Peter André op Beachpop Piet 'Oe kan 't zo groeie' Slootmaker tachtig jaar Begrip voor ambtenaren Problemenvergaarbak Zeeuwse Kunstkring reist af naar Weert DICHTERS Energiekist van NME voor in het onderwijs INGEZONDEN STUKKEN Wintercollectie: The Scene in dorpshuis De Schutse STREEKNIEUWS Films in Middelburg PCOB-proef is geslaagd Twaalf exposanten Feest in MFC op 1 februari In café de Westhoek Happy hour met Marzas bij Hervormde gemeente Hennekeij draagt kist over 1 DINSDAG 13 JANUARI 1998 NR 26314 5 De redactie behoudt zich het recht voor ingekomen stukken in te korten. Plaatsing betekent niet dat de inhoud door de redactie wordt onderschreven. Ingezonden stukken zijn buiten verantwoordelijkheid van de redactie en uitsluitend voor rekening van de briefschrijver, waarvan naam en adres bij de redactie bekend moeten zijn.. RENESSE - Peter André met band en De Kast. Het zijn twee van de namen die geboekt staan voor het Beachpop Festival op 12 en 13 juni in Renesse. Met een tweedaags dubbelprogramma, de mogelijkheid tot het nemen van een arrangement en aandacht voor theater en kunst speelt de Stichting Beachpop op een breed publiek in. Met een driedelig winterprogram- ma in De Schutse worden muziekliefhebbers uit ei gen regio alvast warm gemaakt. Een intiem en kwalitatief goed concert. Dat is wat de Stichting Beachpop voor ogen heeft met het winterconcert van The Scene. (Foto: Roy Tee) Een reeds te klein gemeente huis, een omvangrijk begro tingstekort, verregaande moeilijkheden bij taakuit voering, misstanden onder personeel (en ziekteverzuim als gevolg daarvan), prijsop drijving grond voor nieuw ge meentehuis, het zijn maar en kele grepen uit de gemeente lijke problemenvergaarbak. Dit gaat de burger hoe langer hoe meer grof geld kosten. Hoe moet dit nu verder? C. HART, Burgh-Haamstede Grote namen en grote plan nen. „Stilstaan is achteruit gaan. Je moet blijven innove ren," meent Beachpop- voorzitter Marco Verseput. Reden voor hem en de rest van de stichting - vijf be stuursleden en dertig mid denkaderleden - in 1998 extra groot uit te pakken. Met de nadruk die vorige zomer op tape-acts lag, is rigoureus een einde gemaakt. Afwisseling is dit jaar het motto. Dat betekent een aantal vol waardige concerten op het buitenpodium. Onder meer van Peter André en De Kast. Ook Total Touch zal mogelijk op het zomerse festival van zich laten horen. „En het pro gramma is nog niet com pleet," belooft Verseput. De cohcerten op het buitenpodi um worden afgewisseld met enkele tape-acts, waaronder 2 Unlimited, Charlie Lownoise Mental Theo en Venga Boys. Daarnaast zal tegelij kertijd met de buitenoptre dens gedanst kunnen worden in.een grote feesttent; het Me ga Dance café. Bekende Nederlandse dj's zullen op deze plaats van zich laten horen, waaronder in ie der geval Jean, Erick E, Miss Monica, Remy, Ronald Mo lendijk, Michel de Hey en 100% Isis. „De crème de la crème van Nederland, maar misschien komen er ook nog buitenlandse dj's bij. Dat pro gramma wordt aangevuld met danseressen, bewegend licht en effecten," zet Verse- MIDDELBURG - Bij Ci nema Middelburg en filmtheater 't Schutters hof in Middelburg zijn de komende week de films Brassed Off en Four days in September te zien. Brassed Off is een tragi komisch verhaal van En gelsman Mark Herman. Deze film wordt vertoond donderdag 15 januari om 20.30 uur, vrijdag 16 janu ari om 22.00 uur, zaterdag 17 januari om 19.30 uur, zondag 18 januari om 20.30 uur en woensdag 21 januari om 20.30 uur. Four days in September is een spannende docu- film over de revolutionai re actiegroep MR-8 en hun plan om met een gijzeling de Braziliaanse dictatuur om zeep te helpen.Deze film kan gezien worden vrijdag 16 januari om 19.30 uur, zaterdag 17 ja nuari om 22.00 uur en maandag 19 en dinsdag 20 januari. Op deze beide laatste da gen begint de vertoning om 20.30 uur. ZIERIKZEE - Het proefpro ject met de 50 vragenlijn is volgens de PCOB een succes geworden. De ouderenbond gaat door met deze informa tielijn die vanaf september 1997 draait. Veertig procent van de bel lers heeft vragen van finan ciële aard, bijvoorbeeld over de Algemene Nabestaanden Wet, pensioenen of huursub sidie. Daarnaast komen vra gen binnen over het zieken fonds of over eigen woningbezit. Er bellen meer vrouwen (60 procent) dan mannen. De 50 vragenlijn is op werk dagen tussen 9.30 en 12.30 uur bereikbaar onder nummer 038-4221055. POSTZEGELS ZIERIKZEE - Postzegelver eniging Schouwen-Duiveland houdt maandag 19 januari een ledenvergadering in het scoutinggebouw aan de Van Veenlaan in Zierikzee. De aanvang van de bijeenkomst is 20.00 uur. Twee dagen eerder, op zater dag 17 januari, wordt in het ontmoetingscentrum van winkelcentrum Dauwendaele in Middelburg een grote beurs gehouden. Deze begint om 10.00 uur. put de plannen uiteen. De be doeling is dat het publiek uit het dubbele aanbod keuzes maakt. „Valt een optreden je tegen, dan kun je naar de an dere plek gaan." Theateracts Over het hele festivalterrein zullen daarnaast theateracts worden geprogrammeerd. Zo als Moving Mobile Close Acts, die op het Oerolfestival op Terschelling waren te zien. „En we zijn bezig met een in ventarisatie van allerlei leu ke gebeurtenissen. Verras sende dingen, waarvoor we bijvoorbeeld ook kunstacade mies aanschrijven. Daar naast willen we met de aan kleding van het terrein dit jaar meer doen." Het service- dorp is eveneens uitgebreid. Zo zullen de festivalgangers dit jaar gebruik kunnen ma ken van onder meer een af- spreekpunt. De beveiliging en andere ondersteunende diensten zijn al volop in voor bereiding. Het hele jaar door vindt maandelijks overleg plaats tussen onder meer ge meente, politie, Rode Kruis, brandweer en security. „Als je het predikaat landelijk evenement draagt, heeft dat ook consequenties. Je hebt voor dergelijke evenementen de juiste maatregelen nodig," aldus de voorzitter. Mensen van buiten de regio (de promotie wordt onder meer door TMF, de Hitkrant, radio 538 en Passoa verzorgd) kunnen kiezen voor een ar Vrienden en bekenden zijn welkom in het pand aan de De Huybertstraat 35 tussen 14.00 en 17.00 uur. Zij kunnen Slootmaker feliciteren, ge nieten van livemuziek en zich laten trakteren op een hapje en een drankje. Bovendien worden de gasten ook in de gelegenheid gesteld,iets aan Piet te geven. Op zijn uitnodi ging prijkt onder het kopje 'cadeautip' het bekende enve lopje. Piet heeft, als geboren en getogen Zierikzeeënaar, door de jaren heen de nodige bekendheid opgebouwd. Niet alleen bij ras-stadgenoten, maar ook bij de meer toeval lige bezoekefs van het stadje. Jarenlang bepaalde hij het straatbeeld bij Concordia op het Havenplein in Zierikzee, waar hij vol belangstelling de passerende mensen gadesloeg en waar mogelijk ook een ge sprek aanknoopte en een geintje trapte. Na herinrichting van de Zie- rikzeese binnenstad werd zelfs op zijn aandringen op die plaats een bankje geïn stalleerd, dat door burge- rangement. In ieder geval drie campinghouders hebben zich tot nu toe bereid getoond op het evenement in te spelen. Transport Naast overnachtingen op vrij dag- en zaterdagavond zal er voor transport tussen cam ping en festivalterrein wor den gezorgd. „En wat er ver der op het kampeerterrein gebeurt, laten we over aan de creativiteit van de onderne mers zelf. Je kunt er veel van meester J. Asselbergs en Piet gezamenlijk met champagne werd ingewijd. Die straathoek is dezelfde straathoek niet meer sinds Slootmaker een stapje terug moest doen. In het voorjaar van 1995 bracht Piet de inwo ners van Zierikzee aan het schrikken toen hij door een hersenbloeding werd geveld. Na een ziekenhuisperiode herstelde Piet maar lang zaam, hoewel hij ook nu nog - gelukkig - regelmatig wordt gesignaleerd. Zittend in een rolstoel brengt hij nog steeds van tijd tot tijd een bezoek aan onder meer het centrum van Zierikzee. Piet werd geboren als kind van een gezin van negen kin deren. Zijn ouders woonden destijds in een huisje aan het Kerkplein in Zierikzee. Na elf jaar lager onderwijs te hebben gevolgd, zette hij zijn eerste stappen op de arbeids markt. Door de jaren heeft hij vele klussen en betrekkingen de revue laten passeren. Wer ken deed hij echter graag en dat heeft hij ook tot zijn 65- maken, maar daar gaan wij niet tussen zitten." De vrij dagavond zal in hoofdzaak in de tent plaatsvinden. De be doeling is die avond al dezelf de mix aan het publiek aan te bieden als ook zaterdag het geval is. Voor 40 gulden kan een passepartout worden aan geschaft. Maar het is ook mo gelijk alleen vrijdag (20 gul den) of alleen zaterdag (30 gulden) te komen. Als voorlo per op het evenement kan echter eerst geluisterd wor den naar drie optredens in De Schutse in Burgh-Haamste- ste volgehouden. Eerst bij zijn vader op het land, later als boerenknecht en zo zette hij zich onder meer in bij het 'pejen' laden in schepen aan de 'Kaöje'. Zuidhoek Na nog gewerkt te hebben bij onder andere Heidemij en Staatsbosbeheer belandde de Zierikzeeënaar bij de Aan koopvereniging, de latere Ce- beco. Van zijn zestigste tot zijn vijfenzestigste maakte hij zich bovendien verdien stelijk bij de Zuidhoek, waar hij werkte op de metaalafde ling. Tot zijn 59ste woonde Slootmaker in zijn ouderlijk huis aan de Wevershoek. Na overlijden van zijn moeder en de verhuizing van zijn vader naar de Corneliastichting bleef hij -t. met behulp van werkster en Tafeltje Dekje - 'op zichzelf'. Pas op zijn ne genenvijftigste maakte hij de overstap naar gezinsvervan gend tehuis Schouwenoord aan de Touwbaan. Piet Slootmaker hoopt op grote belangstelling op zijn feest, getuige de tekst van zijn kaart: „Het zal mij een genoegen zijn u ter gelegen heid van deze feestelijke ge beurtenis te mogen begroe ten." de. Vrijdag 30 januari staat de bekende Nederlandse forma tie The Scene geprogram meerd. Het Belgische Swe ater neemt die avond het voorprogramma voor haar re kening. „In de wintermaan den vind ik het toch een heel gemis dat je voor bekende na men al snel verder weg moet. We zijn trouwens niet van plan in het vaarwater van Brogum of Big S te gaan zit ten, we willen dat voortaan eerst kortsluiten. Maar er ge beurt steeds meer op Walche ren en de Bevelanden en dat Dit happy hour is een nieu we loot aan het kerken- werk, waarbij mensen tus sen de 20 en 40 jaar elkaar in een ongedwongen sfeer kun nen ontmoeten. Van der Veer is bereid gevonden om" in een soort talkshow zich te laten ondervragen over zijn drijfveren. Wat beweegt hem als leraar op school, als schrij ver van columns en als componist van musicals? Gitarist Dik de Koning ver zorgt het muzikale deel. Na afloop van de talkshow be staat de gelegenheid met el kaar te praten over-eventu ele voortzetting van dit initiatief, Hoewel er niet op een enkel Daarmee is de groep van pro fessionele Zeeuwse beeldend kunstenaars de eerste club die exposeert in het volledig vernieuwde museum van het Kunstcollege.Het contact met Weert is tot stand geko men door de inzet van foto graaf en graficus Rien van Zeist, die van beide organisa- ties'lid is. Deelnemers aan de expositie in Limburg zijn Saskia Eg- gink (etscollages over schel pen en hoogdrukcollages met als thema krabben), Margreet Leijdekker (gemengde tech nieken in de series Die Alpen en Nous verrons), Els van Ba- erle (zijden draperieën) en Fransje van der Swan (acryl schilderingen). Braat Ook het Zierikzeese koppel Braat maakt de overstap naar Weert. Ad Braat met beeldhouwwerk, Tessa Braat met keramiek. Leen van Dui- vendijk (acrylschilderijen is niet goed. Ons schouwtje moet ook roken," meent Ver seput. Half maart zal een tweede concert in De Schutse plaatsvinden. Het derde con cert staat in de eerste week van mei geprogrammeerd. De Stichting Beachpop heeft wat dit laatste concert betreft haar oog laten vallen op Guus Meeuwis Vagant. Het con cert in De Schutse begint om 20.45 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar bij onder meer Delta Discs in Zie rikzee, de Schutse en de ver schillende VVV's. jaartje wordt gekeken is het happy hour bewust bedoeld voor de leeftijdcategorie 20 tot 40 jaar. Het initiatief is namelijk een vervolg op een onderzoek onder jongeren in deze leeftijd. Vaak be staat er genoeg interesse voor geloof en kerk, maar belemmert het levenspa troon kerkgang. Of is de drempel voor het bijwonen van de gewone kerkdienst te hoog. Happy hour begint om 15.30 en duurt tot 16.30 uur. Cre che is aanwezig in Revasa aan de Kerkstraat 22 in Burgh. Café de Westhoek is te vinden aan de Weelde- weg. van de kust), Renée Mink (beelden) en Gerda Rutters (boetseer- en gietwerk) zijn andere exposanten. André Kappert (schilderijen), Marja de Lange (acryl) en Rien van Zeist zelf (serie van vier fo to's) maken de club compleet. GEBEDSDIENST BURGH-HAAMSTEDE - In» de Gereformeerde kerk van Haamstede wordt zondag 18 januari voor de vijftiende keer een meditatieve gebeds dienst gehouden. Een derge lijke dienst kenmerkt zich door het zingen van liederen uit de Franse kloosterge meenschap Taizé, gebed, stil tes, schriftlezingen en een korte overweging. De Taizé-zanggroep, ds. L. J. Lingen en organist Jikke Troost-Offringa verlenen hun medewerking. Het thema is: 'Laat los'. De aanvang is om 19.00 uur. B W van Schouwen-Duive land tonen hun brevet van on vermogen: hulp van buitenaf wordt gevraagd bij het zoe ken naar de oplossing van de moeilijkheden bij het coördi neren van werkzaamheden. Uit de toelichtende woorden van wethouder Van der Salm blijkt tot mijn spijt niet, dat medewerkers van de sector die zich bezig houden met be lastingen een tijekuit verant woordelijkheidsgevoel heb ben overgewerkt (eigener beweging). Maar zij konden het werken van 's ochtends ZIERIKZEE Edelsteentherapie Ineke van Zwol geeft maan dag 19 januari een lezing over edelsteentherapie. Zij doet dit op initiatief van de Vrij zinnige Gemeente Zierikzee. Een edelsteen kan je helpen van bepaalde kwaaltjes af te komen of ze te verminderen, waarbij overigens voorop wordt gesteld dat het om een hulpmiddel gaat. Van Zwol maakt belangstellenden ver trouwd met enkele stenen en mineralen. GeïnteresseeTden zijn welkom in het kerkcen trum - achter de Gasthuis- kerk - in Zierikzee. De toe- Dat doet hij met behulp van leerlingen van basisschool De Goede Polder uit Vrouwen polder, vanaf 9.50 uur. De les kist is ontwikkeld voor groep 7/8 van het basisonderwijs en bevat zeven lessen waarin de verschillende vormen van - duurzame - energie-opwek king behandeld worden. In de kist zijn een aantal energie- proeven te vinden en de video Zoektocht naar Windenergie. De laatste is bedoeld voor scholieren van 10 tot 14 jaar. De lessenserie eindigt met een aanzet om het eigen ener- vroeg tot 's avonds laat niet volhouden. Dat hebben zij ge zegd tegen het sectorhoofd, die reageerde met de woor den: „Ik heb jullie niet ge vraagd om over te werken!" We moeten, als inwoners van de vrij nieuwe gemeente, be grip hebben voor de eenvou dige ambtenaar, daar waar goed management ontbreekt! Hoogachting van JACOB BAL Deestraat 10 4311 BG Bruinisse. gang is vrij. De lezing begint om 20.00 uur. OOSTERLAND SGP-Studievereniging De SGP-Studievereniging Schouwen-Duiveland houdt vrijdag 16 januari haar jaar vergadering in de consistorie van de Gereformeerde Ge meente aan dë Sint Joostdijk in Oosterland. J. Weggeman uit Capelle aan den IJssel geeft een lezing over het onderwerp 'Verhou ding kerk en staat'. De aan vang is om 19.45 uur. giegebruik en het verbruik op school eens kritisch onder de loep te nemen. Initiatiefne mer tot de ontwikkeling van de energiekisten is het Consu lentschap Natuur- en Milieu Educatie (NME). De bedoe ling is met dit instrument leerlingen te laten kennisma ken met verschillende vor men van energieopwekking, de Zeeuwse situatie en het ei gen bewustzijn. De kisten ko men te staan bij de Milieu Educatieve Centra in de pro vincie en worden van daaruit uitgeleend. Altijd in vooreen praatje en vooreen lach. Dat is dé Piet Slootmaker die velen kennen. (Foto: Marieke Mandemaker) ZIERIKZEE - Twaalf leden van de Zeeuwse Kunst kring exposeren van 31 januari tot en met 10 maart in het museum van het KunstcoUege in het Limburgse Weert. LU LU QL I— t/) Nog maar eenderde Dertig jaar terugziende in een straal van ongeveer vijf kilometer, zag hij vijftien bedrijven, die na de ramp gesaneerd waren, 't ging allen beter. Nu na al die jaren zijn er vaak nog van de tweederde bedrijven enkel de gebouwen. Hoe kon de tweederde in zo een korte tijd niet in stand worden gehouden? Geen opvolger, ziekte, een magere beloning, met leed en te veel bureaucratie! Opgedrongen plichten met maar weinig rechten kwamen tegen hen in actie! Zo ging het fout met groeien- bloeien-blinken, voor tweederde werd het verzonken. Hoelang houdt het éénderde deel nog vol om niet zorgelijk te verdrinken.... Het,oud gezegde geldt nu ook nog steeds "Geleerdheid is lang niet altijd wijsheid" Heerste de goede wijsheid meer in deze tijd. Dan werden velen uit narigheid bevrijd! Levend in de mist van veel onzekerheden, waarin veler doel zo triest verloren gaat. Ons trots geloof wordt fluisterend beleden, met schuifelende schimmen in de straat. A. M. Slaager, Haamstede Deze rubriek verschijnt wekelijks in de dinsdag-uitgaven van de Zierikzeesche Nieuwsbode en biedt thuis-dichters uit de streek de gelegenheid hun gedichten aan een groter publiek te presenteren. Wie denkt een of meer geschikte gedichten te hebben kan deze op sturen naar de Zierikzeesche Nieuwsbode. Postbus 1 4300 AA Zierikzee. De redactie behoudt zich het recht voor de gedichten wel of niet te plaatsen. Wijzigingen worden vanzelfspre kend niet doorgevoerd. De naam van de schrijver of schrijfster staat onder het gedicht. ZIERIKZEE - De alom bekende Piet Slootmaker uit ste volgehouden. Eerst bij Zierikzee wordt zondag 1 februari tachtig jaar. De zijn vader op het land, later onder meer door zijn legendarische begroetingszin 'Oe kan 't zo groeie bekende staande Piet viert dit kroonjaar in het MFC-gebouw in Zierikzee. BURGH - In café de Westhoek in Burgh staat zon dag 25 januari Mar van der Veer, onder meer be kend van de column Marzas, centraal tijdens het happy hour van de Hervormde gemeente Burgh. VLISSINGEN - In het Milieu Educatief Centrum Walcheren in Vlissingen draagt gedeputeerde en pre sident-commissaris van Delta Nutsbedrijven J. Hen nekeij morgenochtend de Energiekist over aan het onderwijs.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 5