'Stadswarenhuis' Zierikzee Klachten over commissie MA avondje Koffer ontploft in kluis gemeentehuis 'Wel fouten maar geen angst' wst Aantal inwoners regio is met 448 gegroeid r ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE M oedkoop m Ai 'temst Antwoord B&W op algemene beschouwingen: 'Haast met verhuizing Bruse mosselvloot' Korpschef over politieoptreden in Arnemuiden: Ai Camerakasten teruggeplaatst HET WEER Totale inwonertal Zeeland 369.940 Boete voor slaan met keu KRIJG JE 00K AIRMILES IN EEN STADSWARENHUIS? dé krant van schouwen - duiveland! K ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE DONDERDAG 15 JANUARI 1 998 1 53e JAARGANG NR 2631 5 WAARIN OPGENOMEN OE ZIERIKZEESCHE COURANT 1 797-1889 Het januari-menu: Rolletjes van parmaham gevuld met een kruidige monchou-mousse Varkenshaas in z'n geheel gebraden, gesierd met verschillende bospaddestoelen en een cranberrysaus Hazelnootmousse met kaneelsaus Een gezellige avond uit? Duinwekken 5 Renesse Reserveren: 0111 462040 ZIERIKZEE - In of aan het nieuwe gemeentehuis in Zierikzee moet een 'stadswarenhuis' komen waar ook andere organisaties dan de gemeente een loket hebben. B&W zetten vaart achter de verhuizing van de Bruse vissersvloot naar de vluchthaven. Dat staat in het antwoord van B&W op de algemene be schouwingen van de politieke partijen. Burgemeester en wethouders hebben lering* getrokken uit het eerste jaar na de herinde ling. College, raad en ambte lijke organisatie wilden te veel ineens. Het ambitie niveau was te hoog en de ver moeidheid heeft toegeslagen. Daarom zijn er keuzen ge maakt. Het allerbelangrijk ste vinden B&W een goede dienstverlening aan de inwo ners van Schouwen-Duive- land. Uit deze keuze is de gedachte aan het stadswarenhuis voortgekomen. Volgens B&W is het nodig om te streven naar een concentratie van dienstverlening van organi saties waar de burger regel matig mee te maken heeft. Hoogwaardige dienstverle ning is volgens B&W sterk medebepalend voor het draagvlak van de overheid onder de burgers. Andere producten dan ge meentediensten worden ge zocht in de zorgsector en het bedrijfsleven. Meer concreet zouden dat bijvoorbeeld de thuiszorg, de Kamer van Koophandel en de woning bouwvereniging kunnen zijn. 'Het beheersen van de eigen ambitie', is het motto voor komend jaar. De rode draad in de algemene beschouwin gen volgens het college: er is te weinig nieuw beleid, de or ganisatie draait nog niet goed, de dienstverlening moet beter. Verder vraagt de raad of het collegeprogpam- ma nog haalbaar is en of de ef- ficienty-voordelen van de herindeling zichtbaar zijn? Tenslotte zegt de raad: we willen niet nog meer ambte naren, we hebben wensen op korte termijn en we willen geen extra belastingverho ging. Het is onmogelijk dit alle maal te realiseren, vinden B&W. Het college kiest dan ook voor drie zaken: het sta biel maken van de organisa tie onder meer door betere dienstverlening, het harmo niseren van beleid zoals dat door de zes oude gemeenten werd gevoerd en het voorzich tig ontwikkelen van nieuw, eigen beleid. Onmogelijk Het behalen van efficienty- voordeel uit de grotere orga nisatie kan de raad wel verge ten. „Onmogelijk op zo'n korte termijn en bovendien heeft niemand dat ook voor speld of beloofd," vinden B&W. „We kunnen niet stellen dat onze financiële positie zonder zorgen is," erkennen B&W ook in hun antwoord. De be groting is sluitend gemaakt, Het gemeentebestuur zet haast achter de verhuizing van de Bruse vissersvloot naar de vluchthaven. (Archieffoto) maar dat is met enig kunst- en vliegwerk gedaan. Volgens de laatste stand van zaken zit er ruim 140.000 gulden in de pot 'onvoorzien eenmalig' ,380.000 gulden in het potje 'onvoorzien structureel' en ligt er voor nieuw beleid 95.000 gulden op de plank. De verplaatsing van een ge deelte van de Bruse vissers vloot heeft prioriteit. Be gonnen wordt met de ver plaatsing van tien schepen naar de vluchthaven en later nog eens zes. De Bru-19 heeft onder voorwaarden al toe stemming om daar te ligg-*1 Eind dit jaar of begin volgend jaar moet de hele verhuizing zijn afgerond. Wat er met de vrijkomende ruimte in de vis sershaven moet gebeuren is nog niet bekend. Ovgr een 'Franse haven' wordt niet meer gerept. Ondernemend Schouwen- Duiveland krijgt zijn zin. Op 1 mei is er een bedrij venloket waar ondernemers met één ambtenaar al hun voorko mende zaken kunnen regelen. Via de computer benadert die ambtenaar de afdelingen bouwzaken, milieudienst en financiën. BROUWERSHAVEN - SGP, VVD en RPF hebben veel klachten over het functioneren van de ad viescommissie Maatschappelijke Aangelegenhe den (MA). Een greep uit de opsomming: verzen ding van de agendastukken gebeurt slordig, de vergaderingen duren te lang en er wordt veel te vaak gekletst ten behoeve van de achterban. C. Flikweert (SGP) ziet 'De wet van Klets' steeds in praktijk gebracht: de duur van de vergadering is onaf hankelijk van de inhoud van de voorstellen en de le den zitten zich voortdurend waar te maken voor de ach terban. De portefeuillehouders zijn vaak niet te stuiten in hun toelichting en voorzitter A. van den Berge (PvdA) leidt de vergaderingen volgens de SGP-er zo slecht, dat MA in de wandelgangen bekend staat als 'de rampencom missie.' J. Bos (VVD) was het volko men eens met Flikweert en verweet met name wethou der R. Berrevoets-Ringel- berg in deze commissie geen sterke rol te spelen. Ook de lengte van de vergaderin gen vindt Bos 'belachelijk.' J. van de Berge (RPF) sloot zich bij beide woordvoer ders aan. R. Geluk (D66) distantieer de zich van deze uitlatingen. „De verschillen tussen de fracties zitten juist in de de tails. Er is nou eenmaal een grote verscheidenheid aan onderwerpen." E. Over- bosch-De Reijger (PvdA) en M. Hack-Engel (CDA) wa ren eenzelfde mening toege daan en wezen erop, dat de zaken die hier behandeld worden ook een heleboel mensen aangaan. Wethouder Berrevoets re-, ageerde met: „Ik herken veel zaken; het is een leer proces, ik zal het me aan trekken." Wethouder D. van der Wek ken acht commissieverga deringen bij uitstek ge schikt om op details in te gaan en voorzitter Van de Berge speelde veel van de kritiek terug naar de com missieleden zelf. Flikweert concludeerde boos, dat er weinig kans op verbetering is als de voorzitter alle kri tiek naast zich neerlegt. „Ik neem het mee en ik zal me beraden," beloofde Van de Berge tenslotte. ZIERIKZEE - Een plofkoffer met rode substantie heeft gisterenavond om 22.50 uur voor fikse rookont wikkeling gezorgd in het gemeentehuis in Zierikzee. De brandweer Zierikzee werd gealarmeerd en rukte uit. Het alarm bleek in werking te zijn gezet door een ontplof te geldkoffer. Volgens de brandweer heeft de rook in de kluis tot flinke schade geleid. Wat inhoud van de koffer be treft valt de schade volgens een woordvoerder van de ge meente mee. „De inhoud is 's middags naar de bank ge bracht. We houden maar wei nig in de kluis. Daarvan zijn een aantal zaken, de bovenste laag van wat er wel lag, lich telijk aangetast," aldus de woordvoerder, 's Nachts is di rect met de schoonmaak- werkzaamheden begonnen. De plofkoffer verspreidt een rode plakkerige stof. Onduidelijk is hoe de koffer tot ontploffing is gekomen. MIDDELBURG - Er zijn weliswaar fouten gemaakt, maar dat de Zeeuwse politie tijdens de nacht van oud op nieuw Arnemuiden niet indurfde is een bewering die volgens korpchef A. Smeels elke grond mist. Dat verklaarde Smeels woensdagmiddag tijdens een persbijeenkomst. Op oudejaarsdag richtte een groep jongeren in Arnemui den vernielingen aan. Met vuurwerk werd geprobeerd bushokjes op te blazen. De po litie greep in met wat om schreven werd als 'gepast ge weld'. In de nacht van oud op nieuw werden twee politie agenten slachtoffer van ge weld. Acht met bivakmutsen getooide en met honkbal knuppels gewapende jonge ren gingen de twee agenten te lijf. Beiden raakten zwaar ge wond. Tegenover persbureau ANP bevestigde de dienstdoende chef van dienst dat de sfeer in Arnemuiden zo agressief was dat de politie na het incident anderhalf uur lang het dorp niet in durfde. Genoemde chef van dienst ging daarbij volgens Smeels buiten zijn boekje. Mededelingen aan de pers zouden, zo was de af spraak, op schrift gesteld worden en verzameld door een medewerker van de afde ling PR en voorlichting van de politie. Het ANP-bericht maakte een golf van - voor de politie negatieve - publiciteit los en dat heeft volgens Smeels onnodige schade toe gebracht aan het imago van de politie. Hij haastte zich daaraan toe te voegen dat de politie die negatieve publici teit over zichzelf heeft afge roepen. De tweede fout die de politie maakte is het te laat waarschuwen van het be voegd gezag. De dienstdoende officier van justitie werd pas om half vijf 's ochtends op de hoogte gesteld van hetgeen er tijdens de jaarwisseling ge beurd was en de burgemees ter zowel als korpschef Smeels pas in de loop van nieuwjaarsochtend De beslissing van de politie om na het incident - zoals, Smeels het formuleerde - 'de confrontatie niet onnodig op te zoeken' is volgens Smeels een juiste geweest. „Hergroe peren heeft niets met angst en alles met operationele tactiek te maken," aldus de korps chef. Hij beschouwt de mis handeling van de twee agen ten en de in Arnemuiden aangerichte vernielingen als een incident en een aanscher ping van het beleid is voor hem niet aan de orde. Zie ook pagina 3. De kinderen van de groepen één tot en met vijf van openbare basisschool De Schoener in Brouwershaven brachten dinsdag een bezoek aan de plaatselijke brandweerkazerne. Zij werden op school opgehaald en in groepjes met een brandweerwagen naar de kazerne vervoerd. „Een aantal kleuters vond het in het begin wel eng om met de brandweerauto mee te gaan, maar doordat de andere kinderen er in stapten gingen zij toch mee," zegt lerares G. van der Werf. Commandant M. den Boer vertelde over het reilen en zeilen van de brandweer. (Foto: Marijke Folkertsma) Advertentie Een intiem diner la V;!-:-:. carte of het sublieme maandmenu met daarna een gezellige afsluiter in het café. Met stemmige live muziek van (dit week- V; end) Chris Krekelberg op .vrijdag- en zaterdag- avond. Een gezellige avond uit? U bent welkom in 1 - De Zeeuwse Stromen! Duinwekken 5 P Renesse Fteserveren: 0111 462040 SCHOUWEN-DUIVELAND - De wegen op Schouwen-Dui- veland zijn nog even camera- kastvrij. In de loop van de volgende week worden alle camerakasten op hun oude plaatsen teruggeplaatst. Dat is iets later dan gepland. De kasten zijn door heel Zee land voor het begin van de kerstvakantie weggehaald. Dit om te voorkomen dat de kasten doelwit van (vuur- werk-)vandalisme zouden worden. De bedoeling was ze begin januari terug te plaat sen. Rijkswaterstaat heeft echter van de gelegenheid ge bruik gemaakt om de voet platen te vervangen. Die zijn nu stabieler. VALS GELD RENESSE - Bij de Rabobank aan de Zeeanemoonweg in Renesse zijn dinsdagmiddag twee valse biljetten van 100 d.mark ontdekt. De bewuste biljetten zijn gebruikt als betaalmiddel in de lokale horeca. De grootste fout van alle is, zich van geen enkele bewust te zijn. Zakenwereld-epigrammen ENKELE BUIEN Meest bewolkt en enkele buien, vannacht mogelijk met onweer en windstoten. Minimumtemperatuur omstreeks 5, middagtemperatuur ongeveer 7 graden. Wind zuidwest, in de middag draaiend west tot noordwest, matig, kracht 3 tot 4, aan de kust krachtig, 6. 2 SANERING Het CDA eist sanering van de leiding van het Openbaar Ministerie in Groningen. 3 FUNCTIONARIS Meerderheid commissie MA voelt niets voor aanstelling fulltime functionaris dorpsraden. 5 DUIKCORRIDORS Experiment met duikcorridors in Zeeland is 7 PAARDENSPORT Rob ter Borg en Michel Priemis moeten genoegen nemen met bijrol op springconcours Indoor Zeeland. Dit nummer bestaat uit 8 pagina's SCHOUWEN-DUIVELAND - Het aantal inwoners op Schouwen-Duiveland is in 1997 met 462 inwoners gegroeid. Er zijn 14 mensen meer geboren dan er overleden en er vestigden zich 448 personen meer dan dat er vertrokken. Zo blijkt uit voorlopige cij fers van de provincie. Het to taal aantal inwoners in de provincie Zeeland bedraagt per 1 januari 1998 369.940. Dit betekent, afgezet tegen het oude cijfer van 368.426, een groei van ruim 1500 zielen. Deze groei was het resultaat van een geboórtenoverschot van 744 en een vestigings overschot van 770 personen. In 1996 werd een totale groei gemeld van 1145 personen. Het totaal aantal inwoners op Schouwen-Duiveland be draagt nu 32.955, tegenover 32.493 aan het eind van 1996. Sterkste groeier onder de Zeeuwse gemeenten bleek Goes 630). Middelburg liep - evenals de gemeenten Rei- merswaal, Kapelle en Borsele - in inwonertal terug. In alle gevallen kwam dat met name door een vertrekoverschot. Qua grootte is Vlissingen Middelburg voorbijgestreefd in de strijd om de eerste plaats, met een totaal aantal van 44.749. Goes komt op de derde plaats en Terneuzen is de vierde grootste gemeente. Op Schouwen-Duiveland werden in het afgelopen jaar 332 kinderen levend geboren, waarvan een kleine meerder heid van het mannelijk ge slacht: 176. Er overleden in het zelfde jaar 318 mensen. In totaal hebben zich 1330 nieu we personen gevestigd en zijn er 882 mensen uit deze con treien vertrokken. MIDDELBURG - De politie rechter in Middelburg heeft een 52-jarige horeca-onderne- mer uit Renesse dinsdag ver oordeeld tot vijfhonderd gul den boete en twee weken voorwaardelijke hechtenis met een proeftijd van twee jaar. De horeca-ondernemer werd veroordeeld wegens mishan deling van een Duitse bezoe ker van zijn etablissement. Op 1 juli 1996 ontstond er een conflict tussen uitbater en be zoeker, waarbij de uitbateV de bezoeker één of meerdere malen met een biljartkeu te gen het hoofd heeft geslagen. Blijf op de hoogte van al het nieuws op Schouwen-Duiveland, met de Zierikzeesche Nieuwsbode en neem een abonnement. JA, ik wil een: MAAND abonnement met automatische afschrijving 19,50 KWARTAAL abonnement met automatische afschrijving 52,50 KWARTAAL abonnement zonder automatische afschrijving 55,00 HALFJAAR abonnement met automatische afschrijving 99,00 HALFJAAR abonnement zonder automatische afschrijving ƒ104,00 JAAR abonnement met automatische afschrijving ƒ188,00 JAAR abonnement zonder automatische afschrijving ƒ198,00 Ik ontvang de Zierikzeesche Nieuwsbode de eerste 2 weken gratis!! PROEF-abonnement 4 weken met automatische afschrijving 10,00 Naam Dhr./mevr Adres Postcode Plaats Telefoon Geb.datum: Handtek. Bij automatische afschrijving uw I 1 I I bank-/gironummer vermelden: lI II II II II II II II II' Zend de bon in open envelop zonder postzegel naar Zierikzeesche Nieuwsbode abonnementenadministratie. fH Antwoordnummer 12,4300 VB Zierikzee.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 1