Twintig eeuwen leven en werk Zeeuwse kunstenaars Macrander in Krabbendijke Record aantal Zeeuwse boekingen De vrouwe van de Oldehoeve Zestiende aflevering'Ach Lieve Tijd' verschenen 6250.000 in afgelopen jaar Verbonden door adoptie Concert in de Kloveniersdoelen MEDIA-OVERZICHT Debat over 'Het recht op zorg' 4 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE ZIERIKZEE - Het leven en het werk van kunste naars, die in Zeeland werden geboren of hier actief waren. Dat staat centraal in het zestiende deel van de serie 'Ach Lieve Tijd - Zeeland'. Het nieuwe deel ver scheen afgelopen vrijdag. Zeeland heeft doorde eeuwen heen altijd kunstenaars aan getrokken. Dat kwam door het bijzondere licht, dat in wijde kring bekend werd als het 'Zeeuwse licht' en door het schilderachtige karakter van de provincie. Ook tradi ties, die in Zeeland langer werden gekoesterd dan el ders, trokken kunstenaars aan. Vandaag de dag is dat nog steeds het geval. Rijmbijbel In de 'Ach Lieve Tijd' afleve ring, waarin zij centraal staan, komt onder andere de kunstenaarskolonie, die in Domburg neerstreek rondom Jan Toorop, uitgebreid aan bod. Maar ook Zeeuwen pas seren de revue. Bijvoorbeeld pastoor Jacobus Pieterszoon van Waterdunen. Hij was ve le jaren bezig met het over schrijven van de Rijmbijbel van Jacob van Maerlant. Een klus waarvoor de Katholieke kerk hem waarschijnlijk op dracht gaf. Hij voltooide het werk in 1321. In de Middeleeuwen gaf de kerk vele ambachtslieden op drachten. Metselaars, tim merlieden, zilversmeden en houtsnijders werden betrok ken bij de bouw en versiering van kerken. Werkzaamhe den, die vele tientallen jaren in beslag namen. Rombout Keldermans was een van de telgen uit een Melchelse fami lie, die voor imposante bouw werken in Zeeland zorgde. Hij tekende de Sint Lievens monstertoren, die het Zierik- zeese wonder moest worden, maar nooit werd voltooid. Den Vos Reynaerde Een andere beroemde Zeeuw, die aan de orde komt in 'Ach Lieve Tijd', is 'Willem', de schrijver van 'Van den Vos Reynaerde'. Veel meer dan zijn voornaam is van hem niet bekend. Hij was waarschijn lijk een monnik en kende het land van Hulst goed. Dat blijkt uit de beschrijving van het landschap in dit beroem de dierenverhaal. Veel gebou wen en kunstwerken, die in opdracht van de kerk werden gemaakt, werden geruïneerd tijdens de 'beeldenstorm' in de zomer van 1566. Door de opstand tegen de Spaanse koning Filips II, die daarop volgde, vluchtten am bachtslieden en kunstenaars uit de Zuidelijke Nederlan den naar Zeeland. Steden als Middelburg, Vlissingen en Veere kwamen daardoor tot bloei. De Nederlandse over heid en de burgerij waren de nieuwe opdrachtgevers voor deze kunstenaars. Het waren niet langer religieuze tafere len die zij vastlegden, maar stillevens, bloemstukken, portretten en landschappen. Van deze schilderijen zijn in 'Ach Lieve Tijd' voorbeelden te zien. Jacob Cats In de aflevering wordt aan dacht besteed aan de kroniek schrijvers Van Boxhorn en Smallegange, de beeldhou wer Rombout Verhulst, het In deel zestien van 'Ach Lieve Tijdstaat onder meer een foto van de twee grafmonumenten, die in de achttiende eeuw in de Nederlandse Hervormde kerk van Dreischor werden ge plaatst als nagedachtenis voor Cornelis Ockerse en Pieter Mogge. Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, de schilders Bourjé en Koekkoek en de dichters Bellamy, Bet je Wolff en Jacob Cats. Na de Eerste Wereldoorlog verplaatste het kunstleven zich van Dom burg naar Veere. De laatste pagina van de aflevering gaat over het 'Verisme' het heim wee naar Veere. In de volgen de aflevering van 'Ach Lieve Tijd', die half februari ver schijnt, staan Zeeuwen en hun armen en zieken cen traal. MIDDELBURG - Ruim 6.250.000 mensen boekten in 1997 een vakantie in Zeeland. Dat waren er een kwart miljoen meer dan het jaar daarvoor toen de Vakantieboekingscentrale Zeeland ongeveer zes mil joen boekingen registreerde. Deze recordomzet werd bij de Vakantieboekingscentrale in Middelburg gevierd met een grote taart. De centrale is een van de bedrijfsonderdelen van het Bureau voor Toeris me Zeeland. Volgens de me dewerkers van de centrale werd de toename vooral ver oorzaakt door meer 'weder verkoopboekingen' Dat zijn boekingen van va kanties die mensen doen via VW's, ANWB-kantoren, AN- VR-reisbureau's of banken. Met een omzet van zes mil joen boekingen in 1996 kwam de Vakantieboekingscentrale Zeeland reeds op de eerste plaats van de negen VW-boe- kingscentrales die landelijk samenwerken. Doordat het aantal boekingen voor va kanties in Zeeland vorig jaar nog verder steeg behaalde de Zeeuwse centrale in 1997 op nieuw die eerste plaats. De negen samenwerkende va- kantieboekingscentrales in Nederland presenteren zich met ingang van 1998 met een nieuwe merknaam en een nieuw logo: 'VW Vakanties'. Het doel is om een kwalita tief hoog A-merk op de markt te brengen en de wederver koop op die manier te stimu leren. Ook de.Zeeuwse centrale par ticipeert in de gidsen, waarin onder meer een groot aantal vakantie in Zeeland wordt aangeboden. De 6.250.000 boekingen van 1997 werden bij de Vakantieboe kingscentrale Zeeland gevierd met een taart. MIDDELBURG - 'Verbonden door adoptie' is de titel van drie thema-avonden die wor den gehouden in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg. De laatste avond in de serie wordt gehouden op vrijdag 30 januari. Daarbij staan adop tieouders centraal. Na verto ning van de videofilm 'Er zachtjes altijd zijn' gaan zij met elkaar in gesprek. De bij eenkomst is een initiatief van het Fiom Zeeland en de Werk groep Adoptie Nazorg Zee land. Aanvang 19.30 uur. MIDDELBURG - In de Klove- niersdoelen in Middelburg is zaterdag 24 januari een con cert dat wordt verzorgd door de pianist Reinier van Houdt. Hij speelt drie suites van Gia- cinto Scelsi. Van Houdt stu deerde piano aan de Conser vatoria in Den Haag en Budapest. Hij trad op als so list en als lid van verschillen de ensembles in Europa en Amerika. Het concert in de Kloveniersdoelen begint om 20.30 uur. Maandag 12januari NEDERLAND 1 18.01 uur The nanny. Ameri kaanse comedyserie. Afl.: The show must go on. 18.28 uur Get the picture. Kennisquiz. Presentatie: Ju dith de Bruijn. 18.56 uur Alle dieren tellen mee. Informatief dierenpro- gramma. 19.25 uur Waku Waku. Spel- programma. 20.00 uur NOS-Journaal. 20.24 uur Netwerk. Actuali teitenrubriek. 20.56 uur NOS-Weerover- zicht. 21.02 uur Tussen kunst en kitsch. 21.55 uur Taxi. 22.23 uur Denkwijzer. Ken nisquiz. Presentatie: Chazia Mourali. 22.51 uur NCRV-Dokument: De opvoeding. 23.35 uur Miniatuur. De bij zondere plek in het leven van Wim Jansen, predikant in Enschede en schrijver. 23.43 uur Cheers. Amerikaan se comedyserie. Afl.: The book of Samuel. Woody krijgt bezoek van zijn oude jeugdliefde Beth en haar nieuwe vriend. NEDERLAND2 18.00 uur NOS-Journaal. 18.15 uur Actualiteiten. 18.43 uur NOS-Sportjournaal. 18.51 uur NOS-Hoofdpunten uit het nieuws gevolgd door het weer. 18.58 uur Licht op groen. Mi lieuprogramma. Presentatie: Ed Nijpels en Rob Verschue- ren. 19.30 uur Nooit meer gewoon. 8-delige serie over hoe men sen hun ziekte of aandoening beleven. Afl. 3. 19.57 uur Ik ben je moeder nietNederlandse comedie- serie. Afl.: Who the fuck is Axel. 20.29 uur Falsely accused. 22.05 uur Het elfde uur. £>erie gesprekken. Presentatie: An- dries Knevel. 23.00 uur Studio NOS. Sport- magazine. Met om ca. 23.30 NOS-Journaal. 23.35 uur Megatrends. Afl. 4: Infornatietechnologie. NEDERLAND3 18.00 uur Villa Achterwerk. Kindermagazine met om 18.00 Alfons Aberg; 18.10 Stu dio Achterwerk. 18.15 uur Sesamstraat. Kleu terprogramma. Afl.: Knuffe len. 18.30 uur NOS-Jeugd jour naal. 18.43 uur Het klokhuis. Infor matief kindermagazine. 19.03 uur Lingo. Woordspel. Presentatie: Frangois Bou- langé. 19.26 uur Barend Witte- man. Praatprogramma. Pre sentatie: Sonja Barend/Paul Witteman. 19.57 uur Moesha. 11-delige Amerikaanse comedyserie. Afl. 8: Chain, chain, chain. 20.22 uur Het meesterwerk: Moesorgski. 21.23 uur Curagao: Van Wa- tamula tot Punt Kanon. Serie verhalen over Curagao. Afl. 19: Herinneringen. 21.49 uur Streetnoise. Korte muzikale portretten van Ne derlandse jazzmusici. 22.00 uur NOS-Journaal. 22.16 uur NOS-Sportjournaal. 22.33 uur Nova. Actualitei tenprogramma. Presentatie: Rob Trip. 23.03 uur NOD-Den Haag vandaag. 23.30 uur Het uur van de wolf: Solidarity song. Portret van de Oostenrijkse componist Hanns Eisler. 00.21-07.00 uur NOS-Tekst tv. VERONICA 18.00 Hercules. 18.50 Street- liVe. 19.25 Onderweg naar morgen. 20.00 Denktank. 20.30 Walker. 21.25 Voetbal len doe je zo. 22.00 112 Week end. 22.35 Sex voor de Buch. *23.35 De heilige koe. 00.10 Tropical heat. RTL 4 18.00 RTL Nieuws weer. 18.10 Superscore. 18.30 The bold the beautiful. 19.00 Lucky letters. 19.30 RTL Nieuws weer. 20.00 Goede tijden, slechte tijden. 20.30 Postcode loterij record show. 21.45 Breekijzer. 22.30 RTL Actueel: Peter R. de Vries misdaadverslaggever. 22.45 Shownieuws. 23.00 Nieuws. 23.30 Catherine. 00.15 The Oprah Winfrey show. 01.00 Santa Barbara. RTL 5 18.00 RTL Nieuws. 18.05 Stu dent-talent. 18.35 Oog in oog. 19.00 5 in het land. 19.25 Weer verkeer. 19.35 Voetbal in het land. 20.00 RTL Nieuws. 20.20 Weer verkeer. 20.30 Shattered. 22.20 5 in het land. 22.45 Live vanuit de recht bank. £3.15 Business update. 23.35 RTL Nieuws sport nieuws. 00.05 Nachtprogram ma. SBS 6 18.15 Jerry Springer. 19.00 Goudkust. 19.30 Actienieuws. 19.55 Real tv. Aansl. Trek king Lucky 10. 20.30 The river wild. 22.30 Hart van Neder land/Hart van de regio. 23.00 Weer. Aansl. Trekking Lucky 10. 23.05 Red light zone. 23.35 Jerry Springer. 00.20 Days of our lives. BRT 1 18.00 Journaal. 18.10 Blok ken. 18.35 Mooi en meedogen loos. 19.00 Journaal. 19.35 Man bijt hond. 19.50 Weerbe richt. 19.55 Thuis. 20.20 De kop van Jut. 20.50 Afrit Ne gen. 21.20 Herexamen. 22.10 Nieuwe maandag. 22.59 KE- NO-uitslagen. 23.00 Journaal. 23.20 Weerbericht. 23.25 Christen-Democratische Om roep. 23.35 Pacific Drive. 23.57-09.00 Doorlopende her haling van het journaal en weerbericht. BRT 2 18.00 Hey Arnold. 18.25 Stu- dio.KET. 18.40 Via via. 19.05 Ready or not. 19.30 Married with children. 20.00 Canvas: Journaal. 20.30 Kwesties. 21.25 Dood doet leven.' 22.00 Terzake. 22.30 The heart of the lie. 23.55-02.00 Doorlopen de herhalingen van TerZake. Dinsdag 13 januari NEDERLAND 1 07.00 uur NOS-Journaal. 07.05 uur Get the picture. 07.29 uur Ontbijt tv. Met om 7.30, 8.00 en 8.30 uur NOS- Journaal; 7.43, 8.15 en 8.45 uur NOS-Sportjournaal. 09.00 uur NOS-Journaal. 09.08 uur De ochtenden. 09.56 uur Tussen kunst en kitsch. 10.47 uur NCRV-Dokument: De opvoeding. 11.27 uur Jos opl. 12.19 uur Uitzending politie ke partijen: D66. 12.22 uur NOS-Tekst tv. 15.18 uur My so called life. Amerikaanse serie. 16.05 uur Jos op 1. 17.02 uur Alles kits. Met om 17.03 Jules en Jules; 17.29 Ge nie from down under; 17.52 Alles kits kwis. NEDERLAND2 09.30 uur Zig zag: De mens. 10.00 uur A visit to... 10.30 uur Sybe satellyt 5. 11.15 uur Iedereen kan scha ken. 12.00 uur Agrarisch journaal. 12.15 uur Onder de hamer. 12.45 uur Agrarisch journaal. 13.00 uur NOS-Journaal. 13.05 uur NL-tv. Afl. 3: Om gaan met je buren Op be zoek bij Nederlanders. 13.20 uur Nooit meer gewoon. 13.45 uur Clips. 13.59 uur Het vragenuurtje. Rechtstreeks verslag van het wekelijks vragenuurtje in'de Tweede Kamer. 15.00 uur Spreekuur. Service programma. Thema: Consu ment/media. Presentatie: An toinette Hertsenberg. 16.00 uur NOS-Journaal. 16.07 uur Open Australische tenniskampioenschappen. Samenvattingen van de van nacht gespeelde partijen. 17.29 uur 2 Vandaag. Met om: 17.30 uur NOS-Journaal. 17.35 uur Actualiteiten. Pre sentator: Victor Deconinck. NEDERLAND3 07.00 uur NOS-Tekst tv. 12.00 uur NOS-Journaal. 12.08 uur MiddagEditie. Ac tueel magazine met om 12.30 uur NOS-Sportjournaal. 13.00 uurNOS-Journaal. 13.09 uur Urbania, een stads- triptiek. 13.43 uur Barend Witte man. 14.09 uur Lingo. 14.32 uur De plantage. 15.28 uur Buren. 16.00 uur NOS-Journaal. 16.07 uur Waskracht! 16.32 uur 2 Meter sessies. 17.05 uur Heartbreak High? Australische serie. VERONICA 07.00 Veronica FM. 09.00 Ve ronica live: Winkel van Sin- kei. 11.00 Onderweg naar morgen. 11.25 Veronica live. 11.30 Way of life. 12.00 Game time. 14.00 Live line. 16.10 Saved by the bell: The new class. 16.40 HoAieboys in outer space. 17.05 Family matters. 17.30 Paradise Beach. RTL 4 07.00 RTL Nieuws. 07.10 Car toon express: Aladdin. 07.30 RTL Nieuws. 07.40 Cartoon express: Aladdin. 08.00 RTL Nieuws. 08.08 The bold the beautiful. 08.30 RTL Nieuws. 08.35 As the world turns. 09.00 RTL Nieuws. 09.10 As the world turns. 09.30 Goede tijden, slechte tijden. 10.00 Koffietijd! 11.00 The Oprah Winfrey show. 11.45 Santa Barbara. 12.30 Lunchkids: Calimero Valeriano. 13.00 Lunchkids: Tom Jerry Kids. 13.40 Postcode loterij record show. 15.05 As the world turns. 16.00 RTL Nieuws. 16.10 Catherine. 17.00 RTL Nieuws. 17.05 5 uur show. RTL 5 06.40 Business update. 07.00 RTL Nieuws. 07.10 Business update. 07.30 RTL Nieuws. 07.40 Business update. 08.00 RTL Nieuws. 08.10 Business update. 08.30 Ochtendpro gramma. SBS 6 13.10 Hart van Nederland. 13.40 De avonturen van T- Rex. 14.10 Goudkust. 14.35 Vakantie-tv. 15.05 Pacific Drive. 15.30 Pays of our lives. 16.20 Ned and Stacey. 16.45 Bugs. 17.40 Hanging' with Mr. Cooper. BRT 1 12.35 Blokken. 13.00 Jour naal. 13.25 Weerbericht. 13.30 Forsthaus Falkenau. 14.15 Upstairs, downstairs. 15.10 ABC world of discovery. 16.00 Dempsey and Makepe ace. 16.55 Open op zondag. 17.10 Pacific Drive. 17.35 Bu ren. BRT 2 17.00 KETNET: Musti. 17.05 De boomhut. 17.20 Tom en Tim. 17.25 Disney Festival. 17.55 Tik Tak. OMROEP ZEELAND RADIO Maandag 19 januari 18.02 uur Omroep Zeeland Nieuws in het kort. 18.05-18.30 uur Radio Nieuws Centrale, met landelijke en internationale actualiteiten. 18.30 uur NOS-Nieuwsbulle- tin. Dinsdag 20 januari 07.03 uur Omroep Zeeland Nieuws met om 07.31 uur het weer in de provincie; 07.45 uur: overzicht ochtendbla den; 7.55 uur: de agenda en agendatip. 08.02 uur Omroep Zeeland Nieuws in het kort. 08.12 uur Radio Nieuws Cen trale met landelijke en inter nationale actualiteiten. 08.31 uur Omroep Zeeland Nieuws met om 08.55 uur: de agenda. 09.02 uur Muziek door de week, non-stop muziek. 10.02 uur Oogappels en muil peren. Programma over op voeding en onderwijs. Pre sentatie: Anke Tanihatu. Veranderingen in het voort gezet beroepsonderwijs. 11.02 uur 'n Uurtje Bert. Ge varieerd programma met Bert van Leerdam. 12.05 uur Omroep Zeeland Nieuws met om 12.31 uur: het weer in de provincie; 12.37 uur: reportage, vraagge sprek; 12.55 uur: de agenda. 13.02 uur Omroep Zeeland Nieuws in het kort. 13.05 uur Radio Nieuws Cen trale met landelijke en inter nationale actualiteiten. 13.31 uur De Passage. De cul turele agenda voor Zeeland. 14.03-16.00 uur Muziek in be drijf. Verzoekplaten van Zeeuwse bedrijven en instel lingen. Presentatie: Jeroen Nieuwenhuize. 16.03 uur Gefeliciteerd.' Ver zoekplaten en gelukwensen. Presentatie: Piet Brakman. 17.03 uur Omroep Zeeland Nieuws met om 17.31 uur: het weer in de provincie. 17.38 uur Zegt u 't maar met om 17.55 uur: de agenda. Op de hele uren en om 07.30, 08.30, 12.30, 13.30 en 17.30 NOS-nieuwsbulletin. OMROEP ZEELAND TV Maandag 19 januari 18.00 uur NOS-Journaal. 18.15 uur Omroep Zeeland Nieuws. 18.30 uur Sport, overzicht van het afgelopen weekend. 18.35-18.38 uur Toeren, een rit ergens door de provincie met daaraan verbonden prijs vraag. Het programma wordt op elk heel uur herhaald tot 09.00 uur. Dinsdag 20 januari 17.56 uur Bas de Boekenbeer, programma voor de aller kleinsten. Door MIEN VAN 'T SANT Hoofdstuk 23 Op de terugweg gaan Sietskes ge dachten niet alleen uit naar haar kin deren, maar ook naar hun vader, de heer van de Oldehoeve. Eer hij zo iets toegaf! had Froukje gezegd. Dat hij met geen woord op haar briefje, waarin ze hem om vermindering van de maandelijkse toelage verzocht had, geantwoord had, had haar even min verwonderd. Wel had hij het ver zoek ingewilligd; wat zijn reactie er op geweest was, moest ze maar raden. Nee, denkt ze opstandig! Froukje heeft gelijk. De tijd is nog niet rijp dat ik teruggaan kan. Minder dan ooit pas ik nu in de beklemming van de kleine dorpsgemeenschap. De maanden rijen zich aaneen. Siets- ke werkt hard en overdag slokt het kantoor haar zó op, dat het al begin april is, als ze zich realiseert dat het werkelijk lente begint te worden. Dan ontwaakt ook het buitenkind, dat ze in haar hart altijd gebleven is. Resoluut gooit ze haar boeken in een hoek en trekt er, haar boterhammen bij zich, op uit. Hoe heeft ze dit zo lang kunnen missen? Het jonge groen aan de bomen, het gefluit van de vo gels in de struiken, het verre kijken 114 over het altijd weer mooie polder landschap met de wisselende luchten erboven? Het is al donker als ze moe maar vol daan haar fiets in de stalling brengt. Dit doe ik in het vervolg vaker, neemt ze zich voor. Ook met Onno trekt ze het vrije veld in. Nu hij behoorlijk kan fietsen, mag ze de fiets van de Jongsma's voor hem lenen. Ze voelt zich opnieuw jong, als ze stekeltjes met hem vangt of hem helpt de donzige wilgekatjes te snij den. Op het flatje herinneren daarna de vrolijke takken aan de heerlijke zaterdag, die ze met haar jongen door gebracht heeft. Onno is niet altijd zo vrolijk en onbe zorgd. Het duurt meestal een poosje, eer hij de ware vreugde over het bij moeder zijn te pakken heeft. Hij is stil en in zichzelf gekeerd en het nieuws over de stee en zijn bewoners moet ze haast uit zijn keel trekken. De stadse juf is na een paar maanden alweer van het toneel verdwenen. Nu helpt de vrouw van een van de knechts zo goed en zo kwaad als het gaat. 'En de waterleiding?' kan Sietske niet nalaten te vragen. 'Is dre al voor elkaar?' 'En of! We hebben allemaal egn echte wastafel op de kamer. Boven wordt nog een douche gemaakt ook.' 'En verder? Je had het laatst over 'het huis op de kop zetten'? Is er nog meer veranderd?' 'De kamer! Froukje heeft gezegd hoe het moest. Ik weet het niet zo goed. Toe, moeder! Laten we maar niet over thuis praten. Ik ben nu lekker bij jou.' 'Je hebt gelijk!' zegt ze gedwongen vrolijk. 'Zeg Onno? Weet je wat hier de volgende week komt? Een circus! Zullen we er samen heengaan?' Wat ze zo graag van haar jongen ziet, is er meteen weer. Zijn blauwe ogen schit teren en hij wil er vast alles van we ten. 'Gaan we 's avonds, moeder? Veel echter! Ik vraag aan vader of ik 's zondags hier naar de kerk mag en 's maandags pas naar huis. Ik leer dan wel vooruit.' 'Goed hoor! Maar alleen als vader het werkelijk goedvindt.' Hij lacht zijn haast te wijs lachje. 'Va der vindt het natuurlijk goed. Hij zou me 's zondags niet eens missen, geloof ik. Nooit gaat hij meer met me het land op.' 'Kom! We gaan een spelletje doen.' leidt ze hem af. 'Kies zelf maar.' (wordt vervolgd) Cabaretière Hester Macran der speelt vrijdag 23 januari haar programma 'Drift' in De Meiboom in Krabbendijke. Ze maakt zich druk over al les, is dol op misverstanden en wars van sentiment. Bru taal, scherp en onverwachts. In hoog tempo bespeelt Ma crander het publiek in haar conferences en speelt zichzelf als tragi-komisch type. De pers is lovend over 'Drift'. 'Met dit verrassende pro gramma schaart zich einde lijk weer eens een vrouw on der de betere cabaretières', aldus Trouw. De Telegraaf schreef: 'Pittige, uitstekende formuleringen, grappige mu ziek, muzikaal sterk begeleid door Geert Bremer, een pro gramma van het betere soort'. Het optreden begint om 20.00 uur. (Foto: Nienke Terpsma) MIDDELBURG - 'Het recht op zorg' is de titel van een debat dat dinsdag 10 febru ari wordt gehouden in het Provinciehuis in Middel burg. Het gaat om een initiatief van de provincie Zeeland en het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De toekomst van de zorg staat centraal tijdens de bijeenkomst. Daarbij staat de Zeeuwse problematiek cen traal. Er wordt onder meer gespro ken over het feit dat Zeeuwen medische hulp zoeken in Bel gisch Vlaanderen en daarmee de eigen voorzieningen uit hollen. Ook komt de enorme toename van mensen die zorg vragen in het toeristensei zoen aan de orde. Aan het debat wordt onder anderen meegewerkt door hoogleraar vrouwenstudies professor dr. Jeanne de Bruijn en Zeeuwse gedepu teerde Gert de Kok. Ook de Commissaris van de Konin gin in Zeeland W. van Gelder is aanwezig. Aanvang 20.00

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 4