Bebouwde kom verkeersluw Zierikzeese oud-wethouder voorzitter Stichting Renesse Verhaal hondje bleek verzonnen ZÏERIKZEESCHE M NIEUWSBODE M b reisburo von oeveren Het is volop zomer bij Van Oeveren Startnotitie integraal verkeers-en vervoersplan Verkiezingen in maart Nog niet veel kandidaten voor zetel in waterschap Twee aanhoudingen Arnemuiden L. van Gastel volgt C. Veerhoek op Oplichters actief in Sommelsdijk Flessentrekker leurt met advertenties Gewonde op rotonde Nieuw tehuis voor Rocky WORDT DE GEMEENTE NA AUTOLUWOOKAUTOSCHUW? dé krant van schouwen - duiveland! ZIERIKZEESCHE ^OOELBO^ CG 9 JANUARI 1998 153e JAARGANG NR 26312 WAARIN OPGENOMEN DE ZIERIKZEESCHE COURANT 1 797-1889 Het is nu tijd om uw vakantie te boeken bij: Dam 3 - Zierikzee - Telefoon 0111-451000 ZIERIKZEE - Tweederde deel van alle wegen binnen de bebouwde kommen op Schouwen-Duiveland kan worden beschouwd als verkeersluw gebied. In prin cipe is het gewenst dat op alle wegen binnen de be bouwde kom een maximum snelheid van 30 km/uur wordt ingevoerd. Een wijziging van de maximum snelheid alleen is echter niet voldoende. Er zijn ook aanvullende maatregelen noodzakelijk. Dat staat in de startnotitie In tegraal verkeers- en vervoers plan Schouwen-Duiveland. Het college van B&W heeft in gestemd met uitgangspunten en doelstellingen van deze startnotitie, opgesteld door de beleidsambtenaar verkeer van de gemeente. De verkeersbelasting op Schouwen-Duiveland is de laatste tien jaar zodanig toe genomen, dat periodiek in be paalde gebieden sprake is van een onaanvaardbare aan tasting van het woon- en ver- blijfsklimaat. Dit in hoofd zaak als gevolg van de Midden-Zeeland route en doorgaand noord-zuid ver keer (N57 en N59) alsmede als gevolg van de recreatie-ont wikkelingen. Ten einde greep te krijgen op deze ontwikkelingen is een sturend integraal beleid ver eist. In principe betekent dit, dat de infrastructuur op Schouwen-Duiveland niet wordt 'opgehangen' aan de ontwikkelingen, maar dat de ontwikkelingen slechts kun nen plaatsvinden als ze geba seerd worden op een planolo gische visie. Bouwstenen In de startnotitie wordt voor gesteld het mobiliteitsscena rio van de voormalige ge meente Westerschouwen, de rapportage 'Wegenstructuur Schouwen-Duiveland anno 1995 en het verkeersstruc- tuurplan, parkeerbeleidsplan en een verkeersveiligheids- plan van de voormalige ge meente Zierikzee als bouw stenen voor het nieuw op te stellen plan te benutten. Onderscheid tussen verkeer sluwe gebieden (erfontslui- tingswegen) en verkeersaders (stroomwegen en gebiedsont- sluitingswegen) wordt van belang geacht. ,,In verkeer sluwe gebieden neemt de overlast van autoverkeer af, terwijl fietsers en voetgan gers gemakkelijker en veili ger hun weg vinden. Door een goede inrichting van de stroom- en gebiedsontslui- tingswegen stroomt het auto verkeer sneller door, wat de bereikbaarheid vergroot," al dus de startnotitie. Het tot dusver gevoerde par keerbeleid wordt, met uitzon dering van dat in de West hoek, als een 'volgend beleid' omschreven. Dat wil zeggen een beleid afgestemd op het inspelen op parkeerbehoefte van de autogebruiker. Nieuw beleid zal gericht moeten zijn op beheersing, sturing en, waar gewenst, vermindering van de (recreatieve) automo biliteit. Verwacht wordt dat het.ge bruik van openbaar vervoer zal toenemen als dit func tioneler, aangenamer en/of goedkoper wordt. Het func tioneren van het natransport Tweederde van alle wegen binnen de bebouwde kommen op Schouwen-Duiveland kan beschouwd worden als autoluw gebied. (foto: Joop van Houdt) van het transferium en de zomerbus zijn daar, volgens de startnotitie, voorbeelden van. Geadviseerd wordt dan ook in het integrale plan voor Schouwen-Duiveland ruim aandacht te besteden aan de verbetering en uitbreiding van het openbaar vervoer. In het plan dienen ook de moge lijkheden voor locaties van nieuwe transferia te worden meegenomen. Naast openbaar vervoer dient ook het fietsverkeer ruime aandacht te krijgen in het plan. „Voor Schouwen-Dui veland dient er gestreefd te worden naar een fijnmazig fietspadennet waarin con frontaties met andere catego rieën weggebruikers zoveel mogelijk worden vermeden. Waar confrontatie onvermij delijk is, dient de veiligheid te worden gewaarborgd door middel van verkeerslichte ninstallaties en fietsvriende- lijke oversteken," zo geeft de startnotitie aan. In de structuurvisie Schou wen-Duiveland wordt ten aanzien van verkeer en ver voer een toekomstvisie opge nomen. De beleidsambtenaar verkeer acht het van belang, dat die toekomstvisie in het Integraal verkeers- en ver voersplan vertaald wordt naar een meer verfijnd en concreet beleid. Om betrokken belangengroë- pen straks 'mee te krijgen' met het realiseren van het plan, wordt geadviseerd de totale bevolking uitputtend te informeren om iedereen van de logica en de noodzaak van de te nemen maatregelen te overtuigen. GOES - Het aantal mensen op Schouwen-Duive land dat zich verkiesbaar stelt voor een zetel in bestuur van het Waterschap Zeeuwse Eilanden blijft achter bij de verwachtingen. Tot nu toe hebben 22 men sen een inschrijvingsformu lier aangevraagd bij het hoofdkantoor van het wa terschap in Goes. Van hen zijn er elf verkiesbaar in de categorie ingezetenen, vier in de categorie onbebouwd, vijf in gebouwd en twee bij bedrijfsgebouwd. Per cate gorie kan uiteindelijk slechts één persoon in het waterschapsbestuur wor den gekozen. Overigens kunnen kandida ten tot 19 januari nog aan meldingsformulieren op vragen. Op 20 januari moeten deze ingeleverd worden bij het waterschap. De verkiezingen worden gehouden op 4 maart. Op Schouwen-Duiveland ko men dan 29 stemlokalen. Informatie-avonden De vier informatieavonden die het waterschap over de verkiezingen heeft gehou den, zijn goed bezocht. Ruim zestig mensen uit heel Zeeland lieten zich eind de cember en begin januari voorlichten. In totaal zijn er in Zeeland 130 inschrijffor mulieren aangevraagd. GNOSIS VLISSINGEN - De Interna tionale School van het Gou den Rozenkruis geeft vanaf maandag 19 januari in het Theo van Doesburgcentrum in Vlissingen een cursus over de Universele Gnosis. In twaalf bijeenkomsten wor den de verschillende aspecten van de Gnostieke arbeid be licht. Aan de orde komen on der meer: fundamentele zelf kennis. de illusie van de persoonlijkheid, de tweevou digheid van de mens en de universele leer. De aanvang is om 20.00 uur. Voor nadere inlichtingen of aanmelding: telefoon 023-5323850. AANLEG WEGEN AXEL - Tussen het kruispunt Zwartenhoek en Drieschou- wen - ten zuiden van Axel - wordt maandag 19 januari be gonnen met de aanleg van een parallel- en een insteekweg langs de N258. Als de weer somstandigheden meezitten, wordt het karwei begin juni afgerond. Overlast wordt verwacht van in- en uitvoe- gend werkverkeer. ARNEMUIDEN - De politie heeft opnieuw twee aanhou dingen verricht naar aanlei ding van de rellen tijdens ou dejaarsnacht in Arnemuiden. Het gaat om twee jongens van 15 en 16 jaar. De jongens, beiden afkomstig uit Arnemuiden, worden er van verdacht betrokken te zijn geweest bij de mishande ling van twee politiemensen tijdens oudejaarsnacht. De 15-jarige werd gisteren avond in de kraag gegrepen. Vanmorgen, vrijdag, werd de tweede betrokkene opge pakt. Beiden zijn ingesloten en in verzekering gesteld. Nog deze week wordt het tweetal voor geleid aan de officier van jus titie en de rechter-commissa- ris in Middelburg. Woensdag werden al twee jongens opge pakt, van 16 en 18 jaar oud. In totaal waren circa acht jonge ren bij de mishandeling be trokken. ZIERIKZEE - De Zierikzeese oud-wethouder L. van Gastel is benoemd tot voorzitter van het bestuur van de Stichting Renesse. Van Gastel wordt daarmee de opvolger van C. Veerhoek die in december 1997 voor de laatste keer de vergadering van het stichtingsbe stuur voorzat. Ie vertrouwen in dat hij met de overige bestuursleden goed uit de voeten kan. ,,Ik denk dat er veel arbeid op mij ligt te wachten, maar ik hoef het allemaal niet. alleen te doen." Burgemeester J. Asselbergs zegt zeer tevreden te zijn met het nieuwe bestuur. „Het is een uitstekend stel mensen" aldus de burgemeester. Hij en met hem de rest van het colle ge had dan ook geen enkele moeite met de voordracht door de Raad van Toezicht. De benoeming van de nieuwe bestuursleden heeft aardig wat voeten in de aarde gehad. Vooral de wijziging van de statuten bleek een heikel punt. De Stichting Renesse zelf wilde zich graag loswe ken van de gemeente. De ge meente Westerschouwen had destijds in meerderheid geen probleem met de verzelfstan diging van de stichting. De L. van Gastel, de nieuwe voorzitter van de Stichting Renesse: 'Gemotiveerde club mensen Tot secretaris van het bestuur van de Stichting Renesse is door het college van B&W van Schouwen-Duiveland H. Doe- leman uit Dreischor be noemd. T. van der Schaaf uit Renesse blijft de penning meester van de stichting. De overige bestuursleden zijn C. Verton en E. Geluk, beiden uit Burgh-Haamstede. Van Gastel heeft zin in zijn nieuwe functie, zo verklaart hij desgevraagd. „Ik ben be naderd door het college met de vraag of ik het voorzitter schap op me wilde nemen en ik heb ja gezegd. Het lijkt mij een leuke activiteit en ik wil me inzetten voor de gemeen schap," aldus de oud-wethou der. Over welke kant hij uit wil met de Stichting Renesse zegt Van Gastel nog niet te hebben nagedacht. Het nieu we bestuur omschrijft hij als 'een gemotiveerd stel men sen' en hij heeft er dan ook al- C. Veerhoek legde eind 1997 zijn functie als voorzitter van de Stichting Renesse neer. provincie echter vond dat dQ nieuwe gemeente Schouwen- Duiveland er haar licht nog maar eens over moest laten schijnen en da£*gebeurde. Strijdpunt was de zeggen schap van de gemeente over het doen en laten van de Stichting Renesse. Het dage lijks bestuur van de stichting wilde zelf de leden van het al gemeen bestuur benoemen. De gemeente was daar geen voorstander van en stelde voor dat de Raad van toezicht - een orgaan dat het doen en laten van de stichting kri tisch moet bekijken - aspi rant-bestuursleden voor draagt. Zij zag zich gesteund door de commissie Maat schappelijke aangelegenhe den die in meerderheid aan drong op een stevige vinger van de gemeente in de pap van de Stichting Renesse. Uiteindelijk werd de be voegdheid tot het benoemen van leden van het bestuur en de hoogte van hun bezoldi ging gedelegeerd aan het col lege. Daarbij werd bepaald dat de leden van de Raad van toezicht door de gemeente raad worden benoemd. Het is nog niet bekend wanneer het nieuwe bestuur daadwerke: lijk aan de slag gaat. SOMMELSDIJK - Drie inwo ners van Sommelsdijk heb ben donderdag aangifte ge daan van oplichting. Zij hadden die dag allen men sen aan de deur gehad die pro beerden een abonnement op de rioolontstoppingsservice te verkopen. Na een eenmali ge contante betaling, zou jaarlijks een abonnement worden afgeschreven. Bij on derzoek bleek het om een niet-bestaand bedrijf te gaan. ZIERIKZEE - Bedrijven op Schouwen-Duiveland worden momenteel benaderd door een onbekende die telefo nisch advertenties op de In ternet-site van de gemeente probeert te verkopen. Verschillende ondernemers, waaronder een horecabedrijf in Renesse, zijn benaderd door het 'reclame-bureau'. Bij monde van het hoofd com municatie G. van Breugel dis tantieert de gemeente zich nadrukkelijk van deze prak tijken. Adverteren op de web site van de gemeente is niet mogelijk omdat die simpel weg (nog) niet bestaat. Het voorval lijkt op een geval van flessentrekkerij begin vorig jaar. Toen probeerde een nep firma in Utrecht advertenties te verkopen in de door LnO drukkerij/uitgeverij uitgege ven gemeentegids van Schou wen-Duiveland. ZIERIKZEE - Bij een eenzij dig ongeval op de rotonde in Zierikzee is gisterenavond een 37-jarige automobilist uit Zevenbergen gewond ge raakt. De bestuurder kwam aange reden vanaf de Nieuwe Kool- weg en merkte de rotonde te laat op. Hij schoot over de verhoging en sloeg met zijn auto over de kop. De man is door het ambulancepersoneel en leden van de vrijwillige brandweer van Zierikzee uit de auto gehaald en - met ver wondingen - overgebracht naar het ziekenhuis in dezelf de plaats. De auto is totaal vernield. De man is ook een bloedproef afgenomen. De politie vermoedt dat de be stuurder gedronken heeft. INBRAAK ZIERIKZEE - Uit een woning aan de Mulockstraat in Zie rikzee is een nog onbekend geldbedrag gestolen. Een 67- jarige vrouw deed gisteren avond omstreeks 20.00 uur aangifte van inbraak. Wanneer wij over dun ijs rijden ligt onze veiligheid in onze snelheid. Droog en zacht HET WEER Vannacht wolkenvelden, in het zuiden opklaringen. Minimumtemperatuur rond 8 graden. Overdag perioden met zon, vooral In het noorden ook wolkenvelden. Droog. Middag- temperatuur ongeveer 11 graden. Wind zuid tot zuidwest, matig, kracht 3 tot 4, aan de kust vrij krachtig, 5. 2 VREDESMISSIE Vredesmissie Ross stokt dooreen hardere opstelling van Netanyahu. 3 ZORGEN Voorzitter van de Protestants Christelijke Ouderen bond uit zijn zorgen op nieuwjaarsbijeenkomst. 5 THEATERWEEKEINDE In het kader van haar 25-jarig bestaan wordt 16 en 17 janauri in Brogum een Theaterweekeinde gehouden. 9 ZWEMMEN Erik Dalebout is al 25 jaar een veelzijdig lid van Zwemsportvereniging Onderdak. Dit nummer bestaat uit 10 pagina's ELLEMEET - Het jonge hondje Rocky dat begin deze week naar het dierenasiel in Zierikzee werd ge bracht, heeft een nieuwe eigenaar gevonden in Ber gen op Zoom. F en i nwoonster van Ellemeet had het diertje begin deze week naar de politie gebracht met het verhaal dat de hond zat vastgebonden aan een paal bij de trap van de strand- overgang bij Ellemeet. Dit verhaal berust volgens de fokker mevrouw Braat uit Goes niet op de waarheid. Ze had het dier namelijk zelf in AUTO'S BEKRAST THOLEN - Vandalen hebben vijf auto's bekrast, die gepar keerd stonden aan de Laban Deurloostraat in Scherpenis- se. De schade bedraagt in to taal zo'n 6000 gulden. Vijf inwoners van de gemeen te Tholen deden aangifte van de vernieling. De auto's ston den dinsdag op een rij gepar keerd, tegenover de scholen in die straat. Vermoedelijk is iemand - onder schooltijd - met een scherp voorwerp langs de wagens gelopen. On der de auto-eigenaren bevon den zich ook enkele leer krachten. Navraag op de scholen leverde echter niets op. Ellemeet afgeleverd. Het hondje was daar, zo bleek la ter, als gevolg van relatiepro blemen niet meer gewenst. „Omdat de mensen geen geld hadden om het diertje naar het asiel te brengen, is het verhaal verzonnen. Maar ze hadden béter mij kunnen bel len. Ik had het hondje ook zonder enige kosten terugge nomen", aldus mevrouw Braat. Nog geen uur nadat ze door een familielid was ge tipt dat misschien een van haar hondjes in het asiel zat, is ze naar Zierikzee gereden. „Ontzettend kwaad, omdat in de krant stond dat hij aan een paal was vastgebonden. Gelukkig bleek ook dat niet Advertentie BEVEILIG ZEKER met ING. JAAP VISSER RENESSE 0111-468060 Borg installateur Blijf op de hoogte van al het nieuws op Schouwen-Duiveland, met de Zierikzeesche Nieuwsbode en neem een abonnement. JA, ik wil een: MAAND abonnement met automatische afschrijving 19,50 KWARTAALabonnement met automatische afschrijving 52,50 KWARTAAL abonnement zonder automatische afschrijving 55,00 HALFJAAR abonnement met automatische afschrijving 99,00 HALFJAAR abonnement zonder automatische afschrijving ƒ104.00 JAAR abonnement met automatische afschrijving ƒ188,00 JAAR abonnement zonder automatische afschrijving ƒ198,00 Ik ontvang de Zierikzeesche Nieuwsbode de eerste 2 weken gratis!! PROEF-abonnement 4 weken met automatische afschrijving 10,00 Dhr./mevr. Naam Adres Postcode Telefoon Handtek. Bij automatische afschrijving uw bank-/gironummer vermelden: ..Plaats: ..Geb.datum:. Zend de bon in open envelop zonder postzegel naar Zierikzeesche Nieuwsbode abonnementenadministratie, Antwoordnummer 12.4300 VB Zierikzee. |-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 1