loerisolatie Stopt vochtproblemen in de maand januari Gele winterjasmijn Geneesmiddel niet altijd nodig Aangepaste vakanties voor gehandicapten Duinlandschap Neeltje Jans wordt uitgebreid 'Rustig jaar' voor reddingsmaatschappij OENSOAG 7 JANUARI 1998 HtT tXTRA NI[L )verheid betaalt mee door bijzondere subsidieregeling ZIERIKZEE/MIDDELHARNIS - Jasminum nudiflc XOMST ■>ICAPTEN - In gebouw "-erk wdrdt pon- .itiatief van kkee-Schou- Helpende bnkomst be- en wordt in- mei Mfvert ellen van bels v Ih.» al. «et huidi van de mensen die jarig en een postbode, die vertelt over ziji» werk bij de posterijen. BESTELBUS GESTOLEN SüIRKSLAND - Vaiiaf een parkeerterrein aan d-, B. C. iZaaijerlaan in Dirfsland werd een Mercedes bej&ëlb)» ■«stolen. HefigparJceereen wit voertuig met"' /?- i,| ou'eken BS-32-KB. M&nsen die de bestelbus heb ben gezien wordt verzocht contact op te nemen met de polit5^ T ppn auta, die stond.' '-aan de Vrij- jidsv 'Judo >rp, werd _en handtas gestOlei> met daarin waardepapieren. De dieven drongen de auto binnen door middel van in braak. BLOEMSCHIKKEN p JREISCHOR - Liesbeth Gil- tay g«eft vrijdag 16 januari een bloemschikles aa.i de Mo lenweg 15 in Dreischor D' deelnemers maken lil bloemstuk waarin zaai IV ol; -n. notennet, notenslii i er, appels en ander vogelvoc dsel ,s verwerkt. De les is van 19 30 tot 21.30 uur. Voor nade re inlichtingen of aanmel ding: telefoon 402172. BRAND DOOR SOLDEREN DEN BOMMEL - Bij soideer- werkzaamheden aan een wo ning aan de Stockhoimweg in Den Bommel ontstond brand ,De brandweer van Oude-Ton- ge en Den Bomrriei werd opge roepen en bluste het vuur, dat. beperkt bief Jot een klein ge bied. ZIERIKZEE/MIDDELHARNIS - De afgelopen tien jaar zijn meer vakantiemogelijkheden ontstaan voor gehandicapte mensen. Waar vroeger alleen groepsvakanties werden georganiseerd, wordt te genwoordig een scala aan activiteiten aangeboden in binnen- en buitenland. De vrolijke sterretjes van de winterjasmijn zijn geel Voormalig werkeiland moet spannender worden NEELTJE JANS - Om het voormalige werkeiland Neeltje Jans spannender te maken wordt het duin landschap fors uitgebreid en in de Binnenhaven wordt een strandje aangelegd. Voor de kerst van 1998 moet het werk zijn afgerond. Onder andere door de inzet van vrijwilligers kunnen ge handicapten via de Stichting Werken op vakantie. Licha melijk gehandicapte mensen kunnen kiezen uit twee moge lijkheden. Op de eerste plaats individuele vakanties. Het vakantiebemiddelingsbu reau van de Stichting Werken bemiddelt tussen gehandi capte vakantieganger en vrij willigers. Er wordt een vrijwilliger ge zocht, die zo goed mogelijk past bij de gehandicapte. Hierbij wordt onder andere gelet op leeftijd, woonplaats en interesses. De gehandicap te bepaalt het reisdoel, in bin nen- of buitenland en de duur van de vakantie. Vaak ge beurt dit in overleg met de vrijwilliger. Reddingsboot De Griend Uit. Ouddorp moest 52 keer uit rukken om hulp te bicden aan mensen die op het water in moeilijkheden kwamen. De Zeemanspot uit Stellendam voer 58 keer uit en de John Stegers, eveneens uit Stellen dam 28 keer. Bij deze 138 tochten werd vijf tien keer hulp verleend aan de mensen van de beroepsvis- serij, zestien keer aan surfers en verder aan andere water sporters. De reddingswerkers brachten hierbij 274 perso nen, twee honden en een poes veilig aan wal. In 1996 moesten de reddings werkers 165 tochten maken om hulp te verlenen; 27 meer dan in net afgelopen jaar. De Daarnaast worden groepsva kanties in Ermelo en Lemele georganiseerd voor oudere li chamelijk gehandicapte men sen. Tijdens deze vakantiewe ken worden de gasten verzorgd door vrijwilligers (waaronder een arts, ver pleegkundigen en ziekenver zorgers, maar ook mensen zonder ervaring). De vraag naar vakantiemoge lijkheden neemt steeds toe. Daarom moet Stichting Wer ken meer vrijwilligers wer ven. Vrijwilligers én gehandi capte mensen uit het hele land kunnen zich opgeven. Nadere informatie over aan gepaste vakanties zijn ver krijgbaar bij de Stichting Werken, telefoonnummer 070 -3.64.99.20. reddingsmaatschappij is een organisatie van vrijwilligers die financieel draait op do nateurs. Belangstellenden die het werk van de KNRM willen steunen kunnen zich melden via telefoonnummer 0187-493237. CARAVAN UITGEBRAND BATTENOORD - Ann de Sln1 Pietersweg in Battenoord brandde een caravan uit. De 'oorzaak van de brand bleef onduidelijk Het vakantie verblijf werd geblust door de brandweer van Nieuwe-Ton- Rc Dat blijkt uit een artikel in de nieuwste Nieuwsbrief Voor delta. In 1994 verscheen het Masterplan waarin de ge wenste toekomstige ontwik keling van Neeltje Jans werd geschetst. Uitgangspunt daarbij was dat het voormali ge werkeiland zoveel moge lijk teruggegeven zou worden aan de natuur. Voor een deel is dat inmiddels al gebeurd. Aan de Noordzeekust waren al op natuurlijke wijze dui nen ontstaan en aan de Oos- terscheldekant werd de na tuur een handje geholpen door het aanleggen van dui nen en duinmeertjes. De eer ste aanzet voor het nieuwe duingebied is inmiddels gege ven met een proefstuk je in de buurt van net Waterpavil joen. Verhoogd De duinen aan de Ooster- scheldekant worden ver hoogd en er komt een aantal twee meter hoge duintjes bij. ,.Bij een kustlandschap horen immers duintjes," aldus voorlichter T. Sluijtcr in de Nieuwsbrief Voordelta. ..Al les wat we hier doen moet iet - toevoegen aan andschap Kozenperkk^g en boompje- zlTiTj^Jiferafbreuk aan doen Sluijter is ervan overtuigd dat met de aanleg van de nieuwe duintjes op Neeltje Jans 'spannender' wordt ..Het is nu een platte pannen koek: overal waar je staat kun je alles zien. Het wordt veel aantrekkelijker. We voe gen iets toe in de beleving van de bezoekers. Tussen de duin tjes door zien ze straks ineens het Waterpaviljoen, het Top huis, de kering of de windmo lens." SIERADEN UITWONING NIEUWE-TONC.E - Onboken den drongen binnen in een wonii\g aan de Lauwerijn straat in Nicuwe-Tonge en stalen een aant al sieraden. De bewoners troffen bij thuis komst de woning terwijl die aan de binnenzijde was afge sloten. Het hele huis was overhoop gehaald omdat de dieven alles doorzochten Vermist worden sieraden OUDDORP - 'Een redelijk rustig jaar'. Zo omschrijft PR-coördinator van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) J. van Wezel uit Stel lendam het jaar 1997. rum ofwel winterjasmijn is een struik met dtmn slappe takken. Reeds in december kunnen de eerste stervormige, vrolijk gele bloempjes uitkomen. Ze 1 ken op die van de kamerplant Jasmijn, maar ze geu ren niet. Dat is ook niet nodig, want voor zijn voorl planting is de plant niet afhankelijk van insectenbezoek; Iedere tak die de grond raakt maakt wortels. Zou Winterjasmijn de kans krijgen, dan werd het binnen de kortste keren een grote, warrige bos. Maar dat hoeft niet: Met zijn slappe takken is Winterjasmijn op allerlei ma nieren te leiden, horizontaal langs een hek of de hoogte in. tegen een paal, een klimrek of een gevel. Door hern na de bloei, die afhankelijk van de vorst tot in maart kan dureri, flink terug te snoeien is de plant goed in toom te houden. Het kleine donkergroene, ge deelde blad, dat zich in april ontvouwt, is heel sierlijk. Plukken De bloei heeft niet onder het snoeien te lijden, want de bloemknoppen worden pas in de zomer aangelegd. Wanneer een blokvormig gesnoeide struik tegen een gevel wordt geleid is het tijdens de bloei bepaald een opvallend ge zicht. Pluk gerust eens een paar takjes bloeiende Winter jasmijn om in een vaas te zet ten. Een andere vroege bloeier is Mahonia, een plant uit de Berberis- of Zuurbesfamilie. Beide families hebben opval lend gekleurd hout: Wanneer een tak of wortel wordt door gesneden is deze diepgeel. De ze planten leverden vroeger verfstoffen. Mahonia is er in verschillen de soorten: Lagere bodembe dekkers als de Mahonia aquifoLiunft waarvan Apollo een zeer rijkbloeiende vorm is. Mahonia japoriica Hiv< mant wordt tot 150 centiihi ter hoog en is dan ook g schikler als solitairstruik J lange, samengestelde blad ren geven deze soort ei mooie vorm. De blo^'mtro zijn eveneens langgereld ToverKazeiaar De toverhazelaar of bamamt- lis is een laag vertakkende struik, die in Nederland in dt- jaren vijftig erg populair wa- en nu bezig is aan een comi back. In sommige stadswij ken kom je ze in bijna iedere grotere voortuin tegen. Als d- struiken in de late winter ir. bloei komen levert dat eet. bijzondere aanblük op en op zachte dagen een heerlijk' geur. Het meest is de Hamamelis intermedia Pallida te zien een zwavelgeel bloeiend' soort en de Westerstede, di< heldergeel bloeit. Maar e: zijn er ook met anders ge kleurde bloemen: Jelena. met bloemen die v^ri koperkleu rig orahjè tot okergeel ver kleuren en Diane, de meest rood bloeiende. Wie de mooi ste toverhazelaars bij elkaar wil zien die kan ze in januari en februari tijdens speciale dagen in Arboretum Kalmt- hout - net over de Belgische grens richting Antwerpen - in volle glorie zien bloeien. lËRIKZE^/middeLHARNIS - Ruim een kwart in de bewcners yaQ Nederlandse woningen kampt nodig met vochtige tot zeer natte kruipruimte. als de kruip droog lijkt, kan het grond- ater zo hoog staany^ ia de Woning ernstige voeht- orming ontstaat. De vfg^lopen jaren is ervaring op- •daan met een, doo. de overheid gesubsidieerd olatiesysteem, dat a soorten vloeren aan de on- *rkant luchtdicht 'A*5iuit. ZIERIKZEE/MIDDELHARNIS - Met hoofdpijn, spierpijn of een schaafwond gaan we doorgaans niet meteen naar de dokter. We wachten tot het overgaat of proberen zelf de klacht te^bestrijden met een ge neesmiddel dat vrij verkrijgbaar is. Deze middelen worden ook wel zelfzorggeneesmiddelen genoemd. Zelf een oplossing voor de kwaal vinden is op zich na tuurlijk prima, maar toch is enige voorzichtigheid geboden. De apotheek is dé plek voor een goed ad vies. Huis-tuin-en-keukenkwaal- tjes worden ze wel eens oneer biedig genoemd. Daarmee worden klachten bedoeld als hoofdpijn, verkoudheid, maagzuur, reisziekte of moei te met ontlasting. Met zulke problemen gaan we door gaans niet naar de dokter, maar we proberen er zelf iets aan te doen. Daarom zijn in bijna elk medicijnkastje wel pijnstillers, jodium, neus druppels of een middel tegen diarree te vinden. Zelfzorgmiddelen kan ieder een zonder recept bij de apo theek of drogist aanschaffen. Het kan dan om 'gewone' ge neesmiddelen gaan. maar ook om homeopathische en na- tuurgeneesmiddelen. Op zich zijn deze middeltjes redelijk veilig: ze kennen weinig bij werkingen en er is ruime er- v.-ir/ng mee opgedaan. Maar toch bestaat er een zeker risi co. Zo kunnen zelfzorgmidde len soms bijwerkingen geven als ze in combinatie worden geslikt met medicijnen die een arts heeft voorgeschre ven. Ook kunnen ze eikaars werking versterken of ver zwakken. Apothekers adviseren daar om, zeker bij langdurig ge bruik van (recept)geneesmid- delen, ook zelfzorgmiddelen bij een vaste apotheek te ha len. Men kan dan chequen of het zelfzorgmiddel dat men haalt samen kan met de mid delen die al worden ge bruikt.De apotheker heeft de kennis in huis over alle ge neesmiddelen en zorgt dus voor de bewaking van uw.ge- zondheid. Ook voor uitge breide informatie op schrift kan men terecht in de apo theek. Over zelfzorg zijn er bijvoorbeeld folders waarin wordt uitgelegd wat u zelf kunt doen bij veel voorko mende kwalen als verkoud heid en griep, hoest en diar ree. Een belangrijke boodschap in deze folders is dat te lang 'zelf dokteren' geen goed idee is. Als de kwaal ondanks het zelfzorgmiddel binnen enkele dagen niet over is (of niet dui delijk minder wordt), wordt een bezoek aan de huisarts aangeraden.De apotheek staat.ganant voor een deskun dig en persoonlijk advies. Soms betekent dit dat men sen zonder geneesmiddel de apotheek Verlaten, omdat er andere oplossingen zijn om van het probleem af te ko men. Komt er toch een zelf zorgmiddel aan te pas, dan zal de apotheker kritisch kijken welk middel voor de consu ment de beste keus is. Gaat het bijvoorbeeld om een middel tegen hoest, dan is het belangrijk eerst te weten om wat voor soort hoest het gaat. Is het een kriebelhoest, of is het een hoest waarbij slijm wordt opgegeven* Elk soort hoest heeft namelijk zijn ei gen 'zelfzorgbenadering'. Bij de keuze van pijnstillers zal de apotheek in de meeste ge vallen paracetamol advise ren. Dit is een veilig middel dat heel weinig bijwerkingen heeft. Bedenk wel dat pijn een signaal is van het lichaam dat er ergens iets niet goed is. Bij hoofdpijn maant ons li chaam ons tot rust, zodat de spanning afneemt en de hoofdpijn kan verdwijnen. Met vragen over het voorkomen en verhelpen van eenvoudige kwaaltjes kan men terecht bij de apotheek. tie gerealiseerd worden in ie dere gewenste Rc-waarde. Het afdichtingssysteem be staat uit een-CFK-vrije pol- yurethaaqschuim. Het schuim-wordt door een daarin -gespecialiseerd bedrijf in de kruipruimte naadloos tegen de onderzijde van de vloer en de fundering gespoten en vormt een water- en damp- dichte film. Het is in de praktijk een per manent afdoende oplossing gebleken voor het vochtpro- bleem en wordt met een KO- MO-attest en een Procescerti ficaat gegarandeerd. De zomermaanden zijn het meest geschikt om de onderzijde van de vloer hermetisch te la ten afdichten omdat de kruip ruimte dan meestal droog en gemakkelijk toegankelijk is. Een vrije ruimte onder de vloer van 40 a 50 centimeter is voldoende. Het systeem is ook geschikt om houten vloe ren naadloos en dampdicht te isoleren. V ochtsy mptomen Onderzoek heeft uitgewezen dat nog geen 20 procent van de vloeren in de Nederlandse woningen is geïsoleerd. Via een ongeïsoleerde vloer gaat 's winters veel warmte verlo ren. Dat betekent niet alleen koude voeten, maar meestal ook een vochtig huis en een onnodig hoge energiereke ning, Dat zo weinig aandacht aan vloerisolatie wordt be steed, is verbazingwekkend omdat zich onder de vloer in de meeste gevallen een voch tige kruipruimte bevindt. Vaak staat er zelfs water .on der de vloer, maar ook kan het grondwater onzichtbaar voor de bewoners tot enkele centimeters onder het zand- bed zijn gestegen. Het effect is hetzelfde: een vochtige wo- Specialisten brengen het naadloze vloerisolatiesysteem bij een gemiddelde eengezinswoning in ning. Loslatend behang, uit slaande muren, schimmelvor ming achter meubels en con- densvorming op de ruiten, wijzen op teveel vocht en een daardoor ongezond leefkli maat in huis. Zelfs door per manent te ventileren kan dat niet worden teruggedrongen en biedt alleen een waterdich te vloerisolatie een afdoende oplossing. Lastig karweitje Vochtproblemen zijn vrijwel nooit te wijten aan de delen van de woning die wel goed zijn geïsoleerd, maar vrijwel altijd aan de delen die (nog) niet werden aangepakt, waaronder vooral de vloer onder de begane grond. Het vanuit de kruipruimte aan de onderzijde isoleren van de be gane groridvloér was tot voor kort een moeizaam en lastig karwei. Meestal ligt er bouw- puin, zitten er stofwebben en ook kunnen buizen en leidin gen nogal eens in de weg zit ten. Met isolatiedekens of - platen werd bovendien nooit een geheel luchtdichte afdich ting verkregen. Binnen één werkdag Het in isolatietechieken ge specialiseerde bedrijf Isola- tiewerken Rouwenhorst in Apeldoorn slaagde er na ja ren van onderzoek in een sys teem te ontwikkelen waarbij - zelfs in zeer vochtige kruip ruimten zowel steenachtige als houten begane grondvloe- ren naadloos kunnen worden geïsoleerd. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een fre- onvrije purschuim dat de ozonlaag niet aantast. Het systeem wordt ook door talloze corporaties toegepast om hun woningen na te isole ren en qua isolatiewaarde op het niveau van nieuwbouw te brengen. Specialisten kunnen het naadloze vloerdichtings- systeem bij een gemiddelde woning binnen één werkdag aanbrengen. Dat gebeurt zon der rommel of overlast. Het systeem kan zowel bij vloe ren van beton, betonelemen ten als hout worden toege past, mits een kruipruimte van minimaal een halve me ter aanwezig is. Duurzaam systeem Het hoogwaardige isolatie materiaal tast houten vloeren en balken niet aan, terwijl de hechting blijvend zeer goed is; ook op natte ondergron den. Het materiaal wordt een dag aan. Foto: Rouwenhorst BV) onder controle van Bureau Kwaliteitskeurmerk Bouw (BKB) naadloos tegen de on derzijde van de vloeren en te gen de fundering gespoten, waarna een duurzame wer king wordt gegarandeerd. Het naadloos isoleren van be gane grondvloeren met freon- vrije purschuim kan zo'n vijf kubieke meter gas per m2 vloeroppervlak per jaar be sparen. Omdat kruipruimtes in de herfst en winter vochtig kun nen zijn of onder water staan, is het verstandig het KUMA- vloerspraysysteem nu te la ten aanbrengen. Overleg met buren over het gezamenlijk gelijktijdig laten aanbren gen, leidt tot een aantrekke lijke kostenbesparing. Voor informatie over vloer en sp ouwmuurisolatie; tel. 055- 5333120. jcht kan daardoor o^oge- jk.in de woning d<*,r(jrin- ;n. Behalve dat hej woon_ >m£ort belangrijk ^betert. •ordt ook een fors onergie- esparing «r£É£,5n lagere srekenio ber5Kef s-y s- TpakFhet voch.probleem ae isolatie in één keer aan. t is nu extra aantrekkelijk isolerende voorzieningen vloer- en spouwmuuri- 4e laten aanbrengen overneid dit met ~e subsidierege- t. 'R- of .latie. ver de DuBo- kunnen .1 wenden •f het ener- -c* isolatigs-ys- •-''begane grond- .n zeer hoge isola- „aan- Tijde- egeling de wo- .et Minis- Jeze rege- tmber 1998 >m een im- de toepas- lieuthema's i bij renovatie, woningverbete- particuliere huis- als corporaties ko- aanmerking voor nits zij voldoen aan s eisen op het ge stie. een Rc-waar- •^erkante me- 'd. Isolatie

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 6