Klacht van Consumentenbond over afschermen huizenmarkt m Schouwen-Duiveland in oude ansichten Nieuwe voorzitter van gereformeerd bestuur Berichten uit het verleden Kopers krijgen geen goed beeld van aanbod OVERDENKING - Doff uit Rotterdam 6 op 1000 bedrijven gaat failliet Verplaatsing Albert Heijn Aanleg parkeerterrein Opening zaak Verseput ONZE PUZZELRUBRIEK 6 ZJERIKZEESCHE NIEUWSBODE DEN HAAG (ANP) - De Consumentenbond heeft een klacht ingediend bij Economische Zaken tegen de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Le den van die beroepsorganisatie schermen de huizen markt zo af dat kopers geen goed beeld kunnen krij gen van het aanbod. Zij houden de kring van gegadigden kunstmatig klein, wat ook in het nadeel is van de verkopende partij. De Consumentenbond be weert dit op grond van eigen onderzoek. De bond zegt dat de NVM-makelaars het aan bod volledig in handen heb ben en de meest gangbare en gewilde woningen alleen aan hun betalende klanten door spelen. Makelaars die bij de NVM zijn aangesloten, hou den dit aanbod in ieder geval 24 uur onder zich, maar in sommige regio's loopt die ter mijn zelfs op tot een week, zegt de Consumentenbond. De bond pleit voor een verbod op dergelijke termijnen, om dat in grote delen van het land geen sprake meer is van een echte markt. De consu mentenorganisatie vraagt om een onderzoek van de Neder landse Mededingingsautori teit (NMa), de instantie die toeziet op de nieuwe concur- rentiewetgeving die sinds 1 januari van kracht is. De NVM dankt zijn bijna-mo- nopolie volgens de bond aan de uitwisseling van gegevens per computer tussen de aan gesloten makelaars. Kandi daatkopers kunnen daardoor niet om een makelaar heen. Om voor een leuk huis in aan merking te komen, moeten zij de koop wel via hem regelen of een ori~ entatieopdracht geven. In het laatste geval gaat de koper zelf op jacht aan de hand van informatie over het aanbod die de make laar hem tegen betaling voor drie maanden verstrekt. Maar ook dan zijn de krenten meestal al uit de pap, zegt de Consumentenbond. De bond heeft ook een lage dunk van de inspanningen die een makelaar zich voor zijn klant getroost. „Make laars onderling voeren geen keiharde onderhandelingen over de prijs. Zij hebben er helemaal geen belang bij dat de prijs omlaag gaat, omdat dan ook de courtage (het be- middelingsloon) daalt." De bond beschuldigt de ma kelaars ervan vooral uit te zijn op een uitstekende rela tie met vakbroeders en veel minder op belangenbeharti ging voor de opdrachtgever. De beroepsgroep maakt daar om ook maar weinig werk van onderlinge concurrentie met hun tarieven. Officieel zijn die losgelaten maar veel makelaars blijven de oude NVM-adviestarieven (2 pro cent van de verkoopprijs) hanteren. De klant betaalt volgens bond daardoor te veel. De Consumentenbond vindt dat de NVM voortaan het aan bod van woningen direct op Internet moet zetten, zodat dit voor alle belangstellenden beschikbaar komt. De huidi ge pagina's op Internet zijn volgens de bond al even on doorzichtig als de markt zelf. Beursbericht Markt Goes dinsdag 20 januari 1998 Aardappelen ƒ22,50-/ 23,50 per 100 kg. (Zeeuwse notering) Zaaiuien Klasse II70-75 cent. Hooi en stro oogst 1997 Prijzen per 1000 kg en uit de schuur: weidehooi 165,00 tot 200,00, dijkhooi 120,00 tot 145,00, Veldbeemd 115,- tot 145,00, Roodzwenk 100,00 tot 115,00, Raai gras sen 90,00 tot 125,00, Ger stestro 100,00 tot 130,00, Tarwestro, kleine pakken 100,00 tot 120,00 (uit schuur), grote pakken 85,00 tot 105,00 (uit schuur). Tarwe, bij hectolitergewicht van 72 24,70, tarwe, bij hec tolitergewicht van 72 of meer tot 26,25, brouwgerst, voor- schotprijs bij 100% brouw 28,30, voergerst, voorschot- prijs 24,25, Blauwmaanzaad ƒ250,00 tot ƒ275,00, Karwij 120,00, bruine bonen oogst 1997 (vrij van grond en halve) ƒ112,50 tot 120,50. Barneveldse Eiermarkt BARNEVELD, 22-1 - Aanvoer 1.750.000. Prijzen per 100 stuks; 48 gram 8,50, per kilo 1,77. 54 gram 9,50, per kilo 1,76, 57 gram 9,75, per kilo 1,71, 59 gram 10,10, per kilo 1,71, 61 gram 10,30, per kilo 1,69, 64 gram 10,75, per kilo 1,68, 67 gram 11,00, per kilo 1,64. Scharreleieren 1,50 tot 2,25 per 100 stuks hoger. De handel was vlot. Paardenmarkt Den Bosch DEN BOSCH, 22-1 - Paarden inclusief BTW per stuk: Luxe paarden f 1200-2200, veulens f 300-650, pony's f 250-800, Shetlander pony's f 250-600, Slachtpaarden oud per kg f 3,50-4,40, jong f 3,50-4,50. De handel was rustig en de prij zen gelijk. De aanvoer be droeg 63 paarden en pony's. Veemarkt Utrecht UTRECHT, 22-1 - Prijzen slachtrunderen per kg ge slacht gewicht zonder nier en slot vet, inclusief BTW (Vol gens PW): Aanvoer slacht runderen 518, waarvan man nelijk 29. Mannelijk Super 7,50-8,30, mann. extra kwal. 7,10-7,50, mann. Ie kwal. 6,75- 7,10. Handel redelijk en prij zen gelijk. Mann. 2e kwal. 6,10-6,75, mann. 3e kwal. 5,65- 6,10. Handel redelijk en prij zen gelijk. Vrouwelijk Super 7,25-8,40, vrouwelijk extra kwal. 6,25-7,25, vrouwelijk le kwal. 5,05-6,25. Handel rede lijk en prijzen gelijk. Vrou welijk 2e kwal. 4,30-5,05, vrouwelijk 3e kwal. 3,80-4,30 en worstkwaliteit 3,20-3,80. Handel redelijk en prijzen iets hoger. Gebruiksrunderen per stuk inclusief BTW: Aanvoer ge- bruiksrunderen 169, waarvan graskalveren 10. Melk- en kalfkoeien-le soort 1575-2075, 2e soort 1275-1575. Handel re delijk en prijzen gelijk. Melk- vaarzen le soort 1475-1875 en 2e soort 1175-1475. Handel re delijk en prijzen gelijk. Kalf- vaarzen le soort 1675-2025, 2e soort 1275-1675. Handel rede lijk en prijzen gelijk. Guste koeien le soort 1075-1375 en 2e soort 700-1075. Handel re delijk en prijzen gelijk. En terstieren 1025-1700. Handel redelijk en prijzen gelijk. Pinken 575-1000. Handel re delijk en prijzen gelijk. Gras- kalveren 500-750. Handel re delijk en prijzen gelijk. Nuchtere kalveren voor de mesterij, inclusief BTW: Aan voer roodbont 100. Prijzen: Stierkalveren extra kwal. 550-600, le kwal. 475-525, 2e kwal. 100-200. Handel rustig en prijzen prijshoudend. Vaarskalveren extra kwal. 400-450, le kwal. 300-350, 2e kwal. 50-100. Handel rustig en prijzen prijshoudend. Aan voer zwartbont 573. Prijzen: Stierkalveren extra kwal. 400-440, le kwal. 400-420, 2e kwal. 50-150. Handel rustig en prijzen iets lager. Vaars- kalveren extra kwal. 275-325, le kwal. 225-250, 2e kwal. 25- 50. Handel rustig en prijzen lager. Aanvoer vleesrassen 30. Prijzen: Stierkalvern ex tra kwal. 650-750, le kwal. 450-550, 2e kwal. 50-200. Han del goed en prijzen prijshou dend. Vaarskalveren extra kwal. 450-500, le kwal. 325- 375, 2e kwal. 50-100. Handel goed en prijzen prijshoudend. Slachtschapen en lammeren per kg geslacht gewicht, in clusief BTW: Aanvoer 3543, waarvan lammeren 6. Slacht schapen 3,00-6,00. Handel rus tig en prijzen prijshoudend. Ooien tot 20 kg 7,25-9,25. Han del rustig en prijzen lager. Ooien boven 20 kg 7,25-8,50. Handel rustig en prijzen la ger. Rammen tot 22 kg 7,75- 10,00, 22-25 kg 7,00-9,50. Han del rustig en prijzen lager. Rammen boven 25 kg 7,00- 9,00. Handel rustig en prijken gelijk. Slachtschapen en lammeren per stuk inclusief BTW: Slachtschapen 75-235. Handel rustig en prijzen prijshou dend. Ooien tot 20 kg 150-185. Handel rustig en prijzen iets lager. Ooien boven 20 kg 140- 170. Handel rustig en prijzen iets lager. Rammen tot 22 kg 170-220, 22-25 kg 175-225. Han del rustig en prijzen iets la ger. Rammen boven 25 kg 180- 230. Handel rustig en prijzen iets lager. Gebruiksschapen en lamme ren per stuk inclusief BTW: Aanvoer 210. Weidelamme- ren 90-170.' Handel rustig en prijzen gelijk. Geiten en bokken: Aarrvoer niet bekend. Prijzen 20-55. Handel rustig en prijzen ge lijk. Totale aanvoer 5143 stuks. 98/3. Het oude verklikkerhuis, met inge bouwd petroleumlicht in de duinen bij Haam stede voldeed op een bepaalde tijd niet meer, omdat de vaargeul in het Brouwershavensche gat zich had verlegd. Daarom bouwde men omstreeks 1924, oostelijk van het verklikker huis, waar men tot die tijd een zogenaamd sec- torenlicht in was gevestigd, een nieuw lichtto rentje. Dit licht brandde aanvankelijk op gasolie, later op butagas en sinds 1930 elek trisch. Lichtwachter was Joost Verspoor, die iedere dinsdag het licht ging schoonmaken. Het torentje werd na de inval van de Duitsers al in 1941 afgebroken en het huis verwoest. Na de oorlog werd het torentje in steen her bouwd, evenals het verklikkerhuis in 1948 door de Amsterdamse familie Van Sillem. Bo venstaande foto werd voor de Tweede Wereld oorlog gemaakt en de afgebeelde man zal Wil lem van den Berge uit de Noordstraat in Haamstede zijn. Correspondentie over deze rubriek: Cor Pols, Postbus 30, 4300 AA Zierikzee. l/CDI/MCKICTrkl 1 CIN v Nederlandse Hervormde Kerk Zierikzee: Gewone wijkge- meente: Gasthuiskerk: 9.30 uur ds. G. v. d. Pol, vie ring H.A., 18.30 uur ds. G. v. d. Pol, viering H.A. en dank zegging. Vrijzinnige Gemeen te: Gasthuiskerk: Geen dienst. Kerkwerve: 10.00 uurds. H. Schipper, themadienst: 'ons dagelijks brood'. Serooskerke: 10.00uurds. L. van Nieuwpoort, Rotterdam, 19.00 uur ds. W. van Weelden, Ridderkerk. Burgh: 10.00 uur ds. A. R. van der Deijl. Haamstede: 10.00 uur ds. L. H. Kansen-Brasz, 19.00 uur ds. L. H. Kansen-Brasz, zang- dienst. Noordwelle: 11.00 uur ds. D. H. Stap, Terneuzen m.m.v. kerkkoor. Zondagsschool in dorpshuis. Renesse: 9.30 uur ds. D. H. Stap, Terneuzen. Zondags school in dorpshuis. Brouwershaven: 11.00 uur ds. H. J. Buijs. Zonnemaire: 9.30 uur ds. H. J. Buijs. Dreischor: Geen dienst. Noordgouwe: 10.00 uur ds. P. J. Eekhout. Ouwerkerk: 10.00 uur pastor W. Teusink-Meijer. Oosterland: 10.00 uur dhr. M. J. Rouw, Kuitaart, 10.00 uur jeugdkapel, 11.30 uur zon dagsschool, 18.00 uur ds. J. Knoop, Nieuwerkerk. Sirjansland: 10.00 uur ds. H. J. Boer, bevestiging ambts dragers, 18.30 uur ds. H. J. Boer. Bruinisse: Nationale Bijbel zondag. 10.00 uur ds. J. Smit, H.A., 14.00 uur ds J. Smit, H.A. aan huis, 15.00 uur ds. J. Smit, H.A. In"t Opper, 17.00 uur ds. J. Smit, voortz. H.A. en dankz. Samen op Weg-gemeente Scharendijke: Bethlehem- kerk: 10.00 uur da. H. B. Graafland, 19.00 uur ds. A. P. Spaa, Brouwershaven. Duiveland (Nieuwerkerk): Johanneskerk (Kerkring): 10.00 uur ds. J. Knoop, vie ring H.A. Lutherse Kerk Zierikzee: Geen dienst. Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 uur dr. A. Jobsen, 18.30 uur dr. A. Job- sen, blijde dienst m.m.v. koor Inspiration uit Middel burg. Haamstede: 10.00 uur ds. T. Wijma Spruit, Hellevoet- sluis. Brouwershaven/Zonnemai- re: 10.00 uur ds. A. P. Spaa, 18.30 uur mevr. ds. H. B. Graafland, Scharendijke. Bruinisse: 10.00 uur ds. Ph. Kroes, Barendrecht, H.A., Bijbelzondag. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Brouwershaven: 9.30 uur ds. J. A. Roosse, 17.00 uur ds. J. J. T. Doedens. (Haven Noord zijde 10). Chr. Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 uur ds. H. J. Th. Velema, 18.00 uur ds. J. Oosterbroek. Kerkwerve: 10.00 en 18.00 uur ds. H. Korving. Haamstede: 10.00 uur lees- dienst, 18.30 uur ds. J. C. Har deman. Gereformeerde Gemeenten Haamstede: 10.00 uurlees- dienst, 18.30 uur ds. R. Kat- tenberg. Nieuwerkerk: 9.30 en 15.30 uur ds. M. Golverdingen, Go- rinchem. Oosterland: 10.00 enl4.30 uur leesdienst, 18.30 uur ds. M. Golverdingen. Gereformeerde Gemeenten in Nederland Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur leesdienst. Dinsdag 27 januari: 19.30 uur ds. D. Monster, Barneveld. Nieuwerkerk: 09.45 en 18.30 uur ds. A. v. d. Berg, Gouda. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur leesdienst. Oud-Gereformeerde Gemeenten in Nederland Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur leesdienst. Oosterland: 9.30,14.30 en 18.30 uur leesdienst. Rooms-Katholieke Kerk Zierikzee: Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering pastor A. Verdaasdonk, zondag 9.30 uur Eucharistieviering pas tor A. Verdaasdonk, met zang. Haamstede: Zondag 11.00 uur Eucharistieviering pastor A. Verdaasdonk. Remonstrants Gereformeerde Gemeente Sommelsdijk: 10.00 uur ds. K. J. Hendrikse. Leger des Heils Zierikzee: 10.00 uur Heili gingssamenkomst. 10.30 uur Kindernevendienst. Pinkstergemeente Zierikzee: De diensten zijn op zondagen om.10.00 uur en op de woensdagavonden om 20.00 uur, Meelstraat 1. Apostolische Kerk Zierikzee: 10.00 en 17.00 uur (in Lutherse kerk). Evangelische Christengemeente Zierikzee: 10.00 uur H. ten Voorde, Rotterdam. Samen komst in het Multifunctio neel Centrum, De Huybert- straat 35. Corneliastichting 10.15 uurds. J. C. Hardeman. Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis 11.15 uur ds. J. C. Hardeman. mam Storing In de hal van de flat lees je tot je verbazing: „Lift werkt niet. Defect"" Hijgend en blazend kom je op de elfde verdieping aan, want je hebt een afspraak met hem gemaakt. Ook in zijn etagewoning is het koud. Noch de verwar- ming, noch een elektrische kachel, die hij - overbodig - tevoorschijn haalt, werken. De kou overvalt je. Samen zitten we bibberend bij de tafel. Totdat de storing plotseling voor bij is Toen Jezus op aarde rondwandelde, straalde Hij warmte uit. Als je in Zijn nabijheid kwam, mocht je de woorden horen, die je „stroom" gaven: warmte, licht, zodat je weer verder kon gaan en met Zijn woorden bezig mocht zijn. Woorden die je inspireerden. In een later stadium viel echter de stroom plotseling naar je gevoel uit. De woorden van Jezus inspireerden niet meer, de warmte ebde weg. De woorden hadden niets meer te beteke nen. Hoe dat mogelijk is? Omdat het contact weggevallen was en is. Hoe kunnen we dat contact weer maken? Jezus zegt, dat de Heilige Geest uitgezonden is. Die waait als een wind, waarheen Hij maar wil. Deze Geest wil zelfs graag contact maken, en in ieders leven de storing opheffen. Is dat werkelijk het geval? En hoe gebeurt dit dan? Moet je zelf daarvoor iets doen? Jazeker. Door je leven open te leggen voor deze Geest, deze stroom, die je leven weer warmte geeft, kleur geeft aan je woorden en daden. Contact door het gebed, door het lezen, het luisteren naar Zijn woorden, die Hij van God, de Vader heeft ontvangen. De vonk slaat beslist over. Het ligt beslist niet aan deze Geest, als het niet ge lukt naar je besef. Hij wil het graag, heel graag zelfs. Toch maar weer eens proberen door het druk ken op de schakelaar. En er in te geloven, dat de storing voorbij is! J. de Haan, predikant te Oosterland CMC - V: DRIEBERGEN (ANP) - De Verkeerspolitie van het Korps landelijke politiedien sten maakt bekent dat in week 5 van 1998 in heel Ne derland op snelheid gecontro leerd zal worden. Een aantal hiervan wordt aangekon digd. Zoals gebruikelijk, zal op de A2 tussen Amsterdam- Utrecht-Eindhoven vice ver sa, de A9 tussen Alkmaar en Diemen v.v. en de AIO - ring weg Amsterdam dagelijks worden gecontroleerd, even als op: Maandag 26 januari A4 t.h.v. Alkemade. A12 t.h.v. Arnem Dinsdag 27 januari A7 Afsluitdijk. N50 omgeving Rosmalen. Woensdag 28 januari N50 omgeving Rosmalen A73 t.h.v. Cuijck Donderdag 29 januari Al t.h.v. Muiden/Naarden. A28 t.h.v. Amersfoort. Vrijdag 30 januari A7 t.h.v. Heerenveen. Voor meer informatie tele foon 0343-535216. NIJKERK (ANP) - De Rotterdamse predikant J. Doff (48) is donderdag gekozen tot voorzitter van de gereformeerde' synode. Hij volgt ds. R. Vissinga op, wiens positie door de pedofiliezaak onmogelijk was geworden. De overige drie bestuursle den, die vorige week nog twij felden aan hun geloofwaar digheid, keren terug. Zij hebben volgens Doff welis waar fouten gemaakt, maar niet zodanig dat ze onmoge lijk meer zouden kunnen functioneren. Wat Vissinga heeft gedaan, was ontoelaatbaar, zo ver woordde Doff het gevoelen van de synode, die in een be sloten extra zitting in Nij- kerk bijeen kwam. Vissinga, die synodelid blijft, was al leen aan het begin van de ver gadering aanwezig. De ophef in de Gereformeer de Kerken pntstond nadat twee weken* geleden syno deadviseur ds. L. van Drim- melen in Trouw pleitte voor acceptatie van pedofilie. Daarin noemde hij zichzelf pedofiel, een bewering die hij later introk. Vissinga was van tevoren van het artikel op de hoogte en ook van het feit dat Van Drimmelen („Ook ik ben pe dofiel") daarmee niet de waarheid had gesproken. Desondanks verdedigde de synodevoorzitter hem door dik en dun. Pas toen bleek dat een kerkelijk werker die we gens seksueel misbruik van kinderen tot 2,5 jaar cel was veroordeeld, bij het stuk be trokken was, draaide Vissin ga bij. Geloofwaardigheid Hij erkende zelf dat hij door deze affaire zijn geloofwaar digheid was kwijtgeraakt. De overige drie bestuursleden (ds. W. Barendrecht, ds. K. Wigboldus en H. Dolstra- Muggen), stelden uit solidari teit met de voorzitter ook hun functie ter beschikking. VOORBURG (ANP) - Zes op de 1000 bedrijven en instellin gen zijn vorig jaar failliet ge gaan. Een jaar eerder waren dat er nog zeven, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bu reau voor de Statistiek (CBS). Omdat het aantal bedrijven groeit, is het aantal faillisse menten nauwelijks afgeno men. Volgens voorlopige ge gevens van het CBS zijn 5547 faillissementen uitgespro ken, waarvan 1126 tegen par-" ticulieren. In 1996 waren dat er 5577. Dat het aantal faillis sementen ondanks de goed draaiende economie nauwe lijks daalt, komt mede door dat juist in een gunstig econo misch klimaat veel mensen een eigen zaak beginnen. ONGEVAL GOES - Bij een verkeersonge val in Goes zijn twee auto's zodanig beschadigd dat ze moesten worden wegge sleept. Beide betrokken auto mobilisten, een 83-jarige Goe- senaar en een 61-iarige man uit het Franse Mandelieu, bleven ongedeerd. Het onge luk ontstond doordat de Goe- senaar bij een kruising het rood verkeerslicht negeerde. Uit de krant van 25 jaar geleden ZIERIKZEE, 23-1. De winkeliers in de binnen stad van Zierikzee maken zich ernstig ongerust- over de plannen tot vertrek uit het centrum van een grote collega": de voorgenomen verplaats sing van de vestiging van Albert Heijn van het. Havenplein naar een. nieuw te bouwen grote su permarkt op de plaats van de grasdrogerij" aan de rand van de stad, aan de Oudeweg, dus in de onmiddellijke omgeving van de verkeersroton- de. De winkeliers betreuren het bijzonder dat het A.H.-filiaal in de stad zal worden opgeheven en inmiddels heeft de middenstand op initiatief van voorzitter de heer P. Verhar ge besloten om daar „en bloc" iets tegen te doen en wel in de vorm van een verzoek aan Ged. Staten de plannen van het grootwinkelbedrijf niet goed te keuren: geen toestem ming te verlenen tot de bouw van een nieuwe supermarkt. „Een vestiging van de A.H.-supermarkt aan de rand van de stad is voor ons een onplezierige zaak", zo constateerde- voorzitter P. Verhage in een gisteren - maandagavond - ge- houden, goed bezochte vergadering van de Stichting Oi> dernemers Centrale Zierikzee in hotel „Concordia". BURGH, 22-1. De inwoners en daarbij gevoegd de tienduizenden toeristen hoeven er dit seizoen' niet meer op te rekenen dat ze één druppeltje olie in hun drinkwater vinden. Of dat al ooit het ge val is geweest, is overigens de vraag, doch de aanf leg van het parkeerterrein aan /Ie Adr. v. d. Weijdeweg te Burgh zou het ergste doen vrezen. De firma De Jonge uit Middelburg is hier begonnen met de aanleg van een parkeerterrein dat 162 auto's kan herber gen en een totaal oppervlakte heeft van 4500 m2. Allereerst wordt het terrein met een grote rupskraan geë galiseerd. Dan wordt er een halve meter zand uitgehaald waardoor en soort grote bak ontstaat. Op de bodem hier van komt een laag plastic zodat het onmogelijk is dat er olie of iets anders vloeibaars de grond in zakt op weg naar het kostbare d2'inkwater. Daarop weer het weggehaalde zand en een verharding met klinkers. RENESSE, 17-1. Dinsdagmiddag j.l. werd te Re- nesse de vernieuwde en sterk verruimde zaak: van de firma Verseput geopend door de echtgeno te van de burgemeester van Westerschouwen, me vrouw Everwijn. Op een metjaloemen versierd kussen werd mevrouw Even- wijn de sleutel van de winkel aangeboden door de bijna 4,- jarige Saskia Wandel. Vele genodigden en uiteraard de familie Verseput volg den mevrouw Everwijn na ontsluiting van de zaak naaf binnen. Hierna volgde gelegenheid de fraaie en in moder ne kleuren ingerichte zaak te bezichtigen. In het voorste gedeelte van de winkel is een afdeling heren- en dames mode ingericht, in het wat lager gelegen achterste gedeel te zijn afdelingen kinderkleding en textiel ingericht. De twee boekenbonnen van 10,- als prijs van de vorige week- puzzel worden gestuurd naar: G. de Ruiter-Kouwen, Korte Moermondsweg 15, Renesse Joachim Glerum, Kerkring 49, Nieuwerkerk De oplossing van vorige week, vrijdag 16 januari, luidt als volgt: De draad weer opnemen De oplossing van de nieuwe puzzel kan worden gestuurd naar de Redactie Zierikzeesche Nieuwsbode, Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. De enveloppe kan natuurlijk ook in de brievenbus van het kantoor aan het Jannewekken worden gedeponeerd. Een vriendelijk verzoek is om op de enveloppe duidelijk het woord weekpuzzel te vermelden. Enveloppen waarop niet staat vermeld om welke puzzel het gaat kunnen niet meedin gen naar een prijs. De inzendingen voor de nieuwe puzzel moe ten uiterlijk dinsdag 27 januari in ons bezit zijn. Onvoldoende gefrankeerde enveloppen dingen niet mee naar een prijs. Horizontaal: 1. rijk aan sap: 5. uitgelaten blij: 9. geen maat houden, inz. van spijs en drank; 10. muziekinstrument; 11. min of meer loodrecht lopend; 12.opschrift boven een brief (afk.); 14. geluid om iemand het zwijgen op te leggen; 15. dierenver blijf; 16. radioactief scheikundig element; 17. weg met bomen; 18. vervoersbedrijf; 19. legerplaats in het open veld; 20.bouw- val; 21. zoogdier; 23. emerging technologisch (afk.); 24.deel van bijbel; 26. muziekinstrument; 27. invorderen en ontvangen van gelden; 28. zeer vermoeid; 29. de stem luid verheffen; 30. blaten. Verticaal: 1. de nacht rustende doorbrengen; 2. toponymie; 3. afgod(sbeeld); 4. vermogen om snel en doeltreffend te hande len; 6. de opbrengst van een akker; 7. pelgrim; 8. bevriezen op de grond van neerslag; 13. steun; 14. bits. vinnig; 19.kistvór- mig voorwerp; 22. weefsel van vlas of hennep; 23. verdiepin'g; 25. naam van een boek. De sleutelwoorden worden gevormd door de letters in de vak jes: 5, 23, 4, 2, 3, 18,1, 28, 26, 7, 8, 25, 21, 24.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 6