Langzaam verkeer geweerd GroenLinks deponeert nieuw voorstel activeringscentrum ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE avondje w Echtpaar Meulblok is 'koninklijk ontvangen' ■S Minder geld voor stads en dorpsvernieuwing yik '-yi U At eettmit Provincie stopt uitgifte ontheffingen voor Zeelandbrug Bij verjaardagsconcert koningin Strand telling Zeelandbrug afgesloten In Zierikzeese gemeentewerkplaats Daling bestand huiszwaluw Wel betalen, niet kijken Wè Voorstel tot verdeling EEN TRAUMABEER VOOR LANGZAAM RIJDEND LANDBOUWVERKEER? m dé krant van schouwen - duiveland! k ZIERIKZEESCHE IEUWSBODE DON D ETTTnTG 2 9 JANUARI 1 998 1 53e JAARGANG NR 26323 WAARIN OPGENOMEN DE ZIERIKZEESCHE COURANT 1 797-1889 Een SU&. Een intiem dii het sublieme m& daarna een gezellig het café. Op vrijdag- en zaterdagav. met stemmige live muziek Een gezellige avond uit? U bent welkom in De Zeeuwse Stromen! Duinwekken 5 Renesse Reserveren: 0111 462040 ZIERIKZEE - Langzaam rijdend verkeer is per 1 april niet meer welkom op de Zeelandbrug. Vanaf die datum stopt de provincie de uitgifte van ont heffingen. De maatregel hangt samen met de voorge nomen proef op het inhaalverbod. „Ze moeten me maar eens vertellen hoe we dan moeten rijden," al dus C. van der Maas van het gelijknamige loonbe drijf in Óosterland. Gemiddeld zo'n tien keer per jaar gaat Van der Maas met kraan of trekker de brug over. Het wegvallen van die mogelijkheid levert proble men op, want een goed alter natief is volgens hem niet voor handen. Een dieplader kost naar zijn weten al gauw 90 tot 120 gulden per uur aan huur. ,,Wie betaalt dat? De provincie vast niet." En over de Stormvloedkering rijden is ook gemakkelijker gezegd dan gedaan. „Dat scheelt toch al gauw twee a drie uur rijden. De vraag is daarnaast kunnen we dat wel, want de weg voor lang zaam verkeer is daar altijd versperd," stelt de Oosterlan- der onomwonden. Het effect van de maatrege len op de Zeelandbrug wordt hierdoor in zijn ogen teniet gedaan. „Want dan ga je dus over de hoofdweg van de ke ring, maar dat is toch net zo goed gevaarlijk?." B. Goudzwaard van Land- bouwservice Goudzwaard uit Zonnemaire loopt tegen de zelfde problemen aan. Ook hij maakt gemiddeld zo'n tien keer per jaar van de ont heffing gebruik. Met name in de herfst, wanneer zijn grond bewerkingsmachine - die ze aan de overkant niet hebben - wordt ingeschakeld. „Ik heb al een paar keer voor de ke ring gestaan dat ik niet door kon. Dan waren ze met onder houd bezig. Diepladers? Ja, alles is te plannen natuurlijk, als er maar geld voor is. Maar gaat een klant niet mee, dan is het voor mij niet interes sant om over de brug te gaan," meent Goudzwaard. W. Wandel van Aannemersbe drijf Wandel, die zelf over diepladers beschikt, is al evenmin enthousiast over het voornemen van de provincie. Zijn bedrijf maakt veertig keer jaar gebruik van de ont heffing. „Het is al met al kos tenverhogend. Die diepladers rijden voor ons ook niet voor niks. Ze zouden het gewoon zo moeten laten. Die plannen voor versmalling, dat is toch ook niks," geeft hij desge vraagd aan. In totaal hebben twaalf be drijven de beschikking over een ontheffing, waarvan er vijf gevestigd zijn op Schou- wen-Duiveland. De onderne mers geven aan nooit last 'te hebben gehad met hun inci dentele ritten over de Zee landbrug. „Ik kan me niet herinneren dat er ooit een on geluk op de Zeelandbrug is geweest waar een landbouw machine in was betrokken," aldus A. Bevelander van het gelijknamige loon- en sproei- bedrijf in Kerkwerve. Hij maakt slechts vier keer jaar gebruik van de ontheffing, omdat hij alleen wat dealer- contacten betreft op de over- Na het tolvrij worden van de Zeelandbrug is het aantal ongevallen fors gestegen. Of het woord 'dolblijnu nog steeds voor alle brug gebruikers van toepassing is, is nog maar de vraag. kant is aangewezen. Toch denkt hij dat er andere oplos singen mogelijk zijn. „Waar om verschuiven ze de tijden in de winter ook niet naar 's morgens vroeg'? Rond zessen kom je niemand tegen." In de zomer moet 's ochtends rond zessen gereden worden, in de wintermaanden liggen de rijtijden rond 10.00 uur. Ook Goudzwaard stelt een aangepaste maatregel voor. „Ze zouden ook de frequentie kunnen verlagen. Nu kun je één keer per dag de brug over, waarom maken ze daar niet één keer in de week van of al leen in het weekend of wat dan ook." Van der Maas: „Ik vind wel dat de provincie de verplichting heeft te zorgen dat we met langzaam verkeer over kunnen. Hoe dan ook." De reden voor de provincie om een inhaalverbod in te stellen, en in samenhang daarmee een verbod voor J angzaam rijdend verkeer, is de toename van het aantal verkeersongevallen op de Zeelandbrug na opheffing van de tol begin 1993. „In de periode 1990-1992 vonden er 12 verkeersongevallen plaats, waarvan drie met let sel. In de periode 1993-1995 was sprake van dertig onge vallen, waarvan vier met let sel en twee met dodelijke af loop," schetst een provinciaal beleidsmedewerker. Na op heffing van de tol is de ver keersintensiteit met ruim 30 procent toegenomen. Het aan tal ongevallen steeg meer dan evenredig. BURGH-HAAMSTEDE - Het echtpaar Meulblok uit Burgh is dinsdagavond 'koninklijk ontvan gen' in het Amsterdamse Concertgebouw. Het echtpaar was uitgenodigd om daar aanwezig te zijn bij het concert dat werd gegeven ter gelegen heid van de zestigste verjaardag van Hare Majes teit de Koningin. „per tram werden we van de RAI naar het concertge bouw gebracht en waren ruim op tijd in de foyer. Daar werden we ontvangen met champagne," aldus Meulblok die werd geïnvi teerd vanwege zijn bestuur lijke functie in het Midden- en Kleinbedrijf en zijn voor zitterschap van de Federa tie Ondernemersverenigin gen Schouwen-Duiveland. Tot de aanvang van het con cert van de Russische cellist Rostropovitch zag Meul blok veel prominenten langskomen. „Eerste ka merleden, tweede kamerle den en sportmensen." Om kwart over acht werden de tweeduizend aanwezigen naar hun plaats gebracht en even later kwam - onder luid applaus - de koninklij ke familie binnen. „Wat veel indruk op mij maakte was dat de dirigent op dat moment het Wilhelmus in zette en iedereen ging staan. Dat is me sterk bijgeble ven," aldus Meulblok. Andere overheersende in drukken die Meulblok opd eed: de grote belangstelling van de pers en de'beveili ging. „Alle bewegingen van iedereen werden met came ra's gevolgd" Het concert duurde tot tien uur, waarna de gasten zich weer verplaatsten naar de foyers voor een receptie. In de drukte kon Meulblok slechts een glimp van de ko ningin opvangen. Handen schudden was er niet bij. Het echtpaar Meulblok was overigens niet het enige Schouwse paar dat dinsdag uitgenodigd was. Ook voor malig staatssecretaris Gin jaar-Maas en haar echtge noot, eerste kamerlid N. Ginjaar, uit Burgh-Haam- stede, waren in Amsterdam aanwezig. ZIERIKZEE - De winter van '95-'96 was de eerste strenge winter na 1987. Dit leidde tot een verhoogde sterfte onder vooral scholeksters en andere strand- en steltlopers. Zij werden slachtoffer van de langdurige koude. Strandteüingen op Schou wen, Neeltje Jans, Midden plaat en Goeree geven aan, dat 256 scholekters en 87 strand- en steltlopers slacht offer werden van de strenge winter. Dit staat vermeld in 'Zêêlie- ven', het blad van de Vogel werkgroep Schouwen-Duive land. ZIERIKZEE - In verband met werkzaamheden aan de rij-ij- zers is de Zeelandbrug in de nacht van maandag 2 op dins dag 3 februari afgesloten voor alle verkeer. De brug gaat dicht van 's nachts 00.00 tot 05.00 uur. Verkeer wordt geadviseerd de route over de Storm *'oed- kering te nemen. Op de toelei- dende wegen en bij de brug zelf worden automobilis ten hierop geattendeerd.Als tweede uitloopdatum staat de nacht van maandag 9 op dins dag 10 februari gepland. ZIERIKZEE - GroenLinks wil in de gemeentewerk plaats aan de Korte Nobelstraat in Zierikzee een maatschappelijk activeringscentrum gevestigd zien. GroenLinks-raadslid Heieen de Vries presenteert vanmiddag tijdens de begrotingsraad <een uitge werkt voorstel aan B&W. Het maatschappelijk active ringscentrum is bedoeld als ontmoetingsplaats voor on der meer langdurig werk lozen, arbeidsongeschikten, lichamelijk gehandicapten, ouderen, alleenstaanden, asielzoekers en inburgeraars. Het centrum moet activitei ten bieden op recreatief en educatief gebied. Ook werk zaamheden op het terrein van kringloopactiviteiten - zoals hét opknappen en de verkoop van oude meubels, witgoed, rijwielen en het ophalen van oud papier - passen binnen dit concept. „De mogelijkheden zijn eindeloos," aldus Groen Links Schouwen-Duiveland. Het centrum betekent voor de deelnemers een mogelijkheid tot een zinvolle tijdsbeste ding en gestructureerde dag invulling te komen. Sociale contacten, milieubesparende activiteiten en de verkoop van betaalbare goederen voor lage inkomens zijn andere doelstellingen van het pro ject. Op termijn zöu het acti veringscentrum zelfbedrui- pend kunnen zijn. Sociaal Kultureel Werk De Lichtboei is bereid een voor trekkersrol in de uitvoering te vervullen. Vervolg op pagina 2. Een 31-jarige inwoonster van Brouwershaven botste dinsdag op de Bogerdweg in Dreischor door onbekende oorzaak tegen een elektrici teitshuisje. Het ongeval gebeurde omstreeks 8.45 uur. Nadat de automobiliste aan de rech terkant van de weg in de berm terecht kwam, raakte zij de macht over het stuur kwijt en kwam aan de linkerkant van de weg in bot sing met een elektriciteitshuisje, waarna zij in een sloot belandde. De vrouw kwam met de schrik vrij. De auto was total loss. Door de klap was kortsluiting in het elektriciteits huisje ontstaan, waardoor een gedeelte van de woningen in de polder zonder stroom kwam te zitten. Delta zorgde voor een noodaggregaat, zodat de stroomstoring werd verholpen. Er stond 10.000 volt spanning in het huisje, dat in zijn geheel vervangen werd. De schade aan het gebouwtje loopt in de tienduizenden gul dens. (Foto: Marijke Folkertsma) 1 SCHOUWEN-DUIVELAND - De gestage achteruitgang van het huiszwaluwenbestand op Schouwen-Duiveland zet zich voort. De terugloop in nesten is vooral op Duiveland gecon centreerd. Zo blijkt uit het blad Zêêlie- ven van de Vogelwerkgroep Schouwen-Duiveland. In to taal telden de leden van de werkgroep in 1997 499 nesten. Dat zijn er zestien minder dan vorige jaar: een afname van 3,1 procent. Opmerkelijk is dat de terugloop aan Duive land is voorbehouden. In de kern Burghsluis 35), de omgeving Burgh-Haamstede 37,5) en omgeving Kerk- werve/Noordhgouwe (52,9) werd een sterke toename ge signaleerd. Ook in en rondom andere plaatsen aan deze kant van het jeiland werden meer huiszwaluwnestenge teld. Forse dalers bleken de omgeving Zierikzee (-33,3), omgeving Viane/Ouwerkerk (-60) en omgeving Brouwers haven/Den Osse (-37,1). MIDDELBURG - Wie Om roep Zeeland Televisie op dit moment alleen kan ontvan gen als de antenne wordt aan gepast, moet toch de extra omroepbijdrage betalen. Dat heeft de provincie laten weten aan enkele briefschrij vers, die hebben geklaagd over de slechte televisie-ont vangst van Omroep Zeeland via de antenne. De provincie heeft de Nozema wel verzocht dusdanige maat regelen te-nemen dat een bete re antenneontvangst wordt gegarandeerd. In verband met de internationale normei is er echter geen mogelijkheid een andere frequentie toe te wijzen dan kanaal 54. Dit houdt in dat antennebezitters hun antenne dienen aan te passen aan de ontvangst van kanaal 54. De provincie on derzoekt nog andere moge lijkheden, maar wijst de briefschrijvers er wel op, dat wie over een aangesloten tele visietoestel beschikt, ver plicht is tot het betalen van de omroepbijdrage. Tot de domste maatregelen behoren de verstandigste maatregelen, die te vroeg of te laat worden genomen. Otto Weiss Pas op voor mist HET WEER In de nacht en vroege ochtend mistbanken. Overdag hier en daar zon en tot de avond op de meeste plaatsen droog. Min. temp. omstreeks het vriespunt. Middagtemp. ongeveer 4 graden. Meest westenwind, overdag toenemend tot matig, kracht 3 of 4, aan de kust tot vrij krachtig, 5. 2 BRAND Miljoenenbrand legt Rotterdamse houthandel 3 MILIEUSTRAAT Als de gemeente tot overeenstemming komt met de OLAZ wordt de milieustraat in Zierikzee uitgebreid. 5 GALERIJ Galerie Galerij bij de RSG Prof. Zeeman in Zierikzee biedt al tien jaar opmerkelijke exposities. 9 DUIVEN Van der Kamp in Nieuwerkerk blijkt een kampioenen kweker van duiven. Dit nummer bestaat uit 10 pagina's ZIERIKZEE - De gemeente Schouwen-Duiveland krijgt dit jaar 1.574.608 gulden van het rijk voor stads- en dorpsvernieuwing. Dat is beduidend min der dan in 1997 toen nog 2.253460 gulden werd ont vangen. De bijdragen voor stads- en dorpsvernieuwing worden afgebouwd. Met ingang van 2000 zal er sprake zijn van een bundeling van dit fonds met andere volkshuisves tingssubsidies tot een totaal budget, genaamd investe ringsbudget stedelijke ver nieuwing. Overwegingen In het verdelingsbesluit 1997 zijn bedragen gereserveerd voor premie woningverbete ring, restauratie monumen ten, corporaties, verbetering openbare ruimte, verplaat sing/sanering bedrijven en voor overige gemeentelijke activiteiten. Voor 1998 wordt het van belang geacht in elk geval bedragen te reserveren voor: premie woningverbete ring, restauratie monumen ten, verplaatsing/sanering bedrijven en corporaties. Ook wordt het van belang ge acht een bedrag te reserveren voor welzijn in combinatie met verbetering van de open bare ruimte. Bij deze post gaat het om eenmalige bijdra gen voor panden van sociaal- culturele voorzieningen. Het verdelingsbesluit ziet er als- volgt uit: particuliere wo ningverbetering 300.000 gul den; restauratie monumenten 500.000 gulden; verplaat sing/sanering bedrijven 450.000 gulden; woningcorpo raties 50.000 gulden; wel zijn/verbetering openbare ruimte 200.000 gulden en 74.608 gulden voor overige ac tiviteiten. Het voorstel komt aan de orde in de openbare vergade ring van de commissie MA op dinsdag 3 februari om 19.30 uur in het voormalig stadhuis in Brouwershaven. DORPSRAAD ZONNEMAIRE - De dorps- raad van Zonnemaire houdt woensdag 4 februari een openbare vergadering in het dorpshuis van Zonnemaire. Op het programma staan onder meer een lezing van di recteur J. Lodders van het Grevelingenschap en de acti viteiten van het comité praathuisje. Aanvang 20.00 uur. Blijf op de hoogte van al het nieuws op Schouwen-Duiveland, met de Zierikzeesche Nieuwsbode en neem een abonnement. JA, ik wil een: OMAAND abonnement met automatische afschrijving 19,50 O KWARTAAL abonnement met automatische afschrijving 52,50 O KWARTAALabonnement zonder automatische afschrijving 55,00 O HALFJAAR abonnement met automatische afschrijving 99,00 O HALFJAAR abonnement zonder automatische afschrijving ƒ104,00 O JAAR abonnement met automatische afschrijving 188,00 O JAAR abonnement zonder automatische afschrijving ƒ198,00 Ik ontvang de Zierikzeesche Nieuwsbode de eerste 2 weken gratis!! PROEF-abonnement 4 weken met automatische afschrijving 10,00 Naam Dhr./mevr Adres Postcode Plaats; Telefoon Geb.datum: Handtek. Bij automatische afschnjving uw r~j j j 1 j j i i i bank-/glronummer vermelden; II I1111J II III II II Zend de bon in open envelop zonder postzegel naar Zierikzeesche Nieuwsbode abonnementenadministratie. fO Antwoordnummer 12,4300VB Zierikzee.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 1