Parkeren op Brouwersdam blijft voorlopig nog gratis Begraafplaats op grond volkstuintj es Restauratie van korenmolen Aeolus kan dit jaar beginnen Aantal havenmeesters met één fte uitgebreid Tekort aan WVG-geld van 800.000 gulden Overheveling budget bijzonder onderwijs Indien uitbreiding Scharendijke nodig is Stortplaats levert minder stortgas dan verwacht Schennispleger Nationale Dag Nederlandse Zeevisserij in Stellendam AGENDA VRIJDAG 16 JANUARI 1998 NR 26316 3 Lasten deels uit tariefsverhoging ZIERIKZEE - Het aantal havenmeesters op Schou- wen-Duiveland moet met een volle functie (fte) wor den uitgebreid. De kosten hiervoor komen onder meer ten laste van de tariefsverhoging liggelden van af begin 1999. In de jachthavens Zierikzee, Brouwershaven, Bruinisse, Scharendijke en Burghsluis zijn op dit moment in totaal 7,3 fte havenmeesters werk zaam. Dit aantal moet vol gens de gemeente tot 8,3 fte worden opgehoogd. Het voor stel van B&W is mevrouw M. de Voogd hiervoor aan te stel len. Zij is in Zierikzee al ja renlang op uitzendbasis in de jachthaven werkzaam en be schikt volgens het gemeente bestuur dan ook over genoeg ervaring. Met deze uitbrei ding komt de inzet bet^r over een met de eisen van de ar beidstijdenwet. Ook moeten de toeslagen on regelmatige dienst van ha venmeesters over de regio ge lijk worden getrokken. Dé onderlinge verschillen stam men nog uit de tijd van voor de herindeling. In een toeslag zal de onregelmatigheid wor den verdisconteerd. In de begroting is geen reke ning gehouden met de extra lasten. Voorstel is dit in 1998 gedeeltelijk ten laste te laten komen van de toename van de havenopbrengsten en voor het overige te betalen uit de post onvoorzien eenmalig. Vanaf begin 1999 kunnen de kosten worden afgewend op de tariefverhoging liggelden. Deze zal met circa 2,6 procent omhoog gaan. ZIERIKZEE - Het college van Burgemeester en Wet houders wil onderzoeken of uitbreiding van de be graafplaats in Scharendijke op korte termijn moge lijk is. De grond waarop nu de volktuintjes staan, is hier het meest geschikt voor. Deze zouden dan ver plaatst moeten worden. In eerste instantie was het de bedoeling het perceel naast de begraafplaats voor de uit breiding te gebruiken. Maar dat zou een te grote kosten post opleveren en bovendien zou het gereed maken te lang gaan duren. Dat stuk grond ligt namelijk aanzielijk lager dan de begraafplaats. Er zou een forse ophoging moeten plaatsvinden en naderhand is drie jaar nazakken van de grond nodig en na-egalisatie als de grond zich voldoende gezet heeft. B&W verwachten echter dat al begin van het jaar 2000 be hoefte is aan meer begrave- nismogelijkheden. Indien uit breiding nodig is willen B&W die realiseren op het terrein van de volkstuinen. Deze zou den dan moeten verhuizen naar het eerder genoemde la ger gelegen terrein. Nog wel kleine opleving verwacht ZIERIKZEE - De stortplaats aan de Hoosjesweg levert minder stortgas op dan aanvankelijk werd verwacht. Dat antwoordt het college van B&W van Schouwen-Duiveland op vragen van de VVD- fr actie. Aanvankelijk zag het er in theorie naar uit dat er ge noeg stortgas zou zijn om drie motoren energie te la ten opwekken, maar in de praktijk bleek dat niet haalbaar. Dat houdt in dat de installatie niet in twee jaar tijd terugverdiend kan worden, maar in vier jaar. Het college verwacht nog wel een kleine opleving van de stortgasproductie als de stortplaats afgedekt is. Daarna kan Deltan in over leg een motor weghalen en zijn er nog inkomsten van de resterende motor. Het stortgas leverde over de periode mei tot en met de cember 103.148,06 gulden op en over de periode januari tot en met november 1997 een bedrag van 141.410,52 gulden. Deltan neemt voor de duur van 10 jaar het on derhoud van de installatie voor haar rekening. Aantal aanvragen sterk gestegen ZIERIKZEE - De gemeente Schouwen-Duiveland verwacht een tekort van acht ton aan gelden voor de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG). Dat ant woordt het college van B W op vragen van D66. Het tekort is ontstaan omdat zowel de kosten als het aantal aanvragen voor een bijdrage uit de WVG-gelden fors is ge stegen. Dat er een tekort aan WVG-geld zou ontstaan was al bekend, maar de hoogte er van nog niet. Of het tekort in de komende jaren nog verder op zal lopen is volgens het col lege nog niet te zeggen. ,,Het is nog onduidelijk hoe hoog het WVG-budget zal zijn van af 1999." Het college vindt dat terug houdend moet worden omge gaan met de opgebouwde WVG-reserve en vindt een heroverweging over de beste ding op zijn plaats. Daarmee hoopt het college te kunnen voorkomen dat het huidige voorzieningenniveau ver schraald wordt en -bijvoor- beeld - eigen bijdragen weer ingevoerd moeten worden. Steeds meer gemeenten krij gen volgens het college te ma ken met tekorten op de WVG- budgetten. Bovendien is volgens B&W uit de landelij ke evaluatie gebleken dat de grenzen van het WVG-budget bereikt zullen gaan worden. De Vereniging van Neder landse Gemeenten (VNG) is daarom voorstander van een verhoging van de WVG-bud- getten op landelijk niveau. Door het rijk zijn hierover echter nog geen beslissingen genomen. ZIERIKZEE - Een 33-jarige inwoonster van Zierikzee deed bij de politie aangifte van openbare schennis. De vrouw liep dinsdag om streeks 16.50 uur over de Lan ge Blokweg toen daar een vrachtwagenchauffeur, staande naast zijn vrachtwa gen, zijn geslachtsdelen toon de aan de voorbijgangster. Hierna werd zij nog korte tijd gevolgd door de man in de vrachtwagen. De politie pro beert de identiteit van de vrachtwagenchauffeur te achterhalen. De vrachtwagen was een Franse middelgrote vrachtwagen met een grijze cabine en een groen dekzeil. Mogelijke getuigen of mensen die de herkomst van. de vrachtauto kennen worden verzocht zich te melden bij politie. (414055) Overleg over herinrichting tussen gemeenten en Rijkswaterstaat Twee gratis parkeerterreinen vlakbij het strand. Het ronde parkeerterreintje is eigendom van Rijkswaterstaat, het terrein bui ten de cirkel is van Waterschap Zeeuwse Eilanden. Ook op het talud van de Brouwersdam aan de zeezijde kan gratis gepar keerd worden. (Foto: Marijke Folkertsma) BROUWERSDAM - De kans dat op korte termijn be taald parkeren aan de zeezijde van de Brouwersdam wordt ingevoerd is volgens eigenaar/beheerder Rijkswaterstaat bijzonder klein, ,,Er wordt wel ge praat over herinrichting - en eventueel betaald par keren - maar voor het echt zo ver is ben je zo een paar jaar verder," aldus N. Poortvliet, hoofd technisch be heer van de dienstkring Deltakust van Rijkswater staat. Dat zowel aan de zeezijde van de Brouwersdam - op het ta lud - als op het ronde parkeer terreintje en de aangrenzende gronden aan de voet van de Brouwersdam gratis gepar keerd kan worden terwijl bij alle andere strandovergan- gen voor het parkeren be taald moet worden is een doorn in het oog van de ge meente Schouwen-Duive land. Bedoeling van het transferi um en het gratis transport naar het strand is dat de mo biliteit teruggedrongen wordt, maar wie eenmaal weet waar gratis en dichtbij het strand geparkeerd kan worden zal dat - zo heeft de er varing inmiddels geleerd - niet laten. Volgens De Renesser horeca ondernemer J. Vroon hebben niet alleen badgasten ge noemde gratis parkeerplaat sen ontdekt, maar profiteren ook de Schouwen-Duivelan- ders. ,,En met name die cate gorie bezoekers weet toch donders goed van het bestaan' van het transferium,schrijft Vroon in een brief aan leden van zowel college als gemeen teraad van Schouwen-Duive land waarin hij zich beklaagt over de nadelen voor zijn be drijf van de invoering van het betaald parkeren. Ook de On dernemersvereniging Brou wersdam is bepaald geen voorstander van de invoering van betaald parkeren. Zij vindt het transferium geen al ternatief voor de gemotori seerde badgast en net als Vroon stelt de ondernemers vereniging dat betaald parke ren badgasten wegjaagt. Des ondanks rukt het betaald parkeren steeds verder op. Niet alleen bij alle strand- overgangen, maar ook aan de Grevelingenzijde van de Brouwersdam en in het, sur f- gebied Kabbelaarsbank moet sinds juni 1995 voor het par keren betaald worden: een gulden voor het eerst uur en twee gulden voor elk volgend uur tot een maximum van ze ven gulden. Op het talud aan de zeezijde van de Brouwersdam mag nog wel gratis geparkeerd worden en hetzelfde geldt voor het ronde parkeerplein en het aangrenzende grasland bij de aanzet van de Brou wersdam bij Ellemeet. Het grasland, de locatie waar Be- achpop 1997 werd gehouden, is eigendom van Waterschap Zeeuwse Eilanden. „Daar hoeft inderdaad niet betaald te worden voor het parke ren," bevestigt voorlichter A. van der Wel. „En er zijn voor ons ook geen redenen om dat te veranderen. Behalve bad gasten maken veel mensen uit bijvoorbeeld Ellemeet daar ook gebruik van en wij vinden niet dat wij die dik moeten laten betalen voor het parkeren," aldus Van der Wel. Ander argument voor het waterschap om bezoekers van de Brouwersdam daar gratis te laten parkeren is dat daardoor minder 'wildgepar- keerd' wordt in de berm langs de Rampweg. Toegankelijk Het ronde parkeerplein is ei gendom van Rijkswaterstaat. „Tot nu toe is het beleid van rijkswaterstaat om geen geld te vragen voor het parkeren. Ons standpunt is dat waters taatkundige objecten vrij toe gankelijk moeten zijn," aldus N. Poortvliet van de Dienst kring Deltakust van Rijks waterstaat. Hij zegt zich wel iets te kunnen voorstellen bij de bezwaren van de gemeente tegen het gratis parkeren op het parkeerplein en de Brou wersdam. „Er is een interne discussie over aan de gang en wij zijn ook in overleg met de gemeente Schouwen-Duive land." Mocht besloten worden tot het invoeren van betaald par keren op de Brouwersdam dan moet dat volgens Poort vliet gepaard gaan met herin richting daarvan. „En dat zal niet op korte termijn gebeu- 450.000gulden gereserveerd op begroting 1998 DREISCHOR - Dit jaar zal eindelijk begonnen wor den met een totale restauratie van de 250 jaar oude Korenmolen Aeolus in Dreischor. Al vanaf 1990 be staan er verregaande plannen voor een opknapbeurt. Het opknappen van de molen gebeurt voor een groot deel met subsidie van rijksgelden (monumentenzorg), maar de gemeente moet het bedrag wel eerst voorschieten.. Schouwen-Duiveland heeft hiervoor op de begroting van 1998 een bedrag van 450.000 gulden gereserveerd. Voorwaarde voor rijkssubsi die is overigens wel dat voor 1 oktober van dit jaar ook daadwerkelijk begonnen moet zijn met de werkzaam heden. Volgens een woord voerder van de gemeente zijn de tekeningen en de begro ting voor de restauratie in middels klaar, maar moet de aanbesteding nog gedaan worden. Omdat het hier een beschermd monument be treft, kunnen alleen erkende molenmakers inschrijven. Eigenlijk moet alles aan de molen gerestaureerd worden. De kap moet eraf, het wie- kenkruis moet hersteld wor den, de vloeren moeten ver nieuwd en het metselwerk opnieuw gedaan. „Maar wel met respect voor alles wat er nog aanwezig is. Het herstel len mag met.nieuw materiaal, maar dat moet van hetzelfde soort en dezelfde kwaliteit zijn als de materialen die bij de oorspronkelijke bouw zijn gebruikt," aldus de gemeen tewoordvoerder. In 1994 kocht de voormalige gemeente Brouwershaven de molen voor 117.000 gulden van J. van Wezel, die hem op zijn beui't in 1985 voor 110.000 gulden had overgenomen van de Hongaar N. Dragffy. Van Wezel had eerder het idee de molen zelf te restaureren, maar stuitte op de te hoge kosten. Die zouden in de tach tiger jaren drie ton bedragen en daarvan zou Van Wezel 200.000 gulden voor zijn reke ning moeten nemen. Dat werd hem'te gortig. Sinds dien raakte de molen aan de buitenkant verder in verval. De gemeente Brouwershaven was voornemens om vlak na 1 januari 1997 met de restaura tie te van Aeolus te beginnen. Het plan van aanpak lag al klaar en de hele klus zou nu zo'n zes ton gaan kosten. De gemeente had daarbij zijn hoop gevestigd op een sub stantiële bijdrage uit de zoge naamde Kanjerpot van de Rijksdienst voor Monumen tenzorg. Die hoop bleek toen ij del. De toenmalige burge meester A. de Haan liet des tijds in antwoord op vragen uit de raad weten dat het niet waarschijnlijk was dat de ge meente Brouwershaven in de korte tijd die haar als zelf standige gemeente nog restte, met een nieuw voorstel tot restauratie zou komen. Door de gemeentelijke herindeling van vorig jaar werden de plannen op de lange baan ge schoven, maar in de begro ting van 1998 komt restaura tie van Aeolus terug als iets dat zowel 'onontkoombaar' als 'onuitstelbaar' is. Met de restauratie van korenmolen Aeolus in Dreischor wordt dit jaar begonnen. (Archieffoto) I Gevolg decentralisatie BROUWERSHAVEN - Schoolbesturen van het bij zonder onderwijs krijgen een deel van het budget voor onderhoud binnenkant gebouw en vervanging en aanpassing meubilair overgeheveld van de ge meente. Dat gebeurt naar aanleiding van de decentralisatie van de huisvesting. De commissie Maatschappelijke Aangele genheden bracht deze week advies uit over de te maken keuze voor de berekenings wijze bij het overhevelen van de saldi. Daar zijn twee mogelijkhe den voor: de gemeente gaat uit van de feitelijke of van de genormeerde inkomsten en uitgaven. De commissie advi seerde, met uitzondering van C. Flikweert (SGP/GPV), voor een berekening op basis van genormeerde inkomsten. Veel werk Voor berekening op grond van de feitelijke inkomten en uitgaven dienen alle be treffende dossiers van de ge meenten over de jaren 1985- 1996 te worden geraadpleegd. Dat is gezien de tijd en ener gie die dat vergt, volgens het college van B&W nauwelijks uitvoerbaar. Hardheidsclausule De normatieve berekening benadert echter minder de werkelijke aanspraken waar het bijzonder onderwijs recht op heeft. Bij opvallende ver schillende kent de regeling overigens wel een zogenaam de hardheidsclausule.J. van den Berge (RPF) kreeg in dit verband de toezegging van wethouder D. van der Wek ken, dat soepel zal worden omgegaan met de bewijs- plicht die het schoolbestuur in dit verband heeft. GOEDEREEDE - De Nationale Dag voor de Zeevisse rij wordt op zaterdag 13 juni gehouden in Stellen dam. Traditioneel worden dan de Produktschaps- prijzen voor de best verzorgde vis uitgereikt aan vissers uit heel Nederland. In het voorlopig programma wordt rekening gehouden met een officieel gedeelte in de visafslag en een recreatief programma in en om de ha vens. Bij deze unieke gelegen heid om het produkt en niet minder de betekenis van de Stellendamse havens te pro moten zal ook het lokale be drijfsleven een stevig steen tje bijdragen. Op het hoogtepunt van de vlagge tjesdagen in Stellendam, de vlootschouw met 60 kotters, komen meestal tussen de 25.000 en 30.000 bezoekers af. Deze dag is bedoeld om de Ne derlandse vissector te promo- I ten. Vis en garnalen worden door de Goereese vloot, be staande uit schepen van Goe dereede, Stellendam en Oud- dorp ter verkoop aangeboden op de gemeentelijke visafslag in Stellendam. Uitstekend product De zeer goede behandeling die de vis en garnalen aan boord van de schepen krijgt, zorgt er voor dat een uitste kend product aan de wal wordt gezet. Een goed geou tilleerde vloot met de mo dernste inrichting staat hier borg voor. Vrijdag 16 januari Zierikzee Algemene ledenvergadering GroenLinks. MFC. 19.30 uürJ Cabaretier Mare Scheepma ker met 'Struisvogel ont hoofd'. Brogum. 20.30 uur. Renesse Optreden gitarist Chris Kre- kelberg. Café 16 Kwadraat, hotel congrescentrum Zeeuw se Stromen. 21.00 uur. Dreischor Bloemschikles door Liesbeth Giltay. Molenweg 15. 19.30 tot 21.30 uur. Oosterland Jaarvergadering SGP- Studievereniging Schouwen- Duiveland. Consistorie Gereformeerde Gemeente. 19.45 uur. Zaterdag 17 januari Zierikzee 'Het doorgezaagde weesmeis je.' door Theater Kwark. Bro gum, 14.00 uur. N ieuw j aarsbij eenkomst ANBO-afdeling Schouwen- Duiveland. Theaterzaal Theater Mondragon. 14.00 uur. Muziekavond in Nieuwe Kerk m.m.v. jongerenkoor Con Amore uit Melissant. 19.45 uur. Burgh-Haamstede Concert Surrender in jonge rencentrum Big S. 22.00 uur. Haamstede Concert Suitcase full of blues. Muziekcafé Branden- burgh. 21.00 uur. Renesse Optreden gitarist Chris Kre- kelberg. Café 16 Kwadraat, hotel congrescentrum Zeeuw se Stromen. 21.00 uur. Brouwershaven Hobby- en creatiefbeurs. Tonnenmagazijn. 10.00 tot 15.30 uur. Zonnemaire Nieuwjaarsborrel voor buurtbewoners. Restaurant De Gele Hoed. Van 16.00 tot 17.30 uur. Bruinisse Vogelruilbeurs De Nachte gaal. Clubgebouw Molenweg. 10.00-12.00 uur. Zondag 18 januari Haamstede Meditatieve gebedsdienst m.m.v. Taizé-zanggroep. Ge reformeerde kerk. 19.00 uur-. Noordgouwe Gospelkoor Together treedt op tijdens kerkdienst Samen op Weg-gemeente. Hervorm de kerk. 10.00 uur. Maandag 19 januari Zierikzee Nieuwjaarsbijeenkomst On- dernemerskring Schouwen- Duiveland. Mondragon 17.00- 19.00 uur. Lezing over edelsteenthera pie door Ineke Zwol in het kerkcentrum achter de Gast- huiskerk. 20.00 uur. Haamstede Finale kookwedstrijd Zeeuwse horecaspecialisten. Hotel Bom. 19.00 uur. Brouwershaven Koffieochtend. Recreatiezaal Poortershof. 10.00 uur. Bruinisse Verkoping de Schutse. Kerkzaal Gereformeerde Gemeente in Nederland. 19.00-21.00 uur. Dinsdag 20 januari Burgh-Haamstede Hoorzitting voorontwerp-be stemmingsplan Burgh. Sport- en recreatiecentrum Westerschouwen. 19.30 uur. Brouwershaven Spelmiddag. Recreatiezaal Poortershof. 14.00 uur. Nieuwerkerk Jaarvergadering van de NBvP afdeling Duiveland in het dorpshuis. 19.30 uur. Woensdag 21 januari Burgh-Haamstede Bijeenkomst Ned. Ver. van Huisvrouwen. Dorpshuis de Schutse. 19.30 uur. Haamstede Gebedsviering week van een heid en gebed christenen. Rooms-Katholieke kerk. 19.30 uur. Advertentie INSTALLATIEBEDRIJF

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 3