakken met pamfletten en had ter onder steuning een tas vol T-shirts van zijn onderwijsbond mee genomen. „Qnze eisen zijn: ten hoogste 26 uur per week lesgeven, een betaalbaar se niorenverlof en meer tijd voor een betere medezeggen schap." Kort samengevat willen de docenten minder werkdruk, meer kwaliteit en meer salaris. Van der Hoek was hoopvol over de gang naar de Utrecht se Jaarbeurshallen. „Ik denk wel dat onze actie resultaat heeft. Zo niet? Desnoods gaan we half februari langer plat." H. J. van Oeveren. was een van de vijf stakers van de Scholengemeenschap Schou wen-Duiveland. Persoonlijk ging hij vooral om een beter seniorenverlof naar Utrecht. „Vierhonderd gulden inleve ren voor zes lesuren is te veel. En wat de lesuren betreft: Als iedereen van 28 naar 26 uur gaat, kunnen we collega's aan het werk houden." Doorgang De scholen probeerden giste ren zo goed en kwaad als het ging de lessen gewoon door gang te laten vinden. Op het elektronische mededelingen bord in de Scholengemeen schap SD verscheen een waar schuwing aan de leerlingen, dat wie toch afwezig was, zijn tijd dubbel moest inhalen. Maar volgens directeur Van Dam was er van veel uitval van lessen geen sprake. „Donderdag is nooit zo'n drukke middag. In overleg met de inspectie hebben we maar een paar lessen ge schrapt." Plaatsvervangend rector M. Roks van de RSG stond voor deze gelegenheid zelf voor een klas van wie de docent naar Utrecht was vertrok ken. „Dan hoeven de leerlin gen niet rond te hangen en kunnen ze voor zichzelf wer ken." Volgens Roks viel er donder dagmiddag zo'n tien procent van de lessen uit. Een paar klassen konden de school eer der verlaten. Onder de leerlingen heerste enige hilariteit. 'Wij staken mee en doen niks', werd hier en daar geopperd, maar in de praktijk werden die woorden niet waargemaakt. Beide scholen hebben de ou ders van de leerlingen mid dels een brief op de hoogte ge steld van de stakingsacties. De docenten die meededen aan de staking krijgen geen salaris voor de niet gewerkte uren, maar kunnen in sommi ge gevallen wel een beroep doen op de stakingskas van de bond. De bus met stakende docen ten was rond 19.30 uur weer terug in Zierikzee. Enkele docenten vlak voor het vertrek van de bus naar Utrecht. (Foto: Marieke Mandemaker) ZIERIKZEE - De kleren van de keizer, hebben plaatsgemaakt voor het boetekleed, zo stelde D66- fractievoorzitter J. van der Veer vast donderdag tijdens de begrotingsver gadering van de gemeen teraad. Datbeviel hem wel. Zijn fractie is blij dat het college van B&W het hoge ambitieniveau heeft los gelaten en terugkeert naar de basis. Van der Veer koppelde er echter wel een waarschuwing aan vast en deed dat, evenals vorig jaar met een beeldspraak. 'Een heel klein/mannetje in de sneltrein moet eruit op het perron in Gouda, waar de trein echter niet zal stoppen. jEen bereid willige passagier biedt aan te helpen. Hij zal het mannetje door het raam pje boven het perron la ten zakken. De trein zal immers wel wat vaart minderen bij het passeren van Gouda. Als het man netje in de lucht vast wat fietsbe wegingen maakt, belandt hij ongetwijfeld heelhuids op het perron. De missie lijkt te zijn ge lukt. Even later echter duikt het kleine mannetje weer op in de trein. De hulpvaardige man is ver baasd. Het kleine manne tje legt uit:,,Op het per ron stond ook een hulpvaardige meneer, die dacht dat ik nog met de trein meemoest." De waarschuwing van Van der Veer: „College let op, dat het u ook niet zo vergaat." HARDERWIJK - De in de cember in Renesse gestrande dolfijn Renee heeft in het Dol finarium in Harderwijk ge zelschap gekregen van een bruinvis. De zeven maanden oude Daan spoelde twee weken geleden aan in Kapelle. „Daan heeft een positieve invloed op het zwemgedrag van Renee. Ze spelen niet met elkaar, maar zijn aanwezigheid heeft wel effect," aldus Ron Kastelein van het Dolfinarium. Hij noemt de toestand van Renee redelijk. „Zij gaat vooruit, maar heeft nog steeds last van 'spierschade die ze bij de stranding heeft opgelopen. Haar zwemgedrag is nog niet normaal." Het is nu tijd om uw vakantie te boeken bij: Dam 3 Zierikzee - Telefoon 0111 -451000 De eerste voorwaarde om e tifffiêils&tYtsziphïelf tepeheersen. s Comtesse Diane Hier en daar zon HET WEER Overdag hier en daar zon en langs de kust een enkele bui. Middagtemperatuur ongeveer 4 graden. Meest westenwind, toenemend tot matig, kracht 3 of 4. Aan de kust en op het IJsselmeer tot vrij krachtig, 5. 3 PEUTERLEIDSTER Het is nog niet duidelijk of peuterleidsters salaris krijgen op basis CAO-welzijn. 5 WITTE BRUG Gemeente wacht met smart op officiële toezegging subsidie voor reparatie Witte Brug. 7 WACHTLIJSTEN Gezondheidszorg komt met eigen plan voor wachtlijsten in ziekenhuizen. 9 TENNIS Recordaantal Schouwen-Duivelandse deelnemers aan Zeeuwse indoortenniskampioenschappen Goes. Dit nummer bestaat uit 10 pagina's ZIERIKZEE - De VVD had in haar algemene be schouwingen op de begroting aangegeven niet ak koord te zullen gaan met een verhoging van het tarief toeristenbelasting van 0,96 tot 1,05. De normale inflatiestijging van 2,4 procent achtte de VVD voldoende. In de begrotings behandeling bleek gisteren dat de partij niet op steun van de ar'dëre partijen hoefde te rekenen. Dekking van het gat dat daar door in de begroting zou ont staan, gaf de WD in de be schouwingen nog niet aan. Fractievoorzitter J. Geleijnse deed dat donderdagmiddag tijdens de replieken ook niet. Hij zou pas naar dekking ge zocht hebben als gebleken was dat hij op steun van ande re fracties voor dit voorstel kon rekenen. Ook Groen Links zette het voorstel om het tarief van de toeristenbelasting juist fase gewijs tot 1,75 te verhogen niet verder door. Dit naar aanleiding van het antwoord van het college, dat verhogin gen van deze belasting uit sluitend ten behoeve van de recreatieve sector zouden moeten komen. Fractievoor zitster H. de Vries wees in dit verband op de de overlast die 'gewone' inwoners van Schouwen-Duiveland jaar lijks van de recreatie onder vinden. Wethouder Van der Salm ant woordde de WD-fractie, dat met het toeristisch bedrijfsle ven overleg wordt gevoerd om een draagvlak te creëren voor verhoging van het tarief voor de toeristenbelasting. HM Koningin Beatrix gaat haar zestigste ver jaardag groots vieren. In de week rond 31 januari zal zij vele binnenlandse gasten ontvangen. De be langrijkste plaatsen die zij zal bezoeken zijn het Paleis op de Dam, het Concertgebouw, het Ste delijk Museum, paleis Het Loo en het Kröller- Müller museum. Blijf op de hoogte van al het nieuws op Schouwen-Duiveland, met de Zierikzeesche Nieuwsbode en neem een abonnement. JA, ikwil een: MAAND abonnement met automatische afschrijving a 19,50 KWARTAAL abonnement met automatische afschrijving 52,50 KWARTAAL abonnement zonder automatische afschrijving 55,00 HALFJAAR abonnement met automatische afschrijving 99,00 HALFJAAR abonnement zonder automatische afschrijving ƒ104,00 JAAR abonnement met automatische afschrijving ƒ188.00 JAAR abonnement zonder automatische afschrijving 198,00 Ik ontvang de Zierikzeesche Nieuwsbode de eerste 2 weken gratis!! PROEF-abonnement 4 weken met automatische afschrijving 10,00 Dhr./mevr, Naam Adres Postcode Telefoon Handtek. Bij automatische afschrijving uw I bank-/gironummer vermelden: ..Plaats: „Geb.datum;. Zend de bon in open envelop zonder postzegel naar Zierikzeesche Nieuwsbode abonnementenadministratie, Antwoordnummer 12,4300 VB Zierikzee.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 1