en mini-weerstation in huis De 'hele wereld' op vakantiebeurs YE 20 wordt BRU 33 dier in het vizier Ontwerpwedstrijd over schoonmaken Nieuwe werktuigen Rumptstad op beurs Sam dol op knuffel WOENSDAG 7 JANUARI 1998 HET EXTRA NIEUWSBLAD Vraag naar warmte en warm water neemt toe IERIKZEE MIDDELHARNIS - CV-gebruikers van oude stempel herinneren zich vast de eerste ka merthermostaten, die eenvoudige bolletjes, waar mee alleen de gewenste gemiddelde temperatuur kon worden ingesteld. Ook dit apparaat, dat de vertrek ken in huis op aangename temperatuur moet houden, is met z'n tijd mee gegroeid. Sommige moderne ka merthermostaten bieden vandaag de dag zelfs zoveel mogelijkheden dat gesproken kan worden van een miniatuur KNMI-weerstation in huis. Terwijl het weer buiten, on danks razendsnelle compu ters, weersatel lieten niet zel- een grillig karakter Jrtoont en hoogstens voor speld kan worden, hebben we het binnenklimaat aardig on- i der controle. Het grote ver- schil met buiten is dat met een kamerthermostaat niet alleen de temperatuur nauw keurig voorspeld, maar voor- Jook geregeld kan worden Zintuig De thermostaat vervult een belangrijke rol in het beheer- •ingsproces van het binnen klimaat. Eigenlijk kan men de themostaat zien als een be langrijk zintuig - net zoals de huid bij de mens - die de ketel voortdurend van informatie voorziet over het 'weer' in huis. Op basis van die infor- Makkelijk aan te passen aan elke ruimte: de aanklikboi ler. matte kan een ketel die daar op is voorbereid, beslissingen nemen om 'gas bij te geven' of juist 'gas terug te nemen'. De meest geavanceerde ther mostaten, zoals de ModuLine kamerthermostaten van Ne- fit, zijn in staat om de vraag naar warmte aan de wensen van de bewoners aan te pas sen zonder energie te verspil len. De ModuLine is eert soort drietrapsweerstation, dat op gebouwd uit losse elementen, van de kamerthermostaat een compleet weerstation maakt. Deze thermostaat vergelijkt voortdurend de werkelijke temperatuur van de ruimte met de gevraagde tempera tuur en weet daardoor of de ketel hoger of juist lager moet branden. Dit proces, dat ge kenmerkt wordt door eer soe pel en gelijkmatig energie verbruik, noemt men moduleren. Energiebesparing Voor de woonconsument be tekent dit een ander woord voor genieten, want er is niet alleen overal en te allen tijde behaaglijke warmte, maar het levert tevens een flinke besparing op de energiekos ten. Praktisch al het gas, om precies te zijn 97,4 procent, wordt omgezet in warmte. Anders gezegd: van elke gul den wordt meer dan 97 cent omgezet in warmte. Vergelijk dat eens met oude ketels die een rendement halen van 70 tot 80 procent, ofwel 20 tot 30 cent van elke gulden verspil len. Combinatie Het zeer hoge rendement en het warmtecomfort in huis worden bereikt indien de Mo duLine wordt gekoppeld aan een Hoog Rendementketel (HR) die zijn vermogen kan aanpassen, zoals de Nefit EcomLine. Deze ketel kan tot 30 procent van zijn vermogen terugmoduleren (gas terug nemen). Dat is heel praktisch want het grootste deel van het jaar wordt minder dan de helft van het vermogen van uw ketel gevraagd. Veel oude ketels branden op een hogere temperatuur dan noodzake lijk is voor de warmtevoor ziening op dat moment, waar door veel energie (en geld) verloren gaat. Daarnaast maakt de Ecom Line niet zes tot tien keer per uur een zogeheten koude start, zoals veel oude ketels. Hierbij moet de ketel korte tijd hoog branden om de ge vraagde temperatuur te kun nen leveren. Bij een gelijkma tige, van moment tot moment gestuurde ketel, is dit niet meer nodig. Vraag naar warmte We worden steeds veeleisen der als het gaat om verwar ming en warm water in huis. Alleen behaaglijk verwar men is niet genoeg, we willen ook steeds meer uitgebreid baden en douchen. Aan onze verwarmingsinstallatie wor den daarom steeds hogere ei sen gesteld. Vooral omdat we zuinig willen zijn met ener gie, maar ook omdat we als het een beetje kan ook nog re- De moduline 4: een mini-weerstation in huis. kening willen houden met het milieu. De oplossing voor alle wen sen op dit gebied is het com fort systeem, hoog rendement ketels met ingebouwde of los se boilers, waarmee op elk ge wenst moment de juiste tem peratuur in huis schept en overal, snel en ongelimiteerd de beschikking heeft over warm water. Dit wordt moge lijk gemaakt door de nieuw ste modellen CV-ketels. Deze gaan erg zuinig met gas om dankzij nieuwe technieken op het gebied van thermostaten (die voortdurend de gevraag de en de werkelijke tempera tuur meten) en intelligente ketels, die hierop reageren en desgewenst gas terug nemen of juist bijgeven (moduleren). Wie wil het niét? Gelijk warm water op het moment dat je de warmwaterkraan open draait. Met de nieuwe combi ketels met ingebouwde voor- raadboiler of losse boiler heeft men binnen 1 tot 15 se conden warm water van ge lijkmatige temperatuur ter beschikking. Zonder de ge bruikelijke temperatuurdip, die bij de meeste gangbare toestellen optreedt. Deze ver velende situatie wordt ver oorzaakt doordat bij veel CV- ketels het even duurt voordat de brander aanslaat. Bij de meest moderne combiketels zorgt een ingebouwde ther mostaat ervoor dat het instro mende koude water onmid dellijk wordt opgewarmd. Naast meer comfort besparen huidige ketels met ingebouw de boilers niet alleen lange wachttijden, zij besparen te vens op jaarbasis ruim 15 dui zend liter water. Bij doorsnee combiketels moet men ruim 30 seconden wachten op warm water. Dit is 3 liter wa ter. En schrik niet, dat ge beurt per dag gemiddeld 15 keer. Met aftrek van de dagen dat men in huis is kost dat 3 x 15 x 340 liter water, oftewel 15.300 liter water. Aanklikboiler Een van de laatste ontwikke lingen is de zogeheten aan klikboiler, waarbij een apar te boiler eenvoudigweg wordt aangeklikt aan de ke tel. Dit kan rechts, links, on der, afhankelijk van uw voor keur en de ruimte om de ketel. Een fraaie combinatie, die veel warmwatercomfort oplevert. Bij deze boilers met extra grote capaciteit kan men op meerdere punten in huis gebruik maken van de warmwaterkraan. Of vult men het bad binnen vijf mi nuten met water van de ge wenste temperatuur. Milieu Naast de enorme waterbespa ring (reken dat maar eens uit voor vijf miljoen huishou dens) gaan moderne CV-in- stallaties veel efficiënter om met de aangevoerde energie (meestal aardgas). Waar vroe ger een rendement van 80 pro cent (VR-ketels) tot 90 pro cent (HR-ketels) al heel mooi was, leveren de beste HR-ke tels tegenwoordig een rende ment op van meer dan 97 pro cent. Naast een besparing tot 30 procent op de huidige ener gierekening betekent dit ook dat er veel minder milieube lastende stoffen worden uit gestoten. KALLIGRAFEREN MIDDELHARNIS - Bij vol doende belangstelling start dinsdag 13 januari en/of don derdag 15 januari een cursus kalligraferen voor beginners. De cursus wordt gehouden in k Het Diekhuus in Middelhar- ;r en bestaat uit acht lessen van anderhalf uur, waarin ze ven verschillende schriftsoor ten aan bod komen. Zowel rechts- als linkshandige 'schrijvers' zijn welkom. Dinsdag is de bijeenkomst van 13.15 tot 14.45 en van 19.00 tot 20.30 uur. donderdag «van 19.00 tot 20.30 uur. Voor *P inlichtingen oi aanmelding: f telefoon 0187-486369. FANFARE DE HOOP ARNHEM - Fanfareorkest De 'Hoop uit Stellendam neemt zaterdag 14 maart deel aan het KNFM-topconcours in Arnhem. Het orkest verde digt daar zijn landstitel. Als uit te voeren werk is gekozen voor Sagas van de Nederland- se componist Henk Badings. pVier klarinettisten zullen deel uitmaken van het orkest, hetgeen voor een fanfareor kest niet gebruikelijk is. REIKI-AVOND KORTGENE - Op initiatief van Reiki-Master Emmy Dijkhuizen wordt dinsdag 13 januari en dinsdag 10 febru ari een Reiki-informatie- avond gehouden in het pand Burgemeester van Citters- straat 1 in Kortgene. Reiki is het Japanse woord voor uni- versele levensenergie. Wan neer iemands energiebalans verstoord is uit dit zich in ge voelens van onbehagen of ziekte. Reiki is een eenvoudig te leren natuurlijke genees wijze met behulp waarvan het energiesysteem in het li chaam in evenwicht gebracht rdt. De avond begint om 19.30 uur. AANRIJDING MET REE STELLENDAM - Op de Dam- weg bij Stellendam reed een automobilist uit Sommels- dijk met zijn voertuig tegen 1 een ree. dat onverwachts op de weg liep. Het dier moest de aanrijding met de dood beko pen. De Sommelsdijker had veel schade aan zijn auto. KLAPPEN DIRKSLAND - In Dirksland liep een vrijwilliger van de stichting Thunderbird klap pen op, toen hij een 23-jarige man uit Sommelsdijk aan sprak op zijn rijgedrag op de Philipshoofjesweg. De Som melsdijker reageerde zo agressief dat een handgemeen onstond, waarbij rake klap pen vielen. De politie maakt proces-verbaal op Van 7 toten met 11 januari in Jaarbeurs Z1ERIKZEE/MIDDELHARNIS - 'De hele wereld komt op de vakantiebeurs' is het thema van de Va kantiebeurs '98, die wordt gehouden van woensdag 7 tot en met zondag 11 .januari in Jaarbeurs Utrecht. De hele internationale reisbranche is op de beurs aanwezig. Dat betekent dat zo'n 1.500 exposanten uit honderd landen, die in negen hallen de bezoekers let terlijk een wereld vol vakanties bieden. Voor veel Nederlanders is de beurs het jaarlijkse oriënta tiepunt voor hun vakantie. In januari zijn de nieuwe vakan tiegidsen uit en maakt ieder een plannen voor het komen de jaar. Veel bezoekers vinden het een leuk dagje uit om over de Vakantiebeurs te lopen om zo in vakantiesfeer te komen. Ze kunnen een F rans ontbijt eten of een glas bier te drinken in de Engelse pub. Alle exposanten nemen de sfeer van hun land, streek of regio mee en de stands wor den in die sfeer ingericht. Ze serveren ook hun specialitei ten op culinair gebied: van Noorse zalm tot Hollandse pannenkoeken, van brat- wurst tot paella en van pizza tot hamburger. Veel exposan ten nemen artiesten of exoti sche dansgroepen mee, die op diverse plaatsen van de beurs optreden. Schotland Iaat een aantal doedelzakspelers over de Vakantiebeurs '98 lopen. De exposanten van de Vakan tiebeurs '98 zijn diverse soor ten verkeersbureaus, VW- instanties, touroperators, reisagenten, vervoersmaat schappijen, hotelketens, cam pings, autoverhuurbedrijven, bungalowparken, attractie parken, reisverzekeraars, banken en creditcard maat schappijen, luchtvaartmaat schappijen, toeristische opleidingen en belangenorga nisaties en aanbieders van reisbenodigdheden. De vakantiemogelijkheden zijn bijna onbeperkt, van Pool tot Evenaar: Logeren in een jeugdherberg, met een fluisterboot door Giethoorn varen, een bootreis langs de Noorse kust, een dagje naar Oost-Vlaanderen, een woe stijnsafari in Tunesië, een na tuurreis door de Canadese Rocky Mountains, een afwis selende reis door Loas en Vietnam, cultuurvakanties, flottieljetochten of te voet door Nederland.Doordat de vakantiebeurs is onderver deeld in sectoren, op land en op soort vakantie, is het eve nement zeer overzichtelijk. Er is een wereldmode pavil joen en diverse thematerras sen. In het wereldmode pavil joen kunnen bezoekers naar modeshows kijken. Een van de thematerrassen is inge richt als kindervakantie pa viljoen, bedoeld voor ouders die graag met hun kinderen op vakantie gaan. Kindervakanties In het paviljoen wordt infor matie gegeven over kinderva kanties en het fungeert als kindercrèche. Activiteitenplein Een ander thematerras is in gericht als activiteitenplein. Hier kunnen bezoekers fiet sen op een moutainbike par cours, met een kano in de kanovijver, een survivalbaan nemen en naar beneden zoe ven aan een tokkelbaan. Er komt een terras bij de sec tor verre bestemmingen waar veel exotische dansgroepen zullen optreden. Verder biedt de vakantie beurs activiteiten zoals vi deopresentaties. en kingsize diaexperience. Het evene ment is geopend van 09.30 uur tot 17.30 uur. Op donderdag en vrijdag tot 21.30 uur. BRUIN1SSE - Rederij Kik in Bruinisse is nieuwe ei genaar van de YE 20. De tien jaar oude mosselkotter van scheepswerf Gebroeders Kooiman uit Zwijn- drecht komt in de tweede helft van volgend jaar in de vaart onder het registratienummer BRU 33. Voor die tijd wordt het vaar tuig afgestemd op de classifi- catienormen van de Scheep vaartinspectie, waardoor aan de eisen wordt voldaan om via de Noordzee van en naar de Waddenzee te kunnen va ren. De door MTU-kracht- bronnen voortgestuwde YE 20 is voorzien van een speci aal mosselspoelsysteem De toekomstige BRU 33 meet 39 bij 7 meter. De Zwijnd- rechtse scheepsbouwer heeft de huidige BRU 33 'Dolfijn' ingeruild. Deze fors uit de kluiten gewassen vroegere Franse marinesleepboot werd in 1978 bij Scheepswerf De Donge in Raamsdonkveer omgebouwd en geschikt ge maakt voor voor de mossel visserij. Handelsbedrijf Kik vist op mosselen, kokkels en spisula's met de vaartuigen BRU 30, BRU 31. BRU 32 en BRU 34. De nieuwe Bru .1.1, ZIERIKZEE/MIDDELHARNIS - Hoewel Nederlan ders bekend staan als een zeer 'proper' volkje, is schoonmaken geen geliefde activiteit. 'Poetsen' moet snel en gemakkelijk gaan en met een goed re sultaat. Het enorme aanbod aan schoonmaakappa- ratuur getuigt hiervan. De Hema nodigt in het kader van haar elfde ontwerpwedstrijd studenten uit om een vernieuwend ontwerp voor deze apparatuur te bedenken. Jaarlijks geven Nederlanders zo'n 1,4 miljard gulden uit aan sehoonmaakapparatuur- en middelen. Hoewel de con sument weinig grote uitgaven doet voor schoonmaakartike len, kunnen produkten die tijd besparen op grote belang stelling rekenen. Functiona liteit staat voorop. Verder bestaat een toenemende inte resse voor milieuvriendelijke artikelen, die een como-back tot gevolg heeft van traditio nele schoonmaakmiddelen en -apparatuur, al dan niet ge maakt van recyclebare mate rialen. Ook krijgt het 'fun' ge halte steeds meer aandacht, wat zich vertaalt in artikelen met grappige kleuren en speelse vormen. Allemaal trends die het kader voor de komende Hema ontwerpwed strijd bepalen. Hema wil met de ontwerp wedstrijd een bijdrage leve ren aan do praktijkvorming van toekomstige vormgevers. Zo biedt studenten aan vorm- gevingsopleidlngen op HBO- en WO-nSveau een interessan te uitdaging. De opdracht is een serie schoonmaakappara- tuur te ontwerpen, die aan trekkelijk is vorm gegeven, hygiënisch en gebruiksvrien delijk is. De apparatuur moet als set te gebruiken zijn door middel van een goed door dacht systeem. Daarnaast wordt verwacht dat dc ver schillende onderdelen apart aangeschaft of vervangen kunnen worden. Ook dienen de deelnemers na te denkon over een efficiënte manier van opbergen. De studenten kunnen zich, via hun opleiding, inschrij ven tot en met 16 januari en dienen hun ontwerp uiterlijk 17 april in te zenden. Alle ont werpen worden beoordeeld door een jury, waarin onder anderen de ontwerpers Bruno Ninaber van Eyben en Niko la)' Carols zitten. Voor de winnaar is 5000 gul den beschikbaar, voor de tweede en derde prijs resnee- t ievelijk 3.000 en 2000 gulden De uitslag wordt in juni be kond gemaakt. Onder de naam Politiepreventje brengt de politie Oosterscheldebekken in deze rubriek een praktische tip of wenk onder uw aandacht. Het onderwerp kan gaan over, of heeft raakvlakken met, het verkeer, crimina liteit, openbare orde, milieu, algemene plaatselijke verordening en andere zaken waar u als burger en wij als politie bij betrokken kunnen raken. Politie en milieu 'Geluidsoverlast' Ik hoorde pas op de radio een programma, waarin iemand op zoek was - in Nederland - naar een plekje waar het abso luut stil was. Hij was overal geweest, maar had zo'n plek niet kunnen vinden. Als hij dacht dat hij dat plekje had ontdekt, kwam er een vliegtuig over, dus; weer geluid. Ik denk dat er niemand is die nooit overlast heeft van ge luid. Altijd en overal wordt geluid gemaakt. Denk maar aan het verkeer, een hard spelende radio op het strand, een fabriek in de buurt enz. enz. Geluid hoeft niet altijd overlast te geven. Als we naar mu ziek luisteren, dan vinden we dat fijn. Of als we in de na tuur zijn, horen we de vogels en de wind. Dat zijn geluiden waar we van kunnen genieten. Maar op het moment dat er geluid is, waar we niet zelf voor kiezen -bijv. Een knette rende bromfiets die langs je heen rijdt - dan geeft dat over last. Geluidsoverlast kan zover gaan dat we er slapeloos heid van krijgen of stress. Dan wordt een mens z'n humeur er niet beter op. We worden sneller boos op elkaar. En dat kan weer leiden tot behoorlijke ruzies, bijvoorbeeld met de buren, die tot diep in de nacht aan het timmeren zijn. Als we zelf op de een of andere manier geluid maken, moe ten we er dus aan denken of een ander daar geen (onnodi ge) hinder van heeft. We kunnen natuurlijk niet alles voor komen. Maar een beetje rekening met elkaar houden kan echt geen kwaad. De politie heeft dan meteen wat minder werk.' De ecowentelploeg houdt de bodemhuishouding intact. STAD AAN 'T HARINGVLIET - Een vernieuwde ecoploeg, rijenfrees, loofklapper en terracompactor. Deze apparaten werden ontwikkeld bij Rumptstad Industries BV in Stad aan 't Haringvliet. Het bedrijf presenteert ze op de landbouwwerktuigenbeurs, die eind januari wordt gehouden in Zuidlaren. De Rumptstad ecoploeg wordt omschreven als een 'nieuw begrip' bij het ploe gen. Het apparaat houdt bij het bewerken van de grond de bodemhuishouding intact. De ploeg werd speciaal ontwor pen om de natuurlijke fysi sche en chemische processen in de grond te behouden en verbeteren. De ecowentel ploeg. is geschikt voor ploeg- diepten van twaalf tot twin tig centimeter. Met de ontwikkeling van de rijenfrees RSF2000 speelde Rumpstad in op de verwach ting dat de.negentig centime ter aardappelteelt in Neder land opgang zal maken. Het bedrijf ontwikkelde daarom een frees die aardappelvelden kan bewerken over een breedte van negentig centi meter. Ook wordt op de beurs een loofklapper gepresenteerd die is voorzien van een 'heavy duty set' voor de bewerking van extreem zwaar loof en een automatische diepterege ling, waardoor het apparaat zich automatisch aanpast aan de rughoogte van de rijen. De Rumptstad Terracompactör werd uitgerust met een uni verseel koppelsysteem dat aan iedere trekker past (Foto: Marijke Folkcrtsina) Dc cyperse kater Sam in het dierenasiel in Zierikzee is heel verlegen. De zachtaardige, nogal teruggetrokken viervoeter moet dan ook rustig benaderd worden. Volgens Jolandn Meer man, beheerster van het asiel, is Sam een leuk beest. De rusti ge kat heeft een hele mooie, zachte vacht. Hij vindt het prettig om af en toe geaaid te worden of een knuffel te krijgen. Als te ken van genot gaat Sam dan spinnen. Hef dier kan prima op schieten met soortgenoten, maar honden mijdt hij liever. Sam houdt niet van drukke kinderen. Hij is het best op zijn plaats in een rustig gezin. Belangstellenden die Sam een goed onder komen willen geven, kunnen eontact opnemen via telefoon nummer 01 11-417013. In het verblijf aan ae Zandweg zitten zes tien katten en twee honden. Kater Joop, die vorige week in de krant stond, is geplaatst

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 11