Weer spanning Irak en VS Milieubeperkingen zijn voor Schiphol van de baan Kwart jongeren klaagt over geweld op school Korte gijzelingsactie in gebouw Japanse beurs Sterrenwacht door gift even uit de gevarenzone Vierhonderd doden bij slachting in Algerije De IdeALISTEN pleiten voor mildere straffen Betogingen in Jakarta voor oppositieleidster Rapport van Onderwijstelefoon Paniek onder handelaars WATERSTANDEN Inspectieteam niet toegelaten tot wapeninstallatie Toch 400.00 starts in nieuw gebruiksplan Politieke idealen van Loesje Megawati moet Suharto opvolgen 1997 goed bioscoop jaar Uitvinder bubble gum overleden ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE UTRECHT (ANP) - Bijna een kwart van de scholie ren die de afgelopen twee jaar de Onderwijstelefoon (0800-1608) hebben gebeld, klaagt over geweld op school. In 25 procent van de gevallen is de dader vangeweld de leerkracht, maar meestal gaat het om geweld door me deleerlingen. Dat blijkt uit het rapport Scholieren bellen Onderwijs telefoon. De grootste klacht van de scholieren is overigens dat niemand op school naar hen luistert, hen begrijpt of hulp biedt bij de oplossing van hun probleem. De Onderwijstelefoon is bij scholieren tamelijk onbe kend. Ongeveer 600 van de bellers, op een totaal van 4000 gesprekken, waren leerlin gen. De lijn wordt meer ge bruikt door ouders en leer krachten. Staatssecretaris Netelenbos (Onderwijs) is een publici teitscampagne op de radio be gonnen om de Onderwijstele foon meer bekendheid te geven, met name bij de scho lieren. TOKIO (RTR/AFP) - Het gebouw van de effecten beurs in Tokio is dinsdag het toneel geweest van een gijzelingsactie. Kort na het middaguur ver scheen een man bij de receptie op de veertiende verdieping, waar hij een onderhoud vroeg met Masahiro Abe, een verte genwoordiger van het Japan se ministerie van-Financiën. Toen Abe verscheen, trok de bezoeker een vuurwapen en nam hij de functionaris in gij zeling. Hij eiste dat de aande lenhandel werd stopgezet en dat Japans minister van Fi nanciën, Hiroshi Mitsuzuka, naar het beursgebouw zou ko men. Geen van beide eisen werd ingewilligd. De politie wist na vijf uur een einde te maken aan de gijze lingsactie. De gijzelhouder is een 41-jarige man met de naam Tesuo Itagaki. Hij is lid van de extreem-rechtse groe pering Daihikai (de groep van het grote verdriet) en aanhan ger van de rechtse activist Shusuke Nomura. Nomura pleegde in 1993 zelfmoord in een kantoor van het media concern Asahi, nadat hij in een cartoon in een van de bla den van dat concern belache lijk was gemaakt. Ondanks de gijzeling ging de handel op de beursvloer dins dag gewoon door. De hande laren werden officieel niet op de hoogte gesteld van de ac tie, maar kregen het nieuws door via hun beeldschermen, waarna er even paniek uit brak. Toen de handel op de normale tijd was beëindigd en de handelaren het gebouw hadden verfaten, zette de po litie het pand af. HOEVEN (ANP) - Sterrenwacht Simon Stevin in het Brabantse Hoeven is even uit de gevarenzone. Een dreigend faillissement is dankzij een donatatie van 11.000 gulden afgewend. Het geld is op tafel gelegd door directeur H. Breukho ven van Free Record Shop. De sterrenwacht is daarmee echter nog niet definitief van de ondergang gered, aldus di recteur K. Vaartjes. Het is niet uitgesloten dat een ande re schuldeiser alsnog naar de rechter stapt. Bovendien is er de afgelopen jaren sprake van een structureel tekort van ongeveer anderhalve ton per jaar. In het verleden is dat probleem opgelost door onder meer een hypotheek te nemen op het gebouw. Momenteel bezoeken jaar lijks ongeveer 20.000 mensen de sterrenwacht. Zelfs als dat aantal verdubbelt, blijft het financieel gezien kantje boord, aldus Vaartjes. Hij wil de accommodatie daarom ook gaan verhuren voor congressen en dergelij ke. „We hebben een prachtig au ditorium dat daarvoor heel geschikt is. Met name in de winter, als het hier erg rustig is, zou dat een goede oplos sing zijn", aldus de directeur van de sterrenwacht. ALGIERS (RTR) - Het bloedbad zondag in het Alge rijnse dorp Sidi-Hammed heeft aan ongeveer vier honderd mensen het leven gekost. Dat melden de onafhankelij ke Algerijnse dagbladen Li- berté en El Watan dinsdag op gezag van getuigen en welin gelichte bronnen. De krant La Tribune vernam uit zie kenhuizen dat er 256 doden zijn. De eerste officiële be richten maakten aanvanke lijk melding van 103 doden en zeventig gewonden. Het nieuws van het bloedbad be reikte pas maandag de bui tenwereld. Tientallen gewa pende mannen vielen zondag avond het dorpje Sidi-Ham med, even ten zuiden van Al giers, binnen. De daders lieten een bom in het café ontploffen en ver moordden de mensen die naar buiten vluchtten. Daarna wa ren de vrouwen en de kinde ren aan de beurt, aldus een ooggetuige. Tijden cn standen volgens getijdetabel Hydro-meteocentrum Zeeland t.o.v. NAP Datum Hoogwater Laagwater tijd stand tijd stand ZIERIKZEE 14 jan. 04.40 165 10.40 -147 17.00 177 22.45 -120 IS jan. 05.15 164 11.20 -150 17.40 174 23.20 -117 ROOMPOT BUITEN 14 jan. 02.50 170 09.05 -151 15.10 185 21.20 -125 IS jan. 03.30 169 09.45 -152 15.45 182 22.00 -120 BRUINISSE I4 jan. 05.10 180 10.30 -156 17.30 191 22.45 -129 IS jan. 05.50 176 11.10 -158 18.05 184 23.20 -128 WEMELDINGE 14 jan. 04.40 190 10.40 -163 17.00 201 22.50 -137 15 jan. 05.20 189 11.20 -165 17.35 197 23.25 -134 Springtij: 14 januari Actuele informatie over afwijkingen 06-9771 BAGDAD (RTR/AFP) - Irak heeft een Amerikaanse inspectieteam van de Verenigde Naties dinsdag belet zijn werk te doen. Daarop gaven de Amerikanen hun poging de wapeninstallatie binnen te gaan op, aldus de leider van het team Scott Ritter. „Helaas heeft de Iraakse re gering besloten geen functio narissen te sturen wiens werk het zou zijn onze inspectiet aak te vergemakkelijken", aldus Ritter. Hij stelde vast dat Irak hiermee in strijd handelt van de resoluties van de VN-Veiligheidsraad. Het Iraakse verbod blijft van kracht totdat het team van Ritter een „meer evenwichti ge samenstelling" heeft, al dus de autoriteiten in Bag dad. Andere inspectieteams gingen wel gewoon aan de slag. De inspecteurs van de VN- ontwapeningscommissie Unscom waren het afgelopen weekeinde in Irak aangeko men. Irak maakte toen met een bezwaar tegen de groep die bestaat uit negen Ameri kanen, vijf Britten, een Rus en een Australiër. Bagdad beschuldigt Ritter, een oud-commandant van de mariniers, er al geruime tijd van een Amerikaanse spion te zijn. Een Iraakse krant noemde hem dinsdag „een hy ena in dienst van de Ameri kaanse inlichtingendienst". De VS en de VN hebben Bag dad echter laten weten dat het aan Unscom is om te bepa len hoe de teams worden sa mengesteld. Ritter heeft Uns- com-hoofd Richard Butler op de hoogte gebracht en wacht op instructies. De Amerikaanse president Clinton eiste maandagavond van de Veiligheidsraad een harde houding jegens Irak als het Amerikanen van de in spectieteams uitsluit. Vol gens Clinton is het niet de Iraakse president Hussein die over de samenstelling van de inspectieteams dient te be slissen. Clinton verwacht van de VN-raad krachtige en pas sende maatregelen. VN-secretaris-generaal An nan waarschuwde Bagdad maandag geen „voorbarige" actie te ondernemen voordat de chef van de VN-ontwape- ningsmissie Unscom, Richard Butler, volgende week een bezoek brengt aan Irak. pn- danks het Iraakse verbod wil len de VN volgens Annan ge woon doorgaan met hun inspecties van massavernieti gingswapens. Volgens VN-woordwoerder Fred Eckhard is Butler bezig met het opstellen van een brief aan de VN-Veiligheids raad over het jongste Iraakse besluit. Bij eerdere gelegen heden dreigde de raad met harde maatregelen, mocht Irak zijn verplichtingen krachtens het bestand van na de tweede Golfoorlog niet na leven. Rusland Eind vorig jaar moesten in specteurs het land verlaten omdat Bagdad de Amerika nen belette de wapeninstalla ties binnen te gaan. Pas na tussenkomst van Rusland kon het werk worden hervat. Als de geluidszones iets amder worden gehanteerd kunnen op de luchthaven Schiphol toch de geplande 400.000 starts en landingen worden gemaakt. (Foto: Aerophoto Schiphol) SCHIPHOL (ANP) - De beperkingen die de lucht haven Schiphol dit jaar wilde doorvoeren op het vliegverkeer zijn vermoedelijk van de baan. Dat is het gevolg van een nieuw gebruiksplan dat de luchthaven aan minister Jorritsma van Verkeer en Waterstaat heeft gestuurd. De luchthavendirectie denkt dit jaar toch 400.000 starts en landingen te kunnenverwer- ken, als de geluidszones op een andere manier worden, gehanteerd. Een adviescom missie onder leiding van be stuurskundige R. in 't Veld heeft hierover onlangs een rapport uitgebracht aan mi nister Jorritsma. In een eerder gebruiksplan, dat Schiphol in november aan de minister stuurde, stond dat het aantal vluch ten dit jaar beperkt zou moe- ten blijven tot 360.000, 40.000 minder dan de luchtvaart maatschappijen zelf aan vroegen. Schiphol zag zich bij de pre sentatie van het eerste ge bruiksplan voor dit jaar ge noodzaakt een rem te zetten op de groei van de luchtha ven. Bij een aantal meetpun ten in onbewoond gebied dreigde anders een over schrijding van het wettelijk toegestane geluidsniveau. De beperkingen van het aan tal vluchten zouden vooral de Nederlandse luchtvaart maatschappijen treffen. In het herziene plan van Schiphol zal op zes van de in totaal 235 meetpunten rond de luchthaven de maximale geluidsbelasting worden overschreden. Twee meet punten bevinden zich in een weiland tussen Aalsmeer en De Kwakel, twee op en pal' naast het verkeerskooppunt Badhoevedorp en de laatste twee liggen aan de Ring vaart, vlak naast Schiphol. Het aantal woningen dat ernstige geluidsoverlast on dervindt, zal stijgen van 8600 in het huidige gebruiks plan tot 9300 in de nieuwe versie. Ook in het bijgestel de plan blijft het aantal wo ningen dat geluidhinder on dervindt nog een flink stuk beneden het wettelijke maximum van 15.100. Schiphol zal het strikte nachtregime, dat vorig jaar van kracht werd, onvermin derd voortzetten. Dat bete kent dat er dit jaar 16,7 pro cent minder nachtvluchten zullen zijn dan vorig jaar. Minister Jorritsma zal nu moeten beoordelen of het nieuwe gebruiksplan wat Haar betreft in overeenstem ming is met de wettelijke ge- luidsregels die Schiphol zijn opgelegd. De nationale luchthaven zit de komende jaren klem tus sen de geluidscontouren en de steeds maar doorgaande froei van de luchtvaart. Xn 003, als naar verwachting de vijfde baan gereed zal zijn, krijgt Schiphol weer meer ruimte. De afgelopen maanden is er een sterke lobby op gang ge komen om Schiphol de ko mende jaren toch wat meer ruimte te geven. Bedrijfsle ven, luchtvaartmaatschap pijen en anderen vreesden voor grote en blijvende eco nomische schade voor ons land als Schiphol een aantal jaren pas op de plaats zou moeten maken. ARNHEM (ANP) - De nieuwe politieke partij IdeALISTEN pleit voor minder strenge straffen. Volgens partijleider J. Verschure uit Arnhem is dit geluid noodzakelijk nu door gebeurtenissen als de rellen in Groningen en het toenemend ge weld op straat steeds meer mensen juist voor zwaardere straffen en zelfs de doodstraf zijn. IdeALISTEN is voortgeko men uit Loesje, de Arnhem se beweging die door opval lende posters mensen aan het denken wil zetten. Ver schure was een van de op richters van Loesje. Loesje deed al eerder mee aan de Kamerverkiezingen en haalde toen opmerkelijk veel stemmen, maar niet voldoende voor een Kamer zetel. IdeALISTEN is seri eus van plan een rol te gaan spelen in de politiek. De nieuwe partij vindt dat strengere straffen niets op lossen. Volgens Verschure is in het buitenland gebleken dat een harde aanpak juist meer agressie en geweld in de hand werkt. „De maat schappij draait om geld en commercie en verhardt steeds meer. Dat is een heil loze weg, want door de ver harding zijn steeds zwaar dere straffen nodig. De oplossing is het aanpakken van de oorzaken van de ver harding", zegt Verschure. IdeALISTEN wil een „men selijke en warme omgeving voor iedereen op elk ni veau". Woonwijken moeten veel vriendelijker en avon tuurlijker zijn, zodat er voor jóngeren iets te ont dekken valt. Kant-en-klare wijken nodigen uit tot rond hangen en verveling, vindt de partij. Op scholen moet mededogen en begrip een leidraad zijn. Politici die hebben bezuinigd op jeugd- en jongerenwerk, zijn de enigen die strenge straffen verdienen, aldus het partij program. JAKARTA (RTR) - Kleine groepen studenten zijn dinsdag in de Indonesische hoofdstad Jakarta de straat op gegaan om hun steun te betuigen aan oppo sitieleidster Megawati Sukarnoputri. Megawati had president Su harto zaterdag opgeroepen zich niet voor een zevende ter mijn beschikbaar te stellen als president. Zij zei toen klaar te staan om hem op te volgen. Een groep van enkele tiental len studenten trok naar het gebouw van het parlement met een spandoek waarop stond „Steun Megawati, steun hervormingen". Zij schreeuwden ook leuzen waarin zij hun steun betuig den aan de presidentskandi datuur van de dochter van In- donesië's eerste president Su karno. De politie greep niet Voorwaarden Elders betoogde een kleine groep studenten tegen de har de voorwaarden die het Inter nationaal Monetair Fonds heeft gesteld voor hulp aan de Indonesische economie. AMSTERDAM (ANP) - Voor de bioscopen in ons land was 1997 een uitstekend jaar. Ongeveer 19 miljoen mensen gingen naar de film, zo'n 13 procent meer dan in 1996. Daarmee was 1997 het beste bioscoopjaarsinds 1983. Dit blijkt uit cijfers van de Nederlandse Federatie voor de Cinematografie. De orga nisatie schrijft het succes toe aan flinke investeringen in bioscopen. Veel zalen werden gerenoveerd, uitgebreid of nieuw gebouwd. Ook het gro te aanbod aan films en een uitgekiende marketing heb ben de bezoekersaantallen opgestuwd. Tot de meest bekeken films behoren onder meer Bean, The Lost World, Men in Black, The English Patient en 101 Dalmatiërs. GASLEK ENSCHEDE - De politie heeft met geluidswagens afgelopen nacht tussen één en vier uur honderden Enschedecrs uit de Pathmoswijk gewekt en ver zocht de hoofdkraan van het gas dicht te draaien. Aanlei ding was een niet goed uitge voerde reparatie van een wa terleiding waar gas in zat. Suske en Wiske ''de mompelende mummie1 door Willy Vandersteen Voor ons is ht! roorbo, projtssor, de lerende Óoêtn zullen hun urm op ons hielen tn ub tillen hier gebonden Verwachting Urn zaterdag 17 januari WEERSVOORUITZICHTEN Donderdag Zonneschijn 20% Kans op neerslag 80% Min.temp. 5 graden Mid.temp. 8 graden Windkracht z.west 5 Vrijdag Zonneschijn 20% Kans op neerslag 70% Min.temp. 5 graden Mid.temp. 7 graden Windkracht west 5 Zaterdag Zonneschijn 20% Kans op neerslag 40% Min.temp. 3 graden Mid.temp. 6 graden Windkracht west 5 ZON- EN MAANSTANDEN 14 jan. Zon op 08.42, onder 16.54 Maan op 19.12, onder 09.21 15 jan. Zon op 08.42, onder 16.56 Maan op 20.16, onder 09.51 Laatste kwartier: 20 januari (20.41) HETWEEROVERZICHT DE BILT - Na een aantal prachtige da gen gaan we nu over naar de wissel vallige variant van de winter. Van avond en vannacht is het eerst bewolkt en hier en daar valt een spat je regen. In de loop van de nacht is ook een opklaring mogelijk. Het koelt af tot ongeveer 7 graden en het waait stevig. Morgen overdag hebben we grijs weer en het gaat vrij snel rege nen. Vooral 's middags regent het van tijd tot tijd. Daarbij waait het onstui mig. De zuidwestenwind blaast bo ven land vrij krachtig, 5 bft, aan de kust en op het IJsselmeer hard, mo gelijk stormachtig, 7 tot 8 bft. Het on stuimige en natte weer zet door. Tot en met het weekeinde treffen we re gen en wind. De temperatuur gaat stap voor stap terug naar 6 graden. NEW YORK (ANP) - De uitvinder van de bubble gum, de Amerikaan Wal ter E. Diemer, is op 93-ja- rige leeftijd gestorven. Hij gaat de geschiedenis in als de man die zijn landgenoten leerde kauwgombellen te bla zen. Diemer overleed afgelo pen donderdag in een zie kenhuis in Pennsylvania, aldus de New York Ti mes. Hij werkte als boek houder bij een kauwgom- bedrijf, waar hij in zijn vrije tijd begon te experi menten met een nieuwe soort gom. Dit leverde in 1923 een nieuw soort kauwgom op dat elasti scher en minder plakke rig was dan de gom die de Amerikanen tot dan toe kauwden. Het succes van zijn uit vinding bleek toen hij op één middag in een kruide nierszaak in Philadelphia drie kilo van zijn bubble gum verkocht. Diemer hielp met de marketing door de verkopers te le ren hoe ze bellen moesten blazen om zijn kauwgom aan de man te brengen. Uitgever LnO drukkerij/uitgeverij bv Zierikzee Directie W. O. Deddens Hoofdredacteur A.H.M. van den Nouweland Kantoor Jannewekken 11 4301 HH Zierikzee Postbus 1 4300 AA Zierikzee Telefoon: Algemeen 453535 Redactie 453545 Advertentieverkoop 453540 Fax 453546 Lezersservice (bezorging) De Zierikzeesche Nieuwsbode na 18.00 uur nog niet ontvangen? Bel dan ma t/m vrij 0111 -453538 Tijdens kantooruren van 8.30 tot 17.00 uur Tijdens de avonduren ma di do vr van 18.00 tot 20.00 uur (niet op woensdag) Woonhuisaansluitingen Redactie (na 17.30 uur) 0111-412905 Fotograaf (na 17.30 uur) 0111-414556 Abonnementen Abonnementsprijzen, zoals vermeld op de voorpagina, zijn inclusief 6% BTW. Losse nummers 1,25. Opzeggingen dienen een maand voor het einde van de lopende abonne mentsperiode schriftelijk bij de Zierikzeesche Nieuwsbode gemeld te worden. Inlevertijden advertenties - Maandagkrant vrijdag tot 13.00 uur - Dinsdagkrant maandag lot 11.30 uur - Donderdagkrant woensdag tot 11 30'uur - Vrijdagkrant donderdag tot 11.30 uur Voor fouten ontstaan door telefoni sche of onduidelijk geschreven opdrachten wordt door ons geen verantwoording gedragen. Advertentietarieven Losse mm prijs 78 cent. Kontrakttarieven op aanvraag ..Succesjes" (t/m 4 regels) 7,80 De advertentieprijzen zijn exclusief 17VS%B.T.W

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 2