Zeeland viert herdenking Vrede van Münster dit keer wel mee Nederlander gemiddeld op 900 plaatsen geregistreerd of treedt op in Den Haag Minder koffieshops in Rotterdam Schaap gepakt doorhond Bewegen goed voor dementerenden KERKBERICHTEN DE KRANT NA 18.00 UUR NOG NIET ONTVANGEN? 0111-453538 DANK VOOR UW HULP IN 1997 Uitvaartverzorging Schouwen-Duiveland J. W. de Keyzer ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE MIDDELBURG - Zeeland heeft voor vrijdag- 5 juni geen dag van rouw afgekondigd en ook zullen open lijke uitingen van vreugde niet worden bestraft. De provincie viert gewoon de herdenking mee van de Vrede van Münster, die 350 jaar geleden een einde maakte aan de Tachtigjarige Oorlog. Volgens een woordvoerdster van de provincie wordt de vredesherdenking echter al leen in Den Haag gevierd (Zeeland stuurt Blof) en staan er in Zeeland zelf geen festivi teiten op het programma. Een paar jaar terug haalde commissaris van de koningin W. van Gelder nog de wereld pers met zijn opmerking dat zijn provincie op de keper be schouwd nog altijd op voet van oorlog leefde met Spanje. De Zeeuwse popgroep Blof De commissaris was er vlak na zijn aantreden achter ge komen dat Zeeland als enige van de Zeven Verenigde Ne derlanden had geweigerd het Verdrag van Münster te rati ficeren. Officieel was daarbij het argument dat een over eenkomst met „Den Paap" (het rooms-katholieke Span je) gelijkstond met een ver bond met de antichrist. In werkelijkheid zagen de Zeeu wen hun lucratieve kaap vaart op Spaanse koopvaar ders in gevaar komen. Van Gelder: „De kosten van de oorlog kwamen voor 60 pro cent op rekening van de Hol landers,.bij de baten lag die verhouding heel anders". Besprekingen Na zijn ontdekking opperde de commissaris de suggestie om de Spaanse ambassadeur uit te nodigen voor „vredes besprekingen". De ambassa deur kwam spoorslags, maar niet om te onderhandelen. Wel om het historisch besef van de Zeeuwen op te vijze len. Hij legde uit dat de Ne derlanders destijds vooral slag hadden geleverd met hulptroepen uit Wallonië en benadrukte nog eens dat Zee land en Spanje al 350 jaar niet meer met elkaar hadden ge vochten. „En dat kunnen maar weinig Europese staten ons nazeg gen", vindt ook Van Gelder. Hij is inmiddels tot de conclu sie is gekomen dat het ook op papier vrede is tussen Spanje en Zeeland. De andere zes sta ten uit de federatie grepen in 1648 - tegen de gewoonte in - naar het middel van „over stemming" en dwongen zo Zeeland in het gareel. Van Gelder: „Zeeland was wel de gelijk aan het vredesverdrag gebonden". „De betrekkingen tussen de beide 'naties' zijn ook uitste kend"voegt de commissaris er schertsend aan toe. „Twee jaar geleden hadden we hier nog de Spaanse koning Juan Carlos op bezoek ter gelegen heid van de uitreiking van de Four Freedom Awards." Niet lang daarna volgde Van Gel ders benoeming tot Comman deur in de Orde van Isabel la Catolica. „En dat is heel hoog", weet de commissaris. „De burgemeester van Barce lona trok wit weg toen ik het hem vertelde. Zelf was hij voor het organiseren van de Olympische Spelen bevor derd tot de veel lagere Orde van Verdienste." Hikken Toch had het maar een haar gescheeld of Zeeland had ook dit keer de feestelijkheden Zanger Pascal Jakobsen van Bief zal tijdens de herdenking een nummer zingen met als thema luctor et emergo. (Foto: Marieke Mandemaker) aan zich voorbij laten gaan. Van Gelder: „De gedeputeer den hikten er aanvankelijk behoorlijk tegenaan. Dat had overigens niets met Spanje te maken. Ze zeiden: weer zo'n feestje dat Den Haag verzint en waaraan wij dan mogen meebetalen. „Maar we doen volop mee hoor. We sturen bijvoorbeeld onze popgroep Blof naar Den Haag.' De populaire Zeeuwse band is speciaal voor deze herden king gevraagd een nummer te schrijven met als thema 'luc tor et emergo'. Dit zal zij dan op het Haagse Binnenhof ten gehore brengen. ROTTERDAM (ANP) - Het aantal koffieshops in Rotter dam is sinds vorig jaar fors gedaald. Van de 150 tot 200 verkooppunten van softdrugs die de Maasstad een jaar gele den telde, zijn er nu nog een kleine zestig over. Dé vermindering van het aan tal koffieshops is een direct gevolg van het nieuwe soft drugsbeleid van de gemeente. Alle cannabis verkopende ho reca moest voor 1 september vorig jaar een vergunning aanvragen. Een van de be langrijkste voorwaarden is dat koffieshops geen alcohol mogen schenken. Deze eis heeft er toe geleid dat veel horecaondernemers die cannabisproducten ver kochten, hebben afgehaakt. Tot nu toe hebben 75 horeca gelegenheden een vergunning aangevraagd. Daarvan zijn er 55 gehonoreerd en vier afge wezen. Vijftien zaken zijn nog in behandeling. Daarbij gaat het onder meer om negen ondernemers die in beroep zijn gegaan tegen afwijzing van hun aanvraag. De overgebleven, legale kof fieshops zijn niet gelijk over de gemeente verspreid, blijkt uit een eerste inventarisatie van de gemeente. Met name in het centrum, Rotterdam-West en de deelgemeente Fe- ijenoord zijn de meeste kof fieshops te vinden. RIDDERKERK (ANP) - Het schaap waarvan de politie in Ridderkerk maandag nog ge schokt meldde dat het het slachtoffer was van ernstige mishandeling door meerdere mensen, blijkt toch het slachtoffer te zijn geweest van een hond. De politie van Ridderkerk heeft dat vastgesteld na raad pleging van een „veterinair deskundige". Maandag zei de politie dat het drachtige schaap met messen bewerkt was en uiteindelijk de sloot ingedreven, waar het ver dronk. Wegens de ernst van het misdrijf verspreidde de politie een regionaal opspo ringsbericht. Maar dinsdag bleek na onder zoek van de deskundige dat er van mishandeling geen spra ke was. Om aan hun belagers te ontkomen, meestal hon den. komen schapen wel va ker in sloten terecht en ver drinken dan. De politie blijft op zoek naar de hond. DEN HAAG (ANP) - Persoonlijke gegevens van de Nederlander staan op zo'n negenhonderd verschil lende plaatsen geregistreerd. Behalve naam, adres, telefoonnummer en leeftijd zwerft ook informatie die mensen als zeer persoonlijk ervaren in honder den gegevensbestanden rond, zo blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Veel bedrijven en organisa ties beschikken onder meer over inkomensgegevens en informatie over de gezond heidstoestand van Nederlan ders, stelt de bond. De bur gers zijn zich daarvan nauwelijks bewust: uit een enquête van de bond onder vijfhonderd leden blijkt dat zij denken op ongeveer veer tig plekken te zijn geregis treerd. Het aantal leden dat een schatting maakt van meer dan honderd registra ties is gering. Spaaractie De Nederlander werkt zelf mee aan de registratie, soms zonder dat te weten. Wie mee doet aan een spaaractie of vriendelijk vragen beant woordt in een marktonder zoek, loopt de kans persoon lijke gegevens prijs te geven. Verder is informatie over mensen die zich begeven op de elektronische snelweg vaak makkelijk te traceren. Elektronisch betalen is bij voorbeeld nog steeds fraude gevoelig en op Internet speuren adressenhandelaren fanatiek naar klanten en doelgroepen. De Consumentenbond maak te een inventarisatie van het aantal registraties per per soon, en kwam uit op een ge middelde van tussen, de ne genhonderd en duizend. Hiertoe behoren ook de gege vens die de meeste Nederlan ders bewust doorgeven, aan bijvoorbeeld de huisarts, de belasting en de verzekering. „Maar bij de direct-marke- tingbedrijven zit de grote bulk", meldt een woordvoer der van de bond. Dit zijn de bedrijven die geadresseerde reclame versturen. Uit de enquête blijkt dat bij na de helft van de onder vraagden het geen probleem vindt dat uitkeringsinstan ties en de belastingdienst on derzoek doen naar hun han del en wandel. Vice-voorzitter U. van de Pol van de Registratiekamer vindt het aantal van negen honderd registraties hoog. „Ik kan niet controleren of dat klopt, maar ik wist wel dat het om honderden regis traties gaat." Hij hoopt dat het onderzoek ertoe bijdraagt dat de Nederlander bewuster omgaat met het verstrekken van gegevens. De komende weken behandelt de Tweede Kamer de nieuwe Wet be scherming persoonsgegevens. Ook krijgt de Registratieka mer meer bevoegdheden. DELFT (ANP) - Dementeren de mensen die geregeld bewe gen houden een beter geheu gen dan lotgenoten die veel stilzitten. Een goede li chaamsbeweging blijkt een positief effect te hebbeh op de geheugenfuncties van demen terenden. Dat blijkt uit een onderzoek dat TNO Preventie en Ge zondheidszorg heeft uitge voerd, samen met het Bureau voor Toegepaste Sociale Ge rontologie (BTSG). Het is de bedoeling samen met het Pra- eventiefonds het Bewegings- en Activeringsprogramma (BAP) landelijk in te voe ren.Naarmate hun ziekte zich ontwikkelt verliezen demen terende mensen steeds meer de vaardigheid zich aan te passen. De vraag naar bege leiding van deze mensen groeit, temeer omdat het aan tal bewoners van verzor gingstehuizen toeneemt. Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Waddinxveen: J. C. van Trigt te Goudriaan en Ottland; te Genderen: drs. P. Nobel, kandidaat te Utrecht; te Opeinde-Nijega-De Tike: J. F. Mol te Tzum; te Middel burg (de Hoeksteengemeente, SoW) (part-time): R. E. R. van Buiren, predikant voor bui tengewone werkzaamheden (geestelijk verzorger van de inrichtingen van het Ministe rie van Justitie), die dit be roep heeft aangenomen en te vens part-time werkzaam blijft als geestelijk verzorger van de inrichting van het Mi nisterie van Justitie; te Moer- kapelle: P. H. van Trigt te Wapenveld. Aangenomen naar Veenen- daal (wijk 5): A. Prins te Hoogblokland; naar Dron- rijp: R. M. den Hartog, kandi daat te Apeldoorn, die be dankte voor Woudsend (SoW) De benoeming als docent aan het Instituto Biblico Presbi- teriano van de IEPRP te Peru door de Gereformeerde Zen- dingsbond M. van Pelt, kan didaat te Zwijndrecht. Bedankt voor Reeuwijk: Joh. van Holten teZalk-Veecaten. Bedankt voor Monster: A. D. Goijert te Bunschoten. Toegelaten tot de evangelie bediening en beroepbaar: P. Nobel, Marnixlaan 76, 3552 HE Utrecht. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Beroepen te Zoetermeer: J. van Benthem te Almere; door de Canadian Reformed Church te Hamilton (Canada) voor het zendingswerk in Brazilië: A. de Graaf te Mark nesse en Blokzijl C.A.; te Hil versum: J. P. Kruiger, kandi daat te Ermelo. Christelijke Gereformeerde Kerken Beroepen te Vlaardingen: R. Kok te Sliedrecht (Eben-Haë- zerkerk). Aangenomen naar Surhuis- terveen: J. Nutma te IJmui- den. Bedankt voor Doesburg en Doetinchem en Nijmegen: N. Ribbers te Gorinchem. Gereformeerde Gemeenten Beroepen te Haamstede: ds. J. S. v. d. Net te Apeldoorn; te Nieuwdorp: A. Vermeij te Zwijndrecht; te Rotterdam- Zuidwijk: C. Harinck te Hou ten; te Nieuw-Beijerland: C. A. van Dieren te Stolwijk. Oud Gereformeerde Gemeenten Bedankt voor Terneuzen: C. L. Onderdelinden te Olde- broek (Vrije Oud Gerefor meerde Gemeente). Wij zijn dankbaar en blij met de geboorte van het zusje van Robbert MADELON 26 januari 1998 THEUN en MARLEEN VAN DER HAVE- BOOGERT Robbert Thrwestraat 26 4311 CK Bruinisse tel. 0111-482476 Bezoek graag binnen 14 dagen Tijdelijk adres: Van Weel-Bethesda Zie kenhuis, kamer 053, Sta tionsweg 22, 3247 BW Dirksland Elke geboorte is een won der.'Elk kindje is heel bij zonder geef Heer, dat ook dit kind in deze wereld Uw liefde vindt. Wij zijn blij met de ge boorte van onze zoon en broertje WILLIAM DANIËL Hij is geboren op 26 janu ari 1998 en we noemen hem Dani MAURICE, LISETTE en AMY DE VLIEGER Dijkweg 21, 4327 AE Serooskerke (S) 0111-672950 Wij zijn dankbaar en blij, dat aan ons een zoon en broertje is toevertrouwd Bart MARINUS ANTHONIE PETER en ANNE v. d. VELDE- WAGEMAKER Janneke 27 januari 1998 Schelpkreekstraat 12 4675 CZ St. Philipsland Wij zijn heel gelukkig met de geboorte van ons zoontje Tim JACOB TIM 27 januari 1998 PETER BEZEMER PETRA DALEBOUT Melkmarkt 3 4301 HB Zierikzee Tfel. 0111-414273 Bel dan ons lezersservice telefoonnummer: Onze lezersservice-telefoon is bereikbaar tijdens kantoor-uren van MAANDAG t/m VRIJDAG: van 8.30 tot 17.00 uur tijdens de avond-uren: MAANDAG - DINSDAG DONDERDAG en VRIJDAG: (niet op woensdag) van 18.00 tot 20.00 uur. De hulp van Mensen in Nood is in 1997 gegaan naar: Continenten: Afrika 19.7 min latijns-Amerika - 8.0 min Azië 11.2 min Europa 111 min Totaal S0 min Hulp naar soort: Noodhulp /16.1 min Sociale pro|ecten - 12.4 min Kinderprojectcn - 4,J min Partner ondersteuning - 2.5 min Voedselxekerheid 9.7 min Totaal 50 min Mogen wij ook in 1998 op u rekenen? GELOOF IN EIGEN KRACHT is 37 jaar, maar hij heeft nog steeds een slabbetje nodig! De ZONDAGGANGERS In de wolken is bestemd voor een gelukwens ter gelegenheid ven veriaatdag, lubileum, huweli|k, examen, ol verloving. De advertentie dien! i dag voor plaatsing in hel bezit te zijn van de Zierikzeesche Nieuwsbode. Tarieven: Prijs per wolk, max, 4 regels tekst 12,--. 2 wolken max, 8 regels lekst 24,--, etc Toeslag loto ol illustratie (max. 3 cm breed x 4 cm hoog) 25.-- (max. 6 cm breed x 4 cm hoog) 35,-- Prijzen excl. 17,5 BTW. De advertenties kunnen zonder opgaat van reden geweigerd worden. "Leg Heer uw stille dauw van rust op onze duisternis" Dankbaar dat moeder een verdere lijdensweg be spaard is gebleven, geven wij u kennis dat na een liefdevolle verzorging in zorgcentrum "Borren- damme" de Heere uit ons midden heeft weggeno men onze lieve, zorgzame moeder, grootmoeder en overgrootmoeder JOHANNA CORNELIA SMITS-VERSCHUUR sinds 3 mei 1981 weduwe van Hubrecht Smits in de leeftijd van 87 jaar. Nieuwerkerk: S. M. VAN DE VELDE-SMITS M. A. VAN DE VELDE Zierikzee: M. SMITS-VAN DER REE A. DEN HAAN M. S. VAN DER ZANDE-SMITS J. VAN DERZANDE J. C. DE VRIES-SMITS D. DE VRIES N. P. BERREVOETS-SMITS JAC. BERREVOETS J. M. SMITS M. A. SMITS- DE MEULMEESTER Scharendijke: M. SMITS C. E. SMITS-STOUTJESDIJK Klein- en achterkleinkinderen Zierikzee, 27 januari 1998 Zorgcentrum "Borrendamme", k. 212 Scheldestraat 2 Correspondentie-adres: Fam. J. van der Zande Rode Dorp 12 4301 HV Zierikzee De rouwdienst voor familie en belangstellenden zal gehouden worden zaterdag 31 januari in de Groene zaal van "Borrendamme", aanvang 10.30 uur, waarna de begrafenis zal plaatshebben op de algemene begraafplaats te Zierikzee, omstreeks 11.30 uur. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de grote zaal van "Borrendamme". Wel uit het oog niet uit het hart OMA wij zullen u missen. ELMA en NICO Eric Verdrietig, maar dankbaar voor de goede dingen die we samen mochten beleven, deel ik u mee dat plotseling van mij is heengegaan mijn lieve en zorgzame man JACOB VAN DER HAVE in de leeftijd van 76 jaar. J. E. VAN DER HAVE-STOUTEN 27 januari 1998 Groenendaal 16 4307 AM Oosterland Gelegenheid tot condoleren donderdag en vrijdag van 19.30 tot 21.00 uur aan huis. De rouwdienst voor familie en belangstellenden zal gehouden worden zaterdag 31 januari in de "Voorkerk" van de Ned. Herv. Kerk, Tbrenplein te Oosterland, aanvang 10.30 uur, waarna de begra fenis zal plaatshebben op de algemene begraaf plaats te Oosterland, omstreeks 11.30 uur. Na de begrafenis is er alsnog gelegenheid tot con doleren in de "Voorkerk". Geen bloemen Geheel onverwacht is van ons heengegaan onze zwager en oom JACOB VAN DER HAVE Maasdam: J. M. STOUTEN M. STOUTEN-VAN DE BERGE Spijkenisse: E. VERBOOM-STOUTEN Oosterland: M. J. STOUTEN C. A. STOUTEN-STOUTEN Neven en nichten Oosterland, 27 januari 1998. De leden van het Oosterlands. Mussengilde heb ben met ontsteltenis kennis genomen van het overlijden van ons gewaardeerd en trouw lid JACOB VAN DER HAVE Zijn humor en anecdotes zullen wij niet vergeten. Wij wensen zijn vrouw en verdere familie sterkte toe om dit verlies te dragen. Bestuur en leden van het Oosterlands Mussengilde Oosterland, 27 januari 1998. Heden overleed onze gewaardeerde buurman J. VAN DER HAVE Wij wensen buurvrouw veel sterkte toe. Fam. W. VAN GALEN-VAN DER HAVE Oosterland, 27 januari. Geheel onverwachts overleed onze beste vriend en neef, JACOB VAN DER HAVE op de leeftijd van 76 jaar. Wij wensen Jet alle sterkte toe om dit zware ver- lies te dragen. Oosterland: H. C. BARENDSE C. J. BARENDSE-STEENPOORTE L. M. MEERMAN J. C. MEERMAN-VAN DAMME S. ZWART C. A. ZWART-BROODMAN Zierikzee: M. DALEBOUT S. J. DALEBOUT-VAN DUKE Oosterland, 27 januari 1998 Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn. Jesaja 43 lb Heden nam de Heere tot Zich, na een gelukkig hu welijk van bijna 25 jaar, mijn innig geliefde en zorgzame man CORNEUS JOOST VAN DE PANNE echtgenoot van S. van der Kooi op de leeftijd van 82 jaar. Burgh-Haamstede: S. VAN DE PANNE VAN DER KOOI 4328 LW Burgh-Haamstede, 29 januari 1998 J. M. Beijelaan 9 De teraardebestelling zal D.V. plaatsvinden op maandag 2 februari a.s. om 14.00 uur op de alge mene begraafplaats te Burgh, voorafgegaan door een dienst van woord en gebed die gehouden zal worden in de Gereformeerde kerk aan de Platbos- laan 1 te Haamstede, aanvang 13.00 uur. Degene die deze dienst wenst bij te wonen wordt beleefd verzocht tijdig in voornoemde kerk aan wezig te zijn. Gelegenheid tot condoleren in de zaal van boven genoemde kerk na afloop van de plechtigheid. De Here heeft uit ons midden weggenomen en op genomen in Zijn heerlijkheid onze broer, zwager en oom CORNELIS JOOST VAN DE PANNE echtgenoot van Sytske van der Kooi 19-9-1915 29-1-1998 Brouwershaven: Zaamslag: J.D.DENBOER- VAN DE PANNE J. DEN BOER D. J. DIELEMAN- VAN DE PANNE W. J. DIELEMAN Neven en nichten Burgh, 29 januari 1998 In plaats van kaarten Voor de vele blijken van belangstelling en medeleven tijdens zijn ziekte en voor de in zo grote mate ontvan gen hartelijke bewijzen van deelneming na het overlij den van mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoon vader en opa JOHAN ADRIAAN VAN DER BIJL zijn wij u zeer erkentelijk. C. M. VAN DER BIJL-BOOT CARLA en JAN Robert Marit en Patrick Karl NLA IMAN NIEKen LUTINA Sandra Nathalie Johan JAN en JO RI Brouwershaven, januari 1998 Hogezoom 144 4325 CM Renesse Heeft een nieuw telefoonnummer: 0111-462600 -#* Voor algehele begrafenissen en crematie Begrafenis- en crematieverzekering Vervoer binnen- en buitenland NIEUWS UIT DE REGIO. JE LEEST 'T IN DE ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Steun de Memisa-werelddokters Memisa Rotterdam Giro 5657 Bel voor meer informatie de afdeling Communicatie: 010 - 206 46 66 Word maanddonateur voor f 2$,- per maand

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 6