Onfwerp? Gemeente met billen bloot Arrestaties na rellen in oudejaarsnacht Gewond bij ongeluk ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE M avondje LmO IPE3M Opknappen komt later Gemeente eens met SMC over trouwen in Bruinisse WAS DE BUS IETS TE AARDIG OP WEG? dé krant van schouwen - duiveland! Extern bureau moet omvang formatie doorlichten Van Gelder krijgt 'goede signalen' bij bezoek AZC Nieuwe start jeugdhonk Strt>*r\C* Man overlijdt op de tennisbaan Onvrede onder Walcherse politie groeit ZIERIKZEESCHE ^.IEUWSBODE DONDERDAG 8 JANUARI 1 998 1 53e JAARGANG NR 2631 1 WAARIN OPGENOMEN DE ZIERIKZEESCHE COURANT 1797-1889 I i Vïr fj0E*W VQqgt I DRUKKERIJ UITGEVERIJ 0111-453535 Meest droog HET WEER Vannacht meest bewolkt en in het noordoosten eerst nog wat motregen. Overdag droog en een enkele opklaring. Min. temp. 8, middagtemp. ±11 graden. Wind zuidwest, matig, aan de kust krachtig, 4 tot 6, in de loop van de middag draaiend naar zuid en afnemend tot matig, kracht 3. 3 DESINTERESSE Burgemeester Asselbergs spreekt in nieuwjaars toespraak verontrusting uit over desinteresse politiek. 4 STICHTING OBZ Poortershof en De Wieken vormen één bestuur ouderenhuisvesting en -verzorging. 5 INTERNET Gemeente Schouwen-Duiveland heeft plannen om Internet-pad in te slaan. 7 VOETBAL M W-keeper Wilco Doeleman vecht terug na ernstige knieblessure. Dit nummer bestaat uit 8 pagina's BROUWERSHAVEN - Er kan binnenkort getrouwd worden in Bruinisse. De gemeente Schouwen-Duive- Iand heeft overeenstemming bereikt met het bestuur van de Stichting Multifunctioneel Centrum Bruinis se (SMC) over het voltrekken van huwelijken in het 't Durps'uus. De commissie Externe Con tacten adviseerde dinsdag po sitief over de overeenkomst, die met de SMC gesloten dient te worden. De investeringen van ge meentewege kunnen beperkt blijven tot een bedrag van maximaal 3.500 gulden. De gemeente zal per huwelijk een bedrag van 400 gulden be talen, terwijl het betrokken echtpaar 350 gulden dient te betalen. Het bestuur van de SMC kwam aanvankelijk met een indrukwekkend verlanglijst je aan voorzieningen, die ge troffen zouden moeten wor den om het voltrekken van huwelijken mogelijk te ma ken in het Bruse dorpshuis. Eén van de belangrijkste wensen was het aanpassen van de entree van het dorps huis. Realisering van die wensen loopt echter nogal in de papieren. Voorzieningen Inmiddels is besloten om het treffen van voorzieningen en het sluiten van de overeen komst los te koppelen. Verbe teringen aan de dorpshuizen behoren tot de portefeuille van wethouder P. Berrevoets- Ringelberg. Deze zullen in een totaaloverzicht van nood zakelijke verbeteringen aan de dorpshuizen worden mee genomen. Prijzen De commissieleden toonden zich tevreden over de over eenkomst die met hét bestuur van de SMC gesloten kan worden. C. Legemaate (CDA) vond dat het wel wat lang heeft geduurd. Hij claimde voor zijn fractie het initiatief om tot deze trouwlocatie te komen. Burgemeester J. Asselbergs meende, dat het in één van de eerste raadsvergaderingen vorig jaar toch G. Houteka mer (SGP) was die als eerste met het voorstel was geko men. Reactie van Houtekamer daarop: „Ach burgemees terniet die zichzelven prijst, maar die geprezen wordt." Blijf op de hoogte van al het nieuws op Schouwen-Duiveland, met de Zierikzeesche Nieuwsbode en neem een abonnement. JA. ik wil een: MAAND abonnement met automatische afschrijving 19,50 KWARTAAL abonnement met automatische afschrijving 52,50 KWARTAAL abonnement zonder automatische afschrijving 55,00 HALFJAAR abonnement met automatische afschrijving 99,00 HALFJAAR abonnement zonder automatische afschrijving ƒ104,00 JAAR abonnement met automatische afschrijving 0/188,00 JAAR abonnement zonder automatische afschrijving ƒ198.00 Ik ontvang de Zierikzeesche Nieuwsbode de eerste 2 weken gratis!! PROEF-abonnement 4 weken met automatische afschrijving 10,00 Naam Dhr./mevr Adres Postcode Plaats Telefoon Geb.datum: Handtek. Bij automatische afschrijving uw I I l I I I I 1 I I bank-/gironummer vermelden: II l—J lI I1I II II II II Zend de bon in open envelop zonder postzegel naar Zierikzeesche Nieuwsbode abonnementenadministratie. Antwoordnummer 12.4300 VB Zierikzee. BURGH-HAAMSTEDE - Commissaris van de Ko ningin W. van Gelder heeft gisteren tijdens eenin- formeel werkbezoek aan het Asielzoekerscen trum in Burgh-Haamstede 'goede signalen' over de opvang gekregen. Van Gelder, die in gezel schap was van zijn vrouw, was uitgenodigd door het AZC omdat hij vijf jaar ge leden het centrum ook offi cieel heeft geopend. „Ik ben verheugd over de wijze waarop op Schouwen-Dui veland gereageerd is op de komst van asielzoekers. Dat is ook een kenmerk van heel Zeeland. Die grote maat schappelijke participatie moeten we koesteren." Tijdens zijn bezoek werd Van Gelder op de hoogte ge steld van de veranderingen die zich de afgelopen vijf jaar in het beleid rondom de asielzoekers hebben voorge daan. De huidige asielzoe kers hebben een grotere zelfstandigheid. Werkzaam heden als koken en wassen worden door de bewoners zelf gedaan. Asielzoekers verblijven te genwoordig ook voor een veel langere periode in het centrum. „Vijf jaar geleden waren het vooral mensen uit Joegoslavië die werden opgevangen. Nu zitten, er zo'n dertig verschillende na tionaliteiten in het AZC. Dat maakt de opvang tot een zwaardere opdracht," constateerde Van Gelder. De commissaris nam ook kennis van de uitslagen van een onderzoek naar wat er gebeurd is met de mensen uit het AZC die de A-status hebben gekregen. Van Gel der: „Met degenen die zich in Zeeland hebben geves tigd, gaat het goed. Dat is bemoedigend." Tot slot voerde Van Gelder enkele gesprekken met be woners en stelde zich op de hoogte van de vorderingen in de verbouwing. Het AZC hoopt hier eind februari mee klaar te zijn. ZIERIKZEE - Zonder drugs, drankmisbruik en ru zie. Zo moet de toekomst van het jongerencentrum in het MFC aan de De Huijbertstraat in Zierikzee eruit gaan zien. Het centrum wordt deze maand heropend. Het bestuur van het jeugd honk besloot begin oktober vorig jaar The Pit tijdelijk te sluiten. Dit omdat was ko men vast te staan dat bezoe kers van het jongerencen trum handelden in drugs. Bestuur en vrijwilligers wil den daarmee laten zien dat handel in en gebruik van drugs in The Pit niet getoler eerd wordt. „The Pit is een jeugdhonk waar de jeugd te recht moet kunnen zonder te worden geconfronteerd met softdrugs," motiveerde het bestuur het besluit destijds. Het bestuur wil nu compleet schoon schip maken en een drugsvrije toekomst uitstip pelen. Daarbij kregen ze in november een steuntje in de rug van de gemeente na de Po litieke jongerendag 1997 Het voorstel van de jongeren om 2500 gulden beschikbaar te stellen voor het opknappen van het interieur van de jeugdsoos werd toen win naar. Het is de bedoeling dat de ou de naam 'The Pit' overboord gezet wordt. Aan die naam kleeft het imago van soft drugs en die mogen in het jeugdhonk nieuwe stijl niet verhandeld worden. De vrij willigers die het jeugdhonk gaan bemannen gaan bij het ZCAD een cursus volgen over hoe ze moeten omgaan met handel in en gebruik van drugs. Advertentie Een suggestie? y' Een intiem diner ■f la carte of het sublieme maandmenu met daarna een gezellige afsluiter in het café met sfeervolle live muziek van The Evergreens (m.i.v. deze week iedere vrijdag en zaterdag). Ee# gezellige avond uit? Kom naar r De Zeeuwse Stromen! •'f Duinwekken 5 Renesse Re 0111 462040 BURGH-HAAMSTEDE - J. Verboom uit Serooskerke is woensdagavond op de tennis baan in Sport- en Recreatie centrum Westerschouwen overleden. Verboom, deelnemer aan het open dubbeltoernooi van TV Scelveringhe, zakte even voor tien uur in elkaar. De re animatie die vervolgens werd toegepast, miste zijn uitwer king. Vorig jaar had het tenniseve- nement met een dergelijk ge val te maken toen Hans de Grauw op de baan hartklach ten kreeg. Hij bleef leven. Verboom was lid van TV Scel veringhe en maakte deel uit van de organisatie van het toernooi, dat uiteraard is af gelast. Het boetekleed ontsiert de man niet. Dr. A. Kuyper ZIERIKZEE - De gemeente Schouwen-Duiveland moet met de billen bloot. Een extern adviesbureau moet de ambtelijke organisatie doorlichten en motie ven aandragen waarom de formatie tot de huidige omvang van 350 medewerkers is gestegen. „Het college van B&W en het managementteam hebben daar geen zicht meer op. Wij kunnen niet meer overtui gend verantwoorden waarom de formatie is, zoals hij is." Dat zei wethouder G. J. van der Salm (PvdA) dinsdag avond in de vergadering van de commissie Externe Con tacten. Met de mededeling dat de gemeente een extern organisatie-adviesbureau gaat inschakelen om de orga nisatie door te lichten, nam de wethouder een voorschotje op de beantwoording van de algemene beschouwingen van de raadsfracties. Hoewel alle fracties het in schakelen van een externe deskundige toejuichen, viel het foorstel tot uitbreiding van de afdeling Externe Con tacten hen rauw op het dak. Met de uitbreiding is dan ook een bedrag van 950.000 gul den gemoeid. Uiteindelijk brachten de fracties, zij het met veel kanttekeningen, een positief advies uit. Met uit zondering van GroenLinks, die het voorstel met een dui delijk 'nee' afdeed. Noodzaak Van der Salm liet geen twijfel bestaan over de noodzaak van deze uitbreiding. De ge meente loopt bijvoorbeeld ge vaar een forse terugvordering van zogenaamde VOGM-gel- den te krijgen als niet snel iets wordt gedaan aan de ach terstand in milieucontroles. Daar moeten er nog vijfhon derd van worden uitgevoerd. Verder is er ook uitbreiding vereist bij bouw- en woning toezicht. Voor de meeste ex tra formatieplaatsen is een malige dekking gezocht, maar de functie van inspec teur bouw-en woningtoezicht wordt voorgesteld om struc tureel in te vullen. Deze func tie wil men jaarlijks dekken uit de legesopbrengst. De wethouder gaf zelf aan dat het predikaat 'kunst en vlieg werk' op dit voorstel geplakt zou kunnen worden. „Maar het is niet anders. Het college stond aanvankelijk zeer aar zelend, bijna weigerachtig te genover deze zaak, maar er is op geen andere manier soe laas te vinden. We zijn bereid het boetekleed aan te trek ken," aldus Van der Salm. „Dat siert de mens," consta teerde G. Houtekamer (SGP), maar hij bleef streng ten op zichte van het colllege. „Het is nogal wat: 950.000 gulden. Zijn er nou niet eens contou ren van enige efficiency winst te zien?" De SGP staat zeer terughoudend tegenover dit voorstel en in het uitein delijke raadsvoorstel zal zeer nadrukkelijk de noodzaak er van beargumenteerd moeten worden, wil het de steun van deze fractie krijgen. Tijdelijk J. van der Veer (D66) ervoer 'voldoening en treurnis' in dezen. Voldoening wegens het feit, dat hij - wiens fractie buiten stuurgroep herinde ling en het college is gehou den - vorig jaar al waar- De afdeling milieuzaken bij de gemeente Schouwen-Duiveland heeft dringend behoefte aan uitbreiding om aan al het werk het hoofd te kunnen bieden. (Foto: Marijke Folkertsma) schuwde voor 'de nieuwe kle ren van de keizer.' Treurnis over de inhoud van het voor stel. Overigens zei Van der Veer diep respect te hebben voor het college dat bereid is met de billen bloot te gaan. Zijn fractie zal het voorstel steunen zolang het om tijde lijke uitbreiding van forma tieplaatsen gaat. „Niets duurt langer dan tijde lijk," vreesde VVD-woord- voerster J. Bos. Zij had moei te met de dekking, die voor sommige formatieplaatsen gezocht is in de reserve mi lieuzaken. „Inderdaad, kunst en vliegwerk," erkende Van der Salm: „een andere dek king was daarvoor niet te vin den." Over het tijdelijke van de for matie-uitbreiding hield hij een slag om de arm. De om vang van de totale formatie is afhankelijk van het ambitie niveau dat de gemeente na streeft en waar dit jaar dis cussie over gevoerd moet worden. J. van den Berge (RPF) stelde vast, dat de huidige proble men met de formatie al zijn ingelegd met het verkeerd in vullen van het functieboek. Daarin werd uitgegaan van 17 formatieplaatsen voor de afdelingen bouw-en woning toezicht, milieu, grond-en pachtzaken en bedrijfscon- tacfen. „Veel te weinig," lie ten de toenmalige ambtena ren milieu en bouw-en wo ningtoezicht meteen weten. C. Legemaate (CDA) sprak over het jaar van de waarheid dat nu aanbreekt na het jaar van de tolerantie en E. O ver bosch-de Reijger (PvdA) vond het 'geen leuk voorstel', maar adviseerde toch positief om niet uiteindelijk de burgers de dupe te laten worden. Op pagina 3: Commentaar MIDDELBURG - De politie van Middelburg heeft gisteren twee inwoners van Arnemuiden opgepakt. Dit in verband met de mishandeling van twee poli tiemensen op oudejaarsavond in Arnemuiden. Het gaat om jongens van 16 en 18 jaar oud. Zij zullen in de loop van deze week worden voorgeleid aan de rechter commissaris in Middelburg. Meerdere aanhoudingen wor den niet uitgesloten. Een groep van circa acht jon geren met bivakmutsen viel tijdens de oudejaarsnacht twee dienstdoende agenten aan met honkbalknuppels. De twee zijn behandeld in het ziekenhuis en hebben hun werk nog niet kunnen hervat ten. Intussen groeit de onvre de onder de Walcherse politie. Agenten hebben ai jaren het gevoel niet gehoord en niet begrepen te worden door de districts- en korpsleiding. De leiding blijft te veel op af stand en er heerst onvrede over zaken als de roosterdruk en slecht werkende communi catiemiddelen. Dat is duidelijk geworden na een gesprek tussen de leiding, twintig medewerkers en de ondernemingsraad. Aanlei ding voor het overleg was een brief die enkele tientallen Walcherse politiemensen kort na de jaarwisseling stuurden naar politieleiding, het gemeentebestuur van Middelburg en enkele politi ci. Vervolg op pagina 2. Een 43-jarige inwoner van Burgh is woensdag middag gewond geraakt bij een aanrijding op de kruising Kraaijensteinweg-De Roterij. Hij liep nekletsel op. De man reed met zijn be drijfsauto over de Kraaijensteinweg, wilde linksaf bedrijventerrein De Roterij opdraaien en remde af. De chauffeur van de achter hem 4 rij'dende lijndienstbus, een 56-jarige inwoner van Heinkenszand, zag dat te laat en kon de bus niet meer tijdig tot stilstand brengen. Bij de botsing die volgde raakten beide voertui gen zwaar beschadigd. (Foto: Marijke Folkertsma) i

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 1