ZOC-voorzitter voorziet een onzeker toekomstperspectief Waterschap druk in de weer met verkiezingen DE JONGE EN UIJL uitvaartverzorging Huijbregt: 'Collectief niet alleen in woord, maar ook in daad steunen' Achttiende aanhouding Arnemuiden Geen extra geld voor speeltuin Werkgroep al jaar bezig met voorbereiding Uitvaartverzorging Schouwen-Duiveland J. W. de Keyzer BOND VAN GEHANDICAPTEN EN ARBEIDSONGESCHIKTEN r ANTON GEESINK MAAKT ZICH STERK VOOR AVO 1 -MJ- GIRO 625.000 AVO HELPT MENSEN MET EEN HANDICAP Ad Stouten BV Telefoon 0111-412877 6 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE ZOC-voorzitterJ. Huijbregt is pessimistisch gestemd over de Zierikzeese middenstand. (Foto: Marijke Folkertsma) ZIERIKZEE - Als de Zierikzeese middenstand wil overleven zal ze meer moeten ondernemen en het Zierikzees Ondernemers Collectief niet alleen in woord maar ook in daad steunen. Die oproep deed ZOC-voorzitter J. Huijbregt in zijn nieuwjaars- speech. Huijbregt constateerde dat op Schouwen-Duiveland sprake is van een opmars van adverteerders uit de omlig gende regionale centra als Goes, Middelharnis en zelfs Middelburg. ,,Het zal u duide lijk zijn dat het beschermde en besloten gevoel dat de Zie rikzeese handeldrijvende middenstand had en wellicht nog heeft een onzeker toe komstperspectief biedt,'" al dus Huijbregt. De Zierikzeese middenstan ders kregen van de ZOC-voor- ziter een flinke veeg uit de pan, Heeft u zich in verband met de Sint Nicolaas-verko- pen de moeite getroost uw etalages, uitstallingen of pin kel een aantrekkelijk en fees telijk Sint Nicolaastintje te geven? Of ging u ervan uit dat de kopers toch wel blijven komen?" vroeg Huijbregt de ondernemers. Hij geeft zelf het antwoord: ,,Wij liepen en keken eens rond in Zierikzee, Goes en Middelharnis. Voorzichtig ge formuleerd: 'Het is ons in Zie rikzee niet meegevallen'. Maar weinigen, zeer weini gen, gaven zich de moeite het koopcentrum een feestelijk aanzien te geven," sneerde Huijbregt. Uit cijfers van de Kamer van Koophandel zou volgens de ZOC-voorzitter blijken dat er sprake is van overbewinke- ling in Zierikzee. Daarom, zo hield Huijbregt zijn gehoor voor, moeten de middenstan ders er alles aan doen om te zorgen dat de overheid een ge degen distributie-planolo gisch beleid voert. 'Opdat de zaak niet van binnenuit wordt aangetast'. Vitaler Huijbregt voegde daar wel meteen aan toe dat dat niet genoeg is. ,,U zult ook zelf dienen na te denken en te be sluiten over de vraag of wijze waarop wij ons vitaler en ac tiever in onze regio dienen op te stellen. En met regio wordt niet alleen bedoeld: het ei land," aldus Huijbregt. Hij gaf zelf een voorzetje. „Wel licht zal voor de toekomst een tweesporenbeleid nodig zijn. Ten eerste: behoud en verster king van onze positie in de stad zelf en de omliggende re gio. Ten tweede: naam en po sitie vestigen als koopcen trum, ook voor de regio buiten het eiland." Om dat tweesporenbeleid daadwerkelijk inhoud te kunnen geven is het volgens Huijbregt nodig dat meer middenstanders zich actief inzetten voor het ZOC. Nu wordt het ZOC-werk steeds door een kleine harde kern gedaan. ,,Te weinig mensen doen het werk voor velen. Voortgaande op de wijze waarop dit thans gebeurt is de tijd niet ver dat het ZOC niet voldoende bestuurd kan worden," somberde Huij bregt. Alternatief En dan, zo spiegelde de ZOC- voorzitter de middenstanders voor, is het alternatief dat er geen goed functionerend en gemeenschappelijk platform meer is waarop ondernemers zich zqwel economisch als maatschappelijk kunnen pre-) senteren. Hij riep de Zierik zeese middenstand op tot. steun aan het ZOC. „Als u aan het ZOC een collec tieve maatschappelijk func tie toekent, dan zal dat niet op de welwillende schouders kunnen blijven rusten van de enkelen die zich daar thans nog voor beschikbaar stel len." ARNEMUIDEN - De politie heeft woensdagavond een 17- jarige inwoner van Arnemui den aangehouden in verband met de geweldplegingen tij dens de jaarwisseling in Ar nemuiden. De jongen kon na verhoor naar huis. Van de in totaal achttien aan gehouden verdachten zijn er vier in bewaring gesteld. De overigen zijn allen in vrijheid gesteld. De politie verwacht nog meer aanhoudingen. Het Openbaar Ministerie in Mid delburg heeft al aangegeven de verdachten zo spoedig mo gelijk te willen berechten. Volgens een woordvoerder hebben de verdachten veelal hun betrokkenheid bij ver nielingen, brandstichting en mishandeling van twee poli tiemensen bekend. ZIERIKZEE - Volgens het col lege van B W van Schou wen-Duiveland krijgt de Mr. Breetvelt-speeltuin genoeg subsidie om op een goede ma nier toezicht te kunnen hou den op de speeltuin. Dat schrijft het college in haar antwoord op de algeme ne beschouwingen van de raadsfracties op de gemeen tebegroting voor 1998. In het concept-welzijnsprograma 1998 is 10.000 gulden opgeno men als subsidie voor de speeltuin. „Dit ligt 5500 ho ger in vergelijking tot de structurele jaarlijkse subsi die," aldus het college. „Wij achten het, gelet op de prece dentwerking, niet wenselijk om subsidie voor betaald toe zicht structureel te maken." Voor het realiseren van toe zicht kan volgens het college mogelijk gebruik worden ge maakt van gesubsidieerde ar beid. Het bestuur van de speeltuin zelf heeft de sugges tie gedaan om te kijken of ge bruik gemaakt kan worden van stagiaires. GOES - Bij Waterschap Zeeuwse Eilanden is een spe ciale werkgroep al een jaar bezig met de verkiezin gen, die woensdag 4 maart worden gehouden. Het zijn dan ook de eerste verkiezingen voor het nieuwe waterschap. In het blad 'De Waterwerker' wordt een indruk gegeven van hetgeen er allemaal voor komt kijken. nog de overledenen uit het be stand verwijderd. Op Schouwen-Duiveland en Walcheren worden de water schapsverkiezingen dit keer, ten gevolge van de gemeente lijke herindeling, niet gecom bineerd met de gemeente raadsverkiezingen. Op de Bevelanden en op Tholen/ Sint-Philipsland is dit wel het geval. Het waterschap wil het de kiezers daar zo gemak kelijk mogelijk maken. Als ze gaan stemmen voor de ge meenteraad, wil men ze naar hetzelfde stemlokaal sturen voor de waterschapsverkie zingen. Ook moeten ze daar voor al de categorieën kun nen stemmen waarvoor ze ge rechtigd zijn. Het is helemaal makkelijk wanneer ze voor het waterschap maar één op roepkaart krijgen voor al die categorieën waarvoor ze mo gen stemmen. „Dat vergt wel een gigantische organisatie," aldus de werkgroep. Een grote moeilijkheid bij de waterschapsverkiezingen is dat ze anders zijn dan ge meenteraadsverkiezingen. Mensen raken vaak in de war en snappen het verschil niet. Daardoor ontstond bij voor gaande verkiezingen het zogenaamde 'nummer-één-ef fect.' Bij waterschapsverkie- zingen is de volgorde van de kandidaten op het stembiljet volstrekt willekeurig. De mensen zijn echter zo gewend aan het partijenstelsel, dat ze automatisch toch veel op nummer één van een bepaal de categorie stemmen. Om dit op 4 maart te voorko men, gaat waterschap Zeeuw se Eilanden een 'rond' stem biljet gebruiken. Het briefje is wel vierkant, maar de na men staan in alfabetische volgorde in een grote cirkel en niemand staat meer boven- of onderaan. Het waterschap verwacht, dat de mensen nu veel bewuster op een bepaal de kandidaat gaan stemmen. Oproepen Het maken van de oproepen blijkt een forse kluif. Het wa terschap heeft zijn gegevens van het GBA, de gemeentelij ke basisadministratie, in ei gen beheer. Dat is een geauto matiseerd bestand. Het bestand is echter aan voort durende wijzigingen onder hevig. De gegevens, zoals die op 5 januari eruit zagen, gel den als basis voor het aanma ken van de oproepen. Wel worden tot kort voor 4 maart Met de hand Veel gemeenten zijn intussen overgegaan op het gebruik van stemmachines. De ver kiezingen van het waterschap zijn echter zo ingewikkeld, dat ze niet via zo'n apparaat kunnen ten gevolge van de verschillende categorieën waarvoor gestemd moet wor den. Via een stemmachine kan men razendsnel de uit slag hebben. Het waterschap moet alle stemmen met de hand tellen. Bovendien leest het ronde stembiljet iets las- 1 tiger af. Dat zal meer tijd kos ten en het waterschap ver wacht dan ook pas rond mid dernacht de uitslag te hebben. Deze traditionele wijze van stemmen staat overigens wel ter discussie. Hoe het in 2002 zal gaan, is nog helemaal open. Stembureaus In de vier districten Walche ren, De Bevelanden, Schou wen-Duiveland en Tholen/ Sint Philipsland worden in totaai 180 stembureaus inge richt. Veel waterschapsmede werkers zullen deze stembu reaus bemannen. Bovendien wordt een beroep gedaan op een grote groep vrijwilligers. In totaal gaat het om onge veer zeshonderd mensen. Als de stemmen op de 4e maart rond middernacht ge teld zijn, worden de stembil jetten en het proces-verbaal naar het hoofdkantoor van het waterschap in Goes ge bracht. In de vroege uurtjes zal be kend worden hoe de nieuwe algemene vergadering van het waterschap eruit ziet. Al snel daarna zal de eerste ver gadering plaatsvinden, waar bij het de eerste taak van de nieuwe hoofdingelanden zal zijn om uit hun midden het dagelijks bestuur - de gezwo renen-te kiezen. BENZINEPRIJS ROTTERDAM (ANP) - Benzi ne wordt opnieuw goedkoper. Een liter ongelode benzine kost vanaf zaterdag f 2,14 en super met loodvervanger komt op f 2,26. Diesel wordt 1,2 cent goedko per en gaat f 1,478 per liter kosten. Blij zijn wij rpet de geboorte van o\ze doch ter en zusje VEERLE 16 januari 1998. JOHN en BELINDA VAN KOORT Wendel Speelmansplaat 18 4301 ZN Zierikzee PLAATS UW FAMILIEBERICHTEN INDE ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Tal, 01 1 1 453540 1948-1998 •Sof Deo Gloria Op donderdag 22 jajuari hopen onze ouders en grootouders JACOBUS VAN LEEUWEN JACOMINx F. VAN WIJCK hun 50-jarig huwelijk' e gedenken. Deze feestelijke gebeurtenis willen wij samen met u vieren D.V. op vfjdag 30 januari. U bent hartelijk welkon op de receptie v.a. 19.00 uur t/m 21.00 uur in hi "Dorpshuis" I. M. v. d. Bijlstraat 10 te Zonnemure. Hun dankbare kinderen }n kleinkinderen Kadotip: IS Brouwershaven, januarv'998 Het was hartverwarmend era alle liefde ep aandacht voor ons en onze kinderen feervaren in de gelukwen sen en het aanwezig zijn oUons 25-jarig huwelijks feest. Allemaal heel hartelijppedankt. RINUS enJANNEKE JOHAN, UjLEN en ANNE VAANE Putmeetweg 8, 4322 BT Scharendijke. Nog onverwacht overleed tot fyfee diepe droefheid onze geliefde broer en zwager'1 JAN IJZELENBERG op de leeftijd van 75 jaar. Nieuwerkerk: H. IJZELENB5RG-KIK Leiden: W. J. IJZELEHBERG N. IJZELENBERG-v. d. BERG Haarlem: C. J. IJZELENfERG C. IJZELENBEXG-MOOIMAN Bruinisse: M. DEURLOO-I^ELENBERG Purmerend: M. C. IJZELEN3ERG- DEVRIEZE Goedereede: A. IJZELENBEfa M. IJZELENBELS-GELUK Hellevoetsluis: B. IJZELENBERfi-JUMELET 15 januari 1998 't Landje 24 1674 PV Opperdoes Dankbaar voor wat hij voor ons heeitbetekend geven, wij u. bedroefd .kennis dat onveivacht van ons is heengegaan mijn lievè'man en OTje zorgza me vader ën opa JAN FREDERIK VAN WESTEN in de leeftijd van 81 jaar. y J. T. VAN WESTEN-LEENDERTSE PIET VAN WESTEN A JACQUELINE VAN WESTEN-VAN DOJGEN Robbert-Jan Sander I 16 januari 1998 A Rijksweg 12 4307 LG Oosterland De rouwdienst voor familie en belangstellenden zal gehouden worden dinsdag 20 januari ii de Ned. Herv. Kerk, Torenplein te Oosterland, an- vang 13.30 uur, waarna de begrafenis zal plaats hebben op de algemene begraafplaats te Ooster land omstreeks 14.30 uur. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condolern in het dorpshuis "Oosterhof", St. Joostdijk 27 e Oosterland. Hiermede betuigen wij u onze welgemeende duk voor uw medeleven en belangstelling voor en na ast overlijden van onze lieve vader, grootvader en over grootvader JAKOB ABRAHAM QUIST Kinderen, kleinkinderei en achterkleinkinderen Zierikzee, januari 1998. Hoge zoom 144 4325 CM Renesse Heeft een nieuw telefoonnummer: 0111-462600 -*■ Voor algehele begra fenissen en erematie Begrafenis- en rrematieverzekering •»fc* Vervoer binnen- en buitenland Meedoen. Je eigen leven inrichten. Helaas... De regels worden alsmaar ingewikkelder. Door een handicap ben je te vaak een uitzondering en blijf je "buitenstaan". Bekijk 't dan eens samen met de AfJIB. U kunt op een rechtstreekse, persoonlijke benadering rekenen. De ANIB verzorgt voor mensen met een handicap en arbeidsongeschikten belangenbehartiging'en des kundig advies. In 80 afdelingen door heel Nederland. onib Postbus 850 3800 AW Amersfoort Telefoon (033) 465 43 43 <«l «T Jh 0 V t j Vraag om informatie Postbus 850, 3800 AW Ameisloort Vandaag lacht de toekomst u toe, maar hoe is dat morgen? Bijna 85% van de gehandicapte mensen in Nederland ts gehandicapt geraakt tijdens hun leven. Bijvoorbeeld door een ernstige ziekte of een ongeluk. In bepaalde gevallen dreigt dan zelfs een catastrofe. Wat dan? AVO helpt als wettelijke voorzieningen niet toereikend zijn en er hulp moet komen. Dankzij de nationale collecte en vele donateurs wordt dit mogelijk gemaakt. Anton Geesink helpt. Helpt u ook? Autodemontagebedrijt Vérkoop van grote sortering gebruikte en nieuwe onderdelen. Inkoop van sloop- en schade-auto's Bij iiname van uw sloopauto, afgifte van originele RDW vrijwaringsbewijs. Lcvan Stiba A.R.N. Ringveg 1a - Oosterland Teléoon 0111 -482130 Voor uitvaartverzorgng op geheel schouwen-duiviland UlTVAARTLEIDERS: L. M. van der Werf M. de bruijne Opgenomen in Arensman Uitvaartverzorging n

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 6