'We zijn wijs geworden fen hebben nu inbreng' Jan de Jonge Tweewielers heropent op nieuwe locatie Beachpop actief in voortgezet onderwijs Trinity Herbouw kapsalon Marco Holm Win een fiets van 699,- LIFE LINE EXTRA NIEUWSBLAD WOENSDAG 21 JANUARI 1998 T GRATIS NIEUWSBLAD VAN SCHOUWEN-DUIVELAND Vijftien jaar Vrouw-Geloof-Samenleving op Schóuwen-Duiveiand Bbi ZIERIKZEE - „We zijn wijs geworden en hebben nu yize inbreng." Dat zegt Jessica Prager-Stein uit Noordgouwe, terugkijkend op vijftien jaar Vrouw* Geloof-Samenleving (VGS) Schóuwen-Duiveiand. Zij is een van de mensen die indertijd direct was be trokken bij de oprichting van de VGS-groep. „We wilden vrouwen stimuleren zich bewust te worden tan haar positie in geloof, kerk en samenleving en te werken aan verandering daarvan." den waarbij dit soort vragen centraal stonden. Er werd een theologe uitgenodigd. De vele vrouwen, die naar de bijeen komst kwamen, voelden zich zo aangesproken door het on derwerp dat besloten werd een groep op te richten die op het onderwerp door zou gaan. Het was niet de enige Vrouw- Geloof-Samenleving groep die in die periode in Neder land werd opgericht. Jessica Prager-Stein: ,,Het was een tijdsgeest, het leek in de lucht te zitten dat vrouwen kritische kanttekeningen maakten bij hun positie, zo wel in maatschappij als kerk. Vrouwen lieten zich de mond niet meer snoeren. Zij deden eigen ontdekkingen. Bijvoor beeld hoe structuren in kerk en maatschappij werkten. Het feit dat de man eeuwen lang als hoofd van het gezin werd beschouwd werd in de kerk 'vergoddelijkt', terwijl die zienswijze cultureel was bepaald en niet bij de essentie van het geloof hoorde. Vrou wen pikten dat niet langer." Als gevolg van deze ontwik Jenny Schneider-van Egten uit Brouwershaven kwam, in het begin van de tachtiger ja ren. als eerste vrouw op Schóuwen-Duiveiand met kritische vragen op dit ge bied. Zij vroeg zich af waar om vrouwen in de kerken niet aan het 'Woord' mochten ko men; waarom uitleg, predi king en theologie was voorbe houden aan mannen. Ze zette vraagtekens bij het feit dat vrouwen zich over van alles en nog wat schuldig voelen en flat ze altijd te horen kregen dat ze lief, zacht en nederig moesten zijn. Waarom bepa len mannen wat vrouwen wel en niet mogen en hoe ze horen te zijn. Waarom is theologie zo eenzijdig en wordt God al leen als mannelijk' ver beeld." Theologe In het Vrouwenontmoetings centrum. dat indertijd was gevestigd in de Visstraat in Zierikzee, ij/erd dp haar ver zoek een thema-avond gehou keling, die zich niet tot Schóuwen-Duiveiand be perkte, werd in Nederland de eerste oecumenische vrou wensynode gehouden. Een manifestatie van de eigen kracht van vrouwen. We lie ten blijken dat we er waren." Na deze fase van bewustwor ding en ontdekkingen volgde een periode waarin studeren en publiceren centraal stond. „Vrouwen namen de ruimte." ZijVroegen subsidie aan voor het creëren van eigen plek ken. Ze ontwikkelden door middel van studie een femi nistische theologie, organi seerden praatgroepen, cur sussen en schreven boeken. Op deze manier werden vrou wen uit de onzichtbaarheid gehaald en schandalen aan het licht gebracht. Het 'Woord' Ook in de kerk lieten vrou wen zich niet langer het 'Woord' ontnemen. Zij hiel den vieringen, schreven zelf preken en maakten liturgieën en liederen in een taal waar uit de exclusieve 'mannelijk heid' van God was verdwe nen. Teksten, waarin het woord 'broeders' was vervan gen door 'mensen' en 'zonen' door 'kinderen'. „God is de Eeuwige, de Geest." Uit deze activiteiten kwamen weer nieuwe vragen voort, waarop Vrouw-Geloof-Samenleving zich richtte. Zo werd aan de orde gesteld waarom vrouwen tot de grootste groep armen beho ren. Waarom ze voor hetzelf de werk vaak minder geld krijgen dan mannen en waar om ze zo weinig op hogere functies terecht komen. De groep zette ook vraagtekens bij het feit dat vrouwen meestal opdraaien voor zorg taken en klaagde het feit aan dat incest, gepleegd door mannen, vaak jarenlang kan doorgaan en bij ontdekking heel vaak in de doofpot werd gestopt. Bij Vrouw-Geloof- Samenleving Schouwen-Dui- veland kwamen deze onder werpen aan de orde in speciale themagroepen. Arme kant Landelijk ontstonden allerlei deel-belangenorganisaties, die direct of indirect voort kwamen uit Vrouw-Geloof- Samenlevinggroepen. Onder meer 'Arme kant van Neder land', EVA en Religieuzen te gen Vrouwenhandel. Er wer den fondsen gevormd om ook minder draagkrachtige vrou wen in de gelegenheid te stel len boeken te kopen en trai ningen te volgen. Er werden feministische netwerken ge vormd en vormingscentra bo den trainingen en cursussen aan. De resultaten bleven niet uit. Universiteiten namen in hun aanbod vrouwenstudies op, waaronder feministische Vijf van de zeven vrouwen, die de kerngroep vormen van Vrouw-Geloof-Samenleving, bijeen in vergadering. Van links naar rechts: Corrie van der Kreeke, Annemieke Anceaux, Jessica Prager, Mar ja de Lange en Fleur Prinsen. (Foto: Marijke Folkertsma) theologie. Er kwamen vrou welijke professoren, hoogle raren en docenten. Vrouwen schreven proefschriften en publiceerden in tijdschriften. „De vrouwen van Vrouw-Ge loof-Samenleving vonden een plek binnen en buiten de or ganisatie. Er is de afgelopen vijftien jaar veel bereikt. Landelijk is nu ruimschoots kennis en materiaal aanwezig voor mensen die zich in dit onderwerp willen verdiepen en theologie is ongelooflijk veelzijdiger geworden." Ook vrouwen uit Vrouw-Ge loof-Samenleving Schouwen- Duiveland ontwikkelden zich opvallend. Jenny Schneider- Van Egten wordt tegenwoor dig beschouwd als een des kundige op het gebied van godsdienst en incest. Zij geeft vele lezingen en behandelt, samen met een therapeut, slachtoffers. Marja de Lange uit Brouwershaven en Jessica Prager zijn, respectievelijk als illustrator en redacteur, actief voor een nieuw vrou wentijdschrift dat voortkomt uit de bladen 'Vrouw Woord' en 'Mara'. De groep Vrouw-Geloof-Sa menleving Schóuwen-Duive iand bestaatuit een vaste kern van zeven vrouwen, die regelmatig bijeen komt en on geveer honderd vrouwen die incidenteel deelnemen aan de activiteiten van de groep. Die bestaan uit de organisatie van twee themabijeenkom sten per jaar, een cursus en een bijeenkomst met een fe ministisch theploge. De eer ste bijeenkomst van dit jaar, aanstaande vrijdag in het MFC in Zierikzee, staat in het teken van feest. Want dat is volgens Jessica Prager heel belangrijk als tegenwicht voor alle ingewikkelde zaken waarmee de vrouwen bezig zijn. - De groep 'Verdriet van Til burg' zingt liedjes over de liefde. „Humor en genieten van de goede dingen v"an het leven is heel belangrijk. Dat hoort er ook bij." Tijdens de bijeenkomst wordt ook het nieuwe logo gepresenteerd van Vrouw-Geloof-Samenle ving Schóuwen-Duiveiand. Het werd ontworpen door Marja de Lange. De toekomst van de groep omschrijft Pra ger als 'pittig doorgaan'. „In grote delen van de wereld gaat het nog slecht met vrou wen en in Nederland, op meer subtiele wijze, ook. Daarom moeten we vragen blijven stellen." MOLUKS SPROOKJE ZIERIKZEE - 'De aap en de goheba' is de titel van een Mo luks sprookje dat zondag 1 fe bruari wordt gepresenteerd 'p in het Multifunctioneel Cen trum (MFC) in Zierikzee. Het verhaal gaat over een visser die een hele grote vis vangt en een goheba; een soort kieken dief die ook van vis houdt. Verder wordt een rol ge speeld door een hond, een kat t en een aap. De voorstelling is een initiatief van de theater groep Rijn Trijn en wordt uitgevoerd door poppen theater Parabel uit Koude- kerke. Aanvang 15.00 uur. Kaarten via 0111-413905 of voor aanvang aan de zaal. Advertentie VOORLICHTING voortgezet onderwijs PENTA college zie pag. 3 ÊtUesrofé santa cru*.® undesam Schurthaven 10 Zierikzee 0111-420080 Oud Zierikzees bedrijf van binnenstad naar Weststraat ZIERIKZEE - „Vroeger moest een groot deel van de fietsen, die ik in voorraad had, op zolder staan. Hier kan alles ruim worden neergezet en het komt mooi tot zijn recht omdat de verlichting beter is." Jan de Jonge uit Zierikzee is heel tevreden met de nieuwe locatie aan de Weststraat waar zijn zaak, Jan de Jon ge tweewielers, vorige week werd heropend. Een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van het Zierikzeese bedrijf, die terug gaat tot voor de Eerste We reldoorlog. „Toen had mijn opa al een zaakje in de Sint Jacobstraat, waar hij fietsen repareerde." In de Sint Ja cobstraat werd ook Jan de Jonge 49 jaar geleden gebo ren. Hij groeide er op bij de fietsenwinkel-taxibedrijf-be grafenisonderneming die zijn vader. Leen de Jonge, runde samen met zijn broer Bartel. Vervanging „Als kind hielp ik reeds mee in de fietsen werkplaats." Toch koos Jan de Jonge na zijn schooltijd voor het be roep automonteur. Hij kwam alsnog in de zaak van zijn va der terecht, toen die hem vroeg om een fietsenmaker te vervangen die in dienst moest. De Jonge blééf in de Sint Jacobstraat en nam in 1973 de fietsenzaak van het bedrijf over. Jan de Jonge Tweewielers in de Sint Jacob straat werd een begrip op Schóuwen-Duiveiand Het was dan ook een grote stap om die historische loca tie te verlaten. „Mijn vrouw en ik hebben er lang over ge dacht, maar het moest. De winkel was te klein, terwijl de mogelijkheden voor uit breiding ontbraken." Een an der probleem was het feit dat de zaak steeds moeilijker be reikbaar werd voor het pu bliek. „Vanwege het eenrich-: tingsverkeer en gebrek aan parkeerruimte in de buurt." Toen bekend werd dat het pand van doe-het-zelf zaak Houtland vrij zou komen, ging De Jonge daar direct ach teraan. Verbouwing „We waren al jaren op zoek en wisten direct dat dit een ge schikte locatie zou zijn." Via een verbouwing, die zes we ken in beslag nam, werd de vloer, het plafond, de verlich ting en de voorgevel van het pand vernieuwd. Zo ontstond een ruime winkel met een verkoopoppervlakte van 350 vierkante meter. Achterin de Jan de Jongi „We hebben hier flink de ruimte en door de Weststraat komt veel publiek. (Foto: Marijke Folkertsma) zaak is een brede lage toon bank, waarachter een goed ingerichte werkplaats is te zien die voldoet aan scherpe milieueisen. Daar werkt Ad Goudzwaard, die al ruim 25 jaar actief is voor het bedrijf. De collectie accessoires is op de nieuwe locatie aanzienlijk uitgebreid. Langs de wanden hangen onder meer banden, fietshelmen, kinderzitjes en fietsmanden overzichtelijk gegroepeerd. Voorin de win kel is ruimte gemaakt voor de collectie fietskleding, die een stuk groter werd. Op de eer ste verdieping van de winkel zijn kinderfietsen, driewie lers, home-trainers en schaat sen uitgestald. Die laatste in een grote wandkast. „Als het gaat vriezen schuiven we de wanden open, zetten wat stoeltjes neer en we hebben een schaatsafdeling." Bike Totaal Zoals blijkt uit het opschrift op de voorgevel, maakt Jan de Jonge Tweewielers onder deel uit van Bike Totaal. Een landelijke kwaliteitsorgani satie, waarin tweewielcrspe- eialisten worden toegelaten die vakmanschap, service en klantgerichtheid hoog in het vaandel hebben. Bike Totaal oefent hierop continue con trole uit. De tweewielerspe- cialisten in de organisatie ko pen gezamenlijk in, zodat, zij de klant gunstige prijzen kunnen bieoen. In verband met de herope ning van Jan de Jonge Twee wielers wordt tot en met 31 januari tien procent korting gegeven op kinderfietsen en krijgen mensen die een fiets mei een veiligheidslot kopen een gratis lictsverzekering van twee jaar. Kinderen kun nen deelnemen aan een kleur plaatactie, waarmee een kin derfiets is te winnen. Het oude winkelpand van Jan de Jonge Tweewielers aan de Sint Jacobstraat is gekocht door de Zierikzeese kunstena res Saskia Eggink, die er een atelier van gaat maken. Stageplaatsen en kunstopdracht RENESSE - De stichting Beachpop wordt actief op onderwijsgebied. Gedacht wordt aan het creëren van stageplaatsen en het uitzetten van een kun- stoptdracht op scholen voor voortgezet onderwijs. Bij de provincie is subsidie aangevraagd om stageplaat sen te realiseren. De stich ting wil haar vaste mede werkers allround maken. Ook bestaat het plan met stageplaatsen te gaan wer ken. Op organisatorisch en publiciteitsgebied is er rond om het opzetten van het jaar lijkse evenement veel te doen. „Zie het als een soort opstapje voor de medewer kers. Die zitten dan toch wat dichter bij het vuur." aldus voorzitter van de Stichting Beachpop Marco Verseput. De organisatie wil zich ook bewuster gaan richten op leerlingen van het voortge zet onderwijs. „Een opdracht uitzetten op de verschillende scholen, waarvan het resultaat dan later op Beachpop wordt geëxposeerd. Wat dat betreft is het wel leuk dat Beachpop samenvalt met de Kunst- schouw." Volgens Verseput kan er oneindig worden uit gebreid met het zomerse fes tival al6 uitgangspunt. Oplevering in augustus of september ZIERIKZEE - „Het is net een geboorte." Zo om schrijft Marco Holm uit Zierikzee zijn gevoelens over het feit dat de herbouw van zijn kapsalon aan de Lange Nobeïstraat in Zierikzee is begonnen. Op 3 april vorig jaar ging het grootste deel van het pand verloren door een brand, die ontstond door kortsluiting. Holm en zijn personeel zetten hun werkzaamheden voort in een tijdelijke kapsalon. Die werd gecreëerd in enkele por- ta-cabines, die op het plein aan de achterzijde van het pand werden geplaatst Er gingen vele maanden over heen voor alle procedures van de brandverzekering en de gemeente waren doorgelo pen, maar nu zijn do werk zaamheden voor herbouw van het pand begonnen. Op de voorgevel en het achterge deelte na, gaat het hele pand tegen de vlakte. Daarna kan het weer worden opgebouwd. De voorgevel, die onder beschermd stadsge zicht valt, wordt opgeknapt zodat het pand er aan de bui tenzijde precies hetzelfde uit blijft zien als voor de brand. Do ruimten in het gebouw worden ruimer en meer com fortabel dan voorheen het ge val was. Het gaat daarbij om de kapsa- •lon, de schoonheidsalon en de personeelsruimtes die daar bij horen. „Alles moet vol doen aan de nieuwe Arbo-wet en vele andere voorschrif ten." Naar verwachting zul len de bouwwerkzaamheden zes tot tien maanden in beslag nemen. „We hopen in augus tus of september te kunnen heropenen." aldus Holm. Advertentie Caljouw Rademaker VERHUIZINGEN Middelburg Ourgh-Hminislpd 0111-651237| Overzee verpakkingen Café-Dancing Renesse Zaterdag 24 januari FIRESTARTER! HOT EROTIC SHOW DANGER! Als ja in januari lid wordt Cport- ^onoDr-idCcefl-fvwn Hem 26a Zierikzee ©417065

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 1