'De geneeskunde van de toekomst' 'All you need' aan de Zoom in Renesse iHaamstede bv Lesbisch bijbellezen in MFC Trinity Kom snel naar Deurloo Intermeubel voor de allerlaatste superkoopjes SURPRISE PARTY! deurloo intermeubel Maffia-avond in horecabedrijven HET ÊMA NIEUWSBLAD WOENSDAG 28 JANUARI 1998 HÈT GRATIS NIEUWSBLAD VAN SCHOUWEN DUIVELAND Zie pagina 4 van deze krant. Haringvlietplein 4 Zterikzee Tel. 0111-456161 's Maandags gesloten Donderdag koopavond Bioresonantietherapeut Gerard van Es begint praktijk in Noordgouwe NOORDGOUWE - In Duitsland wordt het de 'genees kunde van de toekomst' genoemd en ook in Neder land ontdekken steeds meer mensen de mogelijkhe den van de bioresonantietherapie. ,,In Schiedam zit ^een therapeut, die een wachtlijst heeft vaneen jaar, aldus Gerard van Es uit Noordgouwe. Mensen die dat te lang vinden kunnen vanaf maandag 2 februari bij hem terecht. Van Es begint in zijn woning aan de Pauwstraat 21 een praktijk bioresonatietherapie. De eerste op de Zeeuwse eilanden. ..Alleeh in Terneuzen zit een arts, die deze therapie ook toepast." Bioresonantietherapie wordt toegepast met behulp van een bicom-apparaat; geavanceer de computerapparatuur waarmee de elektrische pul sen worden gemeten, die alle lichaamsfuncties aansturen. Behalve deze positieve ener gie stromen door de energie- *anen van het lichaam ook ziekmakende micro-energeti sche pulsen, vooral bij men sen met lichamelijke klach ten of afwijkingen. Frequenties Met behulp van het biocom- apparaat kan Van Es heel pre cies de verschillende frequen ties meten van de positieve als negatieve pulsen en een behandeling selecteren, die daar tot in details op is afge stemd. Ook die behandeling wordt toegepast door middel van het biocom-apparaat. waaraan de patiënt wordt ge koppeld door middel van elektroden. ,,In het apparaat zit een filter waarmee de ge zonde en de ziekmakende pul sen worden gescheiden." De gezonde pulsen worden door het apparaat versterkt weer terug gevoerd naar het lichaam, zodat ze het im muunsysteem van de patiënt verder versterken. De ziek makende pulsen worden door de biocom 'gespiegeld'. „Ze worden 180 graden gedraaid voordat ze weer terug in het lichaam worden gevoerd. Daardoor worden ze geneu traliseerd en verdwijnt hun negatieve werking." Op basis van testen, die Van Es vooraf uitvoert, geeft het biocom-ap paraat precies aan welke ho meopathische, medicijnen en bioresonantiemineralen moe ten worden toegepast en voor welke stoffen de patiënt al lergisch is. Zeer gedetailleer de gegevens, die precies zijn afgestemd op de persoon die wordt behandeld. Maatwerk Dat is volgens Van Es de grote kracht van de behandel methode. „Het is maatwerk. Deze geavanceerde computer apparatuur ziet niets over het hoofd. Ze geeft een zeer pre cies beeld van de positieve en negatieve micro-energetische pulsen in iemands lichaam en berekent tot in details op wel ke wijze die patiënt het beste kan worden behandeld." Doordat de therapeut de ge gevens die de computer aan geeft constant checkt en zono dig aanpast, blijft de behandeling een zaak van mens én computer. De 52-jarige Van Es is al zijn hele leven gefascineerd door de natuur en de mogelijkhe den die zij biedt. „Ik ben ge boren in de bosrijke omge ving van Baarn en was als kind altijd in de weer met na tuurkundige proefjes en bi bliotheekboeken daarover. Toen hij 22 jaar was kwam hij in contact met twee natuur kundige artsen, Benthem- Oosterhuis en Van Uden, die hem veel vertelden over hun beroep. Het inspireerde Van Es om in zijn vrije tijd een aantal opleidingen te gaan volgen, die daar zijdelings be trekking op hadden. Hij werd medisch cosmeteo- loog, phytotherapeut en acu puncturist. Zijn werk als ma nager in horecabedrijven ging ondertussen gewoon door. „Er moest ook geld wor den verdiend en ik kreeg tel kens weer andere interessan te aanbiedingen." Door een van die aanbiedingen, het op nieuw op poten zetten van restaurant Zeelandbrug in Zierikzee, kwam Van Es in 1993 in Zeeland terecht. Hij ging in Noordgouwe wonen bij zijn vriendin. Toen hij door toeval in aanraking kwam met de bioresonantie therapie werd zijn interesse daarvoor direct gewekt. „Het mooie van deze therapie is dat het mogelijk is om af wijkende signalen zeer pre cies te meten en daar met na tuurlijke middelen op in te spelen.Van Es besloot de op leiding voor bioresonantie therapeut te gaan volgen en de horeca vaarwel te zeggen om een eigen praktijk te be ginnen. „Ik wilde dat al lan ger, maar had er tot nu toe de middelen en de ruimte niet voor." Acupunctuurpunten Mensen die bij Van Es op con- suit gaan krijgen in eerste in stantie aandacht voor hun klachten door middel van een Bioresonansietherapeut Gerard van Es meet met het bicomapparaat de elektrische pulsen op, waarmee alle lichaamsfuncties worden gestuurd. (Foto: Marijke Folkertsma) gesprek. Daarna test de the rapeut met behulp van de bio- com-apparatuur de energie huishouding in het lichaam, door met een 'meetstift' de 56 acupuctuurpunten in het li chaam af te gaan. Daarbij worden de specifieke fre quenties van alle processen, die zich in het lichaam afspe len, in de computer opgesla gen. De biocom-apparatuur kent ook de frequentiepatro nen van duizenden homeopa- tische middelen, die allemaal verschillend zijn. De apparatuur bepaalt op ba sis van die gegevens wat het juiste geneesmiddel is voor de patiënt. Dat wordt zicht baar' wanneer via elektrische pulsen (bioresonantie) de me dicijn aan het lichaam wordt aangeboden. „Wanneer li chaam en medicijn dezelfde resonantie hebben zie ik op de apparatuur dat de meetwaar de normaliseert.Dat houdt in dat het lichaam zelf aan geeft dat dit het juiste genees middel is." Twee mensen met dezelfde kwaal kunnen ver schillende homeopathische middelen nodig hebben voor genezing omdat de afwijking op een heel verschillende ma nier kan zijn ontstaan. Open Huis In de periode van maandag 2 tot en met vrijdag 20 februari wil Van Es dit principe aan belangstellenden persoonlijk uitleggen door dagelijks van 14.00 tot 16.00 uur 'Open huis' te houden. Het gaat wel om' een open huis op afspraak. „Want ik kan hier in de be handelkamer maximaal acht a tien belangstellenden gelijk ontvangen." De bioresonan tie therapie blijkt in de prak tijk heel succesvol te zijn bij allergieën, zelfs neurodermi- tus en zware chronische ecze men. Volgens Van Es is de therapie heilzaam voor de meeste af wijkingen. „Onderdelen in het lichaam die zijn vernield door kanker, aids of leverci- rose kunnen ook door de bio resonantie therapie niet meer worden hersteld. Maar het is wel mogelijk om het deel van het immuunsysteem, dat nog intact is, te versterken, zodat het beter gaat functioneren." De behandelingen door een bioresonantietherapeut wor den niet vergoed door zieken fondsen. „Sommige particu liere verzekeringen geven wel een vergoeding wanneer in de praktijk blijkt dat de behandelingen resultaat heb ben." Gerard van Es is telefonisch bereikbaar via 0111-402031 HERDENKING SLACHTOFFERS RAMP 1953 jt OUWERKERK - Tijdens de watersnoodramp van 1953 verdronken op Schouwen- Duiveland 531 mensen, waar van 443 in Duiveland. De slachtoffers worden zaterdag 31 januari herdacht. Het college van B&W van Schouwen-Duiveland legt die dag kransen op de begraaf plaatsen in Ouwerkerk, Nieu- werkerk, Oosterland en Sir- i'ansland. De eerste iranslegging is in Ouwer kerk om 14.00 uur. Vervol gens gaat het college naar Nieuwerkerk om daar om 14.20 uur op de begraafplaats aan de burgemeester Van Veenstraat een krans te leg gen. In Oosterland wordt om 14.40 uur een krans gelegd en de laatste kranslegging ten- k slotte is in Sirjansland om streeks 15.00 uur. SNUFFELMARKT GOES - In de Zeelandhallen in Goes wordt zaterdag 31 ja nuari en zondag 1 februari j een snuffelmarkt gehouden. Bezoekers kunnen er terecht voor allerlei huishoudelijke artikelen, kleding en elektro nica. De markt is zaterdag van 9.00 tot 17.00 geopend, zondag van 10.00 tot 17.00 uur. 'SNERTTOCHT BURGH-H AAMSTEDE - De Rijwiel Toer Club Schouwen- Duiveland houdt zondag l fe bruari een ATB-snertocht. De tocht begint om 10.00 uur van af restaurant de Molenberg in Burgh-Haamstede Gefietst gaat worden door de Domei nen. VERGADERING BEROEPSAALVISSERS ZIERIKZEE - In het 'Huls van Nassau' in Zierikzee wordt vrijdag 13 februari de alge mene ledenvergadering ge houden van de Vereniging van Beroepsaalvissers Zuid west. Nederland. De bijeen komst. begint, om 10.30 uur. Ze omvat een huishoudelijk ge deelte en een causerie over ac tuele visserijzaken door vis- serijkundig ambtenaar kustvisserij H van den Hoi Brede collectie linnengoed, huishoudtextiel, lingerie en nachtkleding RENESSE - 'Alle you need', ofwel 'alles wat je nodig hebt' is de naam van de nieuwe winkel die zaterdag werd geopend aan de Zoom in Renesse. Een naam die alles te maken heeft met de collectie linnengoed, huishoudtextiel, lingerie en nachtkleding die in de nieuwe zaak wordt aangeboden. Het betreft name lijk een zeer brede collectie, die niet alleen de gang bare maten omvat, maar ook de minder voorkomen de zeer grote of kleine maten. 'All you need' is een initiatief van Chris Hekman en Lenie Hekman-Dooge uit Noord- welle. Het vloeit voort uit het bedrijf 'Party-Tex', dat zij al ruim zestien jaar runnen. Party-Tex omvat de verkoop van linnengoed, huishoudtex tiel, lingerie en nachtkleding via party's die aan huis wor den gehouden. „Hetzelfde principe als tuperwarepar- ty's, maar dan met textiel. Het echtpaar Hekman werkt met 25 vrouwelijke vertegen woordigers, die actief zijn met party's in heel Neder land. De artikelen, die tij dens zo'n bijeenkomst wor den besteld, worden ver-, stuurd vanuit het depot, dat Chris en Lenie Hekman bij hun woning hebben. Prima lokatie Het idee om de collectie niet alleen via party's, maar ook in een winkel aan te bieden, ontstond ongeveer een jaar geleden. „We hebben gedu rende al die jaren een goed in zicht gekregen in de markt. Het leek ons leuk om die er varing ook te gebruiken voor verkoop, waarbij we direct contact met de klanten heb ben." Toen bleek dat het VW-kantoor aan de Zoom in Renesse te koop kwam, beslo ten Chris en Lenie Hekman daar gebruik van te maken. „Het is een prima lokatie voor een winkel. Een opval lend punt tussen de andere winkels, de Rabobank en het nieuwe WV-kantoor Vorig jaar november begon een intensieve verbouwing, waarbij de tussenmuren in het pand werden verwijderd en een nieuwe ingang werd gecreëerd. Het fSlafond werd verhoogd en voorzien van mo derne sfeerverlichting. Er kwam een eigentijdse houten vloer en een speels interieur met ronde vormen, waarin de verschillende afdelingen goed tot hun recht komen. Af gelopen zaterdag werd 'All you need' stilzwijgend geo pend. „We wilden geen bom barie. Tenslotte moeten we ons nog helemaal waar ma ken." Wel wordt in verband met de opening een speciale collectie, scherp geprijsde ar Het vroegere VVV-kantoor in Renesse kreeg een totaal ander uiterlijk door de verbouwing die het onderging als onderkomen voor 'Al you need'. tikelen aangeboden. Op een verkoopoppervlakte van 75 vierkante meter is een brede collectie heren, dames- en kinderondergoed uitgestald. Het gaat zowel om luxe linge rie als degelijk en modieus kwaliteitsondergoed in alle maten, ook de minder gang bare. „We hebben thermo-on- dergoed, maar ook spullen van zijde, badstof en ka toen." Dat geldt ook voor de collectie nachtkleding, die onder meer shortama's om vat. „T-shirts met een bijpas send kort broekje, die behal ve in bed ook kunnen worden gedragen op de camping of op het strand." In de winkel hangen zowel badstof badjassen als zoge naamde 'avondmantels'. Och tendjassen van dunne katoen of een andere lichte stof, waarbij bijpassende nacht kleding wordt verkocht. „Zij zijn heel geschikt voor goed verwarmde huizen of zieken huizen." 'All you need' heeft ook een uitgebreide collectie badhanddoeken. dekbed overtrekken en keukentex- tiel. „In heel veel verschillen de afmetingen en kleuren." Kwaliteit Een goede kwaliteit van deze artikelen is voor het echtpaar Hekman een eerste voor waarde. „Wij verkopen kwa liteitsartikelen vooreen rede lijke prijs." Daarnaast wordt ingespeeld op het modebeeld, dat ook in lingerie, nachtkle ding, dekbedden, badhand doeken en badlakens een rol speelt. Zo liggen in do winkel onder meer dekbedhoezon van ongebleekt katoen mét ruches en badhanddoeken in vanille- en ecrutinten. Pro ducten van de ecolook, die momenteel 'in' is. De verkoop in dc nie.uwe winkel worm verzorgd door Lenie Hekman en Joke van Dongen. Vrijdag30januari in Westenschouwen WESTENSCHOUWEN - De sfeer van een nachtclub in de jaren dertig staat centraal tijdens de 'maffia avond' die vrijdag 30 januari wordt gehouden in drie horecabedrijven aan de Westenschouwseweg in Westenschouwen. Het gaat om café 'De Schouwse Tapperij', Itali aans restaurant 'Bella Vista' en restaurant 'De Schouwse Pot'. De eigenaren van deze, naast elkaar gevestigde, ho recabedrijven presenteren zich samen als 'De Schouwse Drietand'. Vrijdag zijn de drie bedrij ven omgetoverd in nacht clubs vol rook, zwoele ver lichting en muziek uit de jaren dertig. Gasten worden ontvangen door nachtclubei genaar 'Giovanni di Elsa', door 'Giovanni di "Bella Vi sta' of door 'Al Capone', de eigenaar van een illegaal speelhok. Vanaf 20. 00 uur kunnen ze voor een uitgebreid buffet terecht bij 'Giovanni di Bel la Vista'. Met speciale mun ten kan in het naastgelegen pand bij 'Al Capone' roulette worden gespeeld. Muziek liefhebbers kunnen een deur verder terecht. De 'maffia-avond', waarbij de tijd zestig jaar wordt te rug gezet, begint om 19.00 uur. Netwerk Verkeerd verbonden ZIERIKZEE - De uit de regio afkomstige theologe Anna van der Maas praat donderdag 12 februari over het netwerk Verkeerd verbonden en bijbellezen vanuit lesbisch perspectief in het MFC in Zierikzee. Van der Maas geeft lesbische vrouwen en andere belang stellenden zicht op de inhou delijke en praktische beteke nis van het netwerk Verkeerd verbonden. Verbonden Dit netwerk is van en voor lesbische vrouwen die zich met elkaar verbonden voelen door hun liefde voor vrou wen, geloof, kerk of theolo gie. Sommige' vrouwen zijn actief in de kerk als dominee, pastor of leek. anderen slaan aan de zijlijn of volledig bui ten een kerkelijke gemeen schap. Bevrijdend Ook verschillende manieren van bijbellezen vanuit les bisch perspectief passeren de revue. Aan de hand van haar eigen verhaal zal Van dor Maas toelichten hoe dc bijbel se boodschap juist ook voor lesbische vrouwen bevrij dend knn zijn. Zij doet dit op initiatief van Vrouw Geloof Samenleving en SKW De Lichtboei. De theologe is mei 1997 afgestudeerd aan de Vrije Universiteit van Am sterdam en is werkzaam als pastoraal werkster voor jon geren. De zondag vooraL gaand aan haar komst preekt zij in de kerk van Scharendij- ke. De bijeenkomst in het MFC begint om 19.30 uur. .m m KEUKENSTUDIO OOIDKOPIA IN UTO! KAN NUT! KEUKENS TEGELS BADMEUBELEN SCHOONMAAKMIDDELEN WITGOED SAUNA'S LOSSE INBOUWAPPARATUUR FINANCIERING Oppninv^i^n- ma. t/m vr. von 09.00-1 TAO uur. Zo. van 09.00-17.00 uur. Hotmrij 15 Burgh-HoomtfdTel. 0111-655455 fax 0111-655456 Café-Dancing Renesse Zaterdag 31 januari

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 1