Betaald vervoer transferium COMMENTAAR Slotgracht Moermond is toe aan schoonmaakbeurt Uitgebreide verkeerscontrole CDA en de VVD lezen Veerhoek stevig de les Rapport begeleidingscommissie: Natuurgerichte recreatie Oosterschelde kan uitgebreid Politie waarschuwt voor aangeboden thuiswerk Het JAIB kiest voor toekomst AGENDA Wethouder wil op aangeven CDA en D66 mogelijkheid bekijken Raad niet geïnformeerd over fout Zeesla houdt winterslaap Wachten op vergunning provincie DINSDAG 13 JANUARI 1998 NR 26314 t Fout, helemaal fout. CDA, D66 èn wethouder C. Veer- hoek zijn niet ongenegen om over enkele jaren geld te gaan vragen voor het vervoer per pretbus of pretkar van en naar het transferium Renes- se. Begrijpelijk is het wel. De ex ploitatie van het transferium kost de gemeente 525.000 gul den per jaar. Daar staazi niet veel inkomsten tegenover. Gerekend mag worden op jaarlijks ruim 150.000 gulden uit heffing van parkeergel- den in de Westhoek. Ambte naren suggereren dat er in komsten moeten komen uit huur en pacht, sponsoring en reclame. CDA en D66 opperden giste ren de mogelijkheid om geld - bijvoorbeeld een gulden per rit - te vragen voor het ver voer van en naar het transfe- - rium. Wethouder Veerhoek, die een toekomstig begro tingstekort waarschijnlijk voorziet, staat daar in begin sel niet negatief tegenover. Maar Veerhoek heeft het zelf vaak over push en pull maatregelen', waarbij 'push' staat voor vette parkeerta rieven elders en 'pull' voor verwennerij op het transferi um. Dat laatste gooit Veerhoek met invoering van betaald vervoer grotendeels over boord. Toegegeven: de mooie gebruikscijfers zijn - gezien het eigenbelang van optelier Carlier - mogelijk wat ge charmeerd, maar deson danks kan het transferium Renesse toch niet als een mis lukking worden beschouwd. Er zijn drie transferia in Ne derland. Twee zijn in schoon heid gestorven. Het transferi um in Groningen doet het~ leuk als graszaadkioekerij en op het transferium bij de Are- nA Amsterdam heeft zelfs Marco Bakker zich niet laten zien. Daarom moet Veerhoek op zoek naar serieuze, alterna tieve financieringsmogelijk heden. Want het zou zeer jam mer zijn als het eerste recreatietransferuim van Ne derland flopt. Ook al gebeurt dat pas over vier jaar. Alles gratis is namelijk de kracht van het fenomeen transferi um, zelfs als er een mooi strand achter ligt. ZIERIKZEE - Op de voormalige eilanden rond de Oosterschelde zijn mogelijkheden voor verbetering en uitbreiding van op natuur gerichte vrijetijdsbe steding. Dat blijkt uit een rapport van de begelei dingsgroep natuurgerichte recreatie Oosterschelde. Het rapport is opgesteld met het oog op toekomstige aan wijzing van de Oosterschelde tot Nationaal Park, maar vooruitlopend daarop kan wat de begeleidingscommis sie betreft nu al begonnen worden met het creëren van meer mogelijkheden voor na tuurgerichte recreatie aan de Oosterschelde. Een belangrijk onderdeel van die natuurgerichte recreatie is informatie en educatie. Dat kan via folders en informa tiepanelen, maar ook excur sies en routebeschrijvingen zijn wat dat betreft belangrij ke instrumenten. Genoemd worden boot-, duik-, spit-, en struinexcursies Voor wat betreft de infra structuur wordt gepleit voor het uitbreiden van het aantal fiets-, wandel-, en natuurpa den en trappen op de dijken. Belangrijk daarbij is een goe de bebording. Verder kunnen er volgens de begeleidings commissie meer kijk- en ob servatiehutten gerealiseerd worden en bestaande (kijk)schermen of matten ver vangen. Geconcentreerd Bij dit alles staat voorop dat voorzieningen zoveel moge lijk geconcentreerd moeten worden, dit om te voorkomen dat omringende natuur ver stoord wordt. Wandel 1 en fietspaden moeten zo worden aangelegd dat ze niet tot ver snippering van natuurgebie den leiden. ZIERIKZEE - In verschillende kranten wordt de laatste tijd regelmatig thuiswerk aangeboden. De politie waarschuwt enige voorzienigheid in acht te nemen. Sommige bedrijven verzoe ken in een advertentie even tuele kandidaten een brief te sturen voor nadere infor matie. Wie de brief ver zendt, krijgt een brief terug waarin staat dat thuiswerk eenvoudig en licht adminis tratief werk is, bijvoor beeld het doen van brieven in enveloppen. Men wordt verzocht twintig gulden te storten voor overige infor matie. Wanneer het geld gestort is, ontvangt men een brief waarin staat dat precies hetzelfde gedaan moet wor den, namelijk een adverten tie plaatsen, twintig gulden vragen en dan aanraden het zelfde te doen. Veel mensen voelen zich door deze wijze van thuis werk gedupeerd en hebben geen behoefte aan deze mz- nier van werken. Deze han delwijze is overigens niet direct stiafbaar, daar gebo den worilt wat beloofd is. Aan eer/ aantal gedupeer den is fle twintig gulden overigeas teruggegeven. Bonaf/de Doordat thuiswerkbedrij- ven onaer verschillende na men Werken kan niet direct aangWjeven worden, welke bonafide zijn en welke niet. Van de zijde van de politie worct dan ook gewaar schuwd voor deze thuis- wei^centrales. „Vaak is het betèr in te gaan op die cen trales die eerst duidelijk aangeven welk werk ver richt moet worden en geen géld vragen, of juist geld vragen op een moment dat duidelijk is dat de investe ring ten goede komt van de thuiswerker," aldus de poli tie in ee^ persbericht. ZIERIKZEE - Het Jongeren Advies en informatiebureau besteedt in de maand januari extra aandacht aan het thema 'arbeid, geld en inkomen'. Een thema dat voor jongeren steeds belangrijker wordt. Wie dit jaar examen doet, moet daarna bijvoorbeeld een keuze maken: studeren of werken. Hoe vind je een va kantiebaantje? Wat is het mi- nimunloon? En hoe kom je rond van het geld wat je ver dient wanneer je eenmaal werkt? Met dit soort vragen kunnen jongeren terecht bij het JAIB. Het bureau is te vinden aan het Kerkhof NZ 8 in Zierikzee en is geopend op dinsdag, woensdag en donderdag van 13.30 tot 17.00 uur en op don derdagavond van 19.00 tot 21.00 uur. Het telefoonnum mer is 420 665. INSTALLATIE MIDDELBURG - Mr. W. ter Berg is benoemd tot vice-pre sident bij de Arrondisse mentsrechtbank in Middel burg. Ter Berg wordt in zijn functie geïnstalleerd tijdens een buitengewone zitting van de rechtbank op vrijdag 6 fe bruari om 16.00 uur. De zit ting vindt plaats in het Ge rechtsgebouw aan de Kousteensedijk 2 in Middel burg. Na afloop van de zitting is er gelegenheid mr. Ter Berg geluk te wensen. KOEIENSTAL' MIDDELBURG - Melkvee- houder F. van de Sande uit Nootdorp mag zijn bedrijf aan de Zwanenburgseweg in Nieuwerkerk uitbreiden met een ligboxenstal. De uitbrei ding van de melkveehouderij past niet in het bestemmings plan. Maar de provincie heeft een verklaring van geen be zwaar afgegeven. Dinsdag 13 januari Brouwershaven Vergadering commissie maatschappelijke aangele genheden in het stadhuis. 19.30 uur. Woensdag 14 januari Kreaclub SKW De Lichtboei. MFC. 13.30 tot 15.30 uur. Bijeenkomst ouderen NCVB. Hervormd kerkcentrum. 14.30 uur. Borstvoedingsinformatie avond. Mastgatstraat 90. 20.00 uur. Burgh Bingomiddag ouderensoos. De Koebel. 14.30 uur. Brouwershaven Poortershof, recreatiezaal. Bingo. 14.00 uur. Bruinisse Bijeenkomst soos Huize Ge zelligheid. Verenigingsge bouw, 14.30 uur. Donderdag 15 januari Zierikzee Start cursus sacrale dans. MFC. 19.45 uur. Begin cursus kunstgeschiede nis. De Driehoek. 20.00 tot 22.00 uur. Sirjansland Vergadering Reformatorisch Kontakt. Grote zaal Her vormde kerk. 19.45 uur. Vrijdag 16 januari Zierikzee Cabaretier Mare Scheepma ker met 'Struisvogel ont hoofd'. Brogum. 20.30 uur. Renesse Officiële opening nieuwe kantoor VVV Schouwse Kust. Zeeanemoonwëg. 16.00 uur. Dreischor Bloemschikles door Liesbeth Giltay. Molenweg 15. 19.30 tot 21.30 uur. Ouwerkerk Workshop vogelvoedertaart. Boerderij De Stelle, Stelweg 3. 9.30 uur. Oosterland Jaarvergadering SGP-Stu- dievereniging Schouwen- Duiveland. Consistorie Gere formeerde Gemeente. 19.45 uur. Zaterdag 17 januari Zierikzee 'Het doorgezaagde weesmeis je' door Theater Kwark. Bro gum, 14.00 uur. N ieu w j aarsb ij eenkomst ANBO-afdeling Schouwen- Duiveland. Theaterzaal Theater Mondragon. 14.00 uur. Muziekavond in Nieuwe Kerk m.m.v. jongerenkoor Con Amore uit Melissant. 19.45 uur. Burgh-Haamstede Concert Surrender in jonge rencentrum Big S. 22.00 uur. Haamstede Concert Suitcase full of blues. Muziekcafé Branden*- burgh. 21.00 uur. Brouwershaven Hobby- en creatiefbeurs. Tonnenmagazijn. 10.00 tot 15.30 uur. Zonnemaire Nieuwjaarsborrel voor buurtbewoners. Restaurant De Gele Hoed. Van 16.00 tot 17.30 uur. Bruinisse Vogelruilbeurs De Nachte gaal. Clubgebouw Molenweg. 10.00-12.00 uur. Zondag 18 januari Haamstede Meditatieve gebedsdienst m.m.v. Taizé-zanggroep. Ge reformeerde kerk. 19.00 uur. Maandag 19 januari Zierikzee Nieuwjaarsbijeenkomst On dernemerskring Schouwen- Duiveland. Mondragon 17.00- 19.00 uur. Lezing over edelsteenthera pie door Ineke Zwol in het kerkcentrum achter de Gast- huiskerk. 20.00 uur. Dinsdag 20 januari Burgh-Haamstede Hoorzitting voorontwerp-be stemmingsplan Burgh. Sport- en recreatiecentrum Westerschouwen. 19.30 uur. Nieuwerkerk Jaarvergadering van de NBvP afdeling Duiveland in het dorpshuis. 19.30 uur. Woensdag 21 januari Zierikzee Begin cursus striptekenen kinderen 8 tot 13 jaar. Multifunctioneel centrum. 13.30 tot 15.00 uur. ZIERIKZEE - Wethouder Ruimtelijk Ordening C. Veerhoek is gisteravond stevig in aanvaring geko men met het CDA en zijn eigen partij de VVD. Een aangetekende brief aan de gemeenteraad over laak baar handelen bij een bouwaanvraag heeft de raad nooit bereikt. „Volgens de gemeentewet dient een dergelijke brief ter stond aan de raad te worden overhandigd. Als dat niet kan, dient de burgemeester uitleg te geven. Ook dat is niet gebeurd. Ik wil op zeer korte termijn uitsluitsel. Ik vind het bijzonder laakbaar dat een burger, zelfs met be hulp van een advocaat niet kan doordringen tot zijn ge meentebestuur," aldus een verbolgen R. van der Wekken van het CDA. Het gaat om de aanvraag van een bouwvergunning van H. van de Have uit Kerkwerve. Zijn huis is als gevolg van de watersnoodramramp van 1953 verzakt. Hij wil het slo pen en opnieuw bouwen. In formeel heeft van der Wek ken vernomen dat vervangende nieuwbouw aan de Taaijersweg niet is toege staan. Volgen hem laat het be stemmingsplan dat echter wel degelijk toe. Maar het meest kwalijke vindt Van der Wekken dat de aanvraag al dateert van 14 maart 1997 en er nog steeds geen antwoord op is. Op 31 oktober liet Van de Have een aangetekende brief aan de raad bezorgen op het gemeen tehuis. Ook hierop is nog geen antwoord. „Die brief is voor advies naar bureau Rothuizen en komt binnen veertien dagen op de agenda van B&W. U vindt hem in maart als ingekomen stuk op de agenda," verdedig de Veerhoek. Maar daar nam Van der Wekken geen genoe gen mee. Hij kreeg bijval van WD-fractieleider J. Geleijn- se, die de brief 29 januari op de raadsagenda wil zien. 'Vanzelfsprekend' „Dat is vanzelfsprekend," poogde Veerhoek de zaak te sussen. „Dat is helemaal niet vanzelfsprekend, want dan hadden we hem allang ge had," reageerde Geleijnse ve nijnig. „Woensdag moet het spul op tafel," vond van der Wekken, maar dat achtte Veerhoek volstrekt onmoge lijk. Van der Wekken, nu echt boos: „De kwestie speelt nu al driekwart jaar en nu gaat u vertellen dat u nog twee maanden nodig hebt voor ad vies? U krijgt hiervoor een volslagen onvoldoende." VEERE - De zeesla, die regelmatig massaal opduikt in het Veerse Meer, overwintert begraven in de bo dem. Zwanen en ganzen spitten het wier waarschijn lijk onder tijdens het zoeken naar voedsel onder wa ter. pen die in de Zeeuwse wate ren algemeen zijn. In het Veerse Meer echter, waar zee sla zo uitbundig groeit dat het vaak voor overlast zorgt, heb ben de onderzoekers nooit kiemplantjes kunnen vinden. Het was dus een raadsel, hoe de wieren hier ieder jaar weer in groten getale konden op duiken. Dit raadsel is inmid dels door Kamermans en Mal ta opgelost. De zeesla in het Veerse meer is niet éénjarig, zoals aangenomen werd, maar kan overwinteren, be graven in de bodem. Dat concluderen de onderzoe kers P. Kamermans en E. J. Malta van het Nederlands In stituut voor Oecologisch On derzoek in Yerseke. Zeesla is altijd beschouwd als een één jarige plant, die zich ieder jaar opnieuw moet voortplan ten door middel van sporen. Uit deze sporen ontstaan in het voorjaar kiemplantjes, die vastgehecht zitten op een hard oppervlak zoals een mossel of steen. Als de zeesla groter wordt, laat het los van de ondergrond en vormt de karakteristieke groene flap- Wethouder C. Veerhoek en de partijen CDA en D66 willen onderzoeken of voor het veevoer van en naar het transferium geld kan worden gevraagd. Gratis vervoer, zoals dit plaatje illustreert, is dan voorbij. (Foto: Marieke Mandemaker) ZIERIKZEE - Op aangeven van het CDA en D66 gaat wethouder C. Veerhoek bekijken of het mogelijk is om op termijn een ritprijs te vragen voor vervoer van en naar het transferium. Het CDA vindt dat dit over vier jaar kan als het contract met het rijk is afgelo pen. Tijdens de raadscommissie Ruimtelijke Ordening en Eco nomische Zaken werd gister avond een ritprijs van één gulden genoemd. J. van der Veer (D66): „Volgens de cij fers maken 250.000 mensen gebruik van het vervoer van en naar het transferium. Als je van iedereen één gulden vraagt, heb je de kosten van het hele natransport eruit." Veerhoek had hier wel oren naar. „Ik heb daar ook wel over nagedacht. Maar deze vraag is in de enquête stom weg niet gesteld. Men gaat er- heel Nederlands - gewoon van uit dat het vervoer gratis is. Maar ik wil dat deze zomer wel eens doen. Ik wil wel eens zien wat de consequentie is als je er geld voor vraagt." Het gratis parkeren aan de Brouwersdam en het laatste stukje van de Ramp weg ter hoogte van de Nieuwe Weg blijft een doorn in het oog van politiek en college. Mede hierdoor maakte slechts twee procent van de strandgangers gebruik van buslijn vijf van af het transferium- Voorstel van het college luidt dan ook om die lijn maar op te heffen. Maar daar wilde de commissie niet van weten. „Maak een bestek mèt en een tje zónder lijn vijf," stelde J. Geleijnse (VVD) voor. Een meerderheid kon zich hierin vinden, waarna Veerhoek niets anders restte dan dit voorstel over te nemen. Voor een kleine 270.000 gul den heeft Carlier uit Middel burg afgelopen zomer het transport verzorgd. Voor ko mend seizoen wil het college opnieuw laten inschrijven voor deze klus. Offertes mo gen iets hoger uitvallen, want er is - in tegenstelling tot vo rig jaar - een bedrag van 12.000 gulden gereserveerd voor bewaking. Burgh-Haamstede Een meerderheid van de com missie wil verder dat het col lege onderzoekt of ook Burgh-Haamstede en Wester schouwen kunnen profiteren van de zegeningen van het transferium. Een buslijn naar deze kernen en bijbehorende stranden is uitgesloten. Als een toerist uit Haamstede naar het transferium gaat rij den en vervolgens de bus neemt naar Westerschouwen, schiet het transferium zijn doel - terugdringen autoge bruik - voorbij. Maar een mi ni-transferium bij de brand weerkazerne in Haamstede is volgens Veerhoek misschien zo gek nog niet. Hij laat de zaak onderzoeken. RPF-raadslid J. Roukema wierp de vraag op of het nu nodig is dat een groot deel van het natransport door de kern van Renesse gaat, want daar is het al zo druk. Veer hoek antwoordde dat ook de koffiedrinkers op moeten kunnen stappen en liet ook de belangen van de Renesser middenstand meewegen. Maar de wethouder toonde zich uiteindelijk niet ongene gen om de lijnen enigszins te verleggen. Maar dan zo dat toch een stukje Renesse wordt meegepikt. Hoorzitting Volgens inspreker C. Dogger van hotel De Zeeuwse Stro men en ook volgens verschil lende commissieleden had het transferium gisteravond nog niet mogen worden geëvalu eerd. De stuurgroep, waarin de belangengroeperingen zijn vertegenwoordigd en ook de bevolking heeft die kans nog niet gehad. Dogger, de VVD, het CDA en D66 vonden dat dit eerst dient te gebeuren. Veerhoek deed de toezegging later een hoorzitting te orga niseren en de stuurgroep bij een te roepen, maar drong er op aan om in elk geval het na transport te behandelen. Dit om vervoersbedrijven enkele maanden de tijd te geven om voor personele en materiële inzet te kunnen zorgen. Zie Commentaar elders op de ze pagina. RENESSE - De slotgracht rond Slot Moermond is dringend toe aan een schoonmaakbeurt. Dat gebeurt echter later dan aanvankelijk gepland, want naast vergunning van gemeente en waterschap moet ook de provincie daar toestemming voor verlenen en dat wist de Stichting Slot Moermond niet. Inmiddels is de voorgenomen schoonmaakbeurt van de gracht ter elfder ure aange meld bij de provincie en is verzocht er in het kader van de Natuurbeschermingswet toestemming voor te verle nen. De vergunningsprocedu re zal zeker ruim tweeënhal ve maand in beslag nemen. De slotgracht moet worden uitgezogen. Rottende blade ren en gebrek aan zuurstof in het water veroorzaken een zwavelachtige stank. De boombladeren, die in het wa ter vallen, verteren slechts zeer langzaam ten gevolge van het zuurstofgebrek. Gas ten van party's en congressen in Slot Moermond klagen al enige tijd over de stank van rotte eieren uit de gracht. Waterschap- Zeeuwse Eilan den wijt de problemen ook aan de aanwezigheid van coli- bacterie, mogelijk afkomstig van eenden. Het vrijkomende slib zou, normaliter op de kant worden verspreid, maar gelet op de natuurwaarden van het gebied is ervoor geko zen om dit op een belendend perceel, eigendom van de stichting, in een depot te brengen.. Na ontwatering zal het materiaal over het land verspreid en omgeploegd worden. Voor het ontwateren en in de pot brengen van het gebag gerde materiaal is in principe ook een vergunning op grond van de Wet milieubeheer ver eist. Hierbij zijn de aard en hoeveelheid van het materi aal, alsmede de duur van het ontwateren bepalend. De pro vincie heeft aangegeven dat bij een verblijftijd van min der dan zes maanden eventu eel aan de vergunningsplicht kan worden voorbijgegaan. De Stichtng Slot Moermond heeft daarop toegezegd, dat het materiaal niet langer dan vier maandèn in het depot zal blijven. Desnoods zal gefor ceerd, dat wil zeggen met drainage worden ontwaterd. Maandagmorgen werden door de politie op de Weg naar De Val en de Lange Blokweg bij Zie rikzee uitgebreide verkeerscontroles uitge voerd. Tijdens de controle op de Weg naar De Val werd één bestuurder betrapt op rijden on der invloed. Zeven keer werd proces-verbaal opgemaakt wegens het niet dragen van de au togordel. Eén automobilist kreeg 'een boete voor het rijden in een niet APK-goedgekeurde auto en een ander werd betrapt op het rijden zonder geldig rijbewijs. Tijdens de controle aan de Lange Blokweg werden drie automobi listen bekeurd wegens het niet dragen van de autogordel. (Foto: Marijke Folkertsma)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 3