li3 'Proberen of markten in deze regio aanslaan' 'Verdriet van Tilburg' zingt over liefdesleed Fitness, sauna en zonnebank Trinity DAMES en HERENMODE Ze artikel 1,00 FREE COCKTAILS FOR THE LADIES! WOENSDAG 14 JANUARI 1998 miEUWSBlAD HÈT GRATIS NIEUWSBLAD VAN SCHOUWEN-DUIVELAND WIN HET AANKOOPBEDRAG VAN UW SKI-SET TERUG jV Bewaar koopovereenkomst als lot U krijgt het volledige bedrag in waardebonnen uitgekeerd tc 1 e trekking op 6 februari door Be- ijens en Zonnevylle notarissen tr Uitloting van winnaar wordt per advertentie en in de zaak bekend gemaakt deurloo Schuithaven 2-4, Zlerikzee Modelspoorbeurzen, hobby- en creatietbeuzen en vlooienmarkten in Tonnenmagazijn en deSchutse BROUWERSHAVEN - ,,De sfeer tijdens zo'n evene ment. Dat is het leuke van een modelspoorbeurs, een hobby- en creatiefbeurs en een vlooienmarkt. Men ken komen er vol verwachting heen, vaak omdat zij een verzameling hebben waarvoor zij spullen hopen te vinden. Wanneer dat lukt zijn ze heel enthou siast." De 51-jarige H. H. van den Handel uit Helle- voetsluis staat reeds tientallen jaren met zijn zelf (gemaakte houten speelgoed en met modelspooron derdelen op beurzen. Sinds 1995 organiseert hij deze evenementen ook in zijn woonplaats. Van den Han del heeft nu zijn oog laten vallen op Schouwen-Dui- veland. tisch over de kans van slagen van zijn initiatief. ,.Ik heb van tevoren veel informatie ingewonnen. Daaruit bleek dat dergelijke activiteiten op Schouwen-Duiveland nog niet veel worden georgani seerd, vooral niet in de win ter." Het feit dat de beurzen en markten binnen worden ge houden is voor Van den Han del essentieel. Buiten ben je te afhankelijk van de weer somstandigheden en binnen is het net zo gezellig. Van den Handel is meubelma ker van beroep. Als hobby maakt hij houten kinder speelgoed. Ook is hij een en thousiast modelspoorhob- byïst. Vanwege die hobby's bezocht hij regelmatig de mo delspoorbeurzen en hobby beurzen, die in zijn woon- Afgelopen zaterdag werd op zijn initiatief een vlooien markt gehouden in het Ton- nenmagazijn in Brouwersha ven. Aanstaande zaterdag, 17 januari, is daar een hobby- en creatiefbeurs en zaterdag 21 februari kunnen modelspoor- hobbyisten in het Tonnenma gazijn terecht voor een modelspoorbeurs 2®Deze evenementen zijn slechts een begin. De organi sator uit Hellevoetsluis wil twee a drie keer per jaar een modelspoorbeurs op poten zetten in het Tonnenmaga zijn. Verder streeft hij ernaar vier keer per jaar een hobby- en creatiefmarkt te organise ren in het Tonnenmagazijn en de Schutse in Burgh-H aam stede. En vier keer per jaar een vlooienmarkt in beide dorpshuizen. Van den Handel is optimis- plaats Hellevoetsluis werden gehouden. ,,Het is leuk om mensen te ontmoeten met de zelfde belangstelling en om te laten zien waarmee je bezig bent in je vrije tijd." Regelwerk Toen de organisator van de modelspoorbeurzen in Helle voetsluis met zijn activiteiten stopte, vond Van den Handel dat zo jammer dat hij besloot om zelf de organisatie van het evenement op zich te nemen. Hij vond dit 'regelwerk' zo leuk dat al snel meer evene menten volgden. „Ik organi seer nu jaarlijks zes model spoorbeurzen waar honderden belangstellenden uit het hele land op af ko men." Verder is Van den Han del de initiatiefnemer voor 24 vlooienmarkten en hobby- en creatiefbeurzen, in zijn woon plaats, in Brielle en in Oude hoorn. Het regelwerk dat hieraan vast zit werd zijn 'derde hob by'. De modelspoorfanaat kwam op Schouwen-Duive land terecht via Frits Krikke uit Brouwershaven, de orga nisator van de modelspoor- beurzen die vroeger werden gehouden in het Tonnenma gazijn. Frits is ook een mo deltreinliefhebber. Ik leerde hem kennen op beurzen." Van den Handel nam altijd deel aan de modelspoorbeurs in Brouwershaven. „Het was t een goede beurs, met een in terregionale uitstraling." Een paar uur Hij denkt daarom dat het eve nement zijn naam en faam on der modelspoorenthousiasten snel terug zal hebben. „Mo delspoorliefhebbers houden precies bij waar beurzen wor den gehouden. Ze zijn bereid een paar uur met de auto te rijden om dat ene locomotief je of wagonnetje met opdruk te vinden, waarnaar de op zoek zijn." Van den Handel denkt dat er genoeg belangstelling is voor drie modelspoorbeurzen per jaar in hét Brouwse Tonnen magazijn. „In dit deel van het land zijn niet veel model- H. H. van den Handel: Mensen vinden het leuk om er eens even uit te zijn en te snuffelen tussen allerlei spullen. spoorbeurzen." (Foto: Marieke Mandemaker) Toen hij via Frits Krikke Brouwershaven had leren, kwam Van den Handel ook terecht in dorpshuis de Schut se in Haamstede. Een lokatie waarover hij zeer enthousiast is. „De Schutse heeft een zeer ruime en gezellige zaal. Dat geeft vele mogelijkheden." Het eerste evenement dat hij in De Schutse op poten zet is een gecombineerde.hobby- en modelspoorbeurs, die wordt gehouden op zaterdag 4 juli. Van den Handel streeft er naar ieder jaar twee van deze evenementen en twee vlooi enmarkten te organiseren in De Schutse. Probeersel Of dat inderdaad gaat gebeu ren hangt volgens de organi sator af van de respons op de eerste evenementen. ,,De mo- delpoorbeurzen in Brouwers haven gaan meedere jaren door, ook al zou de publieke belangstelling niet zo groot zijn want zoiets moet groeien. Wat de vlooienmarkten en hobby- en creatiefbeurzen be treft gaat het om een'pro beersel'. Ik wil eens zien wat die in deze regio doen." Een vlooienmarkt is volgens de organisator hetzelfde als een rommelmarkt, maar dan 'on der dak'. „Elke particulier, die zijn tweedehands artike len aan de man wil brengen, kan voor een gering- bedrag een tafel huren waarop de spullen kunnen worden uitge stald een aangeboden." Een hobby- en creatiefbeurs is een evenement waarbij mensen hun hobby kunnen presente ren en de produkten, die daar het resultaat van zijn, te koop aanbieden. „Op Schouwen- Duiveland is een keer per jaar in Bruinisse een grote hobby- beurs. Volgens mij is er ruim te voor meer van zulke evene menten." Clown Van den Handel maakt zijn evenementen altijd extra aantrekkelijk door voor een clown te zorgen die de kinde ren vermaakt en taarten te verloten op de entreebewij zen. „Het moet in de eerste plaats gezellig zijn; een uitje waar mensen met plezier naar toe gaan." Daarom houdt de organisator zijn beurzen en markten het lief ste in kleine lokaties als het Tonnenmagazijn en De Schut se. „Het moet een kleine en gezellige kring zijn, -waarin het als organisator mogelijk is om goed te zorgen voor de deelnemers en het publiek." Nadere informatie over de evenementen is verkrijgbaar via telefoonnummer 0181- 312190. HOORZITTING BU&GH-HAAM STEDE - De bouw van een 'verstheater' aan de Burghseweg in Burgh, uitbreiding van de Albert He- ijn supermarkt in dit dorp en de aanleg van een parkeerter rein en dagrecreatie bi j molen de Graanhalm. Deze onder werpen staan centraal tijdens een hoorzitting over het voor ontwerp-bestemmingsplan Burgh. die dinsdag 20 januari wordt gehouden in sport- en recreatiecentrum Wester- schouwen. Inwoners van de gemeente Schouwen-Duive land kunnen daar hun me ning over bovenstaande plan nen naar voren brengen bij het gemeentebestuur. Dat kan in de weken voor de hoor- zitting ook schriftelijk bij de gemeente. De hoorzitting be gint om 19.30 uur. BEZINNINGSDAG ZIERIKZEE - De bond van Christelijke Gerefor meerde Vrouwenvereni gingen houdt dinsdag 27 januari een bezinnings dag in de Christelijke Ge reformeerde kerk in Zie- rikzee. Prof. dr. J. Maris geeft een lezing over 'Mens naar Gods beeld*. Aanvang 10.30 uur. WORKSHOP OUWERKERK - Het maken van een vogel voedertaart staat centraal tijdens een aan tal workshops die worden ge houden bij boerderij De Stel le aan de Stelweg 3 in Ouwerkerk Het evenement is vrijdag 16 januari voor de eerste keer en vervolgens el ke veertien dagen. De work shop wordt geleid door Cora Peter uit Brouwershaven en begint steeds om 9.30 uur. VOORLICHTING voortgezet onderwijs PENTA college zie pag. 3 Hem 26a Zienkzee «417065 Lizet van Beck, Hermien Schneider en Doré van Deijck vormen samen de groep 'Het verdriet van Tilburg(Foto: Peter Stigter) Lustrumviering Vrouw Geloof Samenleving ZIERIKZEE - Vrouw Geloof Samenleving Schou wen-Duiveland bestaat vijftien jaar. Zij luidt dit lus trumjaar vrijdag 23 januari in met een optreden van Het Verdriet van Tilburg in het multifunctioneel centrum aan de De Huybertstraat in Zierikzee. 'Omgaan met dood en lijden', die wordt geleid door Fleur Prinsen uit Burgh. RENESSE - Gezondheid en persoonlijke begeleiding. Dat staat centraal in de 'Health Club Renesse'; een centrum voor fitness, sauna %en zonnebank aan de Vroonweg in Renesse, dat afgelopen vrijdag werd ge opend. Het betreft een initiatief van Albert Engel- bregt en zijn vriendin Christel Brasz. Beweging en gezondheid speelde al langere tijd een es sentiële rol in hun leven. Brasz doet aan dans, ballet, fitness en verschillende soor ten sport. Engelbregt was de afgelopen jaren als sailsma- nager werkzaam voor de Amerikaanse fitnesscompag nie Weider. Hij organiseerde shows en beurzen waarbij fit ness centraal stond en ver kocht voeding en voedingsup plementen voor sporters. Begeleiding Via cursussen bekwaamde Engelbregt zich in de begelei ding van mensen die fitness doen. Het idee om een eigen bedrijf te beginnen ontstond toen Weider haar filialen in Nederland sloot en Engel bregt een andere baan aan bood. „Daar had ik niet veel zin in. En in dezelfde periode ontdekten we dit pand aan de Vroonweg, dat te koop stond" Het stel was al langere tijd op Advertentie Het. Verdriet van Tilburg wordt gevormd door drie vrouwen, die het liefdesleed door de jaren heen bezingen. Zij begeleiden zichzelf op toetsemnstrumenten, percus sie, trompet en 'zingende zaag'. Ze brengen een geva rieerd repertoire: klassieke liederen, swingende jazz, op zwepende salsa, Franse chansons, hedendaagse pop muziek en liedjes uit de derti ger en veertiger jaren, Lizet van Beek (zang en per cussie) volgde een studie aan het Tilburgs en Antwerps conservatorium Zij is te be luisteren in missen, oratoria, lera en eigentijdse muziek- rproducties. Hermien Schneider (zang, trompet, op> thf percussie en zingende zaag) studeerde lichte muziek trompet.. Zij componeert en arrangeert voor diverse en sembles en maakt deel uit van de salsaband Perfume de salsa. Verder speelt zij in ver schillende bigbands en jazz formaties en trad op met de Billy Brooks Rainbow Peace Orchestra en de Dogtroep. Doré van Deijck (zang en toet sen) volgde een studie klas siek piano en basgitaar lichte muziek. In het theater werkte zij samen met Marijke Boon en begeleidde vele musici en speelt momenteel in salonor kest Sur Pluche en het duo Les enfants du Paradis. Het optreden van 'Het verdriet vanTilburg' in het Mullifuru tioneei centrum begint om 20.15 uur. Andere activiteiten van het jubilerende Vrouw, Geloof en Samenleving zijn een thema bijeenkomst met. de titel 'Ver keerd Verbonden', die don derdag 12 februari wordt gepresenteerd in het MFC door Anna van der Maas. Op dinsdag 10 maart begint In het MFC de gespreksgroep collectie winter ^T-'ÖÖ APPELMARKT 1* ZIERIKZEE Café Renesse Zaterdag 17 januari zoek naar een woning, die voldoende ruimte bood voor hun persoonlijke fitness acti viteiten. „Omdat dit pand zo groot was, kwamen we op het idee om een gezondheidsclub te beginnen met een fitnes sruimte, sauna en zonne bank." Omdat Engelbregt voor zijn vorige werkgever naar fitnesscentra in de hele wereld reisde, wist hij precies hoe zo'n voorziening kan wor den ingericht. Doordacht Samen met zijn vriendin maakte hij een goed door dacht ontwerp voor hun eigen Health Club, dat werd gere aliseerd op de begane grond van het pand. Daar bevindt zich nu een trainingsruimte met een vloeroppervlakte van 120 vierkante meter, waarin 25 fitnessapparaten staan voor de training van al le spieren, zowel van begin ners als gevorderden. Er staan twee loopbanden, drie fietsen, twee steppers en car- dio-apparatuur. Verder is de Health Club Re nesse voorzien van een sauna ruimte, die naar verwachting over enkele maanden in ge bruik wordt genomen. Er is een zonnebankruimte, aparte kleedkamers en douchecabi nes voor mannen en vrouwen, toiletten, een gezellige bar en een winkel, waar sportkle- ding en sportvoeding wordt verkocht. Albert Engelbregt en Christel Brasz willen van hun bedrijf een goed verzorg de, sjieke club maken. Details Daarom zijn zelfs details tot in de puntjes verzorgd. Klan ten worden voorzien van een handdoek en. als de sauna ge reed is, van badjassen en slip pers. In de doucheruimtes be vinden zich schappen met toiletartikelen, als shampoo en deodorant, waarvan de klanten gebruik kunnen ma ken. Mensen die bij de Health Club Renesse fitness gaan doen worden persoonlijk be geleid. Engelbregt ontwerpt, in over leg met hen, een persoonlijk trainingschema dat uitgaat van het resultaat dat men wil De Health Club Renesse. Rechts Christel Brasz. Albert Engelbregt en Christel Brasz openen Health Club Renesse bereiken en de persoonlijke voorkeur van de klant voor bepaalde trainingen. Engel bregt of zijn vriendin zijn al tijd in de trainingsruimte aanwezig om de fitnessbeoe fenaars zonodig te corrigeren. Een keer per maand begelei den zij een klant bij de hele training, zodat het persoonlij ke trainingschema zonodig kan worden aan gepast. Een fysiotherapeut is beschik baar voor mensen die adxües of een behandeling willen. Terras De Health Club Renesse is van maandag tot en met vrij dag geopend van 9.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 8.00 tot 13.00 uur. In het zomersei zoen is het centrum zeven da gen per week geopend. „In de winter lopen firnesscentra meestal goed. Hier in Renesse zal dat naar verwachting ook in de zomer het geval zijn. We zitten op een gunstigpunt. De toeristen komen hier altijd langs en het is vlak bij het transferium." Het fitnesscentrum wordt in het voorjaar nog extra aan trekkelijk gemaakt met een terras aan de voorzijde van het pand. (Foto: Marijke Folkcrtsmn)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 1