Extra reis naar Normandië wegens grote belangstelling OPENING GRATIS SUCCESJE 1 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE SCHOON AARD Nederland is tentoonstelling 0111-402000 GEVRAAGD VASTE BEZORGER M/V littO Nog enkele plaatsen voor Nieuwsbodereis naar Brighton RESERVERINGSBON Tweehonderd jaar Rijkswaterstaat KERKBERICHTEN Voor een wijk te BURGH-HAAMSTEDE VVV SCHOUWSE KUST dé krant van schouwen - duiveland! i 6 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE ZIERIKZEE - Er is grote belangstelling voor de Nieuwsbodereizen van dit jaar. Om aan de vraag te kunnen voldoen is een extra reis naar Normandië ge organiseerd. Op de twee reizen naar het Engelse Brighton zijn nog enkele plaatsen beschikbaar in de bus van Van Oeveren. De extra (derde) reis naar Normandië vindt plaats van 9 tot en met 11 april. Heisleider Rinus van der Voorden had 34 nog niet geplaatste boekin gen voor deze bestemming. Om niemand teleur te hoeven stellen werd contact gezocht met het hotel De la Place in Lisieux. Daar bleek op ge noemde data nog ruimte voor een busgezelschap. Op deze Nieuwsbodereis zijn dus nog een tiental plaatsen beschik baar. De reserveringen voor de rei zen naar Brigthon lopen vol gens verwachting, maar ze zijn nog niet geheel volge boekt. Voor beide reizen van donderdag 26 tot en met za terdag 28 maart en van maan dag 6 tot en met woensdag 8 april zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. De reis naar Brighton gaat via de Kanaaltunnel. Op weg naar Brighton wordt de ty pisch Britse badplaats Has tings aangedaan. De eerste dag eindigt met een diner en overnachting in hotel The Royal Albion te Brighton. De tweede dag wordt geheel be steed aan de vele beziens waardigheden van Brighton. De slotdag voert door West en East Sussex, onder meer naar het sprookjesslot Bo- diam Castle uit 1385. Door de Chunnel keert het gezelschap terug naar het Continent, waar via Antwerpen de thuis reis wordt gemaakt. Uiter aard wordt de reis besloten met een uitstekend verzorgd afscheidsdiner. In het drie-sterren Royal Al bion Hotel hebben alle ka mers bad of douche, toilet, te levisie, telefoon en koffie/thee-faciliteiten. Er is een lift, een smaakvol inge richt restaurant en een gezel lige bar. Het hotel ligt op voor de lezersreis van de Zierikzeesche Nieuwsbode JA, ik meld mij aan als deelnemer aan de lezersreis naar Enge land en/of Frankrijk: Geb. datum Man/Vrouw 1 2 3 4 Ik kies voor de Frankrijkreis van: donderdag 9 t/m zaterdag 11 sjDril.1998 Ik kies voor de Engela'ndreis van: donderdag 26 t/m zaterdag 28 maart 1998 maandag 6 t/m woensdag 8 april 1998 Ik ben wel/geen*) abonnee van de Zierikzeesche Nieuwsbode. Ik betaal de reissom vooraf na ontvangst van een acceptgiro- -kaart-. De reissom bedraagt 355,- p.p. (niet-abonnees 380,-). [Correspondentie-adres: Naam: Straat: Woonplaats Postcode: Telefoonnummer: Ik wens wel/geen*) éénpersoonskamer (toeslag 75,-). Ik wens wel/geen*) reisverzekering af te sluiten. Doorhalen wat niet van toepassing is. Deze reserveringsbon zenden aan: Redactie Zierikzeesche Nieuwsbode, Postbus 1,4300 AA Zierik- zee, of afgeven aan de receptie van de krant aan het Jannewek- ken 11 te Zierikzee. Arromaches speelde met strand en haven een sleutelrol tij dens D-Day. De caissons uit de Winstonhaven kregen in 1953 een tweede leven bij Ouwerkerk en de Scheïphoek. (Foto: Maison de la France) loopafstand van het centrum en tegenover de Palace Pier. Verblijf op basis van halfpen- sion (Engels ontbijt en drie gangen keuzemenu). De extra Nieuwsbodereis gaat naar het Franse Lisieux in Normandië. Via Brugge, Calais en Boulogne wordt de aan de Seine gelegen stad Rouen aangedaan voor een bezichtiging. Hierna rijdt de bus verder naar het einddoel Lisieux, de beroemde bede vaartplaats van de heilige Thérèse Martin. De tweede dag staat geheel in het teken van D-Day 1944. Al lereerst wordt in Bayeux het indrukwekkende museum 'La Bataille de Normandie' bezocht. Vervolgens gaat de bus langs de landingsstran den Sword beach, Juno Beach en Omaha Beach met de be ruchte Pointe de Hoe. Verder een bezoek aan Arromaches met de Winstonhaven, waar men met behulp van caissons een kunstmatige haven aan legde. De caissons kregen na de oorlog een tweede leven, onder meer in Ouwerkerk en bij de Scheïphoek. De slotdag van deze Nieuws bodereis voert door het dal van de Somme en Frans Vlaanderen naar Kortrijk voor een bezoek aan deze mooie Vlaamse stad. Door het Waalland en de Kennedytun- nel keert de bus terug naar Zeeland. Ook deze reis wordt vanzelfsprekend besloten met een goed diner. Het hotel De la Place heeft drie sterren. Alle kamers heb ben bad/douche, toilet, tele visie en telefoon. In het fraai vernieuwde hotel is een lift, een verrassend smaakvol res taurant en een bar. Ook hier verblijf op basis van half pen sion (ontbijtbuffet en drie gangen menu) Reserveren Reserveren voor de Nieuws bodereizen kan via de bon el ders op deze pagina. Indien gewenst kan voor het bedrag van 9 gulden per persoon een reisverzekering worden afge sloten. De Nieuwsbodereizen zijn een initiatief van de Zie rikzeesche Nieuwsbode in sa menwerking met Touringcar- bedrijf Van Oeveren in Zierikzee. ZIERIKZEE - Rijkswaterstaat bestaat in 1998 twee honderd jaar. Op 24 mei 1798 werd de aparte rijks dienst waterstaat opgericht. Het jubileum is een goe de aanleiding om de bevolking te laten zien wat de werkzaamheden en producten van deze rijksdienst in het verleden, heden en toekomst zijn. Onder het motto: 'Kijk eens met andere ogen naar Neder land' zal Rijkswaterstaat dit jaar iedereen de gelegenheid geven vele waterstaatskundi- ge bouwwerken (kunstwer ken) van dichtbij en achter de schermen te bekijken. ,,Twee eeuwen werken aan de leefbaarheid en bereikbaar heid heeft duizenden kunst werken opgeleverd. Kunst werken, die het gezicht van Nederland, ook wereldwijd, in hoge mate hebben bepaald en in de toekomst zullen be palen," aldus Rijkswater staat. Voor veel Nederlanders zijn de meeste waterstaatsobjec ten een vanzelfsprekend ge geven, zonder dat er bij stil gestaan wordt waarom en hoe het tot stand is gekomen. On der meer tijdens de landelijke fietsdag op 9 mei worden vele objecten opengesteld voor het publiek, zoals de Van Brie- nenoordbrug (ruimte contra gewicht), stuwen en sluizen in de Maas, Noordtunnel (bedie ningsgebouw Hendrjk-Ido- Ambacht) en verkeerscentra- le De wijde Blik in Velsen. Bekendheid Uit een recent opinie-onder zoek over Rijkswaterstaat onder de bevolking blijkt dat 98 procent Rijkswaterstaat van naam kent, maar minder goed op de hoogte is van de breedte van het werkveld. Negentig procent van de on dervraagden vindt de kernta ken van Rijkswaterstaat van belang voor de samenleving. Van de taken op het gebied van zorg voor snel- en vaar wegen vindt men de kwaliteit van de snelweg het meest van belang voor de samenleving, daarna maatregelen om files te voorkomen. Het beveiligen van het land tegen overstro mingen wordt door iedereen van belang gevonden en het zelfde geldt voor taken op het gebied van verkeersveilig heid. De belangstelling voor het be zoeken van Rijkswaterstaat-, projecten is groot. Meer dan driekwart van de onder vraagden heeft weieens een specifiek groot project van Rijkswaterstaat bezocht. Rijkswaterstaat wil aan een breed publiek laten zien wat de organisatie doet. „Het is goed om als organisatie ver antwoording af te leggen. Veel voorzieningen vinden we allemaal vanzelfspre kend. Maar de projecten grij pen vaak diep in op ht leven van de burgers," aldus direc teur-generaal Rijkswater staat ir. G Blom. Naast de openstelling van ve le kunstwerken zal de Stich ting Weten in samenwerking met Rijkswaterstaat landelij ke en regionale activiteiten organiseren, vooral gericht op scholieren en studenten. In het kader van het jubileum jaar is Rijkswaterstaat hoofdsponsor van de Stich ting Weten. Deze stichting heeft tot doel het popularise ren van wetenschap en tech niek, met name gericht op jongeren. In het voorjaar worden Regionale Techniek- dagen georganiseerd in sa menwerking met universitei ten, hoge scholen, bedrijven en instellingen. In oktober wordt de landelijke Weten schap TechniekWeek ge houden waarbij de Tweede Heinenoordtunnel een be langrijke rol zal spelen. Boeken In de loop van het jaar ver schijnen er twee boeken over Rijkswaterstaat. 'Rijkswa terstaat 200 jaar', een weten schappelijke uitgave over de geschiedenis van Rijkswater staat en 'Nat en Droog', een publieksboek, passend bij het motto: 'Kijk eens met andere ogen naar Nederland', waarin op toegankelijke wijze het hoe en waarom van vele wa terstaatsobjecten duidelijk wordt. Het hoogtepunt van de viering van tweehonderd jaar Rijkswaterstaat wordt een feestelijke jubileumbij eenkomst op 4 juni 1998. In november wordt een interna tionale conferentie onder de naam 'Susainable Develop ment of Déltas' gehouden. Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Dronrijp: R. M. den Hertog, kandidaat te Apeldoorn; te Capelle aan den IJssel (wijk west): P. Mo lenaar te Scherpenzeel (Gld.). Benoeming dr. G. Bos in Serooskerke SEROOSKERKE - De ker kenraad van de Hervormde Gemeente Serooskerke (Sch.) heeft dr. G. Bos te Holland- scheveld benoemd als bij stand in het pastoraat. Dominee Bos is geboren op 16 oktober 1935. In 1962 werd hij kandidaat. Op 28 april 1963 werd ds. Bos verbonden aan zijn eerste gemeente Gende- ren-Doeveren. Vervolgens diende hij de Hervormde Ge meente van Hoornaar 22 ok tober 1967, Ter Heyde 25 juni 1972, Zeist 12 juni 1977; Urk 23 mei 1982, Heerde 19 febru ari 1989 en sinds 29 mei 1994 is hij predikant van de Her vormde Gemeente Holland- scheveld. Naast predikant is ds. Bos hoofdredacteur van het Hervormd Weekblad. Over enige tijd hoopt hij ge bruik te maken van de VUT- regeling voor predikanten. De kerkenraad stelt alles in het werk om de oude pastorie (1885) in gereedheid te bren gen voor de komst van ge noemde predikant. Ds. M. Karens bedankt voor beroep NIEUWERKERK - Ds. M. Ka rens, predikant van de Gere formeerde Gemeente te Wer kendam, heeft bedankt voor het beroep dat door Nieuwer- kerk (Zld.) op hem was uitge bracht. Ds. Karens (1946) is sinds 1994 predikant in Wer kendam. Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze dochter LOTTE 12 januari 1998 GERT JAN en MARJANNE VAN DE SLUIS- LEGEMAATE Haven Noordzijde 14 4318 AB Brouwershaven PLAATS UW FAMILIEBERICHTEN IN DE ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Tel. 0111 - 453540 Algemene kennisgeving Plotseling is uit ons midden weggenomen onze tante Louwtje LOUWRINA JACOBA DE MOOR STEENLAND sinds 22 april 1993 weduwe van Jacobus Marinus de Moor in de leeftijd van 79 jaar. L. VAN 'T HOF-DE JONGE M. J. VAN 'THOF N. DE JONGE P. T. J. DE VOS Brouwershaven, 8 januari 1998 Poortdijkstraat 10 Correspondentie-adres: Noorddijkstraat 8 4318 BJ Brouwershaven De crematie-plechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden te Middelburg. Lieve TANTE LOUWTJE Nooit meer samen praten, Nooit meer samen lachen, Nooit meer samen huilen, Nooit meer samen pannenkoeken eten, Nooit meer naar u toe kunnen gaan. Thnte Louwtje, dat doet ons zoveel pijn. Bedankt voor alles tante Louwtje. Adrijanne, Christian, Elliëtte, Yentine, Petra, Martin, Maico, Pieter, Angelique, Danny, Eline, Niels. Brouwershaven, 8 januari 1998 Onze moeder, schoonmoeder, grootmoeder en overgrootmoeder ADRIAN A HART-BOS geboren te Brouwershaven op 24 juni 1902 weduwe van Cornelis Hart is na een welbesteed leven op 11 januari 1998 te Dordrecht overleden. Dordrecht: S. HART-SCHEWKINA Zeist: A. RENKEMA-HART Utrecht: C. BOS-HART I. BOS Dordrecht: J. HART C. HART-SOLDAAT Klein- en achterkleinkinderen Bejaardencentrum "de Merwelanden" Haringvlietstraat 515, Kamer 905 3313 EM Dordrecht De crematie zal plaatsvinden, donderdag 15 ja nuari om 11.00 uur in het crematorium van de Al gemene begraafplaats "Essenhof", Nassauweg 200 te Dordrecht. Met al haar levenslust en wilskracht heeft zij de strijd niet kunnen winnen. Na alle fijne jaren die wij met haar mochten bele ven, hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van onze fantastische zus GRÉ KOP in de leeftijd van 69 jaar. Zierikzee: J. G. TULLING-KOP Emmeloord: R. DE JONG-KOP M. DE JONG Drieberg (Gr.): G.J.KOP Hoek van Holland: L. GRAVESTEIJN Zierikzee, 11 januari 1998 Verpleeghuis "Corneliastichting" Correspondentie-adres: J. G. Tulling-Kop Manhuisstraat 16b 4301 BK Zierikzee Gelegenheid tot afscheid nemen woensdag 14 ja nuari van 19.00 tot 19.30 uur in de aula van ver pleeghuis "Corneliastichting", E. Sandströmweg 2 te Zierikzee (ingang via parkeerplaats). De crematie-plechtigheid zal plaatshebben don derdag 15 januari om 09.30 uur in het crematori um te Rotterdam-Zuid, Maeterlinck weg 101. Wanneer u deze plechtigheid wenst bij te wonen, wordt u verzocht om 09.15 uur in de ontvangka mer van het crematorium aanwezig te zijn. Gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer van het crematorium, na de plechtigheid. De bewoners van het woonkomplex "De Veste" hebben met leedwezen kennis genomen van het overlijden van hun medebewoonster Mevr. M. KOP Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe met dit verlies. Namens de bewoners, S. BOOT en F. P. EEKMAN Zierikzee, 12 januari 1998 Heden bereikte ons het bericht dat in zijn woon plaats Grouw is overleden de heer W. H. KEIKES van 1 maart 1968 tot 1 april 1979 gemeentearchiva ris/conservator van de gemeente Zierikzee en van 1 april 1979 tot 1 mei 1984 streekarchivaris van het Streekarchivariaat Schouwen-Duiveland en Sint Philipsland. Zijn inspiratie en gedrevenheid voor zijn werk zijn van grote betekenis geweest voor het toenma lige Streekarchivariaat. Door de vele werken die hij nalaat leeft zijn naam voort. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinde ren alle kracht toe om dit verlies te dragen. Zierikzee 12 januari 1998 Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland, de burgemeester, mr. J. J. P. M. ASSELBERGS de secretaris, M. SAS BEGRAFENISONDERNEMING Verzorging van uitvaarten over geheel Schouwen-Duiveland Blindeweg 11 4315 CG Dreischor Indien gewenst opbaring in ons eigen rouwcentrum te Zierikzee Voor direct Voor het bezorgen van de Zierikzeesche Nieuwsbode op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag en Het Extra Nieuwsblad op woensdag. Leeftijd van 15 tot 65 jaar. In bezit van eigen vervoer. Bel 0111-4535 38 voor een leuke bijverdienste. DRUKKERIJ in%j UITGEVERIJ JANNEWEKKEN f? 4301 HH ZIERIKZEE U wordt hartelijk uitgenodigd voor de opening van het nieuwe WV-kantoor annex UIT-winkel Renesse van de VW SCHOUWSE KUST. Deze opening zal plaatsvinden op vrijdag 16 janu ari om 16.00 uur, nadien is het mogelijk tot 18.00 uur het nieuwe onderkomen te bezichtigen. kantoer Renesse Zeeanemoonweg 4a, 4325 BZ Renesse telefoon Ol 11-460360 (Maximaal 1 bon per week per opdrachtgever/telefoonnummer). j Uitsluitend voor particulieren voor aanbiedingen met een maximum prijsvermelding van 500,-. Zie onderstaande voorwaarden. Een gratis succesje mag niet langer zijn dan 3 regels. Voor elke letter, leesteken en ruimte tussen de woorden gebruikt u één vakje. Bon s.v.p. in blokletters invullen Naam: Adres: Telefoon. Postcode:.. Woonplaats: Bon uitknippen en opsturen naar: Zierikzeesche Nieuwsbode, Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. In de linkerbovenhoek van de envelop vermelden "Succesje". U kunt deze bon ook afgeven op ons kantoor Jannewekken 11 te Zierikzee Voorwaarden: Uitsluitend voor aanbiedingen van particulieren (geen handelaren). Alleen voor te koop aangeboden artikelen. Per advertentie één artikel. In uw advertentie de prijs tot max. 500,- en uw telefoonnummer vermelden. Gratis succesjes kunnen alleen via bovenstaande bon worden opgegeven, geen fotokopieën Indien plaatsing voor de eerstvolgende uitgave niet mogelijk is wordt uw succesjf automatisch in de daarop volgende uitgave geplaatst. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor advertenties, zonder opgaaf van redenen, te weigeren. Voor schade van welke aard dan ook ontstaan door het niet tijdig of onjuist plaalsen van gratis succesjes zijn wij niet aansprakelijk "Succesjes", zakelijk en particulier Zowel voor de zakeli|ke als particuliere "Succesjes" blijven de mogelijkheden ongewijzigd Het tarief bedraagt. 1 t/m 4 regels 7,65 elke regel meer 1.95 (excl 17,5% BTW). Voor brieven onder letter of nummer wordt 5,- in rekening gebracht L

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 6