Biologisch geteelde groenten zijn 'in' Vesper-concert met Gregoriaans gezang SCHOUWEN-DUIVELAND Kosten KvK voor individuele bedrijven UW KRANT VAN ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Nieuwjaarsontbijt Rabobank Programma Radio Schouwen-Duiveland dé krant van schouwen - duiveland! WOENSDAG 7 JANUARI 1998 Hl7 [XTRA NIIUWMLAD Biologische kwekerij Zuidbos in Noordgouwe NOORDGOUWE - Bijna dertien jaar deden Geertje Aangeenbrug en haar moeder Heiltje Aangeenbrug erover om te bewijzen dat het biologisch telen van gewassen rendabel kan zijn. In die periode groeide biologische kwekerij Zuidbos uit tot een volwassen bedrijf. Geertje Aangeenbrug, haar moeder en haar man Ad verkopen iedere zaterdag hun biologische groenten en fruit in een kraam op de Kerkring in Noordgouwe. Voor hun pionierswerk kregen zij de lGroene Pluim', een onderscheiding van de politieke partij Groen Links. De 36 jarige Geertje Aangeen brug voltooide in 1983 haar Studie aan de Hogere Tuin bouwschool. ,,Die studie was best zwaar, omdat ik één van •e weinige meisjes was op die school." In het kader van haar opleiding liep ze stage bij een biologisch tuinbouw bedrijf, waar ze na het beha len van haar diploma ook vrijwilligerswerk deed. On dertussen keek ze, samen met aar ouders, in heel Neder- and uit naar een geschikte plek om een eigen biologische kwekerij op te zetten. ,,Onze aandacht werd getrok ken door een advertentie in het vakblad Fruitteelt. Daar- werd in het Zeeuwse Noordgouwe een stuk grond met toebehoren aangeboden. Het bleek goede grond, be staande uit niet te zware klei en met zoet water in de buurt om te beregenen. Toch duurde het bijna een half jaar voor dat we tot aanschaf overgin gen. De koopprijs was best hoog en we wilden ons zoveel 'mogelijk met eigen middelen zien te redden," aldus Heiltje Aangeenbrug. In 1984 werd de grote stap gezet en verhuis de het gezin Aangeenbrug vanuit Huizen naar Schou- wen-Duiveland. Aanvankelijk woonden ze in ^en klein huis in Zonnemaire, want er was nog geen vergun ning om de krakkemikkige woning te verbouwen, die bij de bouwgrond in Noordgou we stond. In de tachtiger ja ren bestonden nog de nodige vooroordelen ten aanzien van biologisch tuinieren. Deze ac tiviteit werd zeker niet als een volwassen bedrijfstak ge zien. Dat gaf problemen, bij voorbeeld bij de uitleg van een bestemmingsplan. Het gezin Aangeenbrug kreeg wel toestemming om een kas van vijfhonderd vierkante meter te bouwen. Het jaar daarna volgde een schuur, en vervol gens mocht het woonhuis worden verbouwd. ,,Het kostte veel moeite om hier voor toestemming te krijgen want de provinciale statenle den, die over de vergunning moesten beslissen bleken niet op de hoogte van de inhoud onze plannen. Dat vonden we eigenlijk te gek. Met behulp van het telefoonboek en zelf gemaakte kaarten waarop to maten waren afgebeeld heb ben we toen bijna alle statenleden individueel bena derd en geïnformeerd," ver telt Heiltje Aangeenbrug. In de loop der jaren slaagde het gezin er stap voor stap in om steeds wat meer grond te ontginnen. „Dertien jaar ge leden stond overal onkruid en zat de grond vol met resten van oude boomkwekerijen." Kwekerij Zuidbos heeft een lengte van 300 meter en een breedte van 90 meter en om vat dus zo'n 2,7 hectare. Hier van is inmiddels 1,5 hectare ontgonnen. Momenteel ligt bij de gemeente Schouwen- Duiveland een aanvraag voor de uitbreiding van de kas, want de huidige voorziening is alweer te klein." Verder zijn Geertje Aangeen brug, haar vriend en haar ou ders van plan om het aanzicht van de kwekerij te verbete ren. „De laatste jaren hebben we ons hoofdzakelijk op de produktie geconcentreerd en is de uiterlijke verzorging van het terrein wat achter ge bleven. We willen ook wat meer aan de mechanisatie gaan doen. Wellicht zijn er mogelijkheden om, eventueel Geertje Aangeenbrug verkoopt haar biologisch geteelde groenten en fruit onder meer in een kraam op de Ring in Noordgouwe. (Foto: Marijke Folkertsma) samen met anderen, gereed schappen te ontwikkelen die geschikt zijn voor de biologi sche teelt." Wanneer Geertje Aangeen brug of haar moeder het over 'de kas' hebben, bedoelen ze niet een kas met een verwar ming er in. „Ons uitgangs punt is dat wij de groenten en het fruit telen dat bij het sei zoen past. Dat betekent dus ook: geen verwarming. Ver der gebruiken wij natuurlijk geen synthetische bestrij dingsmiddelen of meststof fen, maar echte, goede stro mest." Ook bij de ongediertebestrijding laten moeder en dochter de natuur haar werk doen. Door wind- singels aan de randen van de kwekerij, bestaande uit be paalde soorten struiken, zor gen we voor een goed, natuur lijk evenwicht." Verder is het volgens de vrouwen heel be langrijk dat de geoogste groente zo snel, en daardoor zo vers, mogelijk bij de con sument komt. „Daarom leve ren wij veel van onze klanten direct aan, zodat geen tijdver lies ontstaat omdat de groen ten eerst naar een veiling moeten worden gebracht." Klanten kunnen bij kwekerij Zuidbos een zogenaamd 'groentetas-abonnement' ne men. Ze krijgen dan weke lijks een pakket verse en bio logisch geteelde groenten thuisbezorgd of kunnen dat op een vast punt afhalen. „Wat in het pakket zit blijft een verrassing, maar het gaat natuurlijk wel op groenten van het seizoen. Daardoor is de samenstelling van het groentepakket steeds wisse lend. "Er werd bewust geko zen voor een voorraad voor vier vijf dagen, zodat de klanten voor de andere dagen nog steeds zelf in de winkel kunnen kopen. Behalve op Schouwen-Duiveland wonen de afnemers ook op Goeree- Overflakkee en Zuid-Beve land. Dat de groenten afkom stig van kwekerij Zuidbos erg lekker zijn, blijkt uit de lovende opmerkingen die klanten regelmatig maken. „Voor ons is het grootste com pliment wanneer klanten ver tellen dat de smaak van groenten die zij buiten de deur eten, bijvoorbeeld in een restaurant, wat tegenvalt. 'Wij zijn verwend', zeggen ze dan meldt Heiltje Aan geenbrug lachend. In decem ber kreeg Geertje uit handen van Groen Links-raadslid He- leen de Vries ook letterlijk de zogenaamde 'Groene Pluim'. Groen links stelde deze on derscheiding (een met ecoline geverfde meeuwenveer op een houten voetstuk) in om mensen die milieubewust le ven en zaken doen combine ren, voor het voetlicht te plaatsen. De wijze waarop kwekerij Zuidbos, al pionie rend, bewees dat idealisme en zakendoen goed samen kun nen gaan, vormde de basis voor toekenning van de on derscheiding. Ook het doorzettingsvermo gen van de familie Aangeen brug speelde daarbij een rol. Nadere informatie over kwe kerij Zuidbos, het biologisch telen van groenten of een groentetas-abonnement is verkrijgbaar via telefoon nummer 0111-401900. LUIKSE MARKT TONNENMAGAZIJN BROUWERSHAVEN - In het Brouwse Tonnenmagazijn wordt zaterdag 10 januari een Luikse Markt/vlooienmarkt gehouden. Het betreft een evenement waarbij particulieren hun overtollige goederen aan de man kunnen brengen. Er zijn ook stands waar cd's en vi deo's worden aangeboden. Kinderen worden vermaakt door een clown en k,unnen deelnemen aan een kleurwed- strijd. Onder de bezoekers worden slagroomtaarten ver loot. De Luikse Markt is van 10.00 tot 16.00 uur. KREACLUB ZIERIKZEE - In het MFC in Zierikzee wordt woensdag 14 januari e?n kreaclub bijeen komst gehouden voor kinde ren. Tijdens het evenement staan spelletjes centraal. Het gaat om een initiatief van skw 'De Lchtboei'. De kreaclub is van 13.30 tot 15.30 uur. DUIZEND GULDEN VOOR ENFB MIDDELBURG - De afdeling Zeeland van de fietsersbond ENFB is door de jury van het Regionaal Orgaan Verkeers veiligheid Zeeland beloond met een aanmoedigingsprijs van duizend gulden. De ENFB kreeg de prijs van wege het belang dat zij hecht aan veilige fietsvoorzienin- gen. De fietsersbond consta teerde in 1997 in het rapport 'Fietsen aan de Zeeuwse kust' dat er voor tweewielers nogal wat knelpunten zijn in het wegennet. Het aandeel van fietsers in ernstige ongeluk ken (doden en gewonden) be draagt zeventien procent. VVV-CIDSEN Bii d. kantoren op Schouwen-Dui veland zijn twee nieuwe gid sen voor VW-vakanties in Nederland verkrijgbaar. In de Gastvrij Verblijfgids staan bungalowvakanties, appartementen-, kampeer- en vaarvakanties De Gastvrij Actlefgids biedt hotelarran gementen. fiets/-wandelva- kanties, kanoén en andere takken van watersport. Zaterdag 7 0 januari in Jacobuskerk in Renesse RENESSE - Op initiatief van de organisatie Triplum wordt zaterdag 10 januari in de Jacobuskerk in Re nesse een vesper concert gehouden waarbij Gregori aans gezang door het Sint Willibrorduskoor uit Zie rikzee centraal staat. Tijdens het concert wordt tevens een begin gemaakt met de uitvoering van alle orgelwerken van J.S.Bach door Sietse van Wijger- den. kerk begint om 19.00 uur, een tijd die volgens de organisa toren meer op het moderne publiek is toegespitst. Het concert begint niet alleen vroeg maar is ook om onge veer 20.15 uur afgelopen. Er is geen pauze. Het publiek kan na afloop desgewenst blijven praten over muziek met daarbij een drankje. Een ambitieus project van de dirigent en muziekleraar die, na de uitvoering van alle or gelwerken van C.Franck in Middelharnis, koos voor het oeuvre van Bach dat zowel emotioneel als intellectueel zeer rijk is. Tijdens het ves per concert wordt onder meer de beroemde Toccata en Fuga in d kleine terts uitgevoerd. Elk volgend Triplum concert begint met een komische kor te variatie op de openingsma ten van dit beruchte stuk. Het Bach-project wordt geken merkt door afwisseling en contrasten, vandaar de titel, 'Bach en anti-Bach', Van Wij- gerden, die organist is van de Jacobuskerk in Renesse, speelt daar vanaf februari el ke eerste zondag van de maand Bach na de kerkdienst Het Sint Willibrorduskoor uit Zierikzee staat onder lei ding van Theo Faber. Het koor brengt het spirituele Gregoriaanse gezang uit de Middeleeuwen tot leven. Het vertolkt ondêr meer het be roemde 'Te Deum', het 'Mag nificat' en liederen uit de tijd van het kerkelijk jaar. Daar bij zijn orgelbewerkingen ge kozen van J.S.Bach, waarvan de melodie afstamt van het Gregoriaans. Verder treedt tijdens het ves perconcert het nieuwe koor 'A Prima Vista' op onder lei ding van Sietse van Wijger- den. Dit koor zal het motet 'Jesu, meine Freude' van Bach uitvoeren. Zoals de naam aangeeft zingt het koor muziek zo van blad. Het concert in de Jacobus- De Gregoriaanse groep van het Sint Willibrorduskoor. De scholen voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Spijkenisse, Hellevoetsluis, Hoogvliet, Brielle en Rozenburg hebben zich onder de naam PENTA college verenigd in een brede scholengemeenschap. Jacob van Liesveldt Fazantenlaan 2 Hellevoetsluis Telefoon: 0181-316866 voor MAVO, HAVO, TWeetalig VWO en VWO (met gymnasiumopleiding) Op de MAVO, de HAVO en het VWO kan tekenen als examenvak worden gekozen. De school kent een meer jarige brugperiode. De school heeft vanaf het eerste leerjaar een aparte stroom voor TWEETALIG VWO. Aanmelding van leerlingen: Bij voorkeur via de directeur van de basisschool, of anders hetzij telefonisch (0181 316866) hetzij schriftelijk aan onderstaand adres: PENTA college CSG Jacob van Liesveldt. Postbus 119, 3220 AC Hellevoetsluis SPECIALE VOORLICHTINGSAVOND over TWEETALIG ONDERWIJS (TTO) MAANDAG 19 JANUARI om 20.00 uur in ons schoolgebouw OPEN HUIS ZATERDAG 24 JANUARI van 09.30 tot 12.30 uur Tevens begin jubileumactiviteiten ZIERIKZEE - De eerste werkdag in het nieuwe jaar begon voor het personeel en de belieerscolleges van de Rabobank Schouwen-Zierikzee niet een Nieuw jaarsontbijt in grand café Mondragon in Zierikzee. Do bijeenkomst was tevens het begin van een aantal jubi leumactiviteiten die verband houden met hel 100-jarig be staan van de Nederlandse Ra- bobankorganisatie, dit jaar Hot motto van het eeuwfeest is 'Toekomst door Samen spel'. De Rabobank grijpt het eeuwfeest aan om in de toe komst te kijken en haar rela tie te verbeteren me! klanten, loden, bankmedewerkers en de maatschappelijke omge ving. Volgens de directeur van de Rabobank Schouwen-Zierik zee G. B Bellman past deze vorm van jubileumviering precies bii de Rabobank „In Ncdotjland zijn bijna vijfhon derd zelfstandige Raboban- kon. Zij zijn opgeriehl om een hijdrage Ie leveren aan de lo kale economic. Van oudsher staan wc dus dicht bij de klant en de lokale gemeen schap." Iedere Rabobank geeft daar blijk van door het ondersteu nen van projecten in haar di recte omgeving. Hel gaat om activiteiten op het gebied van vrijwilligerswerk, jongeren, ondernemers ouderen, agra riërs of allochtonen. In het ju bileumjaar 1998 worden deze activiteiten nog moet mee versterkt. Bestuursvoorzitter L. A. C Sorters gaf tijdens het Nieuwjaarsontbijt de 'aftrap' voor do jubileumactiviteiten van de Rabobank. Er worden onder meer ontvangsten en seminars gehouden om het contact met de klanten te ver stevigen. In de loop van janu ari wordt hel definitieve pro gramma bekend gemaakt 10 7.1 FM/88.5 KABEL Maandag 11.00/11.30 Bedrijvig Schouwen-Duiveland (inter view met een ondernemer van ons, eiland); 11.45/12 00 Rabo bank Beursberichten; 12.00/1Ö.0Ü Non-etop Muziek; 15.00/10.00 Zijn Of Niet Zijn (herhaling van zondag); 10.00/17.00 INFO-Aperitief (lichtvoetig Si informatie!», 18.00/19.00 INFO (de eilandelijke actualiteiten); 19.00/22.00 Muziek als Medicijn; 22.00/24.00 Non-stop Muziek Dinsdag 00.00/07.00 Non-stop Muziek; 07.00/08.00 Into Ape ritief (lichtvoetig Sc informatie, herb); 08.00/09/00 INFO (ei- landelijke actualiteiten, herh.). 09.00/10.00 Non-slop Mu ziek; 10.00/12.00 Muziek als Medicijn (herh.); 12 00/15.00 Non-stop Muziek; 15.00/16.00 Kunstgolven; 16.00/17 00 De Klapbank (markante eilanders aan het woord); 17.00/18 00 Info-Aperitief (lichtvoetig St informatie); 18.00/19.00 INFO (de eilandelijke actualiteiten); 19.00/21.00 De Silo Show (een jongerenprogramma); 21.00/22.00 Baggerak (jongeren praat programma); 22.00/24.00 Non-Stop Muziek Woensdag 00.00/07.00 Non-stop Muziek; 07.00/08 00 Jnfo- Aperitiei (Jichtvoetig Sc informatie, herh); 08.00/09/00 INFO (eilandelijke actualiteiten, herh 09.00/11.00 Ochtendmix (een koffieprogramma); 11.00/12.00 Kunstgolven; 12.00/15.00 Non-stop Muziek; 15.00/16.00 De schatkist (een bijbels kinderprogramma).; 17.00/18.00 Info-Aperitief (licht voetig Sc informatie); 18.00/19.00 Info (de eilandelijke actu aliteiten); 19.00/20.00 Kruispunt; 20.00/22.00 Groove Js In The Heart; 22.00/24.00 Non-stop Muziek Donderdag 00.00/07.00 Non-stop Muziek; 07.00/08.00 Info- Aperitief (lichtvoetig Sc informatie, herh); 08.00/09/00 INFO (eilandelijke actualiteiten, herh.); 09.00/10.00 Non-stop Mu ziek; 10.00/11.00 Mozaïk (seniorenprogramma van Stichling Welzijn Ouderen, herh.); 11.00/17.00 Non-stop Muziek; 17.00/18.00 INFO-Aperitief (lichtvoetig Sc informatie,, 18.00/19.00 INFO (de eilandelijke actualiteiten); 19.00/21.00 On The Rocks (muziek voor jongeren); 21.00/22.00 After Hour (Heavy Metal muziek); 22.00/24.00 Non-stop Muziek. Vrijdag 00.00/07.00 Non-stop Muziek; 07.00/08.00 INFO (Ape ritief (lichtvoetig informatie, herh); 08.00/10.00 INFO (ei landelijke actualiteiten, herh.); 10.00/11.00 Non-Stop Mu ziek; 11.00/12.00 Carrousel (gevarieerd muziekprogramma; 12.00/16.00 Non-stop Muziek; 16.00/17.00 Nashville (Country Sc Western programma); 17.00/18.00 INFO-Aperitief (lichi- voetig Sc informatie); 18.00/19.00 INFO (de eilandelijke actu aliteiten); 19.00/23.00 HitRadio Sensatie (muziek voor jonge ren); 23.00/24.00 Non-stop Muziek. Zaterdag 00.00/08.00 Non-stop Muziek; 08.00/09.00 Ontbijt- kids (kinderprogramma); 09.00/10.00 Hitgalerij (populaire muziek); 10.00/12.00 De Zaterdag Expresse (het weekend in formatief programma); 12.00/14.00 Middag Magazine. 14.00/18.00 Radio Schouwen-Duiveland sport; 18.00/19.00 Seventh Heaven (reli-house); 20.00/21.00 The Party (swin gende zaterdagavond muziek); 21.00/24.00 Non-stop Muziek. Zondag 00.00/08.00 Non-stop Muziek; 08.00/09.00 Ontbijt- kids (herh); 09.00/10.00 Non-stop Muziek; 10.00/11.00 Kerk dienst (rechtstreekse uitzending); 11.00/12.00 Knipoog Naar Muziek; 12.00/13.00 Zijn Of Niet Zijn (een programma over toneel en cultuur); 13.00/14.00 Be my guest (praten over de muziekkeuze van een gast); 14.00/17.00 Radio Schguwen- Duiveland sport.; 17.00/18.00 Ruis Geen Bezwaar (muziek uit de jaren '40/'50; 18.00/20.00 Non-stop Muziek; 20.00/21.00 Music from Paradise; 21.00/22.00 Non-stop Muziek. Nieuwe wetgeving MIDDELBURG - De Kamer van Koophandel (KvK) gaat kosten van diensten en producten zoveel moge lijk in rekening brengen bij individuele gebruikers. Het principe van solidariteit staat niet langer centraal bij de kostenberekening. Tot nu toe droegen de sterkste schou ders de zwaarste lasten en be taalde groot dus voor klein. Voortaan zal het profijtbegin sel de dienst uit gaan maken. Het is één van veranderingen die voortkomt uit de Nieuwe Wet voor Kamers van Koop handel die begin 1998 van kracht wordt. Behoeften De Eerste Kamer stemde 23 december in met deze nieuwe wet. Voor een aantal bedrij ven betekent dit dat ze meer moeten gaan betalen. Daar om wordt de nieuwe heffings regeling gefaseerd over drie jaar ingevoerd. Voor de acti viteiten waar alle bedrijven baat bij hebben, is nog steeds de jaarlijkse bijdrage van kracht. Om zo goed mogelijk op de re gionale behoeften te kunnen inspelen, wordt voortaan on derscheid gemaakt tussen wettelijke (verplichte) en au tonome (vrijwillige) taken. De Handelsregisterwet en vestigingswetgeving moeten door alle kamers uniform worden uitgevoerd. Stimulering van de regionale economie en het adviseren van overheden over de infra structuur zijn voortaan zaak van de kamers zelf. Iedere KvK kan zelf kijken hoever zij daarmee wil gaan en do re gio heeft de mogelijkheid die keuze te beïnvloeden, aldus de Zeeuwse Kamer van Koop handel. Blijf op de hoogte van al het nieuws op Schouwen-Duiveland. met de Zierikzeesche Nieuwsbode en neem een abonnement. JA, ik wil een: MAAND abonnement mei automatische afschrijving a 19,50 —I KWARTAAL abonnement met automatische afschrijving 52,50 KWARTAAL abonnement zonder automatische afschrijving a 55.00 HALFJAAR abonnement met automatische afschrijving 99.00 HALFJAAR abonnement zonder automatische afschrijving ƒ104,00 JAAR abonnement met automatische afschrijving a ƒ188.00 JAAR abonnement zonder automatische afschrijving 198,00 Ik ontvang de Zierikzeesche Nieuwsbode de eerste 2 weken gratis!! PROEF-abonnement 4 weken met automatische afschrijving 10,00 Naam Adres Postcode Telefoon Handtek. Dhr./mevr ...Plaats Gebdatum Zend de bon in open envelop zonder postzegel nam Zierikzeesche Nieuwsbode abonnemenlenadmimsti ai>p fQ Antwoordnummer 12,4300 VB Zierikzee

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 4