ZOEKPLAATJE Bedrijvencentrum blijft van papier Milieuzorg bij PSD kan een stuk beter Droom van Mondragon Totaal 2,5 miljoen extra voor verzorgingshuizen Terughoudend beleid voor bouwen bij dijken INGEZONDEN STUKKEN STREEKNIEUWS Uitvloeisel motie Wallage Vanwege verwachte zeespiegelstijging Bureau Veritas Quality International: 'Schouwen-Duiveland moet avontuurlijk en natuurlijk eiland zjn' Weinig belangstelling en ontwikkelaar zegt contract op De redactie behoudt zich het recht voor ingekomen stukken in te korten. Plaatsing betekent niet dat de inhoud door de redactie wordt onderschreven. Ingezonden stukken zijn buiten verantwoordelijkheid van de redactie en uitsluitend voor rekening van de briefschrijver, waarvan naam en adres bij de redactie bekend moeten zijn.. Naar aanleiding van de publi caties over de verbouw van theater Mondragon moet ik toch constateren dat de plaat selijke overheden lichtzinnig met geld om gaan. Ook ik was voorstander van het opknap pen van dit theater. Maar bij het horen van een bedrag van zeven miljoen veranderde mijn mening. Ook na renova tie blijven we met een bij voorbeeld voor decorvervoer slecht bereikbaar gebouw zit ten, dat veel onderhoud be hoeft. Laatst was ik bij een symposium waar gedeputeer de Van Zwieten vertelde dat hij een droom heeft gehad. Ook ik had en droom: 1. Het oude theater tegen de grond slaan en op die plaats een verzorgingscentrum bou wen. 2. De Museumhaven verwij deren en daar een onder grondse parkeergarage bou wen met een park er boven op. (is niet duur, het gat is er al) 3. Een nieuw cultureel cen trum bouwen met voorzienin gen die nodig zijn voor een stad als Zierikzee. Dus een theater met bijgebouwen, waar minirhaal 200 tot 300 personen in kunnen. Want voor grote vergaderingen of feesten is er niets. Het MFC is meer geschikt voor het cen traal onderbrengen van huis artsen, fysiotherapie, apo theek, bibliotheek, dierenartsen en thuiszorg. Ook gemeenschapsgeld kan men maar één keer uitgeven. Dus doet het goed. L. N. HANSE Zierikzee ZIERIKZEE Geloven Godsdienstleraar Theo van Teylingen geeft dinsdag 27 ja nuari in het Hervormd Kerk centrum aan het Havenplein een lezing over 'Geloven... en de wereld van jongeren'. Het wordt een avond met woord, beeld en muziek. De bijeen komst, een initiatief van de Werkgroep Vorming en Toe rusting Gereformeerd-Her vormd Schouwen-Duive- land/Tholen, begint om 19.45 uur. Alle belangstellenden zijn welkom. Vaarcursussen De cursussen voor Vaarbe wijs I en II, Marifonie en Mar- com-B van het Vaarinstruc- tiecentrum starten begin maart. Het examen is op 4 april. Cursisten die niet sla gen mogen de cursus gratis overdoen. Voor nadere inlich tingen: telefoon 0113-270599. KERKWERVE NCVB De afdeling Kerkwerve van de Nederlandse Christen Vrouwen Bond (NCVB) houdt woensdag 21 januari een le denvergadering. Anja op 't Hof uit Nieuwerkerk ver zorgt een diapresentatie over Brazilië. De bijeenkomst in het Verenigingsgebouw van de Nederlandse Hervormde kerk begint om 19.45 uur. Be langstellenden zijn welkom. Oranjecomité Het Oranjecomité Kerkwer ve houdt woensdag 28 januari zijn jaarvergadering in de consistorie van de Nederland se Hervormde kerk. Op de agenda staat onder meer een bestuursverkiezing, Koning innedag 1998, de ouderenreis en diverse verslagen. De aan vang is om 20.00 uur. Het,co mité is op zoek naar een nieuw bestuurslid. Het thema voor Koninginnedag is 'Bees tenboel'. Op die dag wordt 's avonds een playbackshow ge houden. Belangstellenden kunnen zich hiervoor opge ven via telefoon 414564. BROUWERSHAVEN Poortershof In zorgcentrum Poortershof in Brouwershaven wordt maandag 19 januari een kof fieochtend gehouden. Om 10.00 uur is iedereen van har te welkom. Dinsdag 20 janu ari óm 14.00 uur begint er een spelmiddag. Net als de koffie ochtend vindt deze plaats in de recreatiezaal NOORDGOUWE Together Gospelkoor Together ver leent zondag 18 januari zijn medewerking aan de Samen op Weg-kerkdienst in de Her vormde kerk in Noordgouwe. De dienst begint om 10.00 uur. BRUINISSE Verkoping In (le kerkzaal van de Gere formeerde Gemeente in Ne derland in Bruinisse wordt maandag 19 januari een ver koping gehouden ten bate van de gehandicaptenzorg. Het gaat om een initiatief van de organisatie de Schutse. Aangeboden wordt onder meer linnengoed, ondergoed, baby-artikelen, speelgoed en zelfgemaakte artikelen als gebreide sokken. Er is ook een tafel met Swipe-artike- len. De zaal is open van 19.00 tot 21.00 uur. MIDDELBURG - Voor Zeeuwse verzorgingshuizen komt met ingang van dit jaar 2,53 miljoen extra be schikbaar. Dit is een uitvloeisel van de motie Walla ge. De provincie wil 2,2 miljoen besteden aan uitbrei ding van de verzorgingshuiscapaciteit met 130 plaatsen. Voor vervangende verpleeghuiszorg komt landelikjk 15 miljoen extra besc hikbaar. Voor de Oosterschelderegio zijn voor dit jaar 51 extra plaatsen beschikbaar, ver deeld over de Bevelanden (32), Tholen (7) en Schouwen- Duiveland (12). Walcheren krijgt er 38 plaatsen bij en Zeeuwsch-Vlaanderen 41. Verder wil de provincie 330.000 gulden extra besteden aan de zorgverlening buiten de muren van de verzorgings huizen hetgeen het totale budget daarvoor op 1,3 mil joen gulden komt. Voor de Oosterschelderegio komt hiervoor 486.613 gulden ter beschikking, voor Walche ren 429.621 en Zeeuws-Vlaan- deren 387.333 gulden. Vertraging In het plan ouderenzorg in Zeeland is voor de periode 1997-2000 een vertraging op getreden, vooral in de realisa tie van verpleegunits. Dit blijkt uit de voortgangsrap portage, die 20 november 1997 werd vastgesteld. Bovendien dreigde een tekort te ontstaan in de geraamde bedragen voor de zorgverle ning buiten de muren van de verzorgingshuizen. CArUDI I ICO Zierikzee Zierikzee Tot en met zondag 18 januari Schilderijen Ytsen Engelsma. Atelier 4b, Verrenieuwstraat 32. Vrijdag tot en met zondag van 12.00 tot 17.00 uur of na telefo nische afspraak via 0111-414912. Tot en met vrijdag 30 januari Aquarellen en tekeningen Arie Berkulin. Galerie Galerij. Tijdens schooluren. MIDDELBURG - Met het oog op toekomstige dijk- en duinverhogingen gaat de provincie een terughoudend beleid voeren wat betreft bebou wing langs de dijken. Hiertoe is de Verordening op de waterkering Zeeland in de maak. Aanleiding is de te verwachten zeespiegel stijging in de komende eeu wen. De huidige dijken zijn berekend op een bepaalde waterhoogte. Bij handha ving van de huidige hoogte neemt in de toekomst de kans op overstromingen toe. Dit kan voorkomen worden door dijken op ter mijn op te hogen. ,,Dat kost ruimte aan de binnen- en buitenkant van de dijk. Wanneer daar gebouwen staan wordt het duurder die belangen uit te kopen," al dus een woordvoerder van de dienst Ruimte, Millieu en Water van de provincie Zee land. Wie wil bouwén moet behal ve toesteming van de ge meente ook toestemming van het waterschap hebben. In de verordening krijgt de provincie de mogelijkheid het besluit van het water schap te herroepen. „Maar dat gebeurt zelden, want we vinden dat we het aardig in de vingers hebben. Het is een uiterst middel," aldus de woordvoerder. De modelverordening spreekt van een ruimte van veertig tot zestig meter aan weerszijde van dijken en vijftig tot honderd meter bij duinen. Calamiteitenplan Voorts bepaalt de verorde ning dat beheerders van de belangrijkste dijken een ca lamiteitenplan moeten op stellen. Zelf wanneer alle waterkeringen aan de vast gestelde veiligheidsnormen voldoen, is er nog geen spra ke van absolute veiligheid. De kans op overstroming is altijd aanwezig. Beheerders moeten daarom voorbereid zijn op situaties dat een wa terkering (bijna) door breekt of overloopt. Voor het vaststellen van de uit eindelijke veiligheidsnor men voor dijken zal lande lijk een methode worden ontwikkeld. MIDDELBURG - De milieuzorg bij de Provinciale Stoombootdiensten (PSD) laat veel te wensen over. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Bu reau Veritas Quality International. zeer praktische inslag. Het is aan de PSD om, gezien de be perkte toekomst, een keuze te maken voor een voortzetting van deze praktische benade ring en de risico's voor lief te nemen of de milieuzorg de ko mende jaren organisatie breed op te pakken." In het rapport geven de on derzoekers aan hoe het beter zou kunnen. Zo wordt de aan beveling gedaan om een meet- en regel program ma te starten en kennis op te doen van wet en regelgeving. Ook verdient het volgens de onderzoekers aanbeveling als het PSD-per- soneel meer en beter betrok ken wordt bij en geschoold in de milieuzorg. De milieucoör dinator zou meer uren ingezet moeten worden. Samen met ambtenaren van de afdeling Milieuhandha ving van de provincie onder zocht het bureau op verzoek van de PSD zelf het milieu zorgsysteem. Het resultaat van het onderzoek is niet erg vleiend voor de PSD. Waar een 100 procents-score het ide aal is komt de PSD volgens de onderzoekers niet hoger dan 37 procent. Milieuzorg De PSD houdt de wet- en re gelgeving- op milieugebied niet actief bij, er vindt geen actieve scholing plaats en er wordt weinig vastgelegd en/of geregistreerd. „De mi lieuzorg heeft bij de PSD een VRIJDAG 16 JANUARI 1998 NR 26316 SCHOUWEN-DUIVELAND - De krachten bundelen met als doel een sterker en breder aanbod te kunnen presenteren aan de toerist. -Vier buitensportonderne mers hebben recent de kop- pen bij elkaar gestoken en be sloten zich voortaan gezamenlijk te presenteren aan de klant. „Schouwen- Duiveland moet een avon- tuurlijk en natuurlijk eiland zijn en niet iets waar tachtig .ondernemers elkaar becon- curreren," .zegt ondernemer Pieter de Haas. Hij is eigenaar van het Ser- ooskerkse bedrijf Organisa- tie in beweging, van waaruit hij activiteiten ontplooit als kano- en vlotvaren, sloe- proeieri en klimmen en absei- len op de pijlers van de Neel- tje Jans. Sinds kort is één van .zijn werkzaamheden het overleggen* met andere bui- tensportondernemers. Uwe Jendrusch en Pieternel van .der Linde van Surfcentrum Brouwersdam, Remco Stroet wan Duikcentrum Grevelin- gen en André Kort van moun- tainbike-organisatie Forest Hill zijn zijn partners in over leg. De vier ondernemingen heb- ben ervoor gekozen hun acti- "viteiten te bundelen. „Dat past bij het krachten bunde- Jen wat je bij de gemeente en provincie ook ziet, bijvoor beeld wat betreft mobiliteit .en overnachtingseenheden. Het past ook bij de wens van bet publiek. De toerist wil kortdurende trips, met een .hoge belevingsgraad," moti veert De Haas. Kwamen mensen vroeger een weekend lang kanovaren, nu. hebben ze het na een middag wel gezien. Ze willen meerde re activiteiten op één dag, een .tendens die ook landelijk op- geld doet. De vier buiten- sport ondernemers werkten allen individueel al vaker met het aanbieden van arran gementen. Besloten werd dan ook te kijken wat er gezamen lijk kon worden georgani seerd. Daarbij heeft de club creatieve ondernemers een duidelijke wens voor ogen. „Een eiland waar voor de toe rist een duidelijk overall overzicht bestaat met wat er zoal valt te beleven op sport en activiteitengebied. Als het kan weer afgestemd met on dernemers in aanvullende zin, dus aansluitend op bij voorbeeld horeca en ver keer." Het liefst zag het viertal alle locaties en routes dan ook met elkaar verbonden. De au to kan op de parkeerplaats blijven staan en de deelnemer stapt van kano over op fiets om uiteindelijk bij het duik- of surfcentrum te belanden. Verheugd zijn zij dan ook over plannen van de gemeen te om bijvoorbeeld nieuwe fietspaden aan te leggen. „Het lijkt op stukjes van een puzzel die in elkaar gaan val len," aldus be Haas. Ideaal zou ook zijn als horeca-onder- nemers eenzelfde samenwer king aangaan. „Op elkaar af stemmen wie wat biedt. Een lunch voor dit of dat bedrag en zich vervolgens gezamen lijk presenteren. Concurren tie? Nee, bedrijven worden hierdoor juist beter bereik baar." Presentatie Binnen twee maanden na het eerste overleg hadden de bui tensportondernemers een ge zamenlijke presentatie ge reed. In een map - waarop alle Door buitensportactiviteiten hn elkaar te koppelen, hopen de ondernemers een beter product aan te kunnen bieden. (Foto: Marijke Folkertsma) activiteiten staan vermeld presenteren de vier bedrijve^ hun eigen brochures. Naaij pure recreatie is het ook gelijk personeelsuitjes, werk weken en teambuildingdag samen te stellen. De afgespli ken procedure is dat aan le klant die zich bij één vaiule bedrijven meldt het tope pakket wordt aangebod De Haas: „Anders loop je het gevaar toch vooral je eigen ac tiviteit te gaan promoten." De klant hoeft, ook jDij keuze van meerdere activiteiten, nog maar met één bedrijf in zee te gaan. De ondernemers stemmen deze activiteiten on derling op elkaar af. Uitein delijk is het zelfs de bedoe ling één gezamenlijke informatielijn te openen. „Voor de klant is het handig dat ze aan één aanspreekpunt genoeg hebben. Maar wij kunnen onderling ook el- kaars contacten gebruiken, wat uiteindelijk ook tot een goedkoper product leidt." Bovendien maken de onder nemers ook gebruik van el- kaars knowhow en ervarin gen. „Uwe heeft een goede lo catie en is goed op de hoogte van de Duitse markt, omdat hij zelf Duitser is. Remco is er goed in binnen het team te re lativeren. André zijn kracht ligt vooral op organisatorisch vlak en ikzelf heb de meeste ervaring in het maken van sportprogramma's en arran gementen." ZIERIKZEE - Het bedrijvencentrum aan de Boeren- weg in Zierikzee bestaat vooralsnog alleen op pa pier. Bemiddelaar Property Conversion heeft het contract met de g/mcente opgezegd. Er is ook weinig belangstelling vrar vestiging. Het bureau Propery Conver sion is door de gemfente inge zet om het bedrijvjncentrum, ook wel bedrijvaverzamel- gebouw genoemdjte ontwik kelen. Het makp van een overeenkomst mi dit bureau ging uiterst mojlzaam. Pro perty Conversioj eiste van de gemeente enkee garanties die B&W onaanvaardbaar vinden. Zo mo/t het bedrij vencentrum ea rendement van tenminste/I procent op brengen. Verdjr moet de ge meente garant staan voor ver liezen als gevolg van leeg stand. Een haalbaarheidson derzoek heeft op deze manier weinig zin meer, vinden B&W. Het volgende conflict ont stond over de architectenkeu ze. De gemeente wilde hierin tot aan het maken van het de finitief ontwerp vrijheid van onderhandelen over de om vang van de opdracht, inclu sief honorarium. Mochten die onderhandelingen niet goed verlopen dan wilde de ge meente ook in dat stadium nog de vrijheid een andere ar chitect te zoeken. Ondanks mondelinge afspraken hier over, bleek Property Conver sion zich hiermee achteraf niet te kunnen verenigen. Opzegging Al geruime tijd zat de ge meente te wachten op de eind rapportage door Property. Toen het bureau hieraan schriftelijk werd herinnerd, zegde het bureau de overeen komst met de gemeente op. De opzegging ging vergezeld van een rekening. De gemeen te heeft de opzegging beves tigd, maar de rekening niet betaald. B&W zijn van me ning dat de overeenkomst door Property niet is nageko- Belangstelling De Ondernemerskring Schou- wen-Duiveland heeft onlangs haar leden geënquêteerd. Geen van de ruim 500 onder vraagde bedrijven zei behoef te- te hebben aan een bedrij vencentrum in Zierikzee. Dan gaat het om bestaande bedrij ven. Wethouder C. veerhoek maakte eerder bekend dat hij beschikt over de namen van diverse startende bedrijven die belangstelling hebben voor vestiging aan de Boeren- weg. FOTO JOOP VAN HOUDT Het Zoekplaatje in de krant van vorige week leverde zestien hzendingen op. Op de foto van Joop van Houdt is te zien de cruising Galgeweg-Noorddijk in de Vierbannenpolder tussen Nieuwerkerk er Sirjansland en dat plekje werd door alle in zenders herkend. Verschillende inzenders weten verder te melden dat op de foto ook een gronddepot van het waterschap te zien is. Uit de stapel goede oplossingen werd die van M. op 't Hof-Krabbe, Steenzwaenweg 1, 4306 PG, Nieuwerkerk ge trokken. Zij krijgt dc cadeaubon van vijfentwintig gulden toegestuurd. Wie denkt te weten waar fotograaf Joop van Houdt bovenstaand Zoekplaatje heeft geschoten kan zijn of haar oplossing per brief op briefkaart sturen naar: redactie Zierikzeesche Nieuwsbode, Postbus 1, 4301 AA Zierikzee. In zendingen kunnen ook in de brievenbus van de Nieuwsbode aan het Jannewekken 11 in Zierikzee worden gedeponeerd. In zendingen moeten voor woensdag 21 januari binnen zijn.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 5