riitiatief 'jazzy' muziek en ansavonden Mondragon L Vijfmaal duizend gulden voor winnaars ZOC-actie -ttaamsteae bv LIFE LINE Nieuwjaarsborrel voor buurtbewoners Europa Kinderhulp zoekt gastgezinnen Trinity Opvoedbureau opent vestiging in Zierikzee 0111-413132 D E VÓ O Z E SOUNDS OF HOUSE PARTY Begin 1998 goed, ga DANSEN EXTRA NIEUWSBLAD I |OENSDAG 7 JANUARI 1998 I HÈT GRATIS NIEUWSBLAD VAN SCHOUWEN-DUIVELAND Het adres voor: De adminislratic De Loonadministratie Bedriji'sbegeleiding en adva^nng Bogerdwcg 33 4315 CU Ureischor lciclboxi üii i -406U6U Ir jein x OU I-406063 WW I Kir dertig-plussers is op dit eiland bitter weinig te doen. Dat willen we veranderen." R1K2EE - ..Dit initiatief moet slagen, want voor ig-plussers is op dit eiland bitter weinig te doen. willen we veranderen, omdat we van alle kanten alen krijgen dat bij die groep wel degelijk de be te bestaat om gezellig uit te gaan." Frank de Vos :ob Vaillant uit Zierikzee liepen al enige tijd rond het idee om op Sehouwen-Duiveland 'jazzy' mu- .- en dansavonden te organiseren voor mensen dertig jaar en ouder. Na een gesprek met de di- eur van theater Mondragon in Zierikzee, Tvvan beson, nam hun initiatief vaste vormen aan. rdag 7 februari wordt in oyer van het theater de .e jazzy muziek- en dans- id gehouden. De muziek it verzorgd door The dis Jazz-band. op Schou- -Duiveland welbekend, .e Saxomaniac's uit Rot- •am. Twee bands, die igende. gemakkelijk in gehoor liggende muziek ren. ..Een vleugje jazz, vleugje pop. Muziek, die ettend lekker klinkt en odigt tot dansen." r keer per jaar 'os en Vaillant zijn ervan tuigd dat de avonden, die organiseren, in de eerste ats een heel gezellige sfeer ?ten hebben. Wanneer uit reacties van het publiek k: dat hun initiatief vol doet in een behoefte, willen zij ongeveer vier keer per jaar een jazzy muziek- en dans avond organiseren. „Behalve in de foyer van Mondragon zou dat ook in het theatercafé kunnen. Of met inzet van een ponton in de Oude Haven, zo dat de band vanaf het water kan spelen." Tot nu toe gingen De Vos en Vaillant naar Middelburg, Goes of Rotterdam voor een uitgaansavond met 'lekkere* muziek. Aan de leeftijdsge noten van Schouwen-Duive- land, die ze daar ontmoetten, merkten ze dat zij niet de eni ge waren. „We zeiden dan al tijd tegen elkaar dat in onze regio zo weinig te doen was op dit gebied. Maar we kun nen natuurlijk beter probe ren om daar ook wat aan te doen." In Middelburg kwa men beide Zierikzeeënaren in contact met medewerkers van de stichting Jas2 Middel burg. Contacten „Dat is een groep mensen die al jaren jazzy muziek- en dansavonden organiseert. Zij hebben ruime ervaring op dit gebied en een bestand met bands, die dit soort muziek maken." De stichting Jasz toonde zich bereid om De Vos en Vaillant terzijde te staan met adviezen en wil met hen samenwerken bij het contrac teren van bands. „Er is oofk contact met organisatoren van muziekavonden in Til burg. Wanneer we met zijn drieën een band contracteren voor drie optredens, kunnen we een aantal kosten delen en daar voordeel uit putten." De Vos en Vaillant voelen ook wel wat voor een stichtings- vorm, zoals Jasz Middelburg die heeft. „Dat maakt het mo gelijk donateurs en sponsors te werven, zodat we wat fi nanciële ruimte opbouwen om onze nek uit te steken." Frank de Vos zet zich vooral in voor de organisatie van de muziek- en dansavonden, ter wijl Rob Vaillant, die zelf muzikant is, een flinke vin ger in de pap heeft bij de keu ze van de bands. „Zo vullen elkaar aan." De eojh1g£no_ tes oWftbpide mann^n ook bij het initiatiefbetrokken. „Zij leveren hand- en span diensten." Peilen De eerste jazzy muziek- en dansavond is voor beide orga nisatoren heel belangrijk. „Daarmee willen we peilen o/ ons idee, dat behoefte bestaat aan dit so^ uitgaansmoge lijkheden, juist is. De Vos en Vaillant doen dat onder meer door een foldertje, waarin de bezoekers van de v muziek- en dansavond hun pnening en wensen kerbaar gunnen maken. Afgaante op df1 reacties in hun vrienden-, ei> kennissenkring denken ze d'at hun initiatief een goede kaui&yan slagen heeft. „Ieder een reag^i enthousiast en belt om te vra^erT^anneef*ot,' eerste avond is." De jazzy muziek- en dans avonden worden -steeds ge houden in Zierikzee, omdat Theater Mondragon volgens De Vos en Vaillant op Schov wen-Duiveland de beste loca tie is voor zo'n evenemen- „Sinds de foyer van Mondr;'- gon is vernieuwd en hrit theatercafé is gecreëerd fcceft dit gebouw een bijzondere en gezellige entourage, die pre cies past bij de evenementen Frank de Vos en Rob Vaillant:.Mondragon is een prachtige lokatie voor gezelligejazzy muziek- en dansavonden. (Foto: Marijke Folkertsma) die wij willen organiseren." De directeur van Mondragon, Twan Robbeson, werkt posi tief mee aan het initiatief door de foyer van zijn theater beschikbaar te stellen voor een 'vriendenprijs'. Mensen bereiken Wanneer uit de reacties van het publiek blijkt dat de eer ste jazzy muziek- en dans avond aanslaat, willen Frank de Vos en Rob Vaillant in april en vlak voor de zomer vakantie opnieuw zo'n evene ment organiseren. „We heb ben voor de eerste avond tweehonderd kaarten laten drukken en hopen dat er on geveer 150 mensen komen. Het belangrijkste is om de mensen de eerste keer te be reiken. Om bekend te maken dat we deze avonden organi seren. Wanneer de eerste avond aanslaat en ons initia tief eenmaal bekend is bij het grote publiek gaat het van zelf lopen. Dan komen men sen terug omdat het de vorige keer gezellig was. Of ze ko men kijken omdat ze dat, via mond-tot-mond reclame, van anderen hoorden." Kaarten voor de jazzy muziek- en dansavond met The Scaldis Jazz-band en de Saxoma niac's, op 7 februari, zijn nu reeds verkrijgbaar in theater café Mondragon en tabaks zaak de Pupekop in Zierik zee. Nadere informatie over het evenement is verkrijg baar via telefoonummer 0111- 415576. „SCHIEDENIS AN DE KUNST -RIKZEE - In De Driehoek I het Kerkhof Noordzijde Zierikzee wordt vanaf 15 lari tot en met 16 april een .us kunstgeschiedenis ge ven. cursus omvat twaalf bij- tiomsten op donderdag- •nd waarin de deelnemers - oriënteren op vele eeu- i kunstgeschiedenis- Zij j n stijlen ('ner)kennen en atsen in de tijd waarbij de i istwerken gepresenteerd -den in hun historische, j atschappelijke en religieu- I fe context. Waar mogelijk den Zeeuwse voorbeelden j f proken. bijeenkomsten zijn van h '0 tot 22.00 uur. Voor nade- L nlichtingen of opgave: te- r on 417839. Feestelijke afsluiting december&gtie ZIERIKZEE - Je weet dat je tot de winnaars behoort, maar je weet nog niet wat de prijs zal zijn: honderd of duizend gulden. Daarin zat de spanning, vrijdagoch tend in theatercafé Mondragon voor de vijftien win naars in de slotronde van de ZOC-decemberactie. ORLICHTING ortgezet onderwijs ITA college zie pag. 3 <L> O) CD O) O) O l 'v g C C .o.° O I "4—* Als je in januari lid wordt SjwrF- ££&>rieJh6ukccftfrwi n 26a Zierikzee TT 417065 Notaris mr. J. Beijsens trok in volgorde de winnaars uit 1 de bus met de uitverkoren lo ten. Telkens twee winnaars van honderd gulden en ver volgens één van duizend. De vijf hoofdprijzen gingen naar: J. van de Zande-Van den Hoek, Zierikzee; T. J. Muller. Kerkwerve; M. Theu- nisse, Kerkwerve; G. Schut- te-Soffree. Ridderkerk en J. van Zwieten uit Ouwerkerk. Het ZOC-bestuur besloot aan de slotronde van de decem- beractie van het Zierikzees Ondernemers Collectief een feestelijk tintje te geven met een korte ontvangst in theatercafé Mondragon. Uitnodiging De vijftien winnaars kregen daarvoor op oudejaarsdag een telefonische uitnodiging en allen bleken in staat en be reid vrijdagochtend aanwe zig te zijn, onwetend nog van het feit of ze nou voor hon derd of voor duizend gulden kwamen. De trekking door mr. Beijs- sens bracht daar weldra hel derheid in. De vijf hoofdprijs winnaars kregen hun prijs in de vorm van een set van veer tig waardebonnen van 25 gul den. Tevens bood ZOC-be- stuurslid D. Schiettekatte hen een boeket bloemen aan. Schiettekatte toont zich te vreden over het verloop van de ZOC-actie. Er namen circa zestig ondernemers uit tal van branches aan deel. De consument reageert, volgens hem, alert op de actie. „Je kunt merken, dat velen hun inkopen bewust afstemmen op de start van de actie, dit keer op 22 november bij de of ficiële intocht van Sint-Nico- laas." De ZOC decemberactie is nog steeds gebaseerd op het alou de concept van een stempel per besteed bedrag, maar ze was dit jaar wel wat aange past. Voor elke 2,50 gulden werd een stempel gegeven en een volle kaart bevatte twin tig stempels. Schiettekatte laat desgevraagd weten, dat het vrijwel onbegonnen werk is om uit de talrijke kaarten bruikbare gegevens over her komst van klanten te genere ren. Wel blijkt, volgens hem, uit de adressen van de prijs winnaars in de diverse ron den, dat kopers van heel Sehouwen-Duiveland deelne men aan deze middenstands actie in Zierikzee. 'Gewoon leuk' Mevrouw Schutte-Soffree uit Ridderkerk, een vande hoofdprijswinnaars, zegt^et 'gewoon leuk' te vinden om ejï en toe eens in Zierikzee te kö>- men;winkelen. Zij en hasir man 'doen dat wel vaker. Zfrj geven daar de voorkeur aa[n boven inkopendoen 'ix.he't- drukke Rotterdam bijvoor beeld. „Het is een leuk ritje naar Zierikzee en het is "een mooi stadje om even, te win kelen." De aankoop van eén jas bij Modehuis Holty rdeed me vrouw Schutte besjluiten als nog de ZOC-kaartcïn in te vul len en voorde terugtocht naar Ridderkerk in Jde speciale bus «e gooien. Zp had niet meer gedacht aait de moge- t lijkheid daar nog ïèrs van te vernemen en was dai* ook verrast door het telefoontje waaruit bleek dat ze totvje prijswinnaars behoorde. Zte heeft nog geen idee waaraam ze de veertig waardebonnen» gaat besteden, maar ze zal en in de loop van het komend» jaar. graag nog enkele keren' voor ia;w£ierikzee kowf" De vijf hoofdprijawinnanra in de ZOC-decemberactie. (Foto: Marijke Folkertsma RestaurantIn de Cele Hoed ZONNEMAIRE - Inwoners van Zonnemaire kun nen zaterdag 17 januari in restaurant 'In de Gele Hoed' toosten op het nieuwe jaar. De eigenaren van het res taurant, Rob Visser en Ing- rid Mustersj houden van 16.00 tot 17.30 uur een gratis 'Nieuwjaarsborrel' om sa men met de dorpsbewoners 1998 in te luiden. Aanslui tend wordt de feestsfeer voortgezet met een muzika le 'aansluitavond'. Bezoekers kunnen daarbij aansluiten aan lange tafels, terwijl accordeoniste en zangeres van het levenslied Stien Mennema uit Brou wershaven voor een gezelli ge sfeer zorgt. De eigenaren van het restaurant serveren onbeperkt spareribs en slip tong. Vakantie kansarme kinderen KERKWERVE - Europa Kinderhulp zoekt gastgezin nen voor kinderen uit Frankrijk, Duitsland en Ne derland. De organisatie zorgt voor vakanties voor kansarme kinderen. Deze kinderen - tussen de zes en twaalf jaar oud - zijn door hun thuissituatie hard aan vakantie toe, zo schrijft Euro pa Kinderhulp in een persbe richt. De kinderen in kwestie worden geselecteerd door schol°n, Riagg, Leger des Heils, Sociale dienst en soort- telijke organisaties, luropa kinderhulp zoekt gast gezinnen voor kinderen uit Noord-Frankrijk (5-26 juli), Hannover (27 juli-18 augus tus), Franse grote steden (22 juli-12 augustus), en het Ne derlandse Limburg (27 juli-14 augustus). Melden Wie meer wil weten of zich aan wil melden kan bellen met de Stichting Europa Kin derhulp (0541-521810) of regio naal vertegenwoordiger Mar- go Lemsom uit Kerkwerve (416000). POPKOOR ZIERIKZEE Popkoor Blaafit is weer begonnen met haar repetities. Vanavond, woensdag 7 januari, en 14 ja nuari oefent het. koor in Bro- gum en 21 en 28 januari in Theater Mondragon in Zierik zee. De repetities zijn van 19.30 tot 22.00 uur. Belang stellenden kunnen meezin gen. Nadere inlichtingen tele foon 0111-415368. Café Renesse 2jterdag 10 januari Halverwege 1998 ZIERIKZEE - Het opvoedbureau van de Stichting Jeugdzorg Zeeland en de gemeente Goes opent medio dit jaar een vestiging in Zierikzee. Daarvoor wordt samenwerking gezocht met de gemeente Sehouwen- Duiveland. i Het opvoedbureau gaat ook vestigingen openen op Tholen en Sint Philipsland. De pre- ciese locaties van de bureau's zijn nog niet bekend. Het opvoedbureau is er voor ouders die vragen hebben over de opvoeding van hun kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Opzet is proble men of dreigende problemen hanteerbaar, te maken, zodat langdurige of intensieve hulpverlening voorkomen kan worden. Alle imormatie en/of advies wordt kosten- loos verstrekt. Alleen van uitgebreide brochures wordt de kostprijs in rekening ge bracht. Het opvoedbureau is een niet-commerciële organi satie die wordt" gesubsidieerd door de provincie. Het bureau ir. Goes is geves tigd in wijkinfowinkel De Spinne en heeft spreekuur op maandag- en woensdagoch tenden tussen 9.30 en 11-.30 uur. telefoon: 0113-251245. m KEUKENSTUDIO GOEDKOPER EN BETER KAN NIET! KEUKENS TEGELS BADMEUBELEN SCHOONMAAKMIDDELEN WITGOED SAUNA'S LOSSE INBOUWAPPARATUUR FINANCIERING Openingstijden: ma. t/m vr. van 09.00-17.30 uur. Zo. von 09.00-17.00 uur. Roten'/' 15 Burgh-Haamsfede Tel. 0111-655455 Fax 0111-655*56 Lessen starten in januari voor KINDEREN - PARÊN maar ook de nieuwste rages: 'CUP DANCING STREETDANCE Bel de danslijri:

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 1