Inspectieteam verlaat Irak Oranjeverenigingen vrede met privé-feest koningin Extra toestellen voor gestrande passagiers Grote controle A58 bij Bergen op Zoom WEEKEINDED1ENSTEN POLITIE WATERSTANDEN Verdachte oorlogsmisdaden ontkent in alle toonaarden Ravage door bomexplosie in Antwerpen Monty Python weer bij een ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODEÜI 2 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Na staking bagagepersoneel AMSTELVEEN (ANP) - De KLM denkt vrijdag alle passagiers die donderdag door een staking op Schip hol zijn gestrand, een vervangende vlucht te kunnen aanbieden. De koffers, die voor een deel op Schiphol staan en voor een ander deel overal ter wereld zijn beland, worden in samen werking met een pakjes dienst naar de plaats van be stemming gebracht. Op Europese bestemmingen zet de KLM extra toestellen in. Op sommige bestemmin gen worden de grootste ma chines, van het type Boeing 747, ingezet, wat ongebruike lijk is voor korte afstanden. Reizigers met bestemmingen buiten Europa worden op ver vangende vluchten geboekt, al dan niet per KLM. Dat leidt soms tot extra overstap pen.Een woordvoerder van de KLM wijst erop dat het be drijf ervaring heeft met de af handeling van a»te onregel matigheden Vn de dienstregeling. ^Kj dichte mist op Schipharof bij sta kingen of slechte weersom standigheden op grote knoop punten in de wereld moeten ook razendsnel vluchten wor den omgeboekt. De KLM is fors geraakt door de staking van beladers en werknemers van de sleep dienst. Nadat de werknemers donderdag vroeg in de avond een onderhandelingsresul taat tussen bonden en bedrijf afwezen, moest de lucht vaartmaatschappij alle Eu ropese en intercontinentale vluchten annuleren. Ruim tweeduizend passa giers werden in hotels onder gebracht. Passagiers met de bestemming Parijs konden op kosten van de KLM eerste klas met de trein. ROMP GEVONDEN OOSTVOORNE (ANP) - Op het autostrand van Oostvoor- ne is donderdagmiddag een deel van een lichaam van een mens gevonden. Het gaat om de romp van vermoedelijk een man. Het hoofd, armen en benen ontbreken. De romp is overgebrachtelijk naar een mortuarium. Vandaag, vrij dag, zal sectie worden ver richt. Zaterdag 17 januari en zondag 18 januari Dokter C. H. G, Daniels, Kie- vitstr. 2, Zierikzee. Tèl. (0111) 413410, neemt waar voor dokter De Jonge, dokter Audier, dokter Van Geer en dokter Visser. Spreekuur voor dringende gevallen zaterdag- en zondag morgen van 11.00-11.30 uur, Kievitstraat 2. Westhoek, Brouwershaven en Scharendijke Dokter Van Beek/P. J. E. Keulers, Burghseweg54, Haamstede. Tel. (0111) 651861, neemt waar voor dokter Bruel, dok ter Roth, dokter Flach en dokter Simons. Bruinisse, Oosterland en Nieuwerkerk Dokter R. Smits, Oosterland, Molenweg 61. Tel. (0111) 641280, neemt waar voor dokter Van den Berg en dokter Dorrestein. tandarts Tandarts L. Lekkerkerk, Nieuwe Boogerdstraat 25, Zierikzee. Tel. (0111)416066, neemt waar voor geheel Schouwen- Duiveland. De' weekenddienst bestaat uit twee spreekuren voor spoedge vallen namelijk zaterdag- en zondagmiddag van 16.30-17.00 uur. wijkverpleging Oosterschelde Thuiszorg, voor kruiswerk en gezinsverzor ging. Tijdens kantooruren: (0111) 413351. Voor dringende hulpvragen 24 uur per dag via (0113)251177. dierenarts Dierenarts Wondergem, Zonnemaire. Tel. (0111) 401880, heeft dienst voor Schouwen-Duiveland. Spreekuur: Zaterdag 13.00- 13.30 uur, Molenstraat 26, Bruinisse. APOTHEEK Apotheek C. C. H. Verschu ren, Zierikzee, Dam 18 is op zaterdag geopend van 9.00-12.30 uur en van 16.30- 17.30 uur. Op zondag van 12.00-12.30 uur en van 18.00- 18.30 uur. hulpverlening" Alarmcentrum Noord- en Midden-Zeeland, tel. (0118) 414444. SOS Telefonische Hulp dienst Zeeland, tel. (0118) 615551 (24 uur per dag). Kindertelefoon Zeeland, tel (0800) 0432 (gratis, 14.00-20.00 uur). Alarmnummer: 112 Politie regio Oosterscheldebekken Bureau Zierikzee: (0111)414055 Bureau Goes: 0113-245000 Het bureau Zierikzee is zeven dagen per week van 09.00 tot 17.00 uur bezet. Buiten deze uren automatische doorscha keling naar de meldkamer Middelburg. Het bureau Goes is alle dagen 24 uur geopend. Politie te water, LPD afdeling Delta Marifoon Oosterschelde- gebied: kanaal 68 Bureau Goes: (0113) 229200 Buiten kantooruren en in het weekeinde automatische doorschakeling naar de meld kamer Driebergen. Tijden en standen volgens getijdetabel Hydro-meteocentrum Zeeland t.o.v. NAP Datum Hoogwater Laagwater tijd stand tijd stand ZIERIKZEE 17 jan. 06.15 157 12.25 -150 18.45 159 18 jan. 06.50 151 00.30 -116 ■1 19.10 151 13.00 -148 19 jan. 07.20 143 01.05 -116 19.45 142 13.35 -144 ROOMPOT BUITEN 17 jan. 04.45 161 11.05 -148 17.05 165 23.15 -114 18 jan. 05.20 153 11.40 -143 17.50 152 19 jan. 06.05 143 00.00 -Ill 18.35 140 12.15 -138 BRUINISSE 17 jan. 06.25 163 00.05 -126 18.50 169 12.25 -159 18 jan. 06.50 160 00.35 -126 19.20 163 13.05 -156 19 jan. 07.30 155 01.15 -125 19.55 155 13.35 -151 WEMELDINGE J7 jan. 06.20 180 00.05 -132 18.45 182 12.30 -164 18 jan. 07.00 173 00.35 -131 19.20 172 13.05 -161 19 jan. 07.25 164 01.10 -130 19.55 162 13.35 -157 Doodtij: 22 januari Actuele Informatie over afwijkingen 06-9771 Ontwapeningscommissie VN houdt vast aan controles op fabricage wapens BAGDAD (RTR/AFP/DPA) - Het wapeninspectie team onder leiding' van de Amerikaan Scott Ritter heeft vrijdag Irak verlaten. De afgelopen week heb ben de Iraakse autoriteiten de ploeg het werken on mogelijk gemaakt. Ritter beklemtoonde dat zijn vertrek niets afdoet aan de vastbeslotenheid van de VN- ontwapeningscommissie Unscom om haar inspecties voort te zetten. ,,Wij komen terug", verzekerde hij ver slaggevers in Bagdad. Ritters groep kwam afgelo pen zondag in Irak aan. Daags eróp begon hij naar documen ten te speuren over mogelijke experimenten met chemische en biologische wapens op ge vangenen. Vanaf dat moment weigerde Irak elke medewerking. Tot twee keer toe kon het Uns- com-team een inspectie niet uitvoeren. De Iraakse rege ring vindt dat in het team veel te veel Britten en Ameri kanen zitten en beschuldigen Ritter ervan een Amerikaan se spion te zijn. „Het heeft geen enkele zin om hier te blijven niksen", aldus Ritter. Unscom-onderdirec- teur Charles Duelfer zei in Washington dat het besluit om het team terug te trekken niet moet worden gezien als een signaal in de richting van de Iraakse regering. Richard Butler, de leider van Unscom, de VN-commissie die toeziet op de ontwapening van Irak, is begin volgende week in Bagdad om met de Iraakse autoriteiten te praten over het verbod op Ritters team en het recht van zijn in specteurs om alle gebouwen en installaties te bezichtigen. Irak verbiedt de VN-inspec- teurs de paleizen van dictator Saddam Hussein en het ge bied eromheen te bezoeken. Schending De VN-Veiligheidsraad noemde de Iraakse houding deze week onaanvaardbaar en een duidelijke schending van eerdere VN-resoluties. Maar de Raad sprak niet over consequenties voor de rege ring in Bagdad. De VN hebben video-opna men in handen gekregen waaruit blijkt dat Irak che mische en biologische wapens heeft getest op dieren, met na me honden. Er is geen bewijs dat er ook experimenten zijn gedaan met mensen, aldus een woordvoerder van de Verenigde Naties. Bewijs VN-deskundigen zeggen al enige tijd dat ze bewijs heb ben dat Irak testen met mas savernietigingswapens heeft uitgevoerd op dieren als ezels, apen en honden, maar over het bewijsmateriaal was nog niets gepubliceerd. Viering zestigste verjaardag van vorstin Koningin Beatrix - op de foto tijdens een bezoek aan Burgh-Haamstede - ontkent dat ze een hekel heeft aan de traditionele volksspelletjes tijdens Koninginnedag. (Archieffoto) AMMERZODEN (ANP) - Voorzitter J. Pommer van de Bond van Oranjeverenigingen en zijn ach terban hebben vrede met de beslissing van konin gin Beatrix om de viering van haar zestigste ver jaardag, eind deze maand, min of meer privé te houden. Op 30 april, de gebruikelijke Koninginnedag, kunnen de Oranjefans de schade im mers inhalen. „Wij respecteren haar keus helemaal. Ik sluit niet uit dat er op 31 januari hier en daar in den lande wel aan dacht aan haar verjaardag wordt besteed, maar dat is niet centraal georganiseerd. Zelf hebben we hier in de ge meente een filmmiddag voor kinderen, ook al omdat de verjaardag toch al op een za terdag valt", aldus Pommer, in het dagelijks leven burge meester van Ammerzoden. De zestigste verjaardag van koningin Beatrix wordt van 27 januari tot en met 1 febru ari gevierd in Amsterdam en Apeldoorn, in aanwezigheid van een groot aantal konink lijke gasten uit heel Europa. Concertgebouw Helemaal „onder ons" houdt Beatrix het niet: op 27 janu ari ontvangt ze „vertegen woordigers van de samenle ving" bij een concert in het Concertgebouw in Amster dam. Onder hen zestig vertegen woordigers van Oranjever enigingen en hun part- ners. Pommer: „De koningin wil bewijzen dat ze het werk dat de Oranjeverenigingen met name op 30 april doen, zeer waardeert. Uit alle twaalf provincies zijn daarom zes tig mensen uitgenodigd om met hun partner naar het Concertgebouw te komen." Koekhappen De traditionele viering van Koninginnedag kwam vorig jaar in een merkwaardig daglicht te staan door de pu blicatie van een boek van de Baarnse royaltywatcher Fred Lammers. Hij schreef dat de familie, en met name de zeven jonge prinsen, baalden van het koekhappen en zaklopen. Koningin Beatrix liet kort daarop weten dat ze Lam mers' verhaal belachelijk vindt. Voor Joegoslavië Tribunaal Den Haag DEN HAAG (ANP) - Vlatko Kupreskic zegt on schuldig te zijn aan de oorlogsmisdaden tegen moslims waarvoor hij is aangeklaagd. Dit bleek vrijdagochtend hij de eerste voorgeleiding van de Bosnische Kroaat voor het Joegoslavië-Tribu- naal in Den Haag. Kupreskic werd in decem ber aangehouden door Ne derlandse SFOR-militai- ren. Tijdens de arrestatie is de Bosnische Kroaat ver wond. Zijn voorgeleiding is uitgesteld totdat hij vol doende was hersteld. De arrestatie van Kupres kic (40) en zijn kompaan An- to Furundzija (29) op 18 de cember was de eerste keer dat Nederlandse militairen van de internationale vre desmacht in Bosnië-Herzeg- ovina succesvol in actie kwamen om verdachten te arresteren ten behoeve van het VN-hof Kupreskic wordt verdacht van medeplichtigheid aan het vermoorden van tiental len moslims in het dorpje Ahmici tijdens de oorlog tussen Kroaten en moslims in Bosnië in 1993. Tijdens zijn voorgeleiding zei de in een rood pak gekle de verdachte dat hij „abso luut niets te maken" heeft met de massaslachting. Ook zei hij er geen enkel „be lang" bij te hebben zoveel moslims te vermoorden. Strijd Nadat Bosnië-Herzegovina zich in juli 1992 onafhanke lijk had verklaard, richtten Bosnische Kroaten hun on afhankelijk republiekje „Herzeg-Bosna" op en bon den de strijd aan met het door moslims gedomineer de bestuur in Sarajevo. De oorlog bereikte in 1993 zijn hoogtepunt met de massa slachting in Ahmici in april als een van de bekendste oorlogsmisdaden. Zeeuwse en Brabantse politie BERGEN OP ZOOM (ANP) - Bij een grootscheepse verkeerscontrole op de A58 ter hoogte van Bergen op Zoom, heeft de politie tientallen processen-verbaal opgemaakt wegens verschillende overtredingen. Daarnaast nam de politie vijf onverzekerde voertuigen in beslag en stuurde vier illega le vreemdelingen terug naar hun land van herkomst. In totaal werden tussen negen uur donderdagavond en vier uur vrijdagochtend 425 voer tuigen, in beide richtingen, gecontroleerd. De auto's wer den gestopt op de parkeer plaatsen Zeezuiper en Bolus- berg. Zes personen werden bekeurd wegens het rijden onder in vloed. Twee personen, die in het landelijk opsporingssys teem stonden, werden even apart gezet. Na betaling van hun openstaande boetes, in totaal voor een bedrag van 1885 gulden, mochten ze ver der. De andere processen-ver- baal werden opgemaakt we gens onder meer verboden wapenbezit en rijden met ver keerde kentekenplaten. Aan de actie Roadblock na men dertig medewerkers deel van de Koninklijke Mare chaussee en de Regiopolitie Zeeland en Midden- en West- Brabant. ANTWERPEN (ANP) - Een bomontploffing heeft donder dagmiddag grote schade aan gericht in het centrum van Antwerpen. Bij de ont ploffing vielen vijf licht ge wonden. In het getroffen ge bouw is ook het Nederlandse consulaat-generaal geves tigd. De politie tast nog in het duis ter over het motief van de aanslag. Er zijn twee ver dachten opgepakt, van wie één donderdagavond laat nog steeds werd ondervraagd. Aangezien het pand in de buurt van de diamantwijk ligt, wordt een aanslag op de joodse gemeenschap niet uit gesloten. De ontploffing vond plaats rond half vijf in de middag, in het drukbezochte Century Centre, in het centrum van de stad. De bom ontplofte vlak voor een volle eetgelegen heid, naast een juweliers zaak. Volgens de politie heeft de aanslag mogelijk iets met de aanwezigheid van de juwe lierszaak te maken. De ontploffing sloeg een gro te krater in de vloer van de eerste verdieping van het winkelcentrum. Dit werd vervolgens ontruimd. Suske en Wiske "DE MOMPELENDE MUMMIE'' door Willy Vandersteen 0 jirnl. Me. HUt 0e It- stations en hranten hebben onrat ter wereld hun rersJatfrr/rs ritten, hts ze ztsh haasten, hunnen ze nou op lüó hier ziin en daarna kunnrn ze de misbruiken ran at Brass Mining lompany wereld- Verwachting t/m dinsdag 20 januari WEERSVOORUITZICHTEN Zondag Zonneschijn 10% Kans op neerslag 80% Mi n.temp. 1 graden Mid.temp. 4 graden Windkracht zuid 5 Maandag Zonneschijn 20% Kans op neerslag 60% Min.temp. 2 graden Mid.temp. 5 graden Windkracht n.west 5 Dinsdag Zonneschijn 20% Kans op neerslag 60% Min.temp. 2 graden Mid.temp. 3 graden Windkracht noord 5 ZON- EN MAANSTANDEN 17 jan. Zon op 08.40, onder 16.59 Maan op 22.24, onder 10.41 18 jan. Zon op 08.39, onder 17.01 Maan op 23.27, onder 11.03 19 jan. Zon op 08.38, onder 17.02 Maan op—.onder 11.25 Laatste kwartier: 20 januari (20.41) HETWEEROVERZICHT DE BILT - Morgen is het beduidend beter weer dan zondag. Een lage drukgebied trekt zondag namelijk precies over het land en laat het ge ruime tijd regenen. Bovendien staat er een stevige wind en is het met 4 graden zeer kil. In vergelijking met zondag is het zaterdag prima weer. Er vallen nog wel enkele buien, maar de zon laat zich ook soms zien. Het weer van morgen is eigenlijk een vervolg van het weer dat we vandaag gehad hebben. De temperatuur gaat echter iets naar beneden. Doordat er mor gen een matigè westelijke wind waait wordt het niet warmer dan zo'n 6 gra den. Vandaag werd het op veel plaat sen nog 8 graden. Na het weekend blijft de temperatuur rond de waarde van zondag steken. Ook de nachten worden aanmerkelijk kouder. Hier en daar kan het zelfs weer gaan vriezen. LONDEN (ANP) - De Britse komediegroep Monty Python komt op nieuw bijeen. In maart treedt ze op tijdens een festival voor komedian ten in Aspen in de Ameri kaanse staat Colorado. Het festival omvat een Python-retrospectief en een discussie met de leden van de groep. Het optre den wordt opgenomen door de Amerikaanse ka- bel-tv-zender HBO. Mo gelijk is het programma later dit jaar op de Britse beeldbuis te zien. Het is de eerste keer dat de leden van Monty Py thon - Michael Palin, John Cleese, Eric Idle, Terry Jones en de Ameri kaan Terry Gilliam - sa men optreden na de dood van mede-Python Gra ham Chapman in 1989. Palin sluit niet uit dat de reünie wordt voortgezet na Aspen. „Als het ons daar bevalt, zouden we ons op een nieuw project kunnen storten, waar schijnlijk een film", zei hij tegenover het Britse dagblad The Indepen dent. Uitgever LnO drukkeri;/uitgeverij bv Zierikzee Directie W O. Deddens Hoofdredacteur A.H.M. van den Nouweland Kantoor Jannewekken 11 4301 HH Zierikzee Postbus 1 4300 AA Zierikzee Telefoon: Algemeen 453535 Redactie 453545 Advertentieverkoop 453540 Fax 453546 Lezersservice (bezorging) De Zierikzeesche Nieuwsbode na 18.00 uur nog niet ontvangen? Bel dan ma t/m vrij 0111 - 45 35 38 Tijdens kantooruren van 8.30 tot 17.00 uur Tijdens de avonduren ma di do vr van 18.00 tot 20.00 uur (niet op woensdag) Woonhuisaansluitingen Redactie (na 17.30 uur) 0111-412905 Fotograaf (na 17.30 uur) 0111-414556 Abonnementen Abonnementsprijzen, zoals vermeld op de voorpagina, zijn inclusief 6% BTW. Losse nummers 1.25. Opzeggingen dienen een maand voor het einde van de lopende abonne mentsperiode schriftelijk bij de Zierikzeesche Nieuwsbode gemeld te worden. Infevertijden advertenties - Maandagkrant vrijdag tot 13.00 uur - Dinsdagkrant maandag tot 11.30 uur - Donderdagkrant woensdag tot 11.30 uur - Vrijdagkrant donderdag tot 11.30 uur Voor fouten ontstaan door telefoni sche of onduidelijk geschreven opdrachten wordt door ons geen verantwoording gedragen. Advertentietarieven Losse mm prijs 78 cent. Kontrakttaneven op aanvraag. „Succesjes" (t/m 4 regels) 7.80 De advertentieprijzen zijn exclusiel 171/2% B.T.W.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 2