De Rode Kaart in februari van start Mosselaanvoer op laag niveau Blof en Triplex treden op bij podium Brogum Achtenzeventig banen verdwijnen bij Pechiney Nog 180 banen weg bij Dow in Terneuzen Geld voor godsdienst en vormingsonderwijs Botsing auto en brommer Door vervroegd pensioen Laatste staartje banenreductie Ten behoeve van openbare scholen Alleen materiële schade PvdA Schouwen-Duiveland wil laten zien dat politiek ook leuk kan zijn Krijn Verwijs hoogste met f 161,25 Visafslag Vlissingen boekt jaaromzet van 70 miljoen Extra geld voor promotie van natuurmaand Boers verdacht van vijftig woninginbraken VRIJDAG 16 JANUAR11998 NR 26316 VLISSINGEN (ANP) - Bij aluminiumproducent Pe chiney Nederland (PNL) in Vlissingen verdwijnen de komende driejaar 78 van de 847 arbeidsplaatsen. Het bedrijf verwacht dit te kunnen verwezenlijken door een regeling voor pensionering vanaf 58 jaar. De banenreductie is een ge volg van een in 1996 ingezette herstructurering van het be drijf, die inmiddels heeft ge leid tot verhoging van de ren tabiliteit. In 1996 boekte de onderneming een nettowinst van 19 miljoen gulden en ver wacht wordt, dat dit over 1997 aanmerkelijk hoger zal zijn geweest. PNL gaat dit jaar ook opnieuw praten met de Nederlandse energiesector over haar energiecontract. De bestaande overeenkomst loopt tot 2006. PNL wil echter duidelijkheid over de energ ieprijzen over een langere ter mijn, tot 2010 of 2015. Die duidelijkheid is nodig om te beoordelen of een investe ring voor een ingrijpende verbetering van het produc tieproces economisch verant woord is. Het gaat om een nieuwe methode om de grond stof aluinaarde in de ovens te brengen. De investering van ongeveer 75 miljoen gulden zou in een jaar of acht kunnen zijn terugverdiend, omdat de nieuwe methode minder stroom vergt. De productie van aluminium is een stroom- verslindend proces. PNL ver bruikt nu evenveel electrici- teit als de stad Utrecht. Broeikasgassen Het nieuwe systeem zou bo vendien leiden tot een forse vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Alge meen directeur J.H. de Back van PNL beschouwt de libe ralisering van de energiem arkt als „een belangrijke bij komende factor" bij de komende onderhandelingen met de Nederlandse energie sector. „Mogelijkerwijs zijn er meerdere aanbieders." TERNEUZEN (ANP) - Bij de vestigingen van Dow in de Benelux verdwijnen dit jaar nog eens 180 ba nen. Het gaat om het laatste staartje van de ba nenreductie als gevolg van een reorganisatie die in 1992 is ingezet. De 180 werknemers maken gebruik van het Extra Ver vroegde Pensioneringspro gramma (EVP). Omdat deze regeling eind dit jaar wordt opgeheven, wordt er mo menteel in ruimere mate ge bruik van gemaakt dan was voorzien, aldus een woord voerder van Dow Benelux in Terneuzen. Dow Benelux riep in 1992 de regeling in het leven om werknemers vanaf 55 jaar de gelegenheid te geven met pensioen te gaan. Dat ge beurde in het kader van een mondiaal herstructure ringsprogramma. Het per soneelsbestand bij de groot ste vestiging van Dow in de Benelux, in Terneuzen, daalde in die periode van 2900 tot onder de 2000. De productie in die vestiging verdubbelde echter in de zelfde periode. Verlies De grote reorganisatie bij het Amerikaanse concern begon in 1992. Over dat jaar leed Dow Benelux voor het eerst in tien jaar verlies; f 37 miljoen tegen een winst in 1991 van f 163 miljoen. Er was sprake van een inzin- kijg in de chemische indus trie in de hele wereld en een hevige concurrentie. BROUWERSHAVEN - De gemeente Schouwen-Dui- veland wil per jaar per openbare basisschool 1.391 gulden beschikbaar stellen voor godsdienst- en vor mingsonderwijs. In de begroting 1998 is er in totaal 19.775 gulden voor opgenomen. C. Flikweert (SGP/GPV) is het daar niet mee eens. Hij bracht deze week binnen de commissie Maatschappelijke Aangelegenheden als enige een negatief advies uit. Gods dienstonderwijs is volgens hem een zaak van de kerken en ook organisaties, die ande re levensbeschouwelijke rich tingen voorstaan,, moeten de kosten van het uitdragen daarvan zelf bekostigen. „Dat is geen gemeentelijke taak," vindt Flikweert. WD-woordvoerster J. Bos vreest, dat die 19.775 gulden niet toereikend zal zijn als de aanvrageuvan het Humanis tisch Vormingsonderwijs (HVO) nog toenemen. Wet houder D. van der Wekken sloot dat niet uit, maar acht het begrote budget voorlopig wel toereikend. Aanbod R. Geluk (D66) kreeg desge vraagd informatie over de wijze waarop scholen het aan bod aan godsdienst- en vor mingsonderwijs aan ouders en leerlingen bekend maken. Minimum De gemeentelijke subsidie wordt alleen toegekend in dien minimaal tien leerlingen aan de lessen deelnemen. Me vrouw M. Hack-Engel twijfel de of dit aantal in de praktijk wel reëel blijkt te zijn. Zij hecht er belang aan, dat de mogelijkheden van dit onder wijs goed onder de aandacht van de ouders worden ge bracht. Wethouder Van der Wekken wees erop, dat de gemeente zich baseert op artikel 1 van de Grondwet (vrijheid van godsdienst) bij het voorstel godsdienst- en vormingson derwijs op openbare basis scholen financieel mogelijk te maken. ZIERIKZEE - Op de kruising van de Nieuwe Haven en de Julianastraat botsten donderdagmiddag een auto en een bromfiets op elkaar. Een 40-jarige inwoner van Zierikzee reed met zijn auto over de Nieuwe Haven, ko mende uit de richting van het bolwerk. Hij sloeg rechtsaf de Zuidhavenpoort in, maar stopte - precies op de hoek van de Nieuwe Haven en de Zuidhavenpoort - toen hij vanaf de Julianastraat een bromfiets zag naderen. De bromfietser, een 21-jarige in woner van Nieuwerkerk, kon echter niet meer tijdig stop pen. De man ging onderuit en kwam met zijn bromfiets on der de linkervoorzijde van de auto van de Zierikzeeënaar terecht. De politie vermoedt dat het gladde wegdek debet was aan het ongeluk. Er was alleen materiële schade. BRUINISSE/ZIERIKZEE - In week 2 (5 tot en met 10 januari) werden achttien ladingen mosselen op de veiling in Yerseke aangevoerd, met een totaalge wicht van 5.790 ton. Afgelopen week verwachtte vei lingmeester J. Kosten ongeveer eenzelfde tonnage. Omdat de handel de zwarte schelpdieren uitstekend weet te slijten, verdwenen alle par tijen vlot in kopershanden. De gemiddelde prijs bedroeg 101,77 per ton. Krijn Ver wijs bleek het royaalst en-be taalde 161,25 per ton. 'De verzending was volgens opga ve van het Mosselkantoor: België 3.945 ton, Frankrijk 5.347 ton, binnenland 1.806 ton en diverse landen 1.227 ton. Maandag 5 januari arri veerde de YE 24 alleen aan de veiling met 349 nettoton. De lading van deze 'walvisser' bevatte bij een stukstal van 153 een vleesgewicht van 21,2 kilo. De volgende dag knoop ten de gebroeders Verschuure bij de veiling vast met twee vrachtjes van hetzelfde per ceel in de Oosterschelde. De YE 18 verkocht 192 nettoton aan Zeeuwsche Banier. Krijn Verwijs betaalde vervolgens vier gulden per ton meer en sleepte de 185 tonnen van de YE 20 in de wacht. Op woens dag gingen in twee veilingen zes partijen onder de hamer. De YE 19 en de YE 181 (Leu- schel) hadden de korren de vorige dag respectievelijk in het Inschot en het Scheurrak laten vieren. De YE 19 van Barbé bood de grootste la ding, bestaande uit 1.218 net toton, ter verkoop aan. De (grootste) vracht in twee par tijen kookte bij een stukstal van 158 een gemiddeld vlees gewicht van 28 kilo. Krijn Verwijs nam de complete in houd van de YE 19 over. Ver wijs schreef ook het hoogst in voor 246 nettotonnen van de YE 181. Deze schelpdieren no teerden bij een stukstal van 227 een vleesgewicht van 27,2 kilo. Het trio HON 14 (Gebr. De Bruyn), YE 30 (Dhooge) en YE 24 (Prins Dingemanse) verscheen met partijen van minder dan 400 ton. Donderdag passeerden ten slotte nog negen ladingen over de veilklok, waarvan vijf uit het noorden. Vanuit de Meep arriveerden de YE 69 (Van den Bosch), de YE 74 (Joh. Zoeteweij en ZN bv) en de YE 161 (Zoeteweij Mossel- kweek bv) met ladingen van af 200 ton tot maximaal 432 ton. Op een perceel in het Scheurrak viste de YE 74 ook nog 218 tonnen met een stuks tal van 230. De BRU 68 (W. Okkerse bv) korde in het In- schot 544 nettoton aan boord, met een stukstal van 203. Het vleesgewicht bedroeg 25,5 ki lo. De handelsbedrijven Prins Dingemanse, Vette Ver- haert, Krijn Verwijs, Zee- lands Roem en Delta Mossel sleepten de aangeboden zwar te schelpdieren in de wacht, voor prijzen tussen 77 gulden en 143 gulden per ton. VLISSINGEN - Het gemeentelijk vismijnbedrijf in Vlissingen heeft vorig jaar van alle visafslagen de grootste omzetstijging genoteerd. Met een verhoging van 19,08 procent ten opzichte van 1996 kwam het jaarresultaat uit op 70 miljoen gulden. „De stijging zit voor 70 pro cent in de hoge tongprijzen," zegt directeur J. J. B. de Looff. Het trouwe aanvoer derskorps in Vlissingen ver scheen met 9.163 ton vis aan de markt, tegen 9.012 ton in 1996. Van dit tonnage bestond 2.036 ton uit tong, 30 ton min der dan een jaar eerder. De di verse tongsoorten droegen 43,8 miljoen gulden bij aan de jaaromzet. In vergelijking met het jaar er voor zorgde de tong voor een omzetverho- ging van ruim zeven miljoen gulden. De rest van de winst is afkomstig van de vissoor ten: schol, kabeljauw, bot, tongschar en wijting. Aan schol werd op de Vlissingse Binnenhaven 3.072 ton ver handeld. Dat is 100 ton meer dan in 1996. Op de jaaromzet was de schol goed voor een verhoging van bijna een mil joen. Ook de gigantische ka beljauwvangsten hadden in vloed op het aanvoerpatroon. Het aanvoercijfer steeg van 727 ton naar 1.121 ton, de om zet van kabeljauw liep daar door op van 2,2 miljoen naar 3,3 miljoen gulden. MIDDELBURG - De provin- cie besteedt 5200 gulden extra aan promotie van de Natuur maand Zeeland. Voor dat geld wordt een promotie-leaf- let gemaakt en verspreid. Van het provinciale budget Natuurmaand Zeeland 1997' was een bedrag van in totaal' 5944 gulden overgebleven. Door de projectleider van de Zeeland Natuurmaand kwam het voorstel voor de promo- tie-leaflet. „Promotie in een vroeg stadium als verbindend element tussen de veelheid van kleinschalige projecten is een buitengewoon belangrijk aspect gebleken bij de op bouw van de natuurmaand als samenhangend produkt," aldus de provincie. Daarnaast lag er nog een ver zoek van de Stichting MicMec om een extra bijdrage van 743 gulden voor de - in het kader van de Natuurmaand - ont wikkelde natuurontdek- kingskoffers. De provincie wil ook dat verzoek inwilli gen. GOES (ANP) - De politie denkt met de aanhouding de ze week van twee broers van 21 en 22 jaar uit Ossendrecht zo'n vijftig woninginbraken en een aantal autodiefstallen te hebben opgelost. De wo ninginbraken vonden plaats in Zeeland en West-Brabant. Meestal hanteerden de broérs dezelfde werkwijze. In acht gevallen werd na een woning inbraak de auto van de bena deelde meegenomen. Na én kele dagen lieten de dadèrs' het voertuig ergens achter. De politie vag de districted Walcheren, Oosterschelde-' bekken en Midden- en West* Brabant hebben de diefstal len afgelopen weken gezamenlijk onderzocht. Dinsdag hield de politie in Hoogerheide drie verdachten aan. Een van hen bleek niets met de inbraken te maken te hebben. De broers zijn in ver zekering gesteld. ASBESTSANERING MIDDELBURG - Er is een begin gemaakt met de asbest sanering van de veerboot Prinses Christina van de Pro vinciale Stoombootdiensten. Daarna krijgt het schip een onderhoudsbeurt. De kosten bedragen 1,3 miljoen gulden. Eerder kreeg de Prins Willem Alexander een asbestsane ring, waarvoor een asbestvei- ligcertificaat werd afgege ven. ZIERIKZEE - „Een discussie loskrijgen en mensen laten zien dat politiek ook leuk kan zijn." Dat is kort en helder het doel dat de PvdA voor ogen heeft met het politiek café De Rode Kaart, dat maandag 9 fe bruari in theatercafé Mondragon in Zierikzee van start gaat. Een vergelijking met televi sieprogramma's als het La gerhuis en de Achterkant van het Gelijk blijft niet uit. Met het nodige plezier duiken pro minenten én belangstellen den bij deze programma's ge zamenlijk de actualiteit in. „Politiek is ook amusement en dat willen we aan mensen in een openbare gelegenheid laten zien," motiveert één van de organisatoren Frans van Dongen. In hoeverre de bevolking'van Schouwen-Duiveland in is voor dat politieke amuse ment moet nog worden afge wacht. „Maar daarom hebben we voor een brede opzet geko zen." Belastingplan Dit laatste betekent als het aan de PvdA ligt veel ver schillende programma-onder delen en allerlei actuele on derwerpen. Naast een aantal genodigden wordt ook het pu bliek in de gelegenheid ge steld haar zegje te doen. Voor de eerstkomende bijeen komst zijn onder meer geno digd staatssecretaris Ver meend, wethouder financiën G. van der Salm en belasting adviseur en dorpsraadvoor zitter G. Cobussen. Dat het nieuwe belastingplan één vap de besproken items is, zal wat dat betreft dan ook geen ver rassing zijn. Een en ander wordt tot een geheel gesmeed door Omroep Zeeland-verslaggever Aad van der Woude. Vanaf 19.00 uur wordt een langzame opstart gemaakt. Het officiële programma be gint een uur later. Tot- die tijd is er muziek - verzorgd door Pierre Pourquié - en krijgen de toeschouwers aan de hand van rode kaarten de kans hun mond te roeren. „Die kaarten worden bij binnenkomst uit gedeeld. Iedereen krijgt één rode kaart, die tegen inleve ring een spreekbeurt ople vert. Om 20.00 uur is de echte opening," vertelt Van Don gen. Met de politieke barometer wordt de aftrap gegeven. Dit houdt in dat de uitkomsten bekend worden gemaakt van telefonische enquêtes die - voorafgaand aan het politiek café - onder de bevolking van Schouwen-Duiveland zijn ge houden. In totaal zullen hon derd mensen worden aange sproken, waarmee een tienkoppig team zich bezig houdt. Persoonlijke titel De Achterkant van de Poli tiek: een discussie over het reilen en zeilen binnen de po litiek, en het prominentenpa- nel zijn twee andere facetten van het café. „Prominente ei landbewoners hebben daarin op persoonlijke titel zitting. Zij krijgen ook de gelegen- Het organiserende team van links naar rechts: M. de Jong-Van maar wel betrokken zijn L. Kleingeld en A. van der Wouden. heid zelf een thema aan te dragen en hierover hun zegje te doen," aldus Van Dongen. Gezocht wordt naar publieks trekkers, zoals in de f ebruari- sessie bijvoorbeeld Ver meend. „Het is natuurlijk de bedoe ling een opponent te vinden, zodat een discussie ontstaat." Tussendoor aan Pierre Pour quié de taak een column te verzorgen. Rond 21.15 uur vindt de Rode Kaartuitrei- king plaats aan iemand die iets positiefs danwel nega tiefs heeft gepresteerd. Het Rode Kaart-debat gaat Loo, G. Bosman, F. van Dongen vijf minuten later van start en dat onderdeel is nog het beste te vergelijken met het Lagerhuis. Aan de hand van een aantal stellingen gaan publiek en ge nodigden binnen een duide lijk afgebakende tijd met elkaar in discussie. „Water en H. Winfield. Niet op de foto, (Foto: Marijke Folkertsma schapsverkiezingen: zinnig of onzinnig, een nieuw theater^ in Zierikzee en een windmo-' lenpark bij de Delingsdijk zijn mogelijke stellingenv" geeft Van Dongen aan. Behalve in februari staan ook op 20 april en 22 juni Rode Kaarten gepland. Snel uitsluitsel deelname Blaf aan Nationaal Songfestival ZIERIKZEE - Nederrocken op zaterdagavond. Dat kan op zaterdag 24 januari in Brogum in Zierikzee. En wel met de Zeeuwse formatie Blof en de Amster damse band Triplex. Blof staat aan de vooravond van een nieuwe uitdaging. Naar verwachting deze week nog maakt de NPS bekend of de Zeeuwse band meedoet aan het Nationale Songfestival. „Waar schijnlijk doen we mee, maar de afspraak is dat de NPS dit officieel bekend maakt," zegt Leo van de Ketterij. Deze Middelburgse muzikant is aanstichter van de nieuwe uitdaging die Blof is aange gaan. Hij is componist van het ingezonden nummer 'Mijn hart kan dat niet aan', waarvan de tekst afkomstig is van Huub van der Lubbe. Eind 1997 nam Blof deze song in vier dagen tijd op in de Ou- werkerkse Studio 2 van Wolf- ert Jumelet, die al vaker met Van de Ketterij heeft samen gewerkt. Behalve de vaste muzikanten van Blof is ook Van de Ketterij zelf als gita rist in de opnamen betrok ken. Daarnaast wordt mede werking verleend door accordeonist Harry Govers. Wanneer Blof groen licht voor deelname krijgt, zal de band haar opwachting maken op het Nationale Songfesti val op 8 maart. Daaruit zou weer deelname aan het Euro visie Songfestival, 9 mei in Birmingham, kunnen voort komen. De NOS verzocht Van de Ketterij eerder wijzigin gen in het arrangement aan te brengen. Hiermee ging hij niet akkoord. De inzending van Blof is voortgekomen uit de positie ve reacties op de compositie van Van de Ketterij in de wedstrijd Noten op je zang van de stichting Conamus. De Middelburgse muzikant schreef zich hiervoor in, waarbij de opdracht luidde een bepaalde tekst van mu ziek te voorzien. Blof-zanger Pascal Jakobsen werd voor de uitvoering van het num mer gevraagd. Na besluit tot deelname aan het songfesti val werd een nieuwe opname gemaakt, waarin ook de rest van de Blofmuzikanten werd betrokken. In totaal dingen acht inzendingen mee. Naast vier bekende componisten zijn vier vrije inzendingen binnengekomen. Maar eerst zal Blof het pu bliek nog op komen warmen in Brogum. De in 1992 opgerichte forma tie bestaat uit de muzikanten Jakobsen (zang en gitaar), Bas Kennis (toetsen/zang), Chris Götte (drums) en - de van oorsprong uit Dreischor komende - Peter Slager (bas gitaar/zang). Triplex Het voorprogramma in Bro gum wordt verzorgd door de Amsterdamse band Triplex. Deze jonge - eveneens Neder landstalige formatie - zag in 1995 als akoestisch trio het le venslicht. De nadruk lag in eerste in stantie op het theaterachtige lied. Aan het eind van hetzelf de jaar veranderde de band echter al van karakter. Na toevoeging van een drummer ging Triplex steeds meer de richting uit van stevige, me lodieuze rock met muziek schommelend tussen Boude- wijn de Groot en de Golden Earring. Het repertoire van het viertal is volledig uit ei gen werk opgebouwd. De muzikanten zijn Tanco Baart (drums), Jurgen Jansen (gitaar/zang), Tom Kentner (gitaar/zang) en Jochum Wil deman (bas/zang). Het con cert begint om 22.00 uur. Vanavond, vrijdag, is Blof op televisie te zien in het NCRV- programma Heartbeat caf om 22. 55 op Nederland I en maandag verschijnt - met clip - de nieuwste Blof-single Brief uit Londen, die regel matig op TMF vertoond zal worden. De Amsterdamse band Triplex verzorgt het voorprogramma van Blaf.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 7