t Publiek moet zich bewijzen <J)aauwe (Id Ontluikende bloemknopjes r ZIERIKZËËSCHË jsii i NIEUWSBODEi Brede steun voor motie tegen versmalling brug Inning parkeerboetes buitenlanders probleem Gemeente wil zuiniger printen en kopiëren jiU Het is volop zomer bij Van Oeveren hs reisbufo vein ©eveiren Iedereen helpt mee van Zierikzee goede speelplek te maken Goes en Noord-Beveland ook tegen Aanrijding Nog 1650 boetes staan open Schade bij aanrijding Margriet jarig Een ton moet mogelijk zijn I ZOU 'DRAMA VAN DE BRUG' GEEN I LEUKE PUBLIEKSTREKKER ZIJN dé krant van schouwen - duiveland! 3 GRATIS PARKEREN Op de Brouwersdam kan voorlopig nog gratis geparkeerd worden. )07Wnde 5 BUITENSPORT Schouwen-Duivelandse buitenspoTWndernemers bundelen krachten. 7 POLITIEK CAFÉ PvdA-afdeling start in februari met politiek café De Rode Kaart. 11 VOETBAL RBC-trainer wil het plezier in de spelersgroep terugbrengen. Dit nummer bestaat uit 12 pagina's ZIERIKZEESCHE CNIEUWSBODE 153e JAARGANG NR 26316 WAARIN OPGENOMEN DE ZIERIKZEESCHE COURANT 1 797-1889 Het is nu tijd om uw vakantie te boeken bij: Dam 3 - Zierikzee - Telefoon 0111-451000 Het zij ghy speelt voor stomof spreeckt, let altijd in wat kleed ghy steeckt. Vondel ZIERIKZEE - De gemeenten Noord-Beveland en Goes ondersteunen de motie die de gemeente Schouwen-Duiveland bij de provincie heeft inge diend tegen de versmalling van de Zeelandbrug. De gemeenteraad van Schouwen-Duiveland noemt de versmalling daarin 'on aanvaardbaar. Een officiële reactie van de kant van de provincie hierop is nog niet binnen. Wel is er een ge sprek geweest tussen B&W en de leider van het project. Daarin hebben B&W de mo tie nog eens toegelicht. land adhesie betuigd aan het Schouwse standpunt. Verdere stappen richting provincie zullen door de raad aldaar echter niet wor den genomen. Het Goese college van B&W maakt zich vooral zorgen over de berijdbaarheid van de brug voor het vrachtverkeer. Nadat de motie door de Schouwse raad was aange nomen hebben ook de ge meenteraden van Noord-Be veland en Goes over de Zeelandbrug gesproken. Dit naar aanleiding van een verzoek van Schouwen-Dui veland om de motie te on dersteunen. Hierop heeft Noord-Beve- Belijning Overgens worden de rijba nen in mei van dit jaar al aangepast aan de situatie van na de reconstructie en het groot onderhoud van 1999. Dit gebeurt door een nieuwe, belijning aan te brengen, waardoor de rij stroken smaller worden. NIEUWERKERK - Drie au to's raakten woensdagmor gen beschadigd bij een kop- staartaanrijding op de N59 ter hoogte van Nieuwerkerk. Een 47-jarige inwoner van Vlaardingen stond met zijn auto voor het rode verkeers licht. Achter hem stond een auto bestuurd door een 30-ja- jige inwoonster van Bruinis- se. Een vrachtwagen naderde de stilstaande auto's en week vervolgens uit naar rechts. De daar weer achter rijdende 41-jarige inwoner van Som- melsdijk bemerkte de stil staande auto's te laat op en botste op de auto van de Bru- se. Die schoot door de klap te gen de auto van de Vlaardin- ger. TEVEEL OP ZONNEMAIRE - Een 43-jari- ge inwoner van Zonnemaire werd donderdagmiddag op de Zeedijk bij Zonnemaire door de politie betrapt op rijden onder invloed. De man blies 540 microgram per liter. Meer dan twee keer zoveel als is toegestaan. Hij kreeg een rij verbod opgelegd. ZIERIKZEE - ,,Het publiek moet zich nu eerst bewij zen, voordat er besluiten worden genomen over reno vatie of nieuwbouw van een theater in Zierikzee." Dat zegt directeur van Theater Mondragon Twan Robbeson naar aanleiding van de discussie die deze week plaatsvond binnen de commissie Maatschappe lijke Aangelegenheden. Robbeson zat op de publieke tribune. Hij is het niet eens met R Geluk, de woordvoer ster van D66, dat er 'op emo tionele gronden' een besluit moest worden genomen of Zierikzee een theater moet krijgen bij het nieyw te bou wen gemeentehuis of in de binnenstad. Hij vindt de ar gumenten, die Twijnstra Gudde voor de keuze van de binnenstad hèeft aangedra gen juist heel rationeel. Rob beson is het met Geluk eens dat de cijfers en kostenramin gen zeer globaal zijn. Het ar gument, dat de bestaande in frastructuur in de binnenstad een belangrijk aspect is, klopt echter volgens hem wel degelijk. Niet alleen een theatercafé in combinatie met de schouwburg zelf flo reert veel beter in de binnen stad, er zijn ook meer kansen voor de overige horeca-eta- blissementen om er een graantje van mee te pikken. Wat Robbeson betreft moet er nu ook nog niet definitief be sloten worden of Theater Mondragon een beetje of vol ledig gerenoveerd of op de be staande locatie helemaal nieuw gebouwd moet wor den. „Tien miljoen vind ik ook een groot bedrag en ze- venenhalf miljoen eigenlijk ook nog. Zo'n besluifkun je alleen maar nemen op basis van de zekerheid dat er ook behoefte is aan een theater." De directeur van Mondragon acht het dan ook van groot be lang, dat het regionale pu bliek die behoefte de komen de periode gaat bewijzen. Hij is niet ontevreden over het aantal toeschouwers dit sei zoen, maar...het kan nog veel beter. Doel Hij en Gerard Peijs, directeur van de Zeeuwse Theater Stichting, hebben zich ten doel gesteld van Zierikzee een goede speelplek te ma ken. Aan impresariaten en gezelschappen wordt die in tentie duidelijk uitgelegd en iedereen lijkt, volgens Rob beson, aan die doelstelling ook te willen meewerken. Dat wil zeggen, dat techni sche tekortkomingen voorlo pig voor lief worden genomen en dat ten aanzien van Arbo- voorschriften een oogje wordt dichtgeknepen. Soms wordt er wel gemopperd als een loodzwaar decor op moei zame wijze moet worden ge lost en weer ingeladen, maar uiteindelijk blijkt toch steeds weer het motto van 'the show must go on' het meeste ge wicht in de schaal te leggen. „Maar....dat kan natuurlijk niet blijven voortduren," zegt Robbeson. Hij bena drukt, dat het geduld,zowel bij de gezelschappen als bi] het publiek eindig is. Als dan ook eenmaal bewezen is, dat Zierikzee een goede speelplek kan zijn, zullen de bestuur ders ook over de brug moeten komen met duidelijk beleid. Advertentie ZIERIKZEE - De inning van parkeerboetes van bui tenlanders verloopt nog altijd moeizaam. Er staan nog ongeveer 1650 boetes open. Dat komt door het ontbreken van goede afpraken tussen Europese landen. De gemeen te krijgt nog geld van 1424 Duitsers en 216 Belgen die hun auto verkeerd hadden ge parkeerd. De buitenlanders die wèl hebben betaald deden dat via de aan de bekeuring gehechte acceptgiro. Als die niet wordt gebruikt, blijkt de boete nauwelijks te innen. De ervaringen met de Par keer Groep Nederland, waar aan een deel van de controles waren uitbesteed, zijn niet goed. De banenpoolers die PGN inzette, hadden geen en kele ervaring met de hand computers. PGN heeft die groep mensen vervangen, maar ook hun opvolgers moesten weer worden inge werkt. ZIERIKZEE - Twee auto's raakten woensdagmorgen be schadigd bij een aanrijding in Zierikzee. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. Een 37-jarige inwoner van Zierikzee stond op de Fontei- ne ter hoogte van de kruising met de Lange Sint Janstraat met zijn auto te wachten om rechtdoor de Sint Domus- straat op te rijden. Een 26-ja- rige inwoner van 's Heeren- hoek reed met zijn auto achteruit vanuit de Lange Sint Janstraat de Fonteine op, zag daarbij de stilstaande auto te laat en reed er tegen aan. Dertig procent Het college van burgemeester en wethouders is van menig dat in vergelijking met de kosten hiervoor in vergelijk bare gemeenten een bespa ring van dertig procent moge lijk moet zijn. Dat zou betekenen dat er bijna een ton winst kan worden ge boekt. Een groot deel van de bespa ring moet volgens B&W ko men uit het aangaan met een contract met de leverancier van kopieëerbenodigdheden. Ook het overgaan op elecrto- nisch berichtenverkeer bin nen de organisatie moet be sparing opleveren. Afgekocht Het is niet duidelijk of dat in H.K.H. prinses Margriet wordt op maandag 19 ja nuari 55 jaar. HET WEER Wisselend bewolkt en enkele buien, eerst nog mogelijk met onweer. Minimumtemperatuur omstreeks 3, middagtemperatuur ongeveer 6 graden. Westelijke wind, matig, kracht 3 tot 4, aan de kust en op het IJsselmeer krachtig, 6, vannacht in het Waddengebied mogelijk hard, 7. Mondragon-directeur Twan Robbeson: ,,.Dat uitgangspunt van 30 a 40 voorstellingen komt niet van de Zeeuwse Theater Stich ting. j (Foto: Marijke Folkertsma) ZIERIKZEE - De gemeente Schouwen-Duiveland moet in 1998 besparen op het printen en kopiëren van materiaal. De wens is om zo honderdduizend gulden uit te sparen. Versnippering zou volgens hem niet goed zijn. Het to neelaanbod van Brogum zou best in de programmering van de Zeeuwse Theater Stichting meegenomen kun nen worden, vindt hij. „Ik ge loof niet in de bewering, dat jofigeren niet naar Mondra gon komen. Dat is een kwes tie van goed programmeren. Eén van de uitgangspunten in het rapport van Twijnstra Gudde is dat er dertig a veer tig professionele voorstellin gen per jaar moeten plaats vinden in het Zierikzeese theater. „Dat komt niet van de ZTS," benadrukt Robbes on. „Ik houd het best nog even uit met maximaal twin-, tig professionele voorstellin gen per jaar en daarnaast na tuurlijk allerlei opvoeringen van amateurgezelschappen." Zelfs als er voor 7,5 miljoen gulden verspijkerd gaat wor den, blijft het droevig gesteld met de bereikbaarheid van Theater Mondragon. Voor grote trailers blijft het heel moeizaam manoeuvreren om het laadplateau in de 's Heer- Arendsstraat te bereiken. Verandering daarin kan, vol gens Robbeson, inderdaad pas bij vrijwel volledige nieuwbouw. Zaal en toneel zouden omgedraaid kunnen worden, zodat de achterkant van het toneel via de iets bre dere Paardenstraat bereikt kan worden. Overigens moet op termijn, vindt Robbeson, niet alleen de bereikbaarheid voor de gezelschappen, maar zeker ook voor het publiek worden verbeterd en hij doelt dan op een ingang van het "theater vanaf de Oude Ha ven. Voorlopig echter wordt er al leen maar 88.000 gulden be steed aan regulier onderhoud en enige verbetering aan ven tilatie en verwarming. In 1997 werd op het gemeente huis rond de 300.000 gulden uitgegeven aan het vermenig vuldigen van nota's folders, memo's en dergelijke. Er wer den 3.000.000 kopieën ge maakt. In 1996 waren dat er voor zes gemeenten samen nog 2.600.000. 1998 al gaat lukken, want de afzonderlijke contracten van de voormalige gemeenten lo pen nog door en die moeten worden afgekocht. Wel is het zo dat in 1997 extreem veel ge- kopieëerd is. Dit onder ande re omdat er twee begrotingen gemaakt werden. Zuidweg 20A, Zonnemaire. Tel. 0111-401318 Vrijdag koopavond, maandag gesloten I Blijf op de hoogte van al het nieuws op Schouwen-Duiveland, met de Zierikzeesche Nieuwsbode en neem een abonnement. JA, ik wil een: MAAND abonnement met automatische afschrijving 19,50 KWARTAAL abonnement met automatische afschrijving 52,50 KWARTAAL abonnement zonder automatische afschrijving 55,00 HALFJAAR abonnement met automatische afschrijving 99,00 HALFJAAR abonnement zonder automatische afschrijving ƒ104.00 JAAR abonnement met automatische afschrijving ƒ188,00 JAAR abonnement zonder automatische afschrijving ƒ198,00 Ik ontvang de Zierikzeesche Nieuwsbode de eerste 2 weken gratis!! PROEF-abonnement 4 weken met automatische afschrijving 10,00 Naam Dhr./mevr. Adres Handtek. Bij automatische afschrijving uw bank-/gironummer vermelden: Enkele buien De lente dient zich langzamerhand weer aan. Vorig jaar januari stonden talrijke inwoners van Schouwen-Duiveland op de schaats en be keken voor de buis de Elfstedentocht of na men er zelfs aan deel. Dit jaar is het maar liefst zo'n vijftien a twintig graden warmer. Door de vrij hoge temperatuur van de laatste tijd is menig bloemknopje nu reeds aan het ontluiken, zoals in de Zierikzeese tuin op de foto. De officiële start van de lente laat nog ruim twee maanden op zich wachten, maar wellicht kunnen de terrasstoelen eerder naar buiten. Overigens kan Koning Winter weieens taaier zijn dan verwacht. Zijn regime mag mild zijn dit jaar, voor de komende week geeft hij met aanzienlijk lagere temperaturen toch weer een signaal af van zijn macht. (Foto: Marijke Folkertsma) Zend de bon in open envelop zonder postzegel naar Zierikzeesche Nieuwsbode abonnementenadministratie. frt Antwoordnummer 12,4300 VB Zierikzee.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 1