Mismanagement Duinoord J 'Het ging niet om alarmering' ZIERIKZEESCHE Éf NIEUWSBODE BÉ Pret over nieuwjaarswensen Tevreden blikken rond Schouws voetbalelftal WNF beschuldigd van oplichting Trouwring in de berm I KUNNEN DIE BESTE WENSEN NIET BETER NAAR DUINOORD? dé krant van schouwen - duiveland! S Loos alarm inBru Steekpartij 1 Herriemaker ZIERIKZEESCHEH «NIEUWSBODE® -=+. MAANDAG 19 JANUARI 1 998 1 53e JAARGANG NR 2631 7 WAARIN OPGENOMEN DE Zl E RIKZ E E S C H E COURANT 1 797-1889 OOSTERLAND - Een man uit Burgh werd on middellijk gestraft voor het feit dat hij tijdens het rijden achteloos een leeg flesje uit zijn auto gooide. Bij dat gebaar schoot na melijk de trouwring van zijn vinger af en met het flesje mee naar buiten. Surveillerende politie mensen troffen de man in de nacht van vrijdag op zaterdag om ongeveer 05.00 uur aan, terwijl hij druk bezig was de weg berm van de N59 bij Oos- terland te onderzoeken. Zij reageerden in eerste instantie vol ongeloof op zijn verhaal, maar hiel pen toch mee zoeken. Na enige tijd werd de trouw ring inderdaad gevonden. Nadat hij ook het wegge worpen flesje had opge ruimd, vervolgde de man opgelucht zijn weg. Niets belangrijker dan eenheid van leiding. Eén slechte generaal is meer waard dan twee goede. Napoleon 3 KRITIEK Felle kritiek ouderenbond ANBO op gemeente Schouwen-Duiveland. 4 KUNSTENAARS Zestiende aflevering Ach Lieve Tijd handelt over Zeeuwen en hun kunstenaars. 5 VW-KANTOOR Gemeente en gebruikers blij met nieuw WV-kantoor in Renesse. 7 KORFBAL Eerste herenteam All-ready lijdt eerste thuis-nederlaag tegen DES. Dit nummer bestaat uit 8 pagina's EMM weer heter dan Delta Sport ZIERIKZEE - Het voetbalelftal van Schouwen-Dui veland heeft afgelopen zaterdag sinds lange tijd weer gespeeld. In RBC had het een prima tegenstan der om een bijna prima start te maken. De Roosen- daalse eerstedivisionist was met 2-3 net iets geluk kiger. Op de wedstrijd op het sport park van Bruinisse waren rond de driehonderd mensen afgekomen. Ze waren getuige van een aardige wedstrijd waarin SKNWK-spits Wilco de Valk, die gevolgd zou wor den door NAC en Germinal Eekeren, de score opende. Pas toen schrok RBC wakker en stelde voor de pauze orde op zaken door goals van Aksiet, Roeken en Penders. In de tweede helft maakte in valler Elmar Verhage (WIK) na twee minuten 2-3 met een fantastische knal onder de lat. Niet RBC maar het Schouws elftal was hierna de betere ploeg met behoorlijk goede kansen op de gelijkma ker. Dit weekeinde werd er door een aantal eilandelijke teams geoefend. WIK kreeg SKNWK in Kerkwerve op be zoek en verloor met 1-2 door twee treffers van Jan-Jaap Padmos. Duiveland ging op eigen veld kopje onder tegen DES'67 uit Dirksland, 3-4. MEVO klopte Stavenisse met 1-2 in de gelijknamige plaats en ZSC scoorde er tegen Roc- kanje lustig op los en won met 6-3. Martin Kiesenberg was met drie doelpunten be hoorlijk sterk op dreef. Hervatting Renesse moest gisteren als enige van de eilandelijke ploegen aan de hervatting van de competitie beginnen, maar hoefde niet af te reizen naar Westdorpe voor de ont moeting met Ria W. Regen had het veld onbespeelbaar gemaakt. Van buien hadden de hand- balploegen van Nutsspaar- bank/Delta Sport en EMM geen last, of het moeten tra nen van verdriet of vreugde zijn geweest. De Middelburg se aartsrivaal trok in sport hal Onderdak pas in de laat ste minuten aan het langste einde. Delta Sport had negen tig procent van het duel voor gestaan. Het werd 20-22. Sport op pagina 6 en 7. i I Blijf op de hoogte van al het nieuws op Schouwen-Duiveland, I met de Zierikzeesche Nieuwsbode en neem een abonnement. JA, ik wil een: MAAND abonnement mei automatische afschrijving 19,50 KWARTAALabonnement met automatische afschrijving 52,50 KWARTAAL abonnement zonder automatische afschrijving 55,00 □HALFJAAR abonnement met automatische afschrijving 99,00 HALFJAAR abonnement zonder automatische afschrijving ƒ104,00 JAAR abonnement met automatische afschrijving 188,00 JAAR abonnement zonder automatische afschrijving ƒ198,00 Ik ontvang de Zierikzeesche Nieuwsbode de eerste 2 weken gratisll PROEF-abonnement 4 weken met automatische afschrijving 10,00 Naam Dhr./mevr Adres I Postcode Plaats Telefoon Geb.datum: Handtek. Bij automatische afschrijving uw I I I I I I j I I I I I I I bank-/gironummer vermelden: II II II II II II II II lI Zend de bon in open envelop zonder postzegel naar Zierikzeesche Nieuwsbode abonnementenadministratie. rff Antwoordnummer 12,4300VB Zierikzee. z Bestuur verzorgingscentrum gaat in op ultimatum BURGH-HAAMSTEDE - Het tekort op de exploita tie van verzorgingscentrum Duinoord in Burgh- Haamstede is opgelopen tot ruim 800.000 gulden. In het accountantsrapport over de jaren 1994 en 1995 wordt gesproken over 'mismanagement' van deze or ganisatie. De provincie heeft hier binnenkort een ge sprek over met het Duinoord-bestuur. De cliëntenraad van Duin oord wil dat er op korte ter mijn verbetering komt in de problemen en heeft het be stuur een ultimatum gesteld. Voor 1 maart wil men van dat bestuur nieuwe statuten en concrete voorstellen om te komen tot een betere commu nicatie en bedrijfsvoering. Ook wil de cliëntenraad in zicht in ingrijpende zaken als de op handen zijnde overna me van de aanleunwoningen bij Duinoord door woning bouwvereniging Beter Wo nen. Het bestuur heeft vrijdag middag mondeling laten we ten op het ultimatum van de cliëntenraad te zullen ingaan. Mevrouw O. Kloos-van Enge len, secretaris van de cliën tenraad heeft het bestuur ver zocht van dat voornemen nog een schriftelijke bevestiging te sturen. zoon van een 98-jarige be woonster van Duinoord, heeft zich inmiddels in de pro blemen binnen het verzor gingshuis verdiept en over zijn bevindingen vragen ge steld aan gedeputeerde staten van Zeeland. Verseput werd attent gemaakt op de gang van zaken binnen Duinoord door een briefje dat zijn moe der onlangs kreeg uitgereikt door de cliëntenraad. Tekort Zij erkent desgevraagd ook inzage te hebben in het ex ploitatietekort van 800.000 gulden, maar wil daar in dit stadium nog niet nader op in gaan. Zij weet niet of de eisen van de cliëntenraad ook wor den ingewilligd door het be stuur. Beide instanties heb ben inmiddels wel een raadsman in de arm geno men. J. Verseput uit Zonnemaire, Contract Daarin wordt aangegeven, dat noch cliëntenraad, noch de ondernemingsraad ak koord kunnen gaan met de door het bestuur voorgestelde verlenging van het contract met tijdelijk directeur J. Berg. Daarop besloten alle bestuursleden van Duinoord om per 1 januari dit jaar hun functie neer te leggen. Op ver zoek van het algemeen be stuur en de provincie is dat echter niet gebeurd. Verseput stelt vast, dat in Duinoord al enige jaren de ene interimmanager de ande re opvolgt, zonder dat een permanente manager wordt benoemd. Verder heeft hij ge constateerd, dat het exploita tietekort over de jaren 1995 tot en met midden 1997 is op gelopen tot ruim 800.000 gul den. De jaarverslagen over 1995 en 1996 zijn nog steeds De ■problemen bij verzorgingscentrum Duinoord lopen hoog op. Het exploitatietekort blijkt inmiddels tot 800.000 gulden te zijn gestegen. (foto: Marijke Folkertsma) niet goedgekeurd en in een ac countantsrapport wordt ge sproken over 'mismanage ment' over de jaren 1994 en 1995. Verseput acht het een taak van de provincie om controle uit te oefenen op het fungeren van verzorgingsinstellingen en vraagt in zijn brief aan gs óf er volgens hen ten aanzien van Duinoord inderdaad sprake is van mismanage ment vanaf de jaren 1994 en 1995, waarom het zover is kunnen komen en er niet eer der is ingegrepen, welke maatregelen gs denken te ne men om verbetering in de si tuatie te brengen, welke maatregelen gs denken te ne men tegenover bestuursleden van de stichting die aanspra kelijk zijn voor het misma nagement en of het mogelijk is de bestuursleden hoofde lijk aansprakelijk te stellen. De provincie heeft Verseput inmiddels laten weten, zich eveneens zorgen te maken over de situatie van Duin oord. De jaarrekeningen wer den eind 1997 met vertraging ontvangen en cliëntenraad en ondernemingsraad hebben de provincie geïnformeerd over de gang van zaken in het ver zorgingshuis. De problemen binnen Duin oord werden reeds vprige week maandag in deze krant nader uiteengezet. CdK licht stormwaarschuwing toe: MIDDELBURG -Gekozen is voor een waarschu wing en niet voor een alarmering." Dat schrijft commissaris van de koningin W. T. van Gelder in een toelichting op de werkwijze van de provincie tijdens de storm op 4 januari jongstleden. Een aantal Zeeuwse burge meesters uitte kritiek op de gang van zaken. Zij werden op de hoogte gesteld van de verwachte windkracht tien met windstoten windkracht elf door middel van een fax die naar de gemeentehuizen werd verstuurd. Omdat de storm zich voordeed in het weekeinde was daar nie mand aanwezig en kregen veel burgemeesters de fax, die in het gemeentehuis lag, niet onder ogen. Vooruitlopend op kritische vragen die de leden van de commissie Algemeen Be stuur hierover gaan stellen tijdens een vergadering die vandaag, maandag, wordt gehouden legt Van Gelder de gang van zaken uit in een notitie. Hij benadrukt daar-, bij dat de fax geen alarme ring bevatte maar alleen een waarschuwing. ,,Er was geen sprake van een drei gende rampsituatie en de fax werd verstuurd zes uur voor de storm zou opste ken." Volgens Van Gelder werd gekozen voor een fax in de veronderstelling dat de faxapparatuur in de ge meentehuizen doorgescha keld zou zijn of op een be paald tijdstip gedurende het weekeinde door iemand 'uitgelezen' zou worden. Hij wijst er op dat de meldka mer van Regiopolitie en de Alarmcentrale van de brandweer de waarschu wing tegelijkertijd met de gemeenten hebben ontvan gen. Volgens de commissa ris bestaat geen formele re geling waarin vast ligt dat ook de burgemeesters via de alarmcentrale moeten wor den geïnformeerd. Hij vindt dat de Stuurgroep Openbare Veiligheid dat idee wel moet uitwerken. „Communicatie is bij cala miteiten van cruciale bete kenis." TERNEUZEN - Een 49-jarige man uit Hoek werd gewond aan zijn nek en gezicht door messteken die hij opliep tij dens een ruzie. De schermutseling ontstond in de Korte Kerkstraat in Ter- neuzen, toen de man daar een 24-jarige Terneuzenaar tegen kwam waarmee hij eerder op de avond in een café reeds on enigheid had. De man uit Hoek zou daarbij al geslagen zijn met een kapot geslagen bierglas. De mannen kregen het op straat opnieuw aan de stok. Daarbij escaleerde de ruzie toen de 24-jarige zijn op ponent met een mes stak. BRUINISSE De Bruse brandweer rukte vrijdag avond uit- met twee brand weerwagens en veertien brandweermensen, maar het bleek loos alarm. Een buurtbewoner ontdekte rook die uit de schoorsteen kwam van een woning/be drijfspand aan de Noord straat. Via het centrale alarmnum mer 112 maakte hij melding van 'brand in een timmerfa briek'. Er bleek echter niets aan de hand te zijn. BRUINISSE - In de nacht van zaterdag op zondag is in de Van Hertsbekestraat in Brui nisse een 27-jarige Rotter dammer opgepakt wegens ge luidsoverlast. De man had volgens de politie de geluidsinstallatie in zijn auto bijzonder hard aanstaan en slaakte bovendien harde kreten. Om aan de overlast een einde te maken werd de man overgebracht naar het politiebureau in Zierikzee. Naast bijzonder lawaaierig was de man jegens de politie ook zeer beledigend en pro beerde hij de agenten te slaan. Naast de aanklach ten wegens geluidsoverlast en openbare dronkenschap kreeg de man ook wegens het beledigen van ambtenaren in functie een proces-verbaal. DIEFSTAL RENESSE - Een 37-jarige in woner van Renesse deed aan gifte van diefstal uit zijn au to. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd de aan de Lijs- terweg in Renesse gepar keerd staande auto openge broken. Eerst buien en wind H ET WEER Half tot zwaar bewolkt en eerst nog winterse buien. In de middag vooral in het westen ook nu en dan zon. Min.temp.±2, middagtemp. ±4 graden. Noordelijke wind, vrij krachtig, 5, aan de kust stormachtig, 8, vannacht mogelijk ook storm, kracht 9. Later op de dag geleidelijk afnemend. Beslag op vermogen 80 miljoen MIDDELBURG (ANP) - De Middelburg-se advocaat mr. J. Wilgers wil beslag laten leggen op het vermo gen van het Wereld Natuur Fonds (WNF), ongeveer 80 miljoen gulden. Hij eist dat alle donateurs hun geld terugkrijgen. Volgens de advocaat maakt het WNF zich schuldig aan oplichting. Het fonds zou het publiek geld uit de zak kloppen door de omvang van de illegale handel in met uitsterven be dreigde diersoorten te over drijven. Wilgers richt binnen kort een vereniging van slachtoffers van het WNF op, dat de strijd wil aangaan met het fonds. Mogelijk eist hij zelfs een verbod van de orga nisatie. De advocaat zegt dat er niets klopt van de bewering van het WNF dat met de illegale handel in bedreigde diersoor ten 40 miljard gulden is ge moeid. Hij noemt het kwalijk dat de Centrale Recherche In formatiedienst (CRI) dit cij fer in 1990 klakkeloos heeft overgenomen. Twee onafhan kelijke onderzoeken van de Rijksuniversiteit Leiden en de Technische Universiteit hebben volgens Wilgers aan getoond dat het in ons land om hooguit 100.000 gulden zou gaan. Niet alleen de goed gelovige burgers zijn in de ogen van de advocaat het slachtoffer van de praktijken van het fonds. Ook de Neder landse overheid en de expor terende landen worden flink in de luren gelegd. „De Staat wordt door het WNF aangezet tot dure strafrechtelijke on derzoeken tegen vermeende illegale handelaren. Die heb ben inmiddels geleid tot hon derden verloren rechtsza ken." Wilgers hekelt ook de rol van Traffic, de opsporingsdienst van het WNF. Deze dienst overtreedt volgens hem de wet door onbevoegd recher chewerk in ons land te ver richten en door lijsten van personen aan te leggen. „Poli tie en Justitie doen hier niets aan. Intussen is het WNF geïnfiltreerd tot in de hoogste kringen van het ministerie van Landbouw en de Algeme ne Inspectie Dienst." Om de gebruikelijke lange file van wachten den te vermijden hebben B&W de inwoners van Schouwen-Duiveland tijdens de nieuw jaarsreceptie de gelegenheid gegeven schrifte lijk hun nieuwjaarswens over te brengen. On geveer 400 particulieren, organisaties en bedrijven hebben dat gedaan. Afgelopen vrij dag namen wethouder G. van de Velde, burge meester J. Asselbergs, wethouder P. Berre- K voets en wethouder D. van der Wekken met zichtbaar genoegen de wensen door. Op het briefje van Korrie en Joop van de Loo stond onder meer: „M'n vonde 't onbegriepelek dat julder je wénsen in 't Engels verstierd J' ad- de beeter nae commesaores Van Gelder motte luustere in de streektael van Schouwen- Duuveland motte gebruuke." (Foto: Marijke Folkertsma) k

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 1