Asbestklus schuur geklaard ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE ^Uj Handballers Delta Sport in neerwaartse spiraal In Arnemuiden nu al dertien aanhoudingen Beleidsplan Grevelingen binnenkort ter discussie LhO Winst volleyballers MEVO'80 'PARTIJEN KUNNEN EN WILLEN ELKAAR NIET BEGRIJPEN' dé krant van schouwen - duiveland! Hoorzitting en studiedag Botsing in Zierikzee Gepind, maar geld vergeten In de sloot Ondernemingsraad en cliëntenraad staan lijnrecht tegenover bestuur Door Hanse Montage uit Sirjansland 3 BETAALD PARKEREN Horeca-ondernemer: Gemeente verjaagt strandgasten met parkeerbelasting. 4 MUSSENGILDE M. Steenpoorte gehuldigd als Ridder in het mussengilde. 5 VEEHOUDERIJ LTO-raad vreest een slot op de veehouderij in Zeeland. 9 DELTACROSS Oud-Zierikzeeënaar Ramses Bekkenk heerst op het oude nest. Dit nummer bestaat uit 10 pagina's ZIERIKZEE - De handbalploeg- van Nutsspaar- bank/Delta Sport is zondagmiddag tegen de derde nederlaag in vier wedstrijden aangelopen. DWS, de nummer laatst in de poule, was met 28-27 net te sterk. Het was de eerste zege voor DWS. rA Zierikzeese formatie be gon redelijk in de Schiedamse sporthal Groenoord, maar mocht niet al te lang genieten van een minimale voor sprong. Na tien minuten spe len kreeg DWS de wedstrijd onder controle en trok het de partij na enkele plaagstoten van de Zierikzeese opponent, dat DWS in Onderdak ver sloeg, naar zich toe. Volgende week wacht Delta Sport een opgave die vele ma len zwaarder is dan gisteren: EMM. Hoewel Delta Sport dit seizoen al meer verloor dan won, moeten er desalniette min rare dingen gebeuren wil de ploeg niet behouden blij ven voor de tweede divisie C. Degradatie Het eerste team van badmin tonclub Zierikzee kon zater dag in sporthal Onderdak de gradatie niet voorkomen. Tegen BC Spijkenisse verloor de ploeg van trainer William van der Maas met 6-2. Door het verlies speelde Zierikzee slechts een jaar op landelijk niveau en is het 'gedoemd' tot het spelen van districtswed strijden, net als vorig seizoen toen het trouwens kampioen werd. Juichen De volleyballers van WEA/ MEVO'80 konden na een aan tal slechte weken eindelijk weer eens juichen door afge lopen weekeinde van Kan goeroes te winnen. De tegen stander uit Voorschoten was sporadisch bij machte het de Zierikzeese ploeg moeilijk te maken. Bij MEVO'80 vielen maar weinig mensen uit de toon. De komende weken moet het team van trainer Clemens van den Berg vol aan de bak met drie uitwedstrij den. De basketballers van ME- VO'80 leden afgelopen vrij dagavond een nederlaag in Middelburg. Dynamo'80 was met 54-45 een klein beetje be ter. De cadetten uit Schou- wen-Duiveland zetten tegen de leeftijdgenoten van Dyna- mo'70 hun ongeslagen reeks voort, 82-18. Sport op pagina 8 en 9. i Lid algemeen bestuur over problemen Duinoord: Blijf op de hoogte van al het nieuws op Schouwen-Duiveland, met de Zierikzeesche Nieuwsbode en neem een abonnement. JA. ik wil een: MAAND abonnement met automatische afschrijving 19,50 KWARTAAL abonnement met automatische afschrijving 52,50 KWARTAAL abonnement zonder automatische afschrijving 55.00 HALFJAAR abonnement met automatisohe afschrijving 99,00 HALFJAAR abonnement zonder automatische afschrijving ƒ104,00 JAAR abonnement met automatische afschrijving ƒ188,00 JAAR abonnement zonder automatische afschrijving ƒ198,00 Ik ontvang de Zierikzeesche Nieuwsbode de eerste 2 weken gratislt Q PROEF-abonnement 4 weken met automatische afschrijving 10,00 Naam Dhr./mevr Adres Postcode Plaats Telefoon Geb.dalum Handtek. I Bij automatische afschrijving uw I I I J I I I I P~] bank-Zgironummer vermelden: Zend de bon in open envelop zonder postzegel naar Zierikzeesche Nieuwsbode abonnementenadministratie, Antwoordnummer 12.4300 VB Zierikzee. ZIERIKZEESCHE ^NIEUWSBODE MATNUAtTl2 JANUARI 1 998 153e JAARGANG NR 2631 3 WAARIN OPGENOMEN DE ZIERIKZEESCHE COURANT 1 797-1889 Meer arrestaties niet uitgesloten MIDDELBURG - De politie heeft gedurende het weekeinde opnieuw zeven jongeren uit Arnemui den aangehouden als verdachten van de geweld plegingen op Oudejaarsdag. De aangehouden jongeren lopen in leeftijd uiteen van zestien tot negentien jaar oud. Later zal worden be slist of zij al dan niet worden voorgeleid bij de rechter-commissaris in Mid delburg. Ingesloten In totaal zijn nu dertien jon geren uit Arnemuiden aan gehouden. Tien van hen zijn nog ingesloten. Voor de ove rige drie bleek geen grond aanwezig hen langer vast te houden. Ongeveer vijftig jongeren richtten op oudjaar 's mid dags vernielingen aan in hun dorp. De politie trad daartegen op. Vermoedelijk uit rancune viel een groep van zo'n acht jongeren met bivakmutsen 's avonds twee politiemensen met honkbalknuppels aan. De twee dienders moesten be handeld worden in het zie kenhuis en hebben hun werk nog steeds niet kun nen hervatten. Politiewoordvoerder J. Van Mourick sluit meer aanhou dingen niet uit. OUDDORP - Het concept-beleidsplan Grevelingen 1998-2008 zal ter discussie worden gesteld voor ge bruikers en belanghebbenden in een hoorzitting don derdag 16 april in het bezoekerscentrum op de Punt in Ouddorp. Vanaf 20.00 uur kunnen geïn teresseerden op deze locatie terecht. Voor leden van Na tuur- en Recreatieschap de Grevelingen vindt vooraf een studiedag plaats. Deze staat gepland op woensdag 21 janu ari van 10.00 tot 16.00 uur. De vergaderingen van het dage lijks bestuur staan voorlopig gepland op donderdag 29 ja nuari. 11 februari, 24 april, 13 mei, 10 juni, 3 september, 29 oktober en 3 december. De Raad van Bestuur vergadert 11 februari, 2 april,*2 juli en 12 november. Voor gebrui kers en belanghebbenden staat in 1998 nog een tweede vergadering gepland. Deze zal plaatsvinden op donder dag 15 oktober. INBRAKEN SCHARENDIJKE - Een Duit- ser en een Belg hebben dit weekeinde beiden aangifte gedaan van diefstal uit hun auto. De wagens stonden geparkeerd op de duikerspar keerplaats aan de Langen- dijk. Uit de auto's zijn diver se goederen, zoals kleding, papieren, geld en een telefoon meegenomen. ZIERIKZEE - Op de kruising Haringvlietstraat - Grevelin- genstraat botsten vrijdag avond twee personenauto's op elkaar. Een 35-jarige inwoonster van Kerkwerve reed over de Ha ringvlietstraat in de richting van Plan West. .Zij verleende geen voorrang aan een van rechts komende auto die werd bestuurd door een 55-ja- rige vrouw uit Zierikzee. Bei de voertuigen raakten zwaar beschadigd. ZIERIKZEE - Een 39-jarige inwoonster uit Zierikzee heeft bij de politie aangifte gedaan van diefstal van 300 gulden. De vrouw had bij de geldauto maat bij het postkantoor in Zierikzee 300 gulden gepind, maar was vergeten het geld uit de automaat te pakken. Toen zij even later bij de auto maat terugkwam, was het geld verdwenen. De politie stelt een onderzoek in. DREISCHOR - Een 37-jarige inwoonster uit Brouwersha ven had vrijdag haar auto niet geheel onder controle op de Nieuwe Weg in Dreischor. Komende uit Nieuwerkerk raakte zij rechts naast de weg in de sloot. De bestuurster bleef ongedeerd, maar de au to raakte beschadigd. DUUR SLOKJE BRUINISSE - Een 29-jarige inwoonster uit Bruinisse heeft zaterdag een flinke boe te gehad, toen zij zich met een slok teveel als automobiliste in het verkeer begaf. Na aan houding blies zij tijdens een ademanalyse 280 microgram per liter. Dit kwam haar op een boete van 390 gulden te staan. Hommeles in Duinoord BURGH-HAAMSTEDE - Een verstoorde communi catie, een weinig florissante financiële situatie en on enigheid over de contractverlenging van de tijdelijk directeur. De ondernemingsraad en de cliëntenraad van verzorgingscentrum Duinoord in Burgh-Haam- stede staan lijnrecht tegenover het dagelijks en het algemeen bestuur. BRUINISSE - Een grote klus was het niet, maar las tig wel. Vier werknemers van Hanse Montage uit Sir jansland hebben vrijdag het asbest opgeruimd dat vrij was gekomen bij de brand van de teerschuur aan de Molenweg in Bruinisse. Het Bruse herkennings punt aan de N59 brandde op nieuwjaarsochtend ge heel af. Het asbest dat in de schuur was verwerkt, heeft zich in een straal van 150 meter ver spreid. ,,De hoeveelheid as best valt kwantitatief mee. Maar omdat er vuurontwik- keling is geweest, zijn de pla ten in kleine stukjes uit el kaar gespat, geëxplodeerd als het ware. Bovendien stond er op nieuwjaarsdag aardig wat wind. Dat bij elkaar bracht nogal wat werk met zich mee," aldus J. Hanse. Al op nieuwjaarsdag werden de eerste voorbereidingen ge troffen voor de opruimwerk- zaamheden. Het echte werk kon pas beginnen toen alle formaliteiten met opdracht gever Geluk uit Bruinisse waren afgerond. Bovendien moest de mobiele kraan die bij de werkzaamheden werd gebruikt door Hanse Montage gehuurd worden. Maanpakken Vrijdagochtend in alle vroeg te begonnen medewerkers van het Sirjanslandse bedrijf, in de inmiddels bekende 'maanpakken', met het syste matisch aflopen van de omge ving van de schuur. Alle zichtbare stukken asbest wer den verzameld in zakken. Hanse: „Wanneer dat is ge beurd, is negentig procent van het asbest weg. De rest is door stofzuigers verwij derd." Alleen d'e grond met een te ho ge concentratie stof moest worden afgegr^vep. Volgens Hanse zijn hier geen meetme thoden voor, maar wordt dit 'visueel vastgesteld'. ,,Het gaat om het stuk van onge veer honderd vierkante me ter waar de schuur zelf op heeft gestaan. Van die grond wordt ongeveer een laag van vijf centimeter afgegraven. Afvoeren De met asbest verontreinigde grond werd vrijdag door aan nemersbedrijf Wandel uit Nieuwerkerk verzameld en deze zal de grond ook afvoe ren. Donderdag wordt het naar de stortplaats van het Openbaar Lichaam Afval- stoffenopslag Zeeland (OLAZ) in Nieuwdorp ge bracht. De politie is nog steeds bezig met een technisch onderzoek naar de oorzaak van de brand. De vijftig jaar oude schuur werd oorspronkelijk gebruikt voor de opslag van landbouwzaden. Na het in on bruik raken van het gebouw diende het als afspreekpunt en als aanplakplaats voor af fiches. Medewerkers van Hanse Montage uit Sirjansland ruimen het asbest dat vrijkwam bij de brand van de teerschuur aan de Molenweg in Bruinisse. (Foto Marieke Mandemaker) Daerniet gewonnen word, is 't ijdel dat men strijd. %|el Later wat regen HET WEER Wolkenvelden en later op de dag kans op wat regen. Minimumtemperatuur omstreeks 6, middagtemperatuur ongeveer 9 f* Wind zuidelijk, matig, 3 tot 4, langs de 7 kust overdag nu en dan krachtig, 6. Eind december escaleerde de situatie. Toen zowel de cliën tenraad als de ondernemings raad een negatief advies gaf over contractverlenging, met één jaar, van tijdelijk direc teur Berg, dreigde het be stuur met opstappen. In het weekbulletin van de cliënten raad werd zelfs al melding ge maakt dat het bestuur was opgestapt. Voorzitter Roosen van de ondernemingsraad be vestigt dit: „Tijdens die ver gadering heeft het bestuur ge zegd af te zullen treden, maar een schriftelijke bevestiging daarvan hebben we nog niet gehad." Volgens H. Tees voorzitter van het dagelijks bestuur van Duinoord komt die be vestiging er ook niet. „Het bestuur is nog steeds in func tie. We zijn gebleven op ver zoek van het algemeen be stuur." Ook het contract met tijdelijk directeur Berg is inmiddels verlengd. Niet voor een jaar zoals het bestuur aanvanke lijk wilde, maar voor een half jaar. Tees: „De provincie, die een adviserende functie heeft, wilde niet dat er een la cune zou ontstaan. Eind de cember zijn we daarom met de heer Berg mondeling con tractverlenging overeengeko men. Vanwege de feestdagen is dat nog niet op schrift ge steld." De cliëntenraad en de onder nemingsraad voelen zich door dit besluit buitenspel gezet. Roosen: „Wij zijn tegen een contractverlenging vanwege de hoge kosten van een derge lijke functionaris en omdat ons vorig jaar bepaalde din gen zijn voorgehouden, waar niets van terecht is gekomen. Zo zou er bijvoorbeeld taak verlichting op de werkvloer komen, maar het tegendeel is waar." „Ons advies ook was abso luut negatief," bevestigt se cretaris mevrouw Kloos-Van Engelen van de cliëntenraad. „Bovendien hebben we geen enkel vertrouwen meer in het algemeen en dagelijks be stuur en de directie." Tijdelijke man De communicatieproblemen dateren al van begin vorig jaar. De beide raden hebben vanaf januari 1997 al aange drongen op aanstelling van een parttime directeur in plaats van een tijdelijke man. „Omdat dat veel goedkoper is, want Duinoord staat er fi nancieel al niet goed voor," stelt Roosen. Medio 1997 heb ben de raden hun verzoek nog eens herhaald. Volgens Tees is er een simpele reden voor de afwijzing. „Het is nog niet duidelijk hoe de ontwikkelingen op zorgge bied op Schouwen-Duiveland gaan verlopen. Moeten. ,we bijvoorbeeld tot één instel ling komen of niet? In het eer ste kwartaal van dit jaar ho pen we daar meer duidelijkheid over te krijgen. We kunnen en konden daar om geen vacature voor een parttime directeur openen. In de komende maanden moet meer duidelijkheid komen over de toekomst van het verzorgingscentrum. (Foto: Marieke Mandemaker) Want je kunt niet iemand aan stellen als die misschien bin nen een paar maanden weer moet vertrekken." De ondernemingsraad heeft echter meerdere grieven. Zo begrijpt de raad nog steeds niet waarom de fusie met de Corneliastichting niet is doorgegaan en waarom de Raad van Toezicht, die op 1 januari 1998 geïnstalleerd zou worden, er nog niet is. Boven dien kwamen de cliëntenraad en ondernemingsraad in con flict met het bestuur over de overdracht van de aanleun woningen aan woningbouw vereniging Beter Wonen. Roosen: „De raden en het per soneel stonden positief tegen over een fusie-. De verklaring van het dagelijks bestuur over het niet doorgaan zijn al tijd vaag gebleven." Lijmpoging Het algemeen bestuur, dat in afwachting van de komst van een Raad van Toezicht nog slechts uit twee personen be staat, heeft recent nog een po ging ondernomen om beide partijen dichter bij elkaar te brengen. Tevergeefs. Volgens mevrouw M. Hack-Engel van het algemeen bestuur berust alles op één groot misver stand. „Het is een hardnekki ge en moeilijke zaak. Het gaat er om dat partijen elkaar niet kunnen en willen begrij pen." Hoe het verder moet met Duinoord is nog ongewis. Roosen: „We hopen dat de provincie ingrijpt. Die heeft een adviserende taak. Of mis schien zou er alsnog tot een fusie met de Corneliastich ting kunnen worden beslo ten." Tees hoopt dat de komende maanden duidelijkheid zul len brengen. Tijdelijk direc teur Berg wilde dit weekein de niet reageren.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 1