Onenigheid over fietspad A Vijftien jaar dansplezier i ZIERIKZEESCHE i NIEUWSBODE®! 3'A<j b feisburo van oeveren 'De burgemeester en ik hebben besloten../ Veiligheidsbeleid is voorwaarde voor meer personeel bij politie Eis dienstverlening voor doodrijden man L 4 Het is volop zomer bij L\ Van Oeveren Provincie vindt fietspad langs Delingsdijk 'erg duur' en 'óverbodig' Terugblik op 50 jaar WD Vernieling van treinen Gemeentegids volgend week in brievenbus Staatssecretaris op symposium in Middelburg Vliegtuigje in beslag genomen Met drugs achter stuur Tegen inwoner van Westkapelle WIL PROVINCIE FIETSERS WEER IN AUTO HELPEN? dé krant van schouwen - duiveland! i ZIERIKZEESCHE IEUWSBODE VRIJDAG 23 JANUARI 1998 153e JAARGANG NR 26320 WAARIN OPGENOMEN DE ZIERIKZEESCHE COURANT 1 797-1889 He» is nu tijd om uw vakantie te boeken bij: Dam 3 - Zierikzee - Telefoon 0111-451000 KERKWERVE - De provincie vindt de aanleg van een fietspad langs de Delingsdijk erg duur en eigen lijk overbodig. De landinrichtingscommissie Schou- wen-Oost - van wie het plan voor de aanleg van dat fietspad afkomstig is - denkt daar, zo bleek gisteren tijdens de vergadering, heel anders over. De provincie heeft volgens commissielid P. de Koeyer absoluut een verkeerd beeld van de populariteit van Schouwen-Duiveland als fietsgebied. „Het wordt te veel vergeleken met Zeeuws- Vlaanderen waar een tractor maar één fiets tegenkomt," aldus De Koeyer. Volgens hem is het op de Schouwen- Duivelandse dreven - vooral in de zomer - veel drukker dan de provincie veronder stelt. „Ik vind dat de provin cie wel erg licht tilt aan het toeristisch fietsverkeer op Schouwen-Duiveland Commissielid T. Sluijter viel hem bij. „Je moet het ook meer in de toekomst zien. Als je in een bepaald gebied meer functies mogelijk wil maken, moet je daar wel iets voor ontwikkelen," aldus Sluijter. Commissielid C. Veerhoek zei zich te verbazen over de op stelling van de provincie. „Zij kennen het Masterplan fietspaden toch heel goed. Dat de provincie op het ge bied van verkeersveiligheid niet alleen naar het gebied Schouwen-Oost maar naar heel Schouwen-Duiveland wil kijken - en daar de visie van de gemeente bij wil be trekken - vindt Veerhoek op zich niet "verkeerd. Maar het duurt nog wel even volgens Veerhoek eer er een compleet verkeers- en vervoersplan voor Schouwen-Duiveland ligt. De nota van uitgangs punten is klaar voor commis siebehandeling, maar daarna moet een daartoe ingehuurd bureau de plannen verder uit werken en dat neemt toch ze ker, zo schat Veerhoek, enke le maanden in beslag. Echt boteren tussen de pro vincie en de - door de provin cie zelf aan het werk gezette - commissie doet het nog steeds niet. In oktober 1997 ontstond binnen de commissie op schudding toen de provincie op de rem probeerde te trap pen door te laten weten dat de provincie slechts een beperkt budget heeft en dat eerst aan andere.projecten dan het pro ject landinrichting Schou wen-Oost te willen besteden. Beter gevoel Daar werd verontwaardigd op gereageerd en de roep om een goed gesprek tussen de commissie en de provincie klonk op. Inmiddels zijn in twee gesprekken tussen ver tegenwoordigers van de land inrichtingscommissie en de provincie de scherpe kantjes van het conflict afgeslepen, maar concrete toezeggingen over wat en wanneer de pro vincie wil betalen aan Sch'ou- wen-Oost zijn niet gedaan. Volgens de landinrichtingscommissie Schouwen-Oost heeft de provincie een totaal verkeerd beeld van de populariteit van Schouwen-Duiveland als fietsgebied. (Foto: Marijke Folkertsma) „Maar wij hebben er in ieder geval wel een beter gevoel over gekregen dan we een paar maanden geleden had den," omschrijft commissie voorzitter A. den Haan. De meeste problemen zijn volgens haar ontstaan door dat wel overleg tussen de pro vincie en de commissie is ge voerd, maar met de verkeer de ambtenaren. Door die miscomriiunicatie zijn priori teiten efders dan bij Schou wen-Oost gelegd. „Het is be doeling I dat nu eerst alles ambtelijk nog eens heel goed doorgesproken wordt en dan komt er déze zomer weer een nieuw gesprek tussen de com missie en de provincie." Zij stelt dat de commissie ook best bereid is deels tegemoet te komen aan de bezwaren Van de provincie. De rotonde op het kruispunt Heuvels- weg/Weelweg moet er binnen een paar maanden liggen, maar de eveneens geplande rotonde op de kruising Heu- velsweg/Lange Blokweg, kan zo stelt De Haan, best een tijdje uitgesteld worden. „Want die kruising is nog niet zo lang geleden aangepast." SCHOUWEN-DUIVELAND - „Één van de ge meentewerklieden, Verton, pleegde ook altijd te zeggen: 'de burgemeester en ik hebben beslo ten...'." Met deze woorden blikt H. Landegent, VVD-lid van het eerste uur, terug op de eerste ja ren politiek na oprichting van de VVD. Dat is morgen, zaterdag, precies vijftig jaar geleden. In Amsterdam wordt het ju bileum die dag met een groot congres gevierd. Maar ook de afdeling Zierikzee telt inmiddels alweer vijf tig jaren. In de WD- Nieuwsbrief wordt om die reden een gesprek met Lan degent aangeknoopt. Een man die zich, ingegeven door zijn liberale achter grond, meteen na oprichting bij de club aansloot. Dat po^ litiek in die begintijd heel anders in het werk ging blijkt uit zijn verhaal. Het gemeentelijk apparaat was klein, herinnert hij zich. Een burgemeester, twee wethouders, een hand jevol raadsleden, de secreta ris en een paar gemeente werklieden vormden de kern. Reden dat Verton een dergelijke uitspraak kon doen. Bovendien was alles makkelijker in die tijd. „Toen wij een loods aan het bouwen- waren werd pas na dat de muren voor de helft waren gemetseld op een stuk behangpapier de bouwtekening gemaakt en een vergunning aange vraagd. Burgemeester Roëll zei nog dat de tekening niet zwaar op de bouwkosten drukte, maar een week later was de vergunning er wel," aldus Landegent. GOES - In het onderzoek naar de grootscheepse vernielin gen in reizigerstreinen van de NS op het traject Goes-Mid- delburg is een derde aanhou ding verricht. Een 19-jarige Goesenaar werd in de kraag gevat, maar is in- middels al weer op vrije voe ten. Zeven personen zijn tot dusverre gehoord. Eerder werden nog twee Goesenaren (19 en 21 jaar) aangehouden. Verdere actie wordt niet uit gesloten. Er is tot dusverre al voor 40.000 gulden schade aangericht. TEN VAL MIDDELHARNIS - Door bal dadigheid is een fietsende jongen in Middelharnis ern stig ten val geko'men. Hij fiet ste over de Koningin Juliana- wegweg toen een blikje limonade naar hem werd ge gooid. Deze belandde tussen voorwiel en spatbord. ZIERIKZEE - De gemeente- gids 1998 valt volgende week in ruim 14.500 brievenbussen op Schouwen-Duiveland. De gids is aanzienlijk uitgebrei der dan die van vorig jaar. In totaal zijn bij LnO drukke rij/uitgeverij in Zierikzee 17.000 exemplaren gedrukt. De stapels zijn vandaag, vrij dag, en gisteren aangeleverd bij de PTT, die maandag met de verspreiding begint. De nieuwe gemeentegids is ongeveer twintig pagina's dikker als zijn voorganger en bevat meer informatie over gemeente, verenigingen en in stellingen. Er staat ook nieuws in de gids: het gemeentebestuur be gint in maart met een service lijn voor opmerkingen en vragen over de openbare woonomgeving. Losliggende stoeptegels en niet werkende lantarenpalen kunnen hier worden gemeld. MIDDELBURG - Alleen politieregio's die echt orde op zaken hebben gesteld op gebied van veiligheidsbe leid zouden recht moeten hebben op meer politie. Dat vindt staatssecretaris Kohnstamm van Binnenland se Zaken. Hij zei dat donderdag op het Symposium Integrale Veiligheid in Middelburg. Nu gaat het volgens hem nog te vaak andersom en wordt slecht openbaar bestuur ver taald in een roep om een ster kere politiemacht. „Ik garan deer u dat dat prima scoort bij de media en de burgers. Maar we moeten beginnen met de balk in het eigen open baar bestuur, voordat we de splinter in de politiesterkte gaan zoeken." Pas wanneer een goed veilig heidsbeleid niet goed tot uit voering gebracht kan worden door gebrek aan politie, moet er over uitbreiding van de sterkte gesproken worden, al dus de staatssecretaris. Elke gemeenteraad zou vol gens hem een veiligheidsplan moeten opstellen, samen met andere organisaties op gebied van openbare orde en veilig heid. Bij de ontwikkeling van dat beleid moeten vooral ook de burgers betrokken wor den, vindt hij. Onderzoek „Veiligheid is een van de be langrijkste wensen van bur gers. Iedere gemeenteraad moet dat de komende vier jaar onderzoeken en zo moge lijk in concrete cijfers aange ven waar het beter kan, zodat de kiezer daar een gemeente raad over vier jaar op kan af rekenen. Op die manier zal ook het gat tussen de kiezer en de gekozene aanzienlijk worden verkleind." Vervolg op pagina 2. De volksdansgroepen van Meer Bewegen voor Ouderen bestaan vijftien jaar. Dit jubileum werd donderdagmiddag gevierd in het dorps huis van Zonnemaire. De dansgroepen van Nieuwerkerk, Zierikzee en Bruinisse waren te gast van de Zonnemairse volksdansers. In september 1982 ging op initiatief van dansle rares Joke Oele de volksdansgroep Nieuwer kerk als eerste van start. Daarna volgden Zierikzee, Zonnemaire, Brui nisse en de Westhoek. Oele kreeg tijdens de ju bileumviering een enveloppe met inhoud en een bloemetje overhandigd. Ouderen dansen volgens haar omdat ze weten dat bewegen goed is voor hun lichaam en hersenen. Maar ze vinden het in de eerste plaats gezellig, omdat ze leeftijdsgenoten ontmoeten en omdat er al tijd veel gelachen wordt, aldus de danslera res. (Foto: Marijke Folkertsma SCHARENDIJKE - De politie heeft donderdag een paraglider met motor van een 31-jarige piloot uit Dordrecht in beslag genomen. Hij vloog met dit vliegtuigje boven de Brouwersdam bij Scha- rendijke, hetgeen niet is toegestaan. Toen het toestel landde op een veldje aan de Elkerzeeseweg ging de politie er op af en over handigde de man een pro- ces-verbaal. In overleg met de dienst luchtvaart werd duidelijk dat der gelijke vliegtuigjes in Nederland niet zijn toege staan en niet zijn goedge keurd. Dit in tegenstel ling tot Frankrijk en België. De waarde van de paraglider met uitrusting bedraagt 25.000 gulden. GOES - Bij verkeerscontroles in Goes is een 19-jarige man aangehouden op verdenking van het autorijden terwijl hij onder invloed van drugs ver keerde. Hij werd overgebracht naar het politiebureau in Goes waar hem een bloedproef werd afgenomen. Wanneer de uitkomst ongunstig uitpakt zal tegen hem proces-verbaal worden opgemaakt. De ver dachte bleek ook in bezit van een busje traangas te zijn, waarvoor hij een boete van 250 gulden kreeg uitgereikt. Bij dezelfde controle werd ook nog een 21-jarige man uit Krabbendijke beboet voor het rijden onder invloed van alcohol. Advertentie BEVEILIG ZEKER met ING. JAAP VISSER RENESSE 0111-468060 Borg installateur De dingen, die wij het duurst betaald hebben, stellen wij het meest op prijs. luvenalis Kans op ijzel U HET WEER Veel bewolking en van het noord westen uit kans op ijzel. Overdag opklaringen. Min. temp. ±min 1 graad, middagtemp. van 5 graden op de Wadden tot net iets boven nul in het zuiden van het land. Noordoostenwind, toenemend tot matig, kracht 3 a 4, aan de kust tot krachtig, 6. 3 DE VESTE Aan De Veste zou flink wat verbeterd kunnen worden, blijkt uit woongeriefonderzoek. 5 VOORWAARTS Het eerste deel van de boekenreeks Voorwaarts, met artikelen uit Schuttevaer, is verschenen. 7 WIM HOFMAN De Zeeuwse schrijver Wim Hofman vertelt de school jeugd van 't Staepel'of en De Stove over zijn werk. 9 DANSSPORT Leden Kramer Dance Master doen regelmatig mee aan wedstrijden in Zuid-West Nederland. Dit nummer bestaat uit 10 pagina's MIDDELBURG (ANP) - Officier van justitie mr. G. Lewin heeft donderdag voor de rechtbank in Middel burg 240 uur dienstverlening en een jaar rijontzeg ging geëist tegen een 27-jarige inwoner van Westka pelle. De man reed op 6 juli zijn plaatsgenoot J. Graauwmans dood. In de bewuste nacht reed de verdachte met hoge snelheid en - naar later bleek - een pro millage van 1,1 van Zoutelan- de naar Westkapelle. In een flauwe linkerbocht, in de buurt van een drukbezoch te discotheek, dacht hij ie mand midden op de weg te zien lopen. In een schrikreac tie rukte hij aan het stuur, trapte op de rem, slipte en verloor vervolgens de macht over het stuur. Bij de slippartij werd Graauwmans geraakt en in de sloot geworpen. Hij over leed ter plaatse. De auto van de verdachte belandde even eens in de sloot. De verdachte zelf kwam er met lichte ver wondingen vanaf. 'Grandioos mis' Op de zitting zei hij dat alles bij het ontwijken „grandioos mis" was gegaan. Dat hij Graauwmans had geraakt, had hij niet eens in de gaten gehad. De uitspraak is op 5 februari. ALCOHOL ZIERIKZEE - Tijdens een rij dende surveillance vannacht rond 1.00 uur is op de Gracht- weg in Zierikzee een 36-jarige automobilist uit Zonnemaire betrapt op het rijden onder invloed. De man blies 530 mi crogram per liter, wat hem op een dagvaarding en een rij verbod tot vanmorgen 6.50 uur kwam te staan. SNERTTOCHT BURGH-HAAMSTEDE - De Rijwiel Toer Club Schouwen- Duiveland houdt zondag 1 fe bruari een ATB-snertocht. De tocht begint om 10.00 uur van af restaurant de Molenberg in Burgh-Haamstede en duurt ongeveer anderhalf tot twee uur. Gefietst gaat worden over een route van 25 kilome ter door de Domeinen. Blijf op de hoogte van al het nieuws op Schouwen-Duiveland, met de Zierikzeesche Nieuwsbode en neem een abonnement. JA, ik wil een: MAAND abonnement met automatische afschrijving 19,50 KWARTAALabonnement met automatische afschrijving a 52,50 KWARTAAL abonnement zonder automatische afschrijving 55,00 HALFJAAR abonnement met automatische afschrijving 99,00 HALFJAAR abonnement zonder automatische afschrijving ƒ104,00 JAAR abonnement met automatische afschrijving 188,00 JAAR abonnement zonder automatische afschrijving ƒ198,00 Ik ontvang de Zierikzeesche Nieuwsbode de eerste 2 weken gratis!! PROEF-abonnement 4 weken met automatische afschrijving 10,00 Naam Dhr./mevr Adres Postcode Plaats:... Telefoon Geb. datum: Handfek. Bij automatische afschrijving Ow I I I I f~~j I I I bank-/gironummer vermelden: ,1I II LI II II II II I1 II Zend de bon in open envelop zonder postzegel naar Zierikzeesche Nieuwsbode abonnementenadministratie. ftl Antwoordnummer 12.4300 VB Zierikzee. 4 1

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 1