KtZ Captains of industry zien Kok liever dan Bolkestein Berichten uit het verlea Schouwen-Duiveland in oude ansichten MARKTBERICHTEN KERKDIENSTEN VOOR ZONDAG OVERDENKING KERKBERICHTEN SNELHEIDSCONTROLES Cerfontaine directeur van Schiphol ONZE PUZZELRUBRIEK VRIJDAG 16 JANUARI 1998 NR 26316 9 Volgens jaarlijkse enquête van werkgeversblad DEN HAAG (ANP) - Als het aan de Nederlandse Cap tains of Industry ligt, blijft Wim Kok na de verkie zingen gewoon premier. Als minister-president krijgt Kok ver de voorkeur boven Frits Bolkestein. De score van D66-lijsttrekker Borst is helemaal drama tisch: geen enkele toponder nemer ziet in haar een ge schikte premier. Uit de jaarlijkse enquête van het VNO/NCW-blad blijkt dat 84 procent van de onder vraagde managers het liefst de sociaal-democraat Kok te rugziet als premier. Slechts 13 procent geeft de voorkeur aan WD-leider Bolkestein. Lijsttrekker Jaap de Hoop Scheffer is de favoriet van 3 procent van de ondervraag den. De enquête is gehouden onder 132 bestuursvoorzitters en directeuren van Neder landse bedrijven met meer dan 4500 mensen personeel. Els Borst scoort niet alleen slecht als mogelijke premier, maar ook haar beoordeling als minister is niet best. De ondernemers geven de minis ter van Volksgezondheid als rapportcijfer een 6,0. Borst is daarmee het snelst in popula riteit gedaald. Vorig jaar scoorde de D66-minister nog een 6,9 en in 1995 nog een 7,0. Ook het aanzien van minister Sorgdrager (Justitie) en Jor- ritsma (Verkeer en Water staat) is hard gedaald. Sorg drager (D66) krijgt dit jaar het rapportcijfer 5,4, vergele ken met een 5,8 vorig jaar. De minister van Justitie weet nu alleen nog de vaste hekke- sluiter in de populariteitspol, minister Pronk (rapportcijfer 4,9) onder zich. Jorritsma ziet haar beoordeling dalen van 6,4 naar 6,1, Ondanks de scherpe kritiek op de prestaties van individu ele ministers weet het paarse kabinet zich nog steeds ge steund door het overgrote deel van ondernemend Neder land. Het kabinet-Kok krijgt over afgelopen jaar het rap portcijfer 6,8, vergeleken met een 6,9 vorig jaar. Van de on dervraagden zegt 82 procent tevreden te zijn over het hui dige kabinetsbeleid. Het minst tevreden zijn de on dernemers over het verkeers beleid en met name de aan pak van de files. Van de ondervraagden is 75 procent enigszins of zeer ontevreden over de „verbetering van de fysieke infrastructuur". Bij de enquete van vorig jaar was dat nog 61 procent. Euro De euforie over de komst van euro is minder groot dan vo rig jaar. De manier waarop Nederland zich voorbereidt op de komst van de Europese munt, stemt 63 procent van de ondernemers tot tevreden heid. Vorig jaar was dat 77 procent. Beursbericht Markt Goes dinsdag 13 januari 1998 Aardappelen 19,50-/ 20,50 per 100 kg. Zaaiuien Klasse II65-70 cent. Hooi en stro oogst 1997 Prijzen per 1000 kg en uit de schuur: weidehooi 165,00 tot 200,00, dijkhooi 120,00 tot 145,00, Veldbeemd 115,- tot 145,00, Roodzwenk 100,00 tot 115,00, Raaigras- sen 90,00 tot 125,00, Ger stestro. 100,00 tot 130,00, Tarwestro, kleine pakken 102,50 tot 122,50 (uit schuur), grote pakken 87,50 tot 107,50 (uit schuur). Tarwe, bij hectolitergewicht van 72 24,70, tarwe, bij hec tolitergewicht van 72 of meer tot 26,25, brouwgerst, voor- schotprijs bij 100% brouw 28,30, voergerst, voorschot- prijs 24,25, Blauwmaanzaad ƒ242,50 tot ƒ260,00, Karwij 120,00, bruine bonen oogst 1997 (vrij van grond en halve) ƒ112,50 tot 120,50. Barneveldse Eiermarkt BARNEVELD, 15-1 - Aanvoer 1.700.000. Prijzen per 100 stuks: 48 gram 8,15, per kilo 1,70. 54 gram 9,00, per kilo 1,67, 57 gram 9,35, per kilo 1,64, 59 gram 9,70, per kilo 1,64, 61 gram 9,90, per kilo 1.62, 64 gram 10,40, per kilo 1.63, 67 gram 10,75, per kilo 1,60. Scharreleieren 1,50 tot 2,25 per 100 stuks hoger. De handel was vlot. Paardenmarkt Den Bosch DEN BOSCH, 15-1 - Paarden inclusief BTW per stuk: Luxe paarden 1200-2200, veulens 300-650, pony's 250-800, Shetlander pony's 250-600, Slachtpaarden oud per kg 3,50-4,40, jong 3,50-4,50. De handel was rustig en de prij zen gelijk. De aanvoer be droeg 88 paarden en pony's. Veemarkt Utrecht UTRECHT, 15-1 - Prijzen slachtrunderen per kg ge slacht gewicht zonder nier en slot vet, inclusief BTW (Vol gens PW): Aanvoer slacht runderen 596, waarvan man nelijk 30. Mannelijk Super 7,50-8,30, mann. extra kwal. 7,10-7,50, mann. Ie kwal. 6,75- 7,10. Handel redelijk en prij zen gelijk. Mann. 2e kwal. 6,10-6,75, mann. 3e kwal. 5,65- 6,10. Handel rustig en prijzen iets lager. Vrouwelijk Super 7,25-8,40, vrouwelijk extra kwal. 6,40-7,20, vrouwelijk le kwal. 4,95-6,40. Handel rede lijk en prijzen gelijk. Vrou welijk 2e kwal. 4,20-4,85, vrouwelijk 3e kwal. 3,70-4,20 en worstkwaliteit 3,20-3,70. Handel rustig en prijzen iets lager. - Gebruiksrunderen per stuk' inclusief BTW: Aanvoer ge bruiksrunderen 161, waarvan graskalveren 4. Melk- en kalf- koeien le soort 1575-2075, 2e soort 1275-1575. Handel rustig en prijzen iets lager. Melk- vaarzen le soort 1475-1875 en 2e soort 1175-1475. Handel rustig en prijzen iets lager. Kalfvaarzen le soort 1675- 2025, 2e soort 1275-1675. Han del rustig en prijzen iets la ger. Guste koeien le soort 1075-1375 en 2e soort 700-1075. Handel rustig en prijzen iets lager. Enterstieren 1025-1700. Handel rustig en prijzen ge lijk. Pinken 575-1000. Handel rustig en prijzen gelijk. Gras kalveren 500-750. Handel rus tig en prijzen gelijk. Nuchtere kalveren voor de mesterij, inclusief BTW: Aan voer roodbont 100. Prijzen: Stierkalveren extra kwal. 550-625, le kwal. 475-525, 2e kwal. 100-200. Handel goed en prijzen prijsh. Vaarskalveren extra kwal. 400-475, le kwal. 300^350, 2e kwal. 50-100. Han del goed en prijzen prijsh. Aanvoer zwartbont 448. Prij zen: Stierkalveren extra kwal. 425-450, le kwal. 400- 425, 2e kwal. 50-150. Handel goed en prijzen prijsh. Vaars- kalveren extra kwal. 275-325, le kwal. 225-275, 2e kwal. 25- 50. Handel goed en prijzen ge lijk. Aanvoer vleesrassen 25. Prijzen: Stierkalvern extra kwal. 650-750, le kwal. 450- 550, 2e kwal. 50-200. Handel goed en prijzen prijsh. Vaars- kalveren extra kwal. 450-500, le kwal. 325-375, 2e kwal. 50- 100. Handel goed en prijzen prijsh. Slachtschapen en lammeren per kg geslacht gewicht, in clusief» BTW: Aanvoer 3930. Slachtschapen 3,00-6,00. Han del goed en prijzen prijsh. Ooien tot 20 kg 7,50-9,50. Han del rustig en prijzen lagerr. 0<^ien, boven 20 kg 7,50-8,75. Handel" rustig en prijzen la ger. Rammen tot 22 kg 7,75- 10,00, 22-25 kg 7,25-9,75. Han del rustig en prijzen lager. Rammen boven 25 kg 7,00- 9,00. Handel rustig en prijzen lager. Slachtschapen en lammeren per stuk inclusief BTW: Slachtschapen 75-235. Handel goed en prijzen prijsh. Ooien tot 20 kg 150-190. Handel rus tig en prijzen iets lager. Ooien boven 20 kg 140-175. Handel rustig en prijzen iets lager. Rammen tot 22 kg 170-220, 22- 25 kg 175-230. Handel rustig en prijzen iets lager. Rammen boven 25 kg 180-235. Handel rustig en prijzen iets lager. Gebruiksschapen en lamme ren per stuk inclusief BTW: Aanvoer 240. Weidelamme- ren 90-170. Handel rustig en prijzen prijsh. Geiten en bokken: Aanvoer 25. Prijzen 20-55. Handel rus tig en prijzen gelijk. Totale aanvoer 5525 stuks. 98/2. Oosterland is door de eeuwen heen altijd een bijzonder mooi en aantrekkelijk dorp ge weest. Het werd aan vrijwel alle kanten om ringd door bossen, die een aangename geur verspreidden. Veel meer dan andere plaatsen in Duiveland was Oosterland eertijds rijk be deeld met geboomte. De oudere bewoners her inneren zich dit nog wel, want zij hebben de sfeer van weleer nog geproefd. Deze sfeer was bepalend in het dorp tot de Tweede Wereld oorlog, toen het geweld van bombardementen met een deel van de oude dorpskern en bos schages afrekende. Daar was slechts luttele jaren later nog eens de Watersnoodramp ach teraan en dat was fnuikend voor het resteren de houtgewas. Veel van die natuurlijke schoonheid kon men vooral in het hart van het dorp aantreffen en bewonderen, zoals onder andere op het Marktplein, en - zoals op deze foto te zien is - in de omgeving van de Groene Poort, de oude dorpskerk en toren. Deze foto kaart, een eigen uitgave van J. G. Boot, boek en papierhandel in het Groenendaal werd aan het begin van de dertiger jaren met anderhal- vecentspostzegel verzonden aan J. H. Braai te Vlissingen, die toen even in het Sint- Joseph- ziekenhuis verbleef. Afzender was postkan toorhouder W. Bakker, die de patiënt via deze kaart de hartelijke groeten overbracht. Correspondentie over deze rubriek: Cor Pols, Postbus 30, 4300 AA Zierikzee. Nederlandse Hervormde Kerk Zierikzee: Gewone wijkge- meente: Gasthuiskerk: 9.30 uur ds. J. Pannekoek, Haamstede, voorbereiding H.A., 18.30 uur ds. F. van Vliet, Kamperland. Vrijzin nige Gemeente: Gasthuis- kerk: 11.00 uur drs. Chr. Vonk, Brasschaat. Kinderne- vendienst. Kerkwerve: 10.00 uur ds. G. v. d. Pol en H. Schipper, (herbe vestiging ambtsdragers). Serooskerke: 10.00 uur ds. J. de Goei, St. Maartensdijk, 19.00 uur ds. A. B. den Har- tog, Veen. Burgh: 10.00 uur ds. A. R. van der Deijl. Haamstede: 10.00 uur ds. G. A. Kansen, doopdienst, 19.00 uur ds. J. Smit, Bruinisse. Noordwelle:.11.00 uur dhr. J. A. Murre. Zondagsschool in dorpshuis. Renesse: 9.30 uur dhr. J. A. Murre, Middelburg. Zondags school in dorpshuis. Brouwershaven: Zie Noord- gouwe. Zonnemaire: Zie Noordgou- we. Dreischor: Zie Noordgouwe. Noordgouwe: 10.00 uur ds. H. J. Buijs en ds. Ph. Spaa, SoW- streekdienst. Ouwerkerk: 10.00 uur pastor W. Teusink-Meijer. Oosterland: 10.00 uur ds. J. de Haan, afscheid en herbe vestiging ambtsdragers, 11.30 uur zondagsschool, 18.00 uur ds. J. de Haan. Sirjansland: 10.00 uur ds. H. J. Boer, H. Doop, 18.30 uur ds. H. J. Boer. Bruinisse: 10.00 uur ds. J. Smit, voorbereiding H.A., 17.00 uur ds. J. Smit. Samen op Weg-gemeente Scharendijke: De Hoeksteen: 10.00 en 19.00 uur da. H. B. Graafland. Duiveland (Nieuwerkerk): Jacobuskerk (Ooststraat): 10.00 uur ds. J. Knoop, voor- ber. H.A. Lutherse Kerk Zierikzee: 10.00 uur dhr. B. Oosterloo, Oud-Beijerland. Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 uur mevr. drs. E. Lingen-van Veen, Haamstede, 18.30 uur drs. A. P. Spaa, Brouwershaven. Haamstede: 10.00 uur ds. L. J. Lingen, 19.00 uur ds. L. J. Lingen, meditatieve gebeds dienst m.m.v. Taizé-zang- groep. Brouwershaven/Zonnemai- re: 10.00 uur ds. A. P. Spaa, 18.30 uur ds. A. Jobsen, Zie rikzee. Bruinisse: 10.00 uur pastor L. C. Hondius, Bruinisse, voor bereiding Avondmaal Ge bedsweek voor de eenheid. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Brouwershaven: 9.30 uur ds. J. A. Roosse, 17.00 uur ds. P. F. Messelink. (Haven Noord zijde 10). Christelijke Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur ds. J. Oosterbroek. Kerkwerve: 10.00 en 18.00 uurds. H. Korving. Haamstede: 10.00 en 18.30 uur ds. J. C. Hardeman. Gereformeerde Gemeenten Haamstede: 10.00 en 18.30 uur leesdienst. Nieuwerkerk: 9.30 en 15.30 uur leesdienst. Oosterland: 10.00,14.30 en 18.30 uur leesdienst. Gereformeerde Gemeenten in Nederland Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur leesdienst. Nieuwerkerk: 09.45 en 15.30 uur leesdienst. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur leesdienst. Oud-Gereformeerde Gemeenten in Nederland "Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur leesdienst. Oosterland: 9.30 en 18.30 uur dhr. H. Molendijk, 14.30 uur leesdienst. Rooms-Katholieke Kerk Zierikzee: Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering pastor A. Verdaasdonk, zondag 9.30 uur Eucharistieviering pas tor A. Verdaasdonk, met zang. Haamstede: 11.00 uur Eucha ristieviering pastor A. Verdaasdonk. Remonstrants Ger. Gemeente Sommelsdijk: 10.00 uur dr. H. J. Siebrand. Leger des Heils Zierikzee: 10.00 uur Heili gingssamenkomst. 10.30 uur Kindernevendienst. Pinkstergemeente Zierikzee: De diensten zijn op zondagen om 10.00 uur en op de woensdagavonden om 20.00 uur, Meelstraat 1. Apostolische Kerk Zierikzee: 17.00 uur (in Lutherse kerk). Evangelische Christengemeente Zierikzee: 10.00 uur R. Pie per, Dinteloord. Samen komst in het Multifunctio neel Centrum, De Huybertstraat 35. Corneliastichting 10.15 uur: ds. J. B. v. d. Beu kei. Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis 11.15 uur: ds. J. B. v. d. Beu kei. Diep water Er is een verhaal in de bijbel, dat gaat over vissen in diep water. Nu moet u weten, dat het weinig zin heeft om overdag met een net in diep water te vissen. Dan zitten de vissen van wege de warmte diep op de bodem van het meer, om 's avonds, als het koeler is gewor den, naar de oppervlakte te komen. Jezus vraagt een zekere visser, Simon, om juist overdag naar diep water te varen, en daar zijn netten uit te gooien. Uitgerekend naar die plaats te gaan, waar je geen resultaat kunt verwachten. Meester, het is zinloos om dat te doen. Boven dien, we hebben al de hele nacht gevist maar niets gevangen. Het is een prachtig verhaal met een verras send slot. Ook als beeldspraak. Want 'diep water', dat kennen wij ook wel. Ook al zijn we van beroep geen visser, wij hebben in ons leven ook van die plaatsen, waar alle moeite bij voorbaat al vergeefs lijkt te zijn. Waar niets te vangen is. Een baan, waar je, hoe hard je er ook voor werkt, niet de waardering krijgt die je ver dient. Een huwelijk, waar je al zoveel in geïnves teerd hebt, maargevangenheb je niets. De buren, waar het niet mee gaat, ook al blijf jij vriendelijk groeten. Als predikant en als kerk kun je ook meepra ten over 'diepe wateren' waar niets te vangen is. Diep water. Dat is dus niet de plaats waar je bij voorkeur naar toe gaat. Waar je een beetje huiverig voor bent geworden. Een beetje mis moedig, gefrustreerd. Omdat de teleurstel ling erover zo voelbaar is. Jezus wil, dat Simon juist daar gaat vissen. Zou Hij ook willen, dat u Maar Jezus, het heeft geen enkele zin. Die moeite kan ik me echt besparen. Ik kan het niet meer en ik wil het ook niet meer. Ga naar diep water! Het verhaal laat ons zien, dat Simon het doet. 'Op Uw woord zal ik het doen'. Omdat U het bent. En omdat U het zegt. Alleen daarom. Daar vaart hij, samen met Jezus. 'Op Uw woord' betekent immers wel, dat Hij meegaat naar dat diepe water. Daar laat Simon zijn netten in het water glij den, en Jezus ziet het aan. En vervolgens voelt hij, dat hij beet heeft, en hoe! En Jezus kijkt mee, ongetwijfeld met een glimlach om zijn mond. Kijk, zo gaat het nou toe in het Konink rijk van God. Zo wonderlijk. Zo verrassend. Ga naar het diepe water in uw leven. Dat is moeilijk. Moeilijk om te geloven, dat het zin heeft. Maar op Zijn woord gaan, dat heeft een belofte in zich. Dat niets voor niets is in het licht van Zijn Koninkrijk. Het verhaal kunt u lezen in Lukas 5 1-11. Scharendijke H. B. GRAAFLAND Ned. Hervormde Kerk Beroepen te Harmeien: J. C. van Trigt te Goudriaan en Ot- toland; te Lunteren: C. J. P. van der Bas te Putten; te Her wijnen: P. J. Stam te Katwijk aan Zee; te Heemstede (Herv./Geref. Kerkgem.) A. Molendijk te Diever; te Streekgemeente Frieslands End: W. van der Veen pred. voor bijzondere werkzaamhe den te Groningen (geest, ver zorger "Patrimonium"), die dit beroep heeft aangenomen; te Oldebroek (wijk II): J. C. van Trigt te Goudriaan en Ot- toland; te Wateringen: W. M. M. Moonen te Heusden; te Harfsen: G. W. van der Brug te Zutphen, die dit beroep heeft aangenomen. Gereformeerde Kerken Beroepen te Rotterdam-Cen trum (part-time): drs. L. Grosheide te Castrolanda (Braz.), die dit beroep heeft aangenomen. Aangenomen naar Zwijn- drecht-Groote Lindt: drs. L. Donkersloot te Ridderkerk. Chr. Gereformeerde Kerken, Beroepen te Huizen: G. van Roekei te Nieuw-Vennep. Gereformeerde Gemeenten .Bedankt voor Naaldwijk: W. Visscher te Amersfoort; voor Scheveningen: R. Boogaard te Leiderdorp; voor Rotter dam-Zuid, voor Nieuwerkerk (Zld.) en voor Krimpen aan den IJssel: M. Karens te Wer kendam; voor Leerdam: P. Mulder te Capelle aan den IJssel-Middelwatering; voor Berkenwoude: G. J. van Aalst te Ridderkerk; voor Middelburg-Zuid: A. B. van der Heiden te Utrecht; voor Meliskerke: W. Visscher te Amersfoort. DRIEBERGEN (ANP) - De Verkeerspolitie van het Korps landelijke politiedien sten maakt bekent dat in week 4 van 1998 in heel Neder land op snelheid gecontro leerd zal worden. Een aantal hiervan wordt aangekondigd. Zoals gebruikelijk, zal op de A2 tussen Amsterdam- Utrecht-Eindhoven v.v., de A9 tussen Alkmaar en Die- men v.v. en de AIO - ringweg Amsterdam dagelijks wor den gecontroleerd, ook op: Advertentie KRAANVERHUUR TEL. 0111-415909 Dinsdag 20 januari: A7 - t.h.v. Heerenveen. A27 - tussen Breda-Utrecht v.v. N50- omgeving Rosmalen. Woensdag 21 januari: Al - t.h.v. Barneveld. A4 - t.h.v. Haarlemmermeer. A32-t.h.v. Havelte. Donderdag 22 januari: A20 - t.h.v. Nieuwerkerk a.d. IJssel. Vrijdag 23 januari: A16 - tussen Rotterdam-Bel gische grens v.v. A28-t.h.v. Harderwijk Zaterdag 24 januari: A27 - tussen Utrecht - Breda Zondag 25 januari: A58 - tussen Vlissingen - Roosendaal v.v. Voor meer informatie tele foon 0343-535216. SCHIPHOL (ANP) - De huidi ge bestuursvoorzitter van het Academisch Ziekenhuis Utrecht, drs. Gerlach Cerfon taine, is benoemd tot presi dent-directeur van Schiphol. De 51-jarige Cerfontaine volgt op 1 augustus Hans Smits op, die op 1 mei naar de hoofddirectie van de Rabo bank gaat. Tussen mei en au gustus moet de nationale luchthaven, die gedurig in het nieuws is wegens de lawaai- normen, het zonder voorzitter stellen. Schiphol denkt dat de overige twee leden van de di rectie capabel zijn om die pe riode te overbruggen. Dat de commissarissen van Schiphol hebben gekozen voor Cerfontaine is opmerke lijk. Volgens een woordvoer der van de luchthaven heeft hij geen ervaring in de lucht vaart. Uit de krant van 25 jaar geleden Zilveren jubileum bezorger ZIERIKZEE, 10-1. Journalisten kunnen nog zo veel kranten maken, de potentiële lezerskring heeft er niets aan als die kranten niet worden be zorgd. Voor die bezorging is een .apparaat" no dig en - wat Zierikzee betreft - is hier onmisbaar en opvallend de heer M. W. Janse, die zaterdag 13 januari a.s. zijn zilveren jubileum viert als bezor ger van de Zierikzeesclie Nieuwsbode. De heer Janse - een typische „Maarten bij de weg" - moet een oersterk mens zijn, want kranten bezorgen lijkt ge makkelijk, maar het is uiterst inspannend en de weersin vloeden, de hitte van de zomer en de koude van de winter, teisteren zo'n bezorger vaak in niet geringe mate. Om daar fit bij te blijven en opgewekt (dat is de heer Janse heel duidelijk) gedurende een kwart eeuw pleit voor de persoonlijkheid van de betrokkene en diens fysieke con ditie. Samen met een vriend is de jubilerende bezorger eens aan het rekenen geslagen: in vijf en twintig jaar heeft hij 3.848.000 kranten bezorgd, met een totaalgewicht van 184.700 kg. De heer Janse is dus multi-miljonair, maar niet financieel natuurlijk. Sans Souci 75 jaar ZIERIKZEE, 12-1. Op de drukbezochte receptie in „Kegelhuis Geluk" waar de kegelclub „Saris Souci vrijdag j.l. haar vijfenzeventig jarig jubi leum vierde, werd het bestuur en leden gefelici teerd door de burgemeester van Zierikzee, de heer Th, H. de Meester en wethouder H. Asma en echtgenote. De vice-voorzitter, de heer C. van Haveren, heette alle aanwezigen van harte welkom en in het bijzonder burge meester De Meester. De burgemeester, bood namens het gemeentebestuur de aktieve leden van de kegelclub ge lukwensen aan. „Ik ben ondeskundig op het gebied van kegelen, wanneer ik dan ook een keer meedoe, heb ik al tijd steevast de poedelprijs". Tussen Zierikzee en kegelen bestaat een duidelijk verband. Toen ik in 1951 in Concor dia kwam, zag ik voor het eerst van mijn leven dames ke gelen. „Sans Souci" is een serieuze club en zal dan ook proberen het honderdjarig jubileum vol te maken". Me vrouw J. G. Krips-Doeleman, die zelfbewust de afgelopen - vijftig jaar van de kegelclub had meegemaakt, vond het een unicum dat de club vijfenzeventig jaar bestaat. Handwerkzaak De Wever ZIERIKZEE, 16-1. Maandagmiddag jl. werd handwerkzaak ,,De Wever" op de Dam te Zierik- zee geopend met een receptie voor alle belang stellenden. Deze nieuwe aanwinst, voorheen een de in herenmode-.') r- tikelen gespecialiseerde zaak van de heer Henning, ver koopt alles op het gebied van handwerken. Eigenaresse mevrouw T. Roctus-van Goethem hoopt met deze nieuwe zaak vele handwerksters van dienst te kunnen zijn. Het ,s interieur is, veranderd in vele rekken, waar nu de bolletjes wol en andere handwerkattributen de wanden kleurig sieren. De twee boekenbonnen van 10,- als prijs van de vorige week- puzzel worden gestuurd naar: mevrouw D. van Dijk- Hoogerhuis, Oranjehof 8, Renesse John Leijdekker, Burghard v.d. Berghstraat 124, Nijmegen De oplossing van vorige week, vrijdag 9 januari, luidt als volgt: Bontmantel De oplossing van de nieuwe puzzel kan worden gestuurd naar de Redactie Zierikzeesche Nieuwsbode, Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. De enveloppe kan natuurlijk ook in de brievenbus van het kantoor aan het Jannewekken worden gedeponeerd. Een vriendelijk verzoek is om op de enveloppe duidelijk het woord weekpuzzel te vermelden. Enveloppen waarop niet staat vermeld om welke puzzel het gaat kunnen niet meedin gen naar een prijs. De inzendingen voor de nieuwe puzzel moe ten uiterlijk dinsdag 20 januari in ons bezit zijn. Onvoldoende gefrankeerde enveloppen dingen niet mee naar een prijs. Horizontaal: 1. dagelijks werk; 3. toneelspelen; 5. zuur, scherp; 6. aantal, bende; 8. spoedig; 9. plaatsnaam; 10. bijeen gebonden, opgerolde stukken vlees; 13. vogel 14. deel van het hoofd; 16. vertering; 17. zoogdier; 18. vreemde munt; 19. leefre gel wat spijs en drank betreft; 21. schip; 23. slaapplaats van vogels; 26.in het tuig van een schip klimmen; 29. opeenvolging van ogenblikken; 30. mannetjeshond; 31. oefenstuk voor o.a. viool; 32. ongeregelde, gonzende menigte; 33. onzin; 34. zeer schappelijk. Verticaal: 1. vrouwelijk haartooisel; 2. projectiel uit kanon of geweer; 3. chronisch optredende kortademigheid; 4. mistig; 5. vloeistof zonder kleur, reuk of smaak; 7. zoutig vocht; 10. bé trekking waar zaken of personen tot elkaar staan; 11jongens naam; 12. aanstoot nemen; 14.familielid; 15. kledingstuk; 19. getal; 20. besluit; 22. vlaktemaat; 24. geweldig; 25. droevig; 27 onderzoek naar kennis; 28. lang, slank. De sleutelwoorden worden gevormd door de letters in dc vak jes: 1, 20, 8, 23, 3,17, 19, 5, 12, 31.10,14, 7, 4, 26,13, 24, 33.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 9